Вітвицька Н.С., Чумакова І. Ю., Коцупатрий М.М., Фенченко М.Т. Державний фінансовий контроль - файл 1_Vstup_chast.doc

Вітвицька Н.С., Чумакова І. Ю., Коцупатрий М.М., Фенченко М.Т. Державний фінансовий контроль
скачать (953.6 kb.)
Доступные файлы (12):
1_Vstup_chast.doc96kb.03.07.2003 10:52скачать
2_t_1-3.doc674kb.07.07.2003 13:45скачать
3_t_4-6.doc1661kb.07.07.2003 13:56скачать
4_t_7-9.doc538kb.07.07.2003 15:05скачать
5_10.doc377kb.07.07.2003 14:10скачать
6_11-12.doc257kb.07.07.2003 14:14скачать
7_13-15.doc358kb.07.07.2003 15:07скачать
8_kontr_.doc155kb.07.07.2003 14:15скачать
n9.doc32kb.07.07.2003 14:32скачать
n10.doc79kb.04.07.2003 16:24скачать
9_1_Dodatki.doc378kb.07.07.2003 14:17скачать
n12.doc137kb.17.07.2003 10:50скачать

1_Vstup_chast.doc

ПЕРЕДМОВА

В умовах переходу України до ринкових відносин суттєво змі­нюються управлінські функції держави. Державний фінансовий контроль є однією з важливих функцій державного управління, яка полягає у сприянні реалізації фінансової політики держави, забезпеченні процесу формування й ефективного використан­ня фінансових ресурсів держави для досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів. Державний фінансовий контроль набуває важливого значення в умовах функціонування підприємств із різ­ними формами власності й розвивається за двома напрямами.
Перший — це контроль держави за формуванням і ефективним використанням коштів державного бюджету та загальнодер-
жав­них цільових, позабюджетних фондів України. Другий — це контроль держави за дотриманням вимог чинного законо­давства для забезпечення законності, раціональності та дотримання фінансової дисципліни в процесі формування, розподілу, володіння, використання та відчуження активів, що належать державі.

Державний фінансовий контроль відповідно до чинного законодавства здійснюють у міру необхідності та в межах своєї компетенції різноманітні органи державного управління й підвідомчі їм організації. До них належать Рахункова палата України, Державна контрольно-ревізійна служба України, Державна податкова служба України, Державне казначейство України, Державна митна служба України, Національний банк України, а також підрозділи міністерств і відомств, що здійснюють відомчий державний фінансовий контроль.

Проект Закону України «Про систему державного фінансового контролю в Україні» передбачає законодавче закріплення системи органів державного фінансового контролю України та їхній статус і компетенцію.

Державний фінансовий контроль здійснюється для забезпечення реалізації фінансової політики держави через систему законодавчих і організаційних, адміністративних, правоохоронних та інших заходів.

Навчально-методичний посібник підготовлено з урахуванням нових законодавчих і нормативно-правових актів з обліку та контролю, методичних прийомів і способів фінансового контро-
лю відповідно до програми дисципліни «Державний фінансовий
контроль».

Авторами розділів є Н. С. Вітвицька (керівник авторського колективу), канд. екон. наук, доц. — розділи 1, 2 (теми 1—8, 13), 3—6; І. Ю. Чумакова, канд. екон. наук, доц. — розділи 1, 2 (те-
ми 9—11, 13—14), 3—6; М. М. Коцупатрий, канд. екон. наук, проф. — передмова, розділи 2 (теми 1—2, 14—15), 5; М. Т. Фен­ченко, ст. викл. — розділ 2 (теми 5, 12).

1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»
Тема 1. Суть і функції державного
фінансового контролю


Поняття, суть, значення державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки. Предмет та об’єкти державного фінансового контролю. Принципи здійснення контролю.

Види контролю. Суб’єкти контролю. Органи контролю та їх характеристика. Правові засади здійснення державного фінан-
сового контролю в Україні. Рахункова палата при Верховній Ра-
ді України як вищий орган державного фінансового контролю. Державна контрольно-ревізійна служба України: структура, функ­ції. Державна податкова служба України: структура, функції.

Обов’язки, права та відповідальність посадових осіб органів державного фінансового контролю.

Форми контролю: класифікація, суть, загальна характеристика. Ревізія як основна форма контролю.

Методичні прийоми та способи, які застосовуються в конт-
рольно-ревізійному процесі.

Тема 2. Контрольно-ревізійний процес:
планування та організація здійснення

Планування ревізійної роботи в системі структурних підрозділів Головного контрольно-ревізійного управління України. Планування — основний етап організації контрольно-ревізійної роботи. План ревізійної роботи: призначення, види, структура, зміст. Порядок складання й затвердження планів, унесення змін протягом поточного року. Координація діяльності контролюючих органів.

Ревізійний процес та його учасники. Організація ревізійного процесу як комплекс взаємопов’язаних етапів здійснення держав­ного фінансового контролю на конкретному об’єкті контролю.

Основні етапи ревізії та їхня сутність. Підготовка до проведення ревізії. Основний етап ревізії. Оформлення матеріалів ревізії. Прий-
няття рішень за матеріалами ревізії й контроль їхнього виконання.

Облік і звітність із контрольно-ревізійної роботи. Утворення інформаційно-довідкової системи та інформаційної мережі для використання даних за наслідками контрольно-ревізійної роботи в різних органах.

Тема 3. Контроль виконання місцевих
бюджетів у фінансових органах

Завдання та основні напрями контролю фінансових органів місцевих державних адміністрацій. Джерела інформації. Нормативно-правова база.

Контроль дохідної частини бюджетів: обґрунтованість планування доходів бюджету; виконання дохідної частини бюджету; стан контролю розрахунків з розподілу загальнодержавних доходів.

Контроль видаткової частини бюджетів: обґрунтованість планування видатків бюджету; виконання видаткової частини бюджету; фінансування з бюджету за напрямами видатків (на утримання бюджетних установ та на цільові державні програми уряду); стан контролю за видатками бюджету у фінансових органах місцевих державних адміністрацій.

Основні напрями контролю використання бюджетного фінансування підприємницьких структур. Нормативна база, джерела інформації. Методичні прийоми та способи контролю. Завдання та напрями контролю.

Контроль використання бюджетного фінансування в пріоритетних галузях економіки та на окремих підприємствах України (дотування вугільної промисловості, агропромислового комплексу та ін.).

Контроль виконання цільових програм за рахунок державного та місцевих бюджетів. Перевірка дотримання кошторисів на виконання програм.

Контроль використання та своєчасності погашення кредитів, наданих підприємствам під державні гарантії. Перевірка забезпеченості кредитів, процедур їхнього санкціонування. Методика виявлення можливих порушень та зловживань.

Особливості контролю за збереженням державного та муніципального майна, переданого в користування недержавним підприємствам. Перевірка повноти нарахування, своєчасності внесення до бюджетів (державного та місцевих) дивідендів від коштів, укладених у статутні капітали недержавних підприємств.

Контроль утворення та використання державних позабюджетних фондів. Завдання та напрями контролю. Нормативна база
контролю. Джерела інформації. Методи та способи контролю.
Перевірка утворення державних позабюджетних фондів. Перевірка повноти та своєчасності внесення платежів підприємствами до державних позабюджетних фондів. Перевірка використання коштів державних позабюджетних фондів за цільовим призначенням (на виплату пенсій, допомоги у зв’язку з безробіттям, виплат на соціальне страхування та з галузевих позабюджетних фондів).
Методика виявлення можливих порушень та зловживань.

Систематизація та узагальнення виявлених порушень. Прий-
няття рішень за наслідками контролю.

Тема 4. Контроль виконання кошторисів
бюджетних установ

Завдання, джерела інформації та основні напрями ревізії. Нор­мативно-правова база. Контроль використання бюджетних і спе­ціальних позабюджетних коштів.

Перевірка стану збереження та використання основних засобів, запасів.

Перевірка фактичних видатків на утримання бюджетних установ: на оплату праці, обов’язкове соціальне страхування, поточні господарські видатки, капітальні видатки. Методика виявлення можливих порушень і зловживань.

Перевірка стану бухгалтерського обліку, достовірності звітності. Прийняття рішень за результатами ревізії та контроль їхнього ви-
конання.

Тема 5. Контроль грошових коштів
та розрахункових і кредитних операцій

Завдання, напрями та джерела ревізії грошових коштів. Нормативно-правова база. Методика контролю фактичної наявності касової готівки та дотримання умов її збереження. Документаль-
на перевірка касових операцій за джерелами надходжень готівки. Перевірка повноти оприбуткування коштів, дотримання чинного законодавства з касової дисципліни. Перевірка касових операцій за напрямами використання грошей з каси. Методи та способи перевірки витрат грошей. Особливості контролю в підприємницьких структурах різних галузей економіки.

Контроль руху грошових коштів на рахунках у банках. Перевірка дотримання правил здійснення операцій на поточному та валютних рахунках, відкритих підприємствами в установах банків. Перевірка операцій за іншими рахунками грошових коштів. Систематизація та узагальнення матеріалів ревізії. Алгоритми прийняття рішень за результатами контролю.

Контроль розрахункових операцій. Завдання, напрями та джерела ревізії за видами розрахунків. Нормативно-правова база. Контроль розрахунків з підзвітними особами: дотримання правил видачі авансів, доцільності й правомірності витрат на службові відрядження, господарські видатки. Документальне оформлення та відображення в обліку.

Контроль розрахунків з постачальниками за товарно-матері­альні цінності, роботи (послуги). Контроль внутрішньовідомчих розрахунків. Особливості контролю розрахунків на підприємствах торгівлі, будівництва. Розрахунки за виданими авансами. Викриття можливих фактів зловживань. Реальність дебіторської та кредиторської заборгованості. Контроль розрахунків з покупцями та замовниками. Особливості контролю рахунків за авансами одержаними. Перевірка розрахунків за претензіями та за відшкодуванням завданих збитків.

Контроль розрахунків з оплати праці. Стан розрахунків із пра­цівниками, нарахування заробітної плати, утримань із заробітної плати; достовірність і правильність ведення первинного та бух-
галтерського обліку. Особливості контролю в умовах автоматизації обліку. Блок-схеми контролю. Алгоритми контролю та прийняття рішень за результатами контролю.

Контроль розрахунків з банками за довгостроковими та короткостроковими кредитами. Контроль стану використання й погашення кредитів під гарантії уряду України.

Методичні прийоми та способи викриття можливих порушень і зловживань. Систематизація й узагальнення інформації про
виявлені порушення. Прийняття рішень за наслідками контролю.

Тема 6. Контроль основних засобів
і нематеріальних активів

Завдання, напрями та джерела інформації для контролю основ­них засобів і нематеріальних активів. Нормативно-правова база.

Контроль стану збереження основних засобів. Документальна перевірка операцій з надходження і вибуття основних засобів. Методи і способи перевірки, послідовність контрольних дій. Особливості контролю капітальних інвестицій на капітальне будівництво, придбання та реконструкцію основних засобів.

Контроль правильності нарахування амортизації основних засобів. Контроль витрат на ремонт основних засобів.

Контроль нематеріальних активів: перевірка обґрунтованості складу нематеріальних активів, що внесені засновниками до статутного капіталу; контроль операцій з надходження, вибуття нематеріальних активів та нарахування зносу. Блок-схеми контролю.

Особливості здійснення контролю основних засобів і немате-
ріальних активів із застосування сучасних комп’ютерних технологій.

Тема 7. Контроль запасів

Напрями та джерела інформації для контролю запасів. Нормативно-правова база.

Перевірка дотримання умов зберігання запасів. Перевірка стану та якості контролю за збереженням запасів на підприємстві. Особливості контролю на підприємствах різних галузей економіки.
Послідовність контрольних дій, узагальнення результатів контролю.

Контроль операцій з оприбуткування запасів: своєчасність
і повнота оприбуткування, обґрунтованість оцінки.

Перевірка операцій з витрачання запасів: відпуск у виробництво та переробку, внутрішнє переміщення, реалізація на сторону та ін.

Використання інформаційних систем і комп’ютерних технологій при здійсненні контролю запасів.

Особливості перевірки малоцінних та швидкозношуваних предметів. Методи і способи викриття можливих зловживань.

Тема 8. Контроль витрат
основної діяльності

Завдання і напрями контролю. Джерела інформації. Норматив­но-правова база.

Перевірка основних прямих витрат на виробництво. Оцінка вартості матеріальних витрат, витрат на оплату праці. Контроль загальновиробничих витрат на виробництво продукції, робіт (послуг): обґрунтованість включення витрат до цієї групи. Перевірка правильності визначення виробничої собівартості продукції, робіт (послуг). Обґрунтованість включення до складу собівартості прямих та непрямих витрат на виробництво.

Контроль фактичної виробничої собівартості реалізованої продукції, робіт (послуг). Контроль адміністративних витрат та витрат на збут продукції. Методи і прийоми викриття можливих фактів зловживань.

Контроль правильності визначення фактичної виробничої собівартості готової продукції, робіт (послуг). Оцінка незавершеного виробництва, визначення і розподіл відхилень. Відповідність облікових і звітних даних за видами готової продукції. Методи і способи контролю, послідовність контрольних дій: за звітними періодами щодо фактичної виробничої собівартості реалізованої продукції, виконаних робіт (послуг). Особливості організації перевірки в умовах застосування інформаційних систем і комп’ю­терних технологій в обліку витрат основної діяльності.

Узагальнення і прийняття рішень за результатами контролю.

Тема 9. Контроль доходів і фінансових результатів
діяльності підприємницьких структур

Завдання, об’єкти та джерела інформації для контролю. Нормативно-правова база. Перевірка виконання виробничої програми підприємства: з видів виробничої діяльності, асортименту готової продукції, видів робіт (послуг), правомірності виробничої діяльності, достовірності обсягів виробництва за звітні періоди.

Перевірка правильності класифікації, оцінки та визнання доходів і результатів діяльності. Контроль доходів і фінансових результатів від операційної діяльності підприємницьких структур. Контроль операцій з відвантаження готової продукції покупцям, здавання виконаних робіт (наданих послуг). Послідовність контрольних дій. Методи і прийоми контролю викриття випадків заниження доходів від реалізації готової продукції, здавання робіт. Контроль інших операційних доходів та інших операційних витрат.

Особливості контролю доходів від реалізації продукції на експорт.

Контроль правильності визначення фінансових результатів від іншої звичайної діяльності підприємницьких структур. Методи і способи контролю доходів і фінансових результатів від фінансової та інвестиційної діяльності. Контроль фінансових результатів від надзвичайної діяльності.

Перевірка достовірності відображення у фінансовій та податковій звітності підприємства нарахованого податку на прибуток.

Узагальнення даних про виявлені порушення. Прийняття рішень за результатами контролю.

Тема 10. Контроль статутної діяльності
та фінансового стану підприємницьких структур

Завдання, напрями контролю та джерела інформації для контролю. Нормативно-правова база.

Контроль правомірності здійснення статутної діяльності підприємства. Контроль стану власного капіталу. Методи і прийоми контролю: інвентаризація зобов’язань перед засновниками, власниками, акціонерами, учасниками; документальний контроль ста­ну власного капіталу, перевірка засновницьких докумен­тів та розрахунків із засновниками. Особливості контролю
статутної діяльності в акціонерних товариствах, товариствах з обмеженою відповідальністю. Контроль формування і змін статутного, додаткового та резервного капіталу. Контроль достовір­ності облікових та звітних даних про власний капітал і розрахун­ки з учасниками.

Контроль розподілу чистого прибутку товариств: на виплату дивідендів; для фінансування розвитку, проведення цільових програм; створення і поповнення резервних фондів тощо.

Особливості контролю надходжень і використання цільового фінансування.

Узагальнення даних про виявлені порушення. Прийняття рішень за наслідками контролю.

Контроль фінансового стану підприємницьких структур: зав­дання, інформаційне забезпечення, послідовність і напрями конт­ролю. Застосування прийомів і способів економічного аналізу при здійсненні контролю. Оцінка фінансового стану підприємства та змін його фінансових показників за ревізований період.
Контроль фінансової стабільності, платоспроможності та ліквід-
ності. Перевірка наявності та використання власних оборотних коштів. Контроль дотримання розрахунково-платіжної дисципліни. Причини нестійкого фінансового стану. Узагальнення результатів контролю фінансового стану.

Тема 11. Контроль стану обліку,
внутрішньогосподарського контролю та звітності

Мета й основні напрями контролю стану бухгалтерського
обліку, внутрішньогосподарського контролю і звітності. Джерела інформації. Нормативно-правова база.

Перевірка організації облікової та контрольної роботи в бухгалтерії підприємства. Перевірка наявності наказу про облікову політику та її положень на відповідність вимогам чинного законодавства. Контроль стану бухгалтерського обліку за розділами облікового процесу. Контроль стану внутрішньогосподарського контролю на підприємстві. Оцінка стану системи внутрішнього контролю на предмет виконання рішень з матеріалів попередніх ревізій і тематичних перевірок. Ефективність контролю в цілому на підприємстві.

Перевірка стану звітної дисципліни, достовірності фінансової та статистичної звітності. Контроль звітності на відповідність вимог нормативних документів. Контроль відповідності звітних даних інформації бухгалтерського обліку.

Особливості проведення контролю стану бухгалтерського
обліку, внутрішнього контролю та звітності в умовах застосування комп’ютерних технологій.

Систематизація й узагальнення інформації про виявлені порушення. Дії ревізора в разі виявлення порушень.

Тема 12. Податковий контроль платників
податків за розрахунками з бюджетом

Завдання, напрями контролю. Нормативно-правова база. Джерела інформації для контролю.

Контроль розрахунків платників податку на прибуток. Конт­роль організації і стану податкового обліку. Перевірка правильності визначення бази оподаткування за звітними періодами і
повноти включення валових доходів. Перевірка правильності відображення в декларації про прибуток даних про доходи до оподаткування за джерелами отримання (від основної (операційної) та іншої операційної діяльності; від інвестиційної та фінансової діяльності). Особливості контролю оприбуткування виручки від реалізації продукції, надання послуг, виконання робіт під час готівкових і безготівкових розрахунках з покупцями, за бартерними розрахунками та авансовими платежами.

Контроль валових видатків: обґрунтованість включення витрат на придбання матеріальних запасів; правильність визначення величини приросту чи зменшення залишків матеріальних запасів, що перебували на початок і кінець звітного періоду на складах, у незавершеному виробництві, залишках готової про-
дукції та покупних товарів.

Контроль правильності визначення обсягів авансових платежів та стану розрахунків за податком на прибуток за звітними періодами. Стан звітної платіжної дисципліни.

Узагальнення та систематизація виявлених порушень.

Контроль розрахунків платників податку на додану вартість. Завдання та напрями контролю. Нормативно-правова база. Джерела інформації. Контроль реєстрації платників податку на додану вартість. Контроль правильності визначення об’єктів оподаткування щодо податку на додану вартість. Правомірність пільго­вого оподаткування окремих видів діяльності чи операцій із продажу продукції, виконання робіт (послуг). Перевірка організації і стану податкового обліку ПДВ: оформлення та облік податкових накладних; дотримання методики податкового обліку обсягів продажу товарів, виконаних робіт (послуг).

Документальний контроль даних обліку про обсяги реалізації продукції, виконаних і зданих замовнику робіт (послуг): застосування цін, нормативних ставок оподаткування, сум до сплати покупцям, у тому числі ПДВ.

Розрахунки бюджетного відшкодування податкового кредиту з ПДВ під час експорту продукції робіт (послуг). Методичні прийоми встановлення можливих порушень та зловживань. Контроль правильності складання, своєчасності подання в податкові органи декларації про ПДВ за звітний період. Контроль повноти та своєчасності розрахунків з бюджетом платників ПДВ.

Систематизація й узагальнення інформації про виявлені порушення.

Контроль розрахунків платників акцизного збору. Завдання та напрями контролю. Нормативно-правова база. Джерела інформації. Контроль реєстрації платників податку. Контроль правильності
визначення бази оподаткування акцизним збором за звітними
місяцями року. Контроль правильності застосування норматив-
них ставок оподаткування при реалізації товарів, які вироблені
й реалізуються в Україні, товарів, імпортованих з інших країн.
Методичні прийоми і способи перевірки достовірності даних звіту про розрахунок акцизного збору.

Контроль розрахунків за іншими видами податків.

Завдання, напрями контролю розрахунків за прибутковим податком із громадян. Нормативно-правова база. Джерела інформації. Загальна оцінка стану розрахунків за прибутковим податком із заробітної плати працюючих за місяцями року. Перевірка своєчасності перерахування до бюджету. Контроль правильності фор­мування в бухгалтерському обліку нормативної бази щодо платників податку зі штатного персоналу, працюючих за цивільно-правовими договорами. Контроль правомірності застосування пільгового оподаткування. Особливості здійснення контролю в умовах автоматизації обліку розрахунків з оплати праці.

Контроль достовірності даних річних декларацій громадян про доходи не за основним місцем роботи. Методичні прийоми виявлення можливих порушень. Систематизація й узагальнення матеріалів контролю про виявлені порушення. Прийняття рішень за наслідками контролю.

Контроль розрахунків за податками із суб’єктами малого підприємництва. Завдання та напрями контролю. Нормативно-пра­вова база контролю. Визначення суб’єкта малого підприємництва як об’єкта оподаткування. Особливості здійснення обліку на малому підприємстві як об’єкті контролю. Перевірка правомірності застосування спрощеної системи обліку.

Методика перевірки нарахування податків та їхнє внесення до бюджету. Перевірка дотримання нормативних актів щодо застосування єдиного податку із суб’єктів підприємницької діяльності.

Контроль розрахунків за місцевими податками та зборами.

Завдання та напрями контролю. Нормативні акти та джерела інформації. Перевірка повноти нарахування місцевих податків і зборів, за якими здійснюються розрахунки підприємства з бюд­жетом. Контроль розрахунків з бюджетом за звітними періодами в розрізі видів місцевих податків і зборів: визначення бази оподат­кування, застосування нормативних ставок оподаткування, надання пільг, нарахування та сплата податків і зборів, правильність відображення в обліку і звітності. Стан розрахунків. Типові помилки та порушення при нарахуванні податків і здійсненні розрахунків. Методи і процедури контролю.

Оформлення результатів перевірки, їхнє узагальнення та реалізація. Прийняття рішень за матеріалами контролю. Порядок застосування штрафних санкцій при виявленні порушень податкового законодавства.

Тема 13. Контроль виконання Державного бюджету
в системі казначейства України

Мета та основні завдання контролю. Нормативно-правова база контролю виконання Державного бюджету.

Контрольні функції Державного казначейства України. Особли­вості контрольної роботи в системі Державного казначейства.

Контроль надходження коштів державного бюджету на єдиний казначейський рахунок від територіальних відділень Держав­ного казначейства: своєчасність і повнота зарахування коштів; дотримання затверджених Верховною Радою нормативів відрахувань від загальнодержавних доходів; обґрунтованість повернення з державного бюджету зайво сплачених податків.

Контроль використання коштів державного бюджету. Ревізія реєстраційних рахунків та рахунків розпорядників коштів державного бюджету. Контроль повноти та своєчасності зарахування фінансування.

Контроль касових та фактичних видатків на утримання розпорядників коштів з державного бюджету.

Перевірка законності та обґрунтованості проведення взаємозаліків, операцій з казначейськими векселями та іншими цінними паперами.

Контроль за ефективністю використання державних бюджетних позичок. Стан погашення заборгованості.

Контроль діяльності територіальних органів Державного казначейства.

Узагальнення інформації щодо виявлених порушень. Прийнят­тя рішень за матеріалами контролю.

Тема 14. Контроль ефективності використання
коштів державного бюджету Рахунковою
палатою при Верховній Раді України

Мета та основні завдання перевірок і ревізій. Нормативно-правова база.

Особливості організації контрольно-ревізійної роботи. Програма перевірок і ревізій. Перевірка правомірності видання центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, які змінюють положення законів України, регулюють питання використання інших коштів.

Контроль касового та фактичного виконання Державного бюджету: забезпечення виконання завдань щодо законності та ефективності використання коштів; фінансування цільових комплексних науково-технічних програм та забезпечення їхнього вико­ристання за призначенням; надання та використання кредитів за рішенням Кабінету Міністрів України, стан погашення заборгованості за кредитами; стан контролю за збереженням та ефективним використанням державного майна, закріпленого за організаціями та підприємствами галузі; правомірність укладання угод, розрахунків, які проведено у вільно кон-
вертованій валюті; отримання доходів від розміщення коштів в установах банків, у тому числі за кордоном, та напрями їхнього подаль-
шого спрямування.

Методичні прийоми та способи виявлення порушень і зловживань.

Контроль використання коштів державного бюджету України, загальнодержавних, цільових та позабюджетних фондів: доцільність та ефективність використання, виявлення фактів витрат із порушеннями чинного законодавства.

Витрати бюджетних коштів та коштів позабюджетних фондів на утримання апарату міністерств, республіканських відомств: контроль єдиного кошторису доходів і видатків та законність, обґрунтованість
і своєчасність його складання, затвердження та внесення змін; правомірність списання на витрати грошових коштів і матеріальних цінностей за напрямами економічної класифікації видатків; дотримання встановлених лімітів на утримання службових легкових автомобілів,
на капітальний та поточний ремонт приміщень і споруд, на капітальне будівництво; фінансовий стан галузі, розрахунки з бюджетом, загальний розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, стан повернення підпорядкованими їм підприємствами коштів з-за кордону.

Методичні прийоми та способи виявлення порушень і зловживань. Узагальнення та систематизація матеріалів контролю. Реалізація матеріалів перевірок і ревізій та організація контролю за усуненням виявлених порушень.

Тема 15. Відомчий фінансовий контроль
у системі виконавчої влади

Мета та основні завдання відомчого контролю.

Особливості організації контрольного процесу. Нормативно-правова база. Програма перевірки, ревізії.

Особливості перевірки виробничої діяльності підпорядкованих підприємств та організацій. Перевірка стану внутрішньогосподарського контролю. Контроль стану збереження державного майна та його використання.

Перевірка розрахунків підпорядкованих підприємств із міністерством, відомством по цільових фондах і централізованих заходах.

Контроль виконання рішень за матеріалами ревізій і перевірок інших державних контрольних органів.

Узагальнення та систематизація матеріалів відомчого фінансового контролю. Організація контролю за усуненням виявлених порушень.

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации