Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: навчальний посібник - файл n12.doc

Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: навчальний посібник
скачать (852.1 kb.)
Доступные файлы (13):
Rozd_1.DOC383kb.13.12.2000 02:29скачать
Rozd_2.DOC283kb.16.12.2000 03:20скачать
Rozd_3.doc361kb.16.12.2000 03:24скачать
Rozd_4.doc547kb.16.12.2000 03:26скачать
Rozd_5.doc415kb.13.12.2000 21:02скачать
Rozd_6.doc239kb.13.12.2000 21:29скачать
Rozd_7.doc225kb.18.12.2000 21:48скачать
Rozd_8.doc192kb.16.12.2000 03:30скачать
Rozd_9.doc236kb.13.12.2000 22:31скачать
n10.doc25kb.13.12.2000 22:49скачать
n11.doc34kb.02.12.2009 03:17скачать
n12.doc27kb.18.12.2000 21:47скачать
n13.doc156kb.13.12.2000 22:35скачать

n12.doc

Міністерство освіти і науки України

Київський національний економічний університетА. М. ЄРІНАСТАТИСТИЧНЕ
МОДЕЛЮВАННЯ
ТА ПРОГНОЗУВАННЯНавчальний посібник
Допущено Міністерством освіти і науки України

Київ 2001

ББК 65.В6 Розповсюджувати та тиражувати

Є 71 без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

Рецензенти:

В. Л. Ревенко, д-р екон. наук
(Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій
і систем НАНУ та М-ва освіти і науки України)

О. П. Русєва, канд. екон. наук, доц.
(Одеський держ. екон. ун-т)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 2/1147 від 10.07.2000


Єріна А. М.

Є 71 Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 170 с.

ISBN 966–574–209–4

У навчальному посібнику розглядаються методологічні принципи статистичного моделювання та прогнозування соціально-економічних явищ і процесів, різні модифікації моделей динаміки, структури і взаємозв’язків, умови адаптації їх до специфіки об’єктів моделювання.

Аналітичні можливості та межі застосування конкретних моделей ілюструються на прикладах, різних за соціально-економічним змістом та інформаційною базою. Розрахунки виконано за технологіями статистичного аналізу та обробки даних, реалізованими в системі Statistica V.5.

Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців і практиків — усіх, хто прагне опанувати методи поглибленого аналізу закономірностей формування масових соціально-економічних явищ і передбачення їх розвитку в умовах невизначеності.

ББК 65.В6

© А. М. Єріна, 2001

ІSBN 966–574–209–4 © КНЕУ, 2001

Навчальне видання
ЄРІНА Антоніна Михайлівна
СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ТА ПРОГНОЗУВАННЯНавчальний посібник

Редактор І. Стремовська

Художник обкладинки Т. Зяблицева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор А. Невзгляд

Верстка Т. Мальчевської
Підписано до друку 15.12.2000. Формат 6084/16. Папір офсет.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 9,10.

Умов. фарбовідб. 9,54. Обл.-вид. арк. 11,38. Наклад 1500 прим. Зам. 20-1984.
Видавництво КНЕУ
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію №235 від 07.11.2000

Тел. (044) 458–00–66; тел./факс (044) 446–64–58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации