Курсова робота - Бюджет підприємства - файл n1.doc

Курсова робота - Бюджет підприємства
скачать (107 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc107kb.06.11.2012 09:12скачать

n1.doc

ВСТУП

Вся перспективна і поточна діяль­ність підприємства спрямована на отримання прибутку для забезпечення свого існуючого стану чи подальшого розвитку. Тому для оцінки ефективності прийнятих рішень необхідно використовувати вже достатній досвід бізнесового планування, інвестиційного проек­тування, а також не зовсім відомого у вітчизня­ній практиці стратегічного планування та управ­ління. Головним у діяльності підприємства при прийнятті рішень є розробка своєї поточної та перспективної фінансово-економічної стратегії, інструментом реалізації якої можуть бути бюджети, що відображають взаємовідносини з фінансовими, кредитними, страховими організаціями, державою, фінансовим ринком в ціло­му, а також з окремими структурними підрозді­лами підприємства.

Бюджет — це фактично модель внутрішніх і зовнішніх взаємовідносин підприємства, план його діяльності, в якому відображені джерела майбутніх надходжень, що покривають минулі і майбутні витрати. Бюджет формується на ос­нові прогнозів обсягів майбутньої реалізації, а та­кож обсягів поточних і майбутніх витрат матері­альних, енергетичних та трудових ресурсів, обсягів необхідних інвестицій. Обгрунтований бюджет за кордоном вважається одним із методів управління, і є основою для побудови ефектив­ної системи планування, обліку, контролю, ана­лізу та оцінки ефективності прийнятих рішень. Розроблений у первісному своєму вигляді як статична система взаємовідносин, бюджет в по­дальшому є системою еталонних показників, що порівнюються з результатами поточної діяльності і дають можливість, в залежності від відхилень, приймати керуючі рішення. Доповнений моде­лями ринку збуту, функціонування виробництва, надходження коштів на рахунок підприємства, бюджет стає системою, що дозволяє знаходити оптимальні щодо обраних критеріїв як поточні, так і перспективні рішення у всіх сферах ви­робничої, фінансово-економічної, технічної, інвестиційної діяльності.

Роль бюджетів в сучасній економіці і обумовлює актуальність вибраної мною теми.

Курсова робота “Гнучкий бюджет як ефективний засіб керування витратами” має два розділи.

У першому розділі висвітлюються питання ролі бюджетів в системі фінансово-економічного планування та управління.

Другий розділ розкриває основні поняття гнучкого бюджету робить аналіз виробничих витрат, аналізує перемінні і постійні загальновиробничі витрати, порівнює вплив на їх урахування двох різних цілей: бюджеттування (та контролю виконання) і калькулювання.

1. БЮДЖЕТИ ТА ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

В сучасних умовах виробничої діяльності підприємств одним із головних завдань є прий­няття вищих управлінських рішень. За недавніх часів централізованої державної економіки такі рішення приймались на рівні партійних та дер­жавних органів, міністерств, відомств та інших вищестоящих організацій і не завжди мали під собою об'єктивну основу, часто підпорядкову­ючись вищим державним інтересам, не врахо­вували стан економічних відносин і економіч­ної діяльності окремого підприємства. Здобувши самостійність своєї господарської діяльності, підприємства отримали право прийняття всіх управлінських рішень. При цьому виникла про­блема оцінки їх з погляду адекватності існую­чим обставинам і економічній ефективності. Така оцінка є дуже складним завданням, оскільки залежить від багатьох чинників і в першу чер­гу — від економічної системи підприємства, в рамках якої буде здійснюватись реалізація прий­нятих рішень.

Інші проблеми, з якими зіткнулися більшість самостійних підприємств,— це нестача грошо­вих коштів для фінансування поточної та перс­пективної діяльності, часто невміння ефектив­но використати ті засоби, що є в наявності, відсутність дієвих методів оцінки поточних рішень. А оскільки, як показує практика, пози­тивні результати майбутнього закладаються чи проїдаються в сучасності, то прийняття управ­лінських поточних рішень також потребує значної уваги тих управлінців, що їх приймають.

Зрештою вся діяльність підприємства має певну мету: збільшення прибутку, утримання на ринку, лідерство в певній галузі тощо. Ця мета визначається в процесі планування, деталізація плану здійснюються через бюджетування. Проектом бюджетування є бюджет.

Бюджет – це план майбутніх операцій, виражених у кількісних вимірниках.

На жаль, у діяльності наших підприємств, бюджет як інструмент планування, аналізу та оцінки прийнятих рішень не знаходить належ­ного місця, що викликано відсутністю науково-обгрунтованої методичної бази, інертністю мислення, складністю розробки та досить час­то відсутністю на підприємстві технічних за­собів для реалізації необхідних спеціалістів. Тому вданій статті викладено власний практичний досвід автора в розробці систем прийняття рішень при плануванні поточної та перспек­тивної діяльності підприємства з використан­ням методів інвестиційного проектування, стра­тегічного планування та управління, а також розробки бюджетів. На думку автора, викорис­тання цих методів дозволить частково вирішу­вати проблеми планування діяльності під­приємств, а публікація таких матеріалів приверне більшу увагу науковців до цих проблем і стане основою для більш детального їх вивчення, обґрунтування і розробки наукових методів вирішення, впровадження цих методів у прак­тичну діяльність підприємств.

Бюджети розробляються як для окремих під­розділів підприємства — структурні бюджети, так і на певні звітні чи контрольні інтервали часу — бюджети періодів.

Бюджет не є чи­мось новим або незвичним для підприємства. В ньому просто відображена взаємодія окремих показників, які раніше практично не об'єдну­вались в прийнятих на підприємстві докумен­тах, що складались при плануванні виробничої, фінансово-економічної, збутової, технічної та іншої діяльності.

Проте, незважаючи на уявну простоту за своєю формою, бюджет є досить складним докумен­том за своїм змістом. Розробка бюджету потре­бує від виконавців синтезу знань і досвіду в усіх сферах діяльності підприємства, оскільки бю­джет і відображає взаємодію таких сфер. Скла­дання бюджету не є обов'язковим, проте підприємства, що впроваджують у себе систему бюджетів, відчують певні переваги перед іншими.

Стосовно витрат бюджет забезпечує економіч­ний підхід до використання всіх видів ресурсів, контроль витрат в залежності від цілей, щодо яких такі витрати здійснюються, дає можливість скоротити витрати за рахунок децентралізації рішень, орієнтує вище керівництво на організа­цію більш ефективної роботи всіх виробничих та управлінських підрозділів.

Щодо управління фінансами бюджет дає мож­ливість прогнозувати надходження і використан­ня грошових коштів і встановлювати комплексно обгрунтовані обмеження на фінансову діяльність, визначати місце, час та обсяги необхідного фінан­сування діяльності.

Щодо комерційної діяльності бюджет дає мож­ливість більш міцно ув'язувати збутову діяльність з виробничою та фінансово-економічною, при­мушує більш старанно вивчати та прогнозувати місце продукції підприємства на ринку збуту.

Щодо реалізації загальної стратегії дій бю­джет змушує проводити детальний аналіз усіх сторін діяльності підприємства, є одним із найефективніших способів кількісної оцінки прий­нятих рішень, дозволяє створити за певних умов комплексну систему управління діяльністю під­приємства.

Стосовно загального керівництва бюджет ви­значає місце і значення кожної структурної лан­ки підприємства, забезпечує координацію діяль­ності щодо досягнення очікуваних результатів, підвищує відповідальність виконавців та гнучкість у виконанні рішень за рахунок чіткого розподілу обов'язків, створює основу для контролю за витра­тами грошових та інших ресурсів та дає можли­вість контролювати рентабельність виробництва.

Бюджет має певні недоліки: потребує вели­ких витрат часу і коштів при впровадженні, до­корінно змінює структуру керівництва і управ­ління — аж до повного перерозподілу прав і обов'язків керівників усіх рівнів та виконавців, вимагає певного досвіду та комплексних знань у всіх сферах діяльності підприємства.

Але найбільші переваги і користь отримають ті підприємства, які зможуть фізично об'єднати в єдиний комплекс всі функціональні зони пла­нування та керівництва.

2. ГНУЧКИЙ БЮДЖЕТ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ КЕРУВАННЯ ВИТРАТАМИ

2.1. Основні поняття гнучкого бюджету

Гнучкий бюджет – це бюджет, складений для кількох можливих обсягів діяльності в межах релевантного діапазону.

В таблиці 1(додаток 1) наведено гнучкий бюджет компанії “Казка”, складений для трьох обсягів реалізації, відповідно 7000, 8000 і 9000.

На практиці важко точно передбачити обсяг реалізації, тому більшість компаній складають гнучкий бюджет для фактичного обсягу діяльності.

Отже, гнучкий бюджет – це бюджет, складений на підставі бюджетних витрат і доходів для фактичного обсягу діяльності або кількох релевантних рівнів діяльності, що передбачаються.

Гнучкий бюджет витрат базується на формулі:
(Зміні бюджетні витрати на одиницю * Фактичний обсяг виробництва або реалізації) + Загальні постійні витрати.
Гнучкий бюджет продажу розраховується залежно від тієї ціни, що використовується:

Бюджетна ціна за одиницю * Фактичний обсяг продажу


або

Фактична ціна за одиницю * Фактичний обсяг продажу.
Використання гнучкого бюджету дозволяє розділити загальне відхилення за рахунок обсягу діяльності.

Фактичні результати Гнучкий бюджет Статистичний бюджет

Фактичний обсяг Фактичний обсяг Бюджетний обсяг


Фактичні ціни Бюджетні ціни Бюджетні ціни

Фактичні витрати Бюджетні витрати Бюджетні витрати
Відхилення за рахунок Відхилення за рахунок

витрат і ціни обсягу продажу
Загальне відхилення прибутку
Відхилення від гнучкого бюджету – це різниця між фактичними результатами діяльності та показниками гнучкого бюджету при фактичному обсязі діяльності.

Відхилення за рахунок обсягу діяльності – це різниця між показниками гнучкого та статистичного бюджетів.

Вказані відхилення дозволяють оцінити діяльність компанії з погляду ефективності та результативності.

Ефективність характеризує взаємозв’язок між витраченими ресурсами та досягнутими результатами, а результативність – це міра досягнення поставленої мети.

Отже, діяльність компанії може бути:

Відхилення від гнучкого бюджету відображають ефективність діяльності, а відхилення за рахунок обсягу продажу – її результативність.

Аналіз відхилення з використанням гнучкого бюджету таблиця 2 (додаток 2) свідчить, що діяльність компанії “Казка” була нерезультативною, оскільки вона реалізувала тільки 7000 валіз замість 9000 запланованих, що зумовило негативне відхилення прибутку в сумі 36800 гривен.

Діяльність компанії була неефективна, бо мало місце негативне відхилення витрат і як наслідок – негативне відхилення прибутку в сумі 11940 гривен.

Для глобального аналізу необхідно деталізувати відхилення від гнучкого бюджету та відхилення за рахунок обсягу реалізації (продажу).

Детальний аналіз відхилень від гнучкого бюджету передбачає визначення відхилень та їх чинників по кожній статті змінних та постійних витрат (таблиця 3 додаток 3).

Деталізацію відхилень за рахунок обсягу продажу можна здійснити так:

1 рівень

Загальне відхилення від статистичного бюджету2 рівень

Загальне відхилення від Загальне відхилення


гнучкого бюджету за рахунок кількості продажу
3 рівень
Загальне відхилення Загальне відхилення

за рахунок комбінації за рахунок кількості

продажу продажу


4 рівень
Відхилення за рахунок Відхилення за рахунок

частки ринку розміру ринку

Слід мати на увазі, що існує альтернативний підхід до аналізу відхилень від статистичного бюджети:Фактичні результати Гнучкий бюджет Статистичний бюджет

Фактичний обсяг Фактичний обсяг Бюджетний обсяг


Фактичні ціни Бюджетні ціни Бюджетні ціни

Фактичні витрати Бюджетні витрати Бюджетні витрати
Відхилення за рахунок Відхилення за рахунок

витрат і ціни обсягу продажу
Загальне відхилення прибутку
Тут відхиленням від гнучкого бюджету є лише відхилення за рахунок витрат, а відхилення за рахунок продажу поділяються на відхилення за рахунок ціни та відхилення за рахунок продажу.

Відхилення за рахунок обсягу продажу теж можна класифікувати:

Відхилення за рахунок продажу


Відхилення за рахунок ціни Відхилення за рахунок обсягу продажу
Відхилення за рахунок Відхилення за рахунок

комбінації продажу кількості продажуВідхилення за рахунок Відхилення за рахунок


частки ринку розміру ринку

Методику обрахунку відхилень за рахунок продажу в різних системах калькування наведено в таблиці 4 (додаток 4).
2.2. Складання гнучких кошторисів

Тому що деякі витрати змінюються в залежності від змін рівня діяльності (виробництва), при підготуванні звітів про виконання кошториси для центрів витрат (відповідальності) важливо брати до уваги мінливість витрат. Наприклад, якщо фактичний рівень діяльності більше запланованого. те ті витрати, що змінюються в залежності від рівня діяльності, будуть більшими, ніж кошторисні, просто через зміну рівня діяльності. Роздивимося просту ситуацію:

Припустимо що стаття витрат, включена до кошторису для цеху Х, буде змінюватися в прямої залежності від діяльності на 1 ф.с. на готовий виріб. Щомісячний кошторисний рівень виробництва - 1000 виробів, але фактичний рівень виробництва склав 1200 виробів при собівартості одного виробу 1150 ф. ст.

Ясно. що неправильно порівнювати фактичні витрати в сумі 1150ф. ст. виходячи з рівня виробництва в 1200 виробів із кошторисними в 1000 ф. ст. при рівні виробництва в 1000 виробів. Це припускало б надлишкові витрати в 150 ф. ст. , що невірно. Якщо на менеджерів буде покладена відповідальність за витрати їхніх підрозділів, те істотно, щоб вони відповідали за результати діяльності в умовах, у яких вони працюють, а не за результати, отримані в умовах, що існували, коли складався кошторис. Іншими словами, невірно порівнювати фактичні витрати на однім рівні діяльності з кошторисними на іншому рівні. Початковий кошторис повинний бути скоригований по фактичному рівні діяльності. Цей процес називається упорядкуванням гнучкого кошторису. Для приклада звіт про виконання кошториси буде виглядати в такий спосіб:
Кошторисні витрати Фактичні витрати

(для 1200 виробів) (1200 виробів)

1200 ф.ст. 1150 ф.ст.
Кошторис скорегували, щоб показати, яким повинні бути витрата для фактичного виробництва в 1200 виробів. Це свідчить про те, що керівник поніс витрат на 50 ф.ст. менше, ніж очікувалося й у звіті повинно бути зафіксоване позитивне відхилення в 50 ф.ст.

У цьому прикладі ми роздивилися тільки одну статтю перемінних витрат.

Формулу упорядкування кошторису варто будувати для кожної статті витрат, щоб підрахувати припустиме відхилення по гнучкому кошторисі. Наприклад, стаття чисто перемінних витрат буде показувати визначену суму на одиницю випуску. Деякі статті витрат можуть складатися з постійних елементів. Якщо постійний елемент оцінюється в 1000 ф.ст., а перемінні витрати оцінюються в 1 ф.ст. на одиницю виходу продукції, то кошторисна формула буде такої: 1000 ф. ст. постійних витрат (ПВ) + 1 ф. Ст. на одиницю виходу продукції.

Коли знайдені кошторисні формули, то можна складати гнучкі кошториси.
2.3. Перемінні загальновиробничі витрати

Основні матеріали і праця виробничих робітників традиційно аналізуються більш старанно, чим ОПВ. Наприклад, відхилення від гнучкого бюджету розбивається на чинник цін і чинник норм. Більшість компаній узагалі не розглядають окремі статті ОПВ, тому що вважають, що ефект не окупає витрати.

Проте зі зростанням автоматизації картина починає змінюватися. Статті ОПВ, такі, як витрати на енергію, постачання і ремонт, займають усе більш високу частку в загальній сумі виробничих витрат. Отже, компаніям припадає приділяти більш уваги аналізу і контролю ОПВ, виявляти вплив окремих чинників на відхилення від гнучкого бюджету.

Цілі контролю. Перемінні ОПВ складаються звичайно з множини статей, включаючи витрати на енергію, ремонт, заробітну плату допоміжним робітником і ін.

Щоб визначити причину відхилень фактичних ОПВ від запланованої суми, потрібно проаналізувати можливі причини по кожній статті.

На початку аналізу виділяють два чинники (цін і норм), що впливають на загальне відхилення від гнучкого бюджету. Для перемінних ОПВ це грубе допущення, тому що в основу виміру їхньої ефективності призначені зміни якогось об'ємного показника, узятого за базу розрахунку коефіцієнта розподілу.

Відхилення ефективності перемінних ОПВ показує їхня перевитрата (або економію) у даному періоді. Він отриманий у результаті того, що фактичні витрати трудо-годин відрізняються від установлених норм-часів.

Відхилення ефективності перемінних ОПВ = Фактично витрачені трудо-години, нормо-годинии * Плановий коефіцієнт ОПВ

Для більш яскравої характеристики допустимо, що перемінні загальновиробничі витрати цілком складаються з витрат на постачання, наприклад, шліфувальними матеріалами. За результатами розрахунку можна приходити до висновку, що в зв'язку з тим, що основна праця використовувалася неефективно, витрати на постачання відповідно виявилися надмірними. У реальному житті такої залежності не існує.

Цінове відхилення по перемінним ОПВ визначається як різниця між фактичною сумою понесених ОПВ і сумою гнучкого бюджету, переліченого на фактичну кількість витрачених трудо-годин. На практику для прискорення обчислень його часто визначають такою уявою:

Відхилення перемінних ОПВ = Відхилення від гнучкого бюджету - Відхилення ефективності

Відхилення в цьому випадку може бути результатом не тільки зміни цін, але і зміни ефективності використання ОПВ, що, у свою чергу, залежить від коливань базового обсягу.

Калькуляційні цілі. Якщо зобразити графічно зміну загальної суми виробничих накладних витрат при зміні обсягу, то лінії графіків, побудованих для цілей планування і калькулювання, будуть ідентичні. Перемінні ОПВ будуть збільшуватися, проте їхня сума на одиницю залишиться незмінної.

Існує думка, що вираження «загальні витрати» найбільше уживано для бюджетування і контролю, термін «витрати на одиницю» використовується для цілей калькулювання. Наприклад, говорять, що на виробничу програму в 10000 їж. заплановано 30000 діл. Перемінних виробничих накладних витрат, але в собівартість одиниці продукції входить 3 діл. загальновиробничих витрат.
2.4. Постійні загальновиробничі витрати: контроль і калькулювання

Гнучкий бюджет для різного обсягу підраховується так:

Гнучкий бюджет по ОПВ = Бюджетні постійні ОПВ + Бюджетні постійні ОПВ

Контроль за постійними загальновиробничими витратами грунтується на кошторисному постатейному плануванні. Звичайно за постійними ОПВ не здійснюється щоденний або щомісячний контроль, тому що зміни фактичних витрат у порівнянні з бюджетними щодо малі.

Ціль калькулювання. До цього пункту ми не проводили розходження між специфікою методики стандарт-кост при методі абзорпшен-костинг і директ- костинг.

Біля 65% американських компаній, що використовують стандарт-кост, також застосовують абзорпшен-. Інші 35% використовують директ-костинг.

Бюджетування і розрахунки коефіцієнтів постійних ОПВ звичайно робиться щорічно. Бюджетні коефіцієнти розраховуються в такий спосіб:

Плановий коефіцієнт розподілу постійних ОПВ =

Бюджетна сума постійних ОПВ

Базовий обсяг за бюджетний період

Базовий обсяг визначається як рівень обсягу продукції, використовуваної для розрахунку бюджетного коефіцієнта для віднесення постійних ОПВ на продукцію.

Загальні постійні ОПВ для бюджетного контролю не залежать від обсягу продукції, що використовується як базовий. Проте вибір базового рівня може мати значний вплив на витрати, що падають на одиницю продукції.

Вибір відповідного базового обсягу для планування постійних ОПВ - справа здорового глузду, а не науки.
2.5. Стандарт–кост, нормальне і фактичне калькулювання

Бухгалтерська література по урахуванню часто помилково розділяє бухгалтерські системи калькулювання на три методи (позаказний, попроцесный і нормативний).Така класифікація некоректна, тому що нормативне урахування може бути використаний у широкому спектрі організацій і умов у сполученні з іншими методами виробничого урахування, позаказним або будь-яким іншим.

Існує значна відмінність абзорпшен-стандарт-костинг від систем абзорпшен-нормальный і абзорпшен-факт-костинг.

Основні розходження: при нормальному калькулюванні коефіцієнт розподілу ОПВ умножається на фактичний обсяг. При стандарт-кост бюджетний коефіцієнт ОПВ умножається на норматив, розрахований як твір фактичного обсягу на норму трудових витрат. При нормальному калькулюванні збираються дані тільки про фактичні витрати праці (базового обсягу). При стандарт-кост генерируются як фактичні так і нормативні дані.

Система стандарт-кост допомагає оцінити результат діяльності. Фактичні витрати сопоставляються зі стандартами на предмет відхилень Відхилення допомагають удосконалювати процес виробництва.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи дослідження з теми “Гнучкий бюджет як ефективний засіб керування витратами” можливо зробити деякі підсумки, а саме, що гнучкий бюджет – це бюджет, складений на підставі бюджетних витрат і доходів для фактичного обсягу діяльності або кількох релевантних рівнів діяльності, що передбачаються, цей бюджет показує розміри витрат і результати при різноманітному обсязі діяльності відповідного центру відповідальності. У процесі виробництва залежно від обсягу діяльності перемінні і змішані витрати змінюються, а постійні залишаються незмінними, тому в гнучкому бюджеті вказуються ставка перемінних витрат на одиницю продукції і приріст змішаних витрат на одиницю приросту обсягу продукції. Ця ставка є норма, помножена на ціну. Постійні витрати виділяються окремо. За допомогою формули, що зв'язує витрати й обсяг виробництва, можна розробляти кошториси і плани для різноманітних рівнів ділової активності.

Гнучкий бюджет щонайкраще підходить для центрів цілком регульованих витрат, тому що він показує, яким чином керівник; змінює обсяг випуску або реалізації, може впливати на витрати або доход. За принципом гнучкого бюджету планують доход, витрати на основні матеріали, відрядну зарплату й ін.

Гнучкий бюджет пристосований до мінливого обсягу, його можна використовувати у всіх періодах. При плануванні він допомагає вибрати оптимальний обсяг продажу, а при аналізі оцінити практичні результати, він є невід'ємною частиною аналізу.

Гнучкий бюджет допомагає оцінити результат діяльності та удосконалити процес виробництва.
ДОДАТОК 1
Таблиця 1. Гнучкий бюджет компанії “Казка”, гривен

Стаття

На одиницю

700

800

900

Доход від реалізації

62.00

434000

496000

558000

Зміни витрати

Виробничі

42.00

294000

336000

378000

На збут

1.60

11200

12800

14400

Разом змінних витрат

43.60

305200

348800

392400

Маржинальний доход

18.40

128800

147200

165600

Постійні витрати

Виробничі

-

74000

74000

74000

На збут

-

66000

66000

66000

Разом постійних витрат

-

14000

14000

14000

Операційний прибуток

-

-11200

7200

25600


ДОДАТОК 2
Таблиця 2. Аналіз відхилень з використанням гнучкого бюджету

Показник

Фактичні результати при фактичному обсязі

Відхилення від гнучкого бюджету

Гнучкий бюджет при фактичному обсязі

Відхилення за рахунок обсягу реалізації

Статичний бюджет

Обсяг реалізації

7000
700

200

9000

Доход від реалізації

434000
434000

(124000)

558000

Змінні витрати

346540

(11340)

305200

87200

392400

Маржинальний доход

117460

(11340)

128800

(36800)

165600

Постійні витрати

140600

(600)

140000
140000

Операційний прибуток

(23140)

(11940)

(11200)

(36800)

25600


ДОДАТОК 3

Таблиця 3. Звіт про виконання бюджету витрат компанії “Казка”

Показник

Фактично

Гнучкий бюджет

Відхилення від гнуч.бюджету

Пояснення

Обсяг виробництва

7000

7000Зміни витрати

Прямі матеріали

139840

140000

160

Економія у виробництві

Пряма з\п

123000

112000

40100

Підвищення тарифів

Непряма з\п

25300

23800

5600

Скорочення часу на переналадку

Непрямі матеріали

14400

12600

-1800

Підвищення цін

Зміни виробничі витрати

302540

294000

-8540
Витрати на транспорт. готов. продукції

14000

11200

-2800

Використання авіаційного транспорту

Разом змінні виробн.витрати

316540

305200

-11340
Постійні витрати

Витрати на персонал упр. цехів

2940

28800

-600

Підвищення зарплати

Оренда

15200

15200Амортизація устаткування

30000

30000Постійні вир. витрати

74600

74600

-600
Постійні витрати на збут і управління

66000

66000Разом пост. витрати

140600

140000

-600
Разом витрати

457140

445200

-11940

ДОДАТОК 4

Таблиця 4 Методика обрахунку відхилень від бюджету за рахунок продажу в умовах різних систем калькуванняВид відхилень

Система калькування нових витрат

Система калькування змінних витратВідхилення за рахунок реалізації

(Бюджетна ціна за одиницю – Фактична ціна за одиницю) * Фактичний обсяг продукції

Бюджетній маржиналний доход на одиницю – Фактичний маржинальний доход на одиницю) Фактичний обсяг продажуВідхилення за рахунок обсягу податку

(Бюджетний обсяг продажу – Фактичний обсяг продажу) * Бюджетний прибуток на одиницю

(Бюджетний обсяг продажу - Фактичний обсяг продажу)* Бюджетній маржинальний доход на одиницюВідхилення за рахунок кількості продажу

(Бюджетний обсяг продажу – Фактичний обсяг продажу) * Бюджетний середній прибуток на одиницю

(Бюджетний обсяг продажу - Фактичний обсяг продажу)* Бюджетній середній маржинальний доход на одиницюВідхилення за рахунок комбінації продажу

(Бюджетний обсяг продажу – Фактичний обсяг продажу) * (Бюджетний прибуток на одиницю) – Бюджетний середній прибуток на одиницю

(Бюджетний обсяг продажу- Фактичний обсяг продажу)* (Бюджетній маржинальний доход на одиницю- Бюджетній середній маржинальний доход на одиницю)Відхилення за рахунок розміру ринку

(Бюджетній відсоток частки ринку) * (Фактичний розмір ринку – Бюджетній розмір ринку) * Бюджетний середній прибуток на одиницю

(Бюджетній відсоток частки ринку) * (Фактичний розмір ринку – Бюджетній розмір ринку) * Бюджетний середній доход на одиницю
Відхилення за рахунок частки ринку

(Фактичний відсоток частки ринку – Бюджетний відсоток частки ринку)* (Фактичний розмір ринку)*Бюджетній середній прибуток на одиницю)

(Фактичний відсоток частки ринку – Бюджетний відсоток частки ринку)* (Фактичний розмір ринку)*Бюджетній середній маржинальний доход на одиницюЛІТЕРАТУРАУчебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации