Мартиненко В.О. Системи технологій (промисловість). Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни - файл n1.doc

Мартиненко В.О. Системи технологій (промисловість). Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни
скачать (76 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc406kb.15.11.2005 01:26скачать

n1.doc

  1   2   3


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

Система технологій (промисловість)

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни

та виконання контрольної роботи 

Для студентів економічних спеціальностей заочної форм

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Суми

ДВНЗ «УАБС НБУ»

2008

УДК 658.5(073)

С40

Рекомендовано до видання методичною радою обліково-фінансового факультету ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», протокол № 8 від 04.06.2008 р.
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри менеджменту ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», протокол № 10 від 12.05.2008 р.

 
Укладач

кандидат наук з державного управління 

В.О. Мартиненко

Рецензенти:

доктор економічних наук, професор

О.М. Теліженко

Сумський державний університет.
кандидат економічних наук
Г.І. Андрєєва

ДВНЗ «Українська академія банківської

справи Національного банку України»;
Відповідальний за випуск

доктор сільськогосподарських наук, в. о. професора

В.В. Обливанцов
С40   Системи технологій (промисловість): Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи / Уклад. В.О. Мартиненко – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ, 2008. – 40 с.

 

Методичні вказівки містять навчальну програму курсу, індивідуальні контрольні завдання, методичні вказівки по самостійному вивченню дисципліни, написанню та оформленню контрольної роботи, основні дефініції курсу та список рекомендованої літератури.

Призначені для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання.

УДК 658.5(073)

 

© ДВНЗ „Українська академія банківської справи
Національного банку України”, 2008

Зміст


ВСТУП.. ………………………………………………………………… 4

1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ……………………………………….. 5

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ … 7

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ …………………… 28

4. Методичні вказівки щодо написання

контрольної роботи ………………………………………….. 35

5. Вимоги до оформлення контрольної роботи ……… 36

6. ПИТАННЯ ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО

КОНТРОЛЮ ........................................................................................... 37

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ……………………………….. 38

ДОДАТКИ ……………………………………………………………… 40
ВСТУП

В умовах ринкових відносин роль технологічного розвитку різко зростає. Своєчасна зміна технологій забезпечує конкурентоспроможність фірми, а правильна технологічна політика є основою її процвітання. Прогрес у розвитку продуктивних сил суспільства може бути здійснений лише шляхом революційного відновлення технологій.

Рівень технологій будь-якого виробництва здійснює вирішальний вплив на його економічні показники, тому необхідні достатні знання сучасних технологічних процесів.

У практичній діяльності менеджера, економіста і фінансиста технології є головним об’єктом для інвестицій. Саме за рахунок прибутку, отриманого від своєчасно і розумно вкладених у технологію фінансових коштів, забезпечується проведення ефективної соціально-економічної політики. Для того, щоб управляти виробництвом, аналізувати його господарську діяльність, визначати економічну ефективність науково-технічних розробок і їх практичне освоєння, вирішувати завдання кількісного і якісного розвитку матеріально-технічної бази виробництва за рахунок реалізації останніх досягнень науки і техніки, необхідно мати конкретне уявлення про саме виробництво, його структуру, передові технологічні процеси. Без знання конкретних технологій, технологічних можливостей того або іншого процесу, видів виробленої продукції менеджер не може забезпечувати якісне виконання поставлених перед ним завдань.

Аналіз конкретних прогресивних технологій у різних галузях господарства дозволить розширити уявлення про них, одержати знання про їхню специфіку та особливості виробництва.

Зміст курсу «Системи технологій (промисловість)» укладено на основі сучасних уявлень про сутність, структуру, цілі та завдання технологічних процесів, їх значення в розвитку продуктивних сил суспільства.

Головні завдання навчального курсу «Системи технологій (промисловість)»:

У результаті вивчення курсу «Системи технологій (промисловість)» студенти повинні:

знати - закони побудови й розвитку техніки, основні поняття техніки і технології, види виробничих і технологічних процесів та їх класифікацію, техніко-економічні показники технологічних процесів, основи базових і прогресивних технологічних процесів, основні типи, форми організації роботи і напрямки розвитку промислових підприємств;

вміти - здійснювати аналіз і економічну оцінку технічних рішень та базових технологій в галузях, які визначають науково-технічний прогрес; приймати рішення по розробці стратегії та технологічного оновлення виробництва, проектуванню та забезпеченню ефективного функціонування технологічних процесів; систематизувати та використовувати базову, керуючу і довідкову інформацію, яка необхідна для прийняття рішень з технологічного оновлення виробництва.

Програма курсу «Системи технологій (промисловість)» розрахована на 180 годин і складається з лекційних, практичних занять та самостійної роботи студентів.

Навчально-методичний посібник складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з дисципліни "Системи технологій" для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Тема № 1. Промислове виробництво - основа економічного розвитку суспільства. Технологічні процеси і технологічні системи як економічні об'єкти.
Предмет і зміст курсу системи технологій промисловості.

Поняття технологічного процесу, принципи організації. Поняття виробничого процесу, його відмінності від технологічного. Класифікація технологічних процесів. Шляхи та закономірності розвитку технологічних процесів. Техніко-економічні показники технологічних процесів.

Економічна оцінка технологій. Система показників ефективності технологій та їх вплив на загальні економічні показники виробництва. Основні методи економічної оцінки технологій. Метод "витрати - ефективність".

Поняття про системи. Технологічні системи. Структура систем, їх класифікація, властивості та техніко-економічний рівень. Закономірності розвитку технологічних систем. Системи технологій підприємств, галузей та міжгалузевих комплексів.
Тема 2. Сировина, вода та енергія в промисловості. Технології збагачення та очищення сировини.

Сировина в технологічних процесах. Класифікація, якість, раціональне і комплексне використання. Мінеральна сировина. Первинна підготовка мінеральної сировини до використання. Техніко-економічне порівняння різних способів збагачення мінеральної сировини. Вода в промисловості. Показники якості, способи очищення води, їх техніко-економічне порівняння. Особливості та способи очищення стічних вод.

Паливо у технологічних процесах. Класифікація, склад, властивості. Способи переробки твердого, рідкого та газоподібного палива, їх техніко-економічні характеристики. Поняття одиниці умовного палива.

Енергія в промисловості. Види енергії. Джерела одержання електричної енергії, їх техніко-економічне порівняння. Використання нетрадиційних джерел електричної енергії.
Тема № 3. Основні технологічні процеси у видобувній промисловості.

Основні технологічні процеси видобутку нафти і газу. Технологічні процеси видобутку вугілля та рудних корисних копалин. Технологічні процеси очищення та збагачення. Техніко-економічні показники видобувної промисловості
Тема № 4. Техніка і технологія металургійної промисловості

Загальні відомості про метали і металургію. Структура та особливості протікання технологічних процесів одержання чавуну, сталі, їх техніко-економічні показники. Шляхи підвищення якості і зниження собівартості металопродукції. Основні пріоритетні напрямки розвитку та вдосконалення технологій чорної металургії.

Структура та особливості протікання технологічних процесів одержання кольорових металів, їх техніко-економічні показники. Шляхи підвищення якості і зниження собівартості металопродукції. Основні пріоритетні напрямки розвитку та вдосконалення технологій виробництва кольорових металів.

Порошкова металургія. Значення, перспективи розвитку, техніко-економічний стан технологій порошкової металургії, області ефективного використання.
Тема № 5. Сутність і техніко-економічний аналіз технологій механічної обробки різанням та технологій складального виробництва..

Технології обробки поверхонь різанням. Продукція машинобудівної промисловості. Аналіз і економічна оцінка технологій механічної обробки різанням. Автоматизація виробництва

Сутність процесу складання, його види. Способи та види складання машин. Техніко-економічні показники складання та шляхи їх поліпшення. Сутність процесів зварювання. Види технологій зварювання. Порівняльна оцінка. Контроль якості зварних з’єднань
Тема № 6. Техніка, технологія і продукція хімічної та нафтохімічної промисловості

Продукція хімічної промисловості, її властивості, техніко-економічні характеристики та області ефективного використання. Хіміко-технологічні процеси одержання окремих видів продукції хімічного виробництва, їх основні схеми. Особливості протікання процесів, можливості впровадження нових технологічних схем, техніко-економічна оцінка.

Техніка безпеки і охорона праці на хімічних підприємствах. Охорона навколишнього середовища.
Тема № 7. Технологічні процеси будівельних матеріалів

Будівельні матеріали, їх асортимент, основні властивості та області ефективного використання. Керамічні матеріали, їх виготовлення та шляхи підвищення ефективності виробництва. Зв’язувальні будівельні речовини, технології їх виробництва.

Нові сучасні будівельні матеріали, особливості та ефективність їх використання.
Тема 8. Нові інформаційні технології. Високі технології

Класифікація інформаційних систем за рівнем механізації. Класифікація управлінських автоматизованих систем за функціональним призначенням і рівнем автоматизації. Поняття і різновиди економічної інформації. Управлінські інформаційні системи. Інформаційно-пошукові системи в економіці. Системи підтримки прийняття рішень. Інтелектуальні інформаційні системи в економіці. Парадигми виробництва майбутнього. Перспективи технологій і технічного інтелекту. Застосування технічного інтелекту в технології виготовлення. Системи космічних технологій.

Екологічно орієнтовані технології і виробництва.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИз/п

Назва теми

Розподіл по годинам

Лекції

Семінарські (практичні) зханяття

Індивіду-альна робота студентів

СРС

Усього

1.

Промислове виробництво - основа економічного розвитку суспільства. Технологічні процеси і технологічні системи як економічні об'єкти.

1

1

-

2

4

2.

Сировина, вода та енергія в промисловості. Технології збагачення та очищення сировини.

1

2

0,5

2

5,5

3.

Основні технологічні процеси у видобувній промисловості.

1

2

0,5

2

5,5

4.

Техніка і технологія металургійної промисловості

1

2

0,5

3

6,5

5.

Сутність і техніко-економічний аналіз технологій механічної обробки різанням.

1

2

0,5

2

5,5

6.

Сутність та економічні показники технологій складального виробництва.

1

2

0,5

2

5,5

7.

Техніка, технологія і продукція хімічної та нафтохімічної промисловості.

2

2

0,5

3

7,5

8.

Технологічні процеси будівельних матеріалів

1

2

0,5

3

6,5

9.

Загальні принципи забезпечення безпеки технологій. Науково-технічний прогрес: сутність і основні напрямки прискорення.

1

2

0,5

2

5,5
Всього

10

17

4

21

52
  1   2   3


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации