Бистряков І.К. Екологія - файл n13.doc

Бистряков І.К. Екологія
скачать (219.5 kb.)
Доступные файлы (13):
n1.doc20kb.21.04.1999 16:29скачать
n2.doc38kb.08.04.1999 12:57скачать
n3.doc15kb.21.04.1999 10:36скачать
n4.doc108kb.21.04.1999 16:39скачать
n5.doc50kb.21.04.1999 16:15скачать
n6.doc87kb.21.04.1999 16:20скачать
n7.doc93kb.21.04.1999 15:37скачать
n8.doc46kb.21.04.1999 15:46скачать
n9.doc51kb.20.04.1999 16:28скачать
n10.doc53kb.21.04.1999 15:51скачать
n11.doc138kb.20.04.1999 16:58скачать
n12.doc47kb.21.04.1999 15:58скачать
n13.doc16kb.28.04.1999 12:45скачать

n13.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОЛОГІЯ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для самостійного вивчення дисципліни


Рекомендовано Міністерством освіти України


Київ 1999

ББК 20.1 Розповсюдження та тиражування

Е 40 без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

Автори:

С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, О. К. Аблова,
Д. Я. Хусаїнов, Л. Г. Чук

Рецензенти:

М. І. Фашевський, д-р геогр. наук;

І. К. Бистряков, д-р екон. наук (РПС НАН України)

Е 40 Екологія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, О. К. Аблова та ін. — К.: КНЕУ, 1999. — 152 с.

ISBN 966–574–047–4

У навчальному посібнику розглянуто основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи; особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище; проблеми, пов’язані із станом охорони та раціональним використанням природних ресурсів. Висвітлюється питання управління процесом природокористування. Значна увага приділяється формуванню у студентів навичок аналізу і визначення економічної ефективності впровадження прородоохоронних заходів та оцінки економічних збитків, що їх завдає народному господарству забруднення окремих компонентів природи.

ББК 20.1

© C.І. Дорогунцов, К.Ф.Коценко,

О.К. Аблова та ін., 1999

ISBN 966–574–047–4 © КНЕУ, 1999

Навчальне видання

ДОРОГУНЦОВ Сергій Іванович,

КОЦЕНКО Катерина Федорівна,

АБЛОВА Олена Костянтинівна та ін.
ЕКОЛОГІЯ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни


Редактор Г. Латник

Коректор О. Уляницька

Комп’ютерна верстка О. Кайнари

Комп’ютерний набір О. Михолат, Н. Коломієць,

Л. Богданової, І. Пантюхової, О. Давиденко

Підписано до друку 20.04.99. Формат 60ґ84/16. Папір офсет. № 1

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 8,84

Умовн. фарбовідб. 9,07. Обл.-вид. арк. 11,46. Наклад 3500 прим. Зам. 8-1544.

Видавництво КНЕУ

252057, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Тел. (044) 458-00-66, тел./факс (044) 446-64-58

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации