Диломная работа - Надання послуг IPTV на базі мережі доступу технології сімейства xDSL - файл n1.doc

Диломная работа - Надання послуг IPTV на базі мережі доступу технології сімейства xDSL
скачать (4106 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc4106kb.03.11.2012 01:49скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6
міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки


Факультет ______________Заочної форми освіти__________________

(повна назва)

Кафедра Телекомунікаційних систем __________________

(повна назва)

ДИПЛОМНА РОБОТА
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


ГЮІК XXXXXX.001 ПЗ

(позначення документа)

Надання послуг IPTV на базі мережі доступу технології сімейства xDSL____


Ст гр. ТСМз-04-1 __________

(шифр групи) (підпис) (прізвище, ініціали)
Керівник проекту ___________ __.

(підпис) (посада, прізвище, ініціали)


Допускається до захисту
Зав. кафедри ___________________ Поповский В.В.____

(підпис) (прізвище, ініціали)


2010 р.

Харківський національний університет радіоелектроніки


Факультет ЗФО Кафедра Телекомунікаційних систем

Спеціальність 7.092401 Телекомунікаційні системи та мережі

(номер, назва)
ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри ___________

(підпис)

„___”_____________200_р.

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ роботу

студента

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи Надання послуг IPTV на базі мережі доступу технології сімейства xDSL______________________________________________________затверджена наказом по університету від „ _______200 р. № ______

2. Термін здачі студентiм закінченої роботи р.

3. Вихідні дані до роботи Виконати аналіз можливості надання послуг IPTV в мережах абонентского доступу РАТС-737 м.Харкова

Швидкості передачі вiдео: 3.5 Мбіт / с MPEG2; 2 Мбіт / с MPEG4.

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

1. Огляд структура мережі для надання послуг IPTV _____________________
2. _Огляд
технології мереж доступу ________________________________
3. Вибір оптимального сценарію для розвитку IPTV _______
4. Безпека життя і діяльності людини_________________________
5. Економіка частина ________________________


5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень, плакатів)

Схема кабельної ділянки ____________________________________________
Архітектура вирішення IPTV ___________________
Вирішення IPTV інфраструктури ____________
NetUP IPTV Complex _____________________________________________
Классификации технологий xDSL


Сценарій надання послуг доступу
Мережа доступу


Розподіл СПМ сигналу на виході передавача

Розподіл СПМ сигналу на стороні приймача

6. Консультанти з проекту (роботи) із зазначенням відповідних розділів проекту (п. 6 заповнюється в разі необхідності)


Найменування розділу

Консультант

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Позначка консультанта про виконання розділу

(підпис)

(дата)

Основний

доц Ощепков М.Ю.
7. Дата видачі завдання

Керівник роботи

(підпис) (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Завдання прийняв до виконання

(підпис магістранта)
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


Номер

Назва етапів магістерської атестаційної роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка

1

огляд методів проектування мереж

1.05.2010 р.

Виконав
мультисервісних мереж2

Огляд технологій доступу

10.05.2010 р.

Виконав

3

Методи оцінки якости IPTV

15.05.2010 р.

Виконав

4

Аналіз моделей мереж IPTV

20.05.2010 р.

Виконав

5

Проведення дослідження та аналіз

25.05.2010 р.

Виконав
результатів6

Підготовка пояснювальної записки

1.06.2010 р.

Виконав


Студент___________________________________

(підпис)

Керівник роботи___________________(підпис)

РЕФЕРАТ
Дипломная работа: с., рис., источников.
Цель работы – анализ возможностей оценки качества предоставления услуг IPTV.

В работе выполнен анализ методов оценка качества IPTV. По собранной сетевой статистике выполняется оценка качественных параметров IPTV.Проведен эксперимент по оценке влияния сетевых параметров на показатели качества.
СТРУКТУРА СЕТИ,АРХИТЕКТУРА IPTV, ТЕХНОЛОГИЯ СЕТЕЙ ДОСТУПА,КОНЦЕПЦИЯ FTTx,СЕТЬ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА.


РЕФЕРАТ
Дипломна робота: с. , рис. , джерел. 

Мета роботи - аналіз можливостей оцінки якості надання послуг IPTV. 

У роботі виконання аналізу методів оцінка якості IPTV. За зібраної мережевої статистикою виконується оцінка якісних параметрів IPTV.Проведений експеримент з оцінки впливу мережевих параметрів на показники якості. 
СТРУКТУРА МЕРЕЖІ, АРХІТЕКТУРА IPTV, ТЕХНОЛОГІЯ МЕРЕЖ ДОСТУПУ, КОНЦЕПЦІЯ Fttx,МЕРЕЖА АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ


ABSTRACT
Master research: pages, figures, tables, sources.
The aim of this work - an analysis of the capacity assessment of the quality of IPTV. 
In this research, analysis methods for assessing the quality of IPTV. According to statistics gathered by the network is performed quality assessment of a IPTV. An experiment to assess the impact of network parameters on the quality indicators. 


NETWORK STRUCTURE, IPTV ARCHITECTURE, TECHNOLOGY OF NETWORKS OF ACCESS, CONCEPT FTTx, SUBSCRIBER ACCESS NETWORK

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ


IPTV

Internet Protocol Television

цифровое интерактивное телевидение в сетях передачи данных по протоколу IP, новое поколение телевидения

EWSD

Elektronisches Wдhlsystem Digital

цифровая электронная коммутационная система (телефонная станция) АТС, PBX, для сетей связи общего пользования

ARPU

Average revenue per user

показатель, используемый телекоммуникационными компаниями и означающий среднюю выручку (обычно за месяц) в расчёте на одного абонента.

ISDN

Integrated Services Digital Network

цифровая сеть с интеграцией обслуживания. Позволяет совместить услуги телефонной связи и обмена данными.

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line

асинхронная цифровая абонентская линия

VoDSL

Void Digital Subscriber Line

Голосовая цифровая абонентская линия

DSL

Digital Subscriber Line

Цифровая абонентская линия

HDSL

High Bit-Rate Digital Subscriber Line

Высокоскоросная цифровая абонентская линия

SDSL

Single Line Digital Subscriber Line

Однолинейная цифровая абонентская линия

VDSL

Very High Bit-Rate Digital Subscriber Line

Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия

IP

Internet Protocol

Интернет протокол

IGMP

Internet Group Membership Protocol

протокол управления групповой (multicast) передачей данных в сетях, основанных на протоколе IP

QoS

Quality of Service

этим термином в области компьютерных сетей называют вероятность того, что сеть связи соответствует заданному соглашению о трафике, или же, в ряде случаев, неформальное обозначение вероятности прохождения пакета между двумя точками сети.

LAN

Local Area Network

Локальная сеть

САР

Carrierless Amplitude and Phase Modulation

амплитудно-фазовая модуляция с подавленной несущей

ITU - T

International Telecommunication Union, Telecommunication sector

Международный Союз Электросвязи.

PON

Passive optical network

технология пассивных оптических сетей.

DSLAM

Digital Subscriber Line Access Multiplexer

мультиплексор доступа цифровой абонентской линии

АТС

Абонентская телефонная станция

ГТС

Городская телефонная сеть
ОПТС

Опорно-транзитная телефонная станция

РАТС

Районная абонентская телефонная станция
СЛ

Соединительная линия

УИС

Узел исходящего сообщения
УВС

Узел входящего сообщения
СОДЕРЖАНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ВВЕДЕНИЕ

 1. Структура сети для предоставления услуг IPTV……………

  1. Структура сети оператора связи………………………………………

  2. Услуги, предоставляемые на существующей кабельной сети……….

  3. Архитектура решения IPTV……………………………………………

 2. Технология сетей доступа……………………………………….

2.1 Обзор технологий доступа xDSL……………………………………….

2.2 Анализ характеристик ADSL 2+ для внедрения IPTV…………………

2.3 Методика расчёта сетей абонентского доступа для предоставления услуг IPTV на базе xDSL симулятора……………………………………….

 1. Выбор оптимального сценария для развития IPTV………..

 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА…………….

4.1 Анализ условий труда в отделе………………………………………….

4.2 Техника безопасности в отделе…………………………………………

4.3. Производственная санитария и гигиена труда отделе……………….

4.4 Пожарная безопасность в отделе………………………………………

4.5 Защита окружающей среды…………………………………………….

4.6 Гражданская оборона…………………………………………………..

 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ……………………..

5.1Описание продукта………………………………………………………

5.2 Расчет затрат на маркетинг……………………………………………..

5.3 Расчет затрат на сбыт и коммерческую поддержку……………………

5.4 Расчет затрат на разработку………………………………………………

5.5 Расчет затрат на тиражирование единицы товара………………………

5.6 Расчет полных затрат……………………………………………………..

5.7 Планирование пассива баланса………………………………………….

5.8 Планирование необходимой чистой прибыли и ожидаемого
изменения активов……………………………………………………………….

5.9 Расчет цены товара и финансовых результатов………………………….

5.9 Расчет цены товара и финансовых результатов………………………….

5.11 Выводы по разделу «Технико-экономическое обоснование»…………

Заключение

Список использованной литературы

ВВЕДЕНИЕ

Конкуренция на рынке связи обостряется с каждым годом. Ситуация осложняется тем, что обслуживание инфраструктуры для любого Оператора связи является высоко затратной статьей расходов, а развитие инфраструктуры, как и развитие услуг, требует привлечение значительных инвестиций.

Современные тенденции рынка определили следующие направление развития и требуют от Операторов:

Стремясь соответствовать тенденциям, уже сейчас Операторы с проводной инфраструктурой строят или построили мультисервисные сети, а Операторы сотовой связи развивают сети поколения «3G» и «4G. Однако это является лишь базисом для построения успешного бизнеса. Привлечь абонентов, повысить ARPU, сохранить и улучшить положение на рынке Оператор связи может за счет создания и развития интерактивных и мультимедийных услуг. Услуги, предоставляемые на сети широкополосного доступа, должны отвечать таким требованиям, как:

Услуги цифрового телевидения («IPTV») в наибольшей степени соответствуют требованию и, как следствие, становятся основными конкурентными инструментами Операторов связи в борьбе за потребителя.

IPTV является следующей шагом цифрового телевидения, позволяющей существующим операторам фиксированных сетей интернет -доступа обеспечить доставку высококачественного цифрового видеоматериала по IP-сетям без необходимости дорогостоящих дополнительных инвестиций в построение кабельной или широковещательной инфраструктуры и прокладки новых коммуникаций. При современном уровне развития широкополосных сетей передачи данных и массовом проникновении в частный сектор, полоса пропускания более не является сдерживающим фактором для передачи качественного изображения, как в стандартном, так и в высоком разрешении. Цены на телевизионные IP-приставки (STB) практически сравнялись с ценами на кабельные и спутниковые (кроме того, нет затрат на покупку, установку и настройку антенны).

IPTV позволяет запускать неограниченное количество дополнительных интерактивных сервисов – обеспечивается постоянный рост сохранение ARPU,

Все дополнительные сервисы могут запускаться постепенно, в разных фазах проекта, без выключения системы.

IPTV – дальнейшая закономерная трансформация цифрового телевидения!

В дипломной работе мы подробнее рассмотрим, что нужно для внедрения технологию IPTV на существующих линиях фиксированного оператора связи и выберем оптимальный сценарий для его развития.


1. СТРУКТУРА СЕТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ IPTV

1.1 Структура сети оператора связи

Структура ГТС города Харькова делится на миллионные зоны, каждая из которых может включать в себя до десяти узловых районов емкостью до 100 000 номеров каждый. Концентрируемая на УИС исходящая телефонная нагрузка по крупным пучкам СЛ поступает к УВС других узловых районов. Число и протяженность пучков СЛ значительно уменьшаются, а использование их возрастает.

В пределах узлового района РАТС соединяются между собой по принципу "каждая с каждой", а с РАТС других узловых районов - через УИС и УВС.

На ГТС с УИС и УВС применяют семизначную нумерацию; первая цифра номера определяет код миллионной зоны, вторая - код узлового района, а третья - код РАТС

Схема межстанционных связей на телефонной сети с УВС и УИС показана ниже. Связи между РАТС одного узлового района осуществляются по принципу "каждая с каждой" либо через УВС.


Рисунок.1.1 Схема районированной ГТС с УВС и УИС
На кабельном участке (рисунок 1.2) применяются цифровая коммутационная система EWSD.

Характеристика системы:

EWSD представляет собой систему, предназначенную для всех видов применения с точки зрения узла, его емкости, диапазона предоставляемых услуг и сетевого окружения. Она может использоваться как в качестве местной станции малой емкости, так и в качестве крупной местной или транзитной (междугородной) станции. Кроме того, она может предоставлять новейшие услуги для систем с операторским обслуживанием, интеллектуальных сетей и сетей подвижной связи. Модульность и прозрачность аппаратных и программных средств обеспечивают возможность адаптации EWSD к любой сетевой среде.

Система EWSD соответствует требованиям международных стандартов и рекомендаций.

Для подключения местных первичных сетей, а точнее для нашего участка применяется кабель типа:

ТСВ-100Ч2Ч0,4;

ТППз-100Ч2Ч0,5;

ТППз-200Ч2Ч0,5,

общей длиной 1060м.

Кабель ТСВ телефонный станционный с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольгированного лавсана (нг – не распространяющий горение).

Конструкция:

1. Токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки, диаметром 0.4 и 0.5 мм.

2. Изоляция из ПВХ пластиката толщиной 0.25мм.

3. Скрученная пара или тройка с шагом скрутки не более 100 мм.

4. Скрученные элементарные пучки с шагом скрутки не более 600 мм.

5. Скрученный сердечник.

6. Поясная изоляция - лента полиэтилентерефталатная.

7. Экран -фольгированный лавсан, под экраном проложена медная контактная проволока.

9. Оболочка из ПВХ пластиката, в кабелях марки ТСВнг - из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Применение:

Кабели телефонные станционные предназначены для монтажа низкочастотного станционного оборудования.

Кабель магистральный ТППЗ — предназначен для прокладки телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи, в условиях повышенный влажности. Отдельная пара проводов в кабеле имеет слабую скрутку (повивку) и волновое сопротивление 120—150 ом. Частотный диапазон проводимости кабеля соответствует категории 2. Кабель ТПП выпускается комплектацией в 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 400 пар.

C услугами предоставляемыми оператором связи ознакомимся в следующем разделе.Рисунок 1.2 Схема кабельного участка
1.2 Услуги, предоставляемые оператором связи
ОАО «Укртелеком» является единственным в Украине оператором, который предоставляет услуги фиксированной телефонной связи по всей территории страны для всех категорий потребителей как в городских, и сельской местности. Как ведущий оператор связи Укртелеком обеспечивает высокачественую местную, междугородную телефонную связь, предоставляет гражданам Украины широкие возможности для общения между собой и со всем миром.

Для удовлетворения потребностей своих клиентов, которые временно не могут воспользоваться домашним или офисным телефоном, Укртелеком предоставляет услуги таксофонного связи практически на всей территории страны, в том числе в отдаленных и малозаселенных регионах. Большинство таксофонов являются универсальными, из которых предоставляются услуги городской, междугородной и международной телефонной связи. Реальную экономию при звонках за границу, можно получить, используя универсальные подписавшиеся на карточки «Вселенная».

Общество прилагает значительные усилия для обеспечения потребностей абонентов в услугах доступа к сети Интернет. К услугам граждан самая популярная в Украине торговая марка «ОГО» — широкополосный доступ к сети Интернет по технологии АDSL. Большой спрос имеет услуга коммутированного без парольного доступа к сети Интернет, которая предоставляется под торговой маркой «Открытый доступ».

Среди прочих услуг лидер телекоммуникационного рынка Украины ОАО «Укртелеком» предствальят современное интерактивное цифровое телевидение (IPTV) под торговой маркой U.TV. Клиенты Укртелекома первыми в Украине получат услуги современной телефонии, высокоскоростного Интернета и цифрового телевидения, от одной компании.

Термин «IPTV» объединяет мультимедийные и интерактивные услуги, которые могут быть доставлены по IP-протоколу через сеть Оператора связи на телевизор (ТВ-приемник) абонента с использованием специализированного абонентского устройства – STB (Set Top Box) для Оператора с проводной инфраструктурой или на мобильный терминал абонента для Операторов сотовой связи. Услуги «IPTV» обладают свойствами, такими как массовость, простота восприятия, делающих их очень привлекательными для внедрения:

Очень важно рассчитать на какую целевую аудиторию будет рассчитана та или иная новая услуга. «IPTV» может быть универсальной услугой и, за счет предоставления различного по тематике контента, быть интересной различным целевым аудиториям:

Необходимо отметить, что потребление услуг «IPTV» невозможно без широкополосного доступа к сети Оператора связи. Как следствие Оператор связи, создав комплексное предложение по «IPTV» услугам, сможет заинтересовать потенциальных абонентов в подключении к сети Оператора связи и потреблении основных услуг передачи данных и голоса. Эти свойства «IPTV» позволяют Оператору:

В ближайшие годы, когда услугами широкополосного доступа будет пользоваться максимально возможное количество абонентов, ситуация на рынке услуг связи может кардинально измениться. Абоненты смогут подключаться к различным сетям, стоимость услуг у различных Операторов связи станет схожей, а на выбор абонента будет влиять выбор в услугах. На этом фоне услуги «IPTV» займут лидирующее положение и будут в наибольшей степени влиять на выбор абонента.

Рассмотрим более подробно, что именно представляет собой технология и какое оборудования должно использоваться для передачи качественных услуг «IPTV».


1.3 Архитектура решения IPTV

Технология IPTV (англ. Internet Protocol Television) (IP-TV, IP-телевидение) — цифровое интерактивное телевидение в сетях передачи данных по протоколу IP, новое поколение телевидения.

Архитектура решения «IPTV» зависит от архитектуры магистральной сети и сети доступа оператора связи и обычно имеет распределенную структуру. Архитектура комплекса IPTV, как правило, включает в себя следующие составляющие:

Доставка контента до клиентского оборудования осуществляется поверх IP-сети оператора.

Весь спектр услуг IPTV можно условно разделить на две группы: общего пользования и персональные. К первым относится, прежде всего, просмотр какого-либо канала или только определенной передачи (абонент оплачивает, например, только то время, в течение которого транслируется футбольный матч, а в другие часы его телевизор может быть выключен). Еще одна массовая услуга – это "виртуальный кинотеатр". Один за другим, по расписанию, контент-провайдер выпускает в эфир популярные фильмы, часто это новинки кинопроката, а пользователь выбирает удобное для себя время и покупает интересующий его сеанс. К массовым услугам можно отнести и предоставление какой-либо справочной информации на экране телевизора – прогноза погоды или курса валют.

Другая группа услуг предоставляется адресно, конкретному подписчику. Прежде всего, это "видео по запросу" – выбор фильма или телепередачи из каталога провайдера и их просмотр с любым количеством пауз и повторов в течение определенного времени с момента заказа. Сюда же относятся time-shift (пауза в трансляции и последующий просмотр с места остановки) и "виртуальный видеомагнитофон" (запись передачи, идущей в определенное время).

Для реализации этих услуг оператор использует следующие режимы передачи информации в IP сети: unicast, broadcast и multicast.

Режимы: unicast, broadcast, multicast

Unicast используется для предоставления персональных услуг, и здесь все просто: этот метод позволяет передавать информацию от источника к конкретному IP адресу. Абонент заказывает персональный контент, предназначенный только для него и, соответственно, только сам получает заказанную услугу. При одновременном просмотре своих заказов несколькими пользователями их трафик суммируется на участке от источника – файлового сервера, на котором находятся требуемые передачи, до абонентской линии – например, порта на оборудовании DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer – xDSL мультиплексере доступа).

Режим broadcast используется для передачи данных из одного источника ко всем получателям в заданной подсети. Информацию получают все без исключения абонентские установки. Для этого режима используются адреса, заканчивающиеся на 255, например, 192.168.1.255. Если передавать видео в режиме broadcast, то все пользователи, находящиеся в одной подсети, вынуждены будут смотреть только этот канал. Поэтому данный режим применяется только для передачи каких-либо служебных сообщений.

И, наконец, режим передачи, который можно назвать самым важным в IPTV – это multicast. Он предназначен для доставки данных группе абонентов и применяется при организации телетрансляций и других услуг массового пользования. Для идентификации групп каналов используется специально зарезервированный для этих целей при разработке протокола IP диапазон адресов – от 224.0.0.0 до 239.255.255.255 (класс D). Multicast предусматривает передачу информации от источника к абонентским мультиплексерам или коммутаторам одним потоком, транслируя далее ее только на те порты, которые эту информацию заказывали. Multicast позволяет существенно сэкономить полосу пропускания в транспортной сети, не требуя отдельного потока для каждого канала к каждому зрителю. Конечно, все участвующие в описанном процессе устройства должны поддерживать работу в режиме multicast.

Протокол IGMP

Для управления описанным процессом применяется протокол IGMP (Internet Group Membership Protocol). Принцип его работы заключается в следующем. Сначала с абонентского set-top box поступает команда на подключение к какому-либо каналу. Затем оборудование доступа посылает запрос к маршрутизатору на включение в соответствующую группу, в которой ведется трансляция требуемого канала. От источника (head-end, головной узел) сигнал передается через ряд маршрутизаторов к оборудованию доступа и отправляется на тот порт, с которого пришел запрос set-top box. Если еще один абонент посылает запрос на просмотр этого канала, он включается в группу, и сигнал с оборудования доступа дублируется и на его порт. Таким образом, по транспортной сети сигнал проходит "в одном экземпляре" и только на последнем участке "клонируется" для всех подключившихся к группе абонентов. Периодически специальными запросами маршрутизаторы определяют актуальное состояние групп. Если на оборудование доступа зафиксирован хотя бы один активный абонент, входящий в группу, маршрутизатор будет посылать данные на это оборудование. Когда последний абонент откажется от просмотра канала, на очередной запрос маршрутизатора оборудование доступа не ответит подтверждением членства в группе, и передача в его сторону прекратится.

Итак, сетевой протокол IGMP дает возможность управлять групповой маршрутизацией. Сейчас используются вторая и третья версии этого протокола. В отличие от второй, третья версия позволяет отказаться от общего опроса устройств группы перед прекращением вещания (например, если данный видеоканал больше никто в группе не смотрит), так как маршрутизатор хранит информацию о каждом хосте данной группы. Соответственно, сеть меньше загружается.

Другие протоколы: HTTP, RTSP,RTP, RTCP, RSVP

Кроме IGMP, в IPTV для различных операций используется целый ряд протоколов. Среди прочих – хорошо известный HTTP (HyperText Transfer Protocol), применяется для организации различных интерактивных услуг.

Ответственность за одноадресную передачу видео берет на себя RTSP (Real Time Streaming Protocol) – потоковый протокол реального времени. Он предназначен для запроса мультимедиа-данных клиентом, предоставляя ему некоторые возможности по управлению передачей в ее процессе (доступны операции вида: запросить ресурсы для передачи, приостановить/ продолжить/ прервать трансляцию файлов, находящихся на сервере, начать запись какого-либо потока). RTSP, как и HTTP, – протокол прикладного уровня. Он работает по выделенному для него порту (554) и позволяет организовать транспортировку различных типов видеоконтента.

На транспортном уровне для передачи видео в режиме реального времени используется RTP (Real-Time Protocol). Он отвечает за создание и завершение сессии, определяет тип передаваемой информации, добавляет к пакетам порядковые номера и временные метки, позволяющие организовать доставку видео без потерь и задержек. Возможна работа как в unicast, так и в multicast режимах.

RTP передает функции управления RTCP (Real-Time Control Protocol), который проверяет пришедшие пакеты на соответствие отправленным, предоставляет информацию об источнике потока, следит за нагрузками в сети. RTCP же контролирует установленные параметры качества предоставления услуги (QoS) и совместно с RSVP (Resource Reservation Protocol) обеспечивает его выполнение.

Доступность широкополосного доступа в Интернет позволяет воспользоваться новыми технологиями в сфере телевизионного вещания. Получая доступ к услугe IPTV,  можно не просто получать телевизионный сигнал по IP-каналам, а и воспользоваться всем комплексом интерактивных услуг

Главным достоинством IPTV является интерактивность видеоуслуг и наличие широкого набора дополнительных сервисов (Video on Demand (VoD), TVoIP, Time Shifted TV, Network Personal Video Recorder, Electronic Program Guide, Near Video on Demand). Возможности протокола IP позволяют предоставлять не только видеоуслуги, но и гораздо более широкий пакет услуг, в том числе интерактивных и интегрированных.

Помимо основных IPTV может включать в базовый пакет услуг ряд дополнительных сервисов (Video Telephony, Voting, Information Portals, Web, Games, MOD KOD). Это возможно на основе унификации и стандартизации различных оконечных устройств, интеграции звука, видео и данных на основе IP-протокола и предоставления услуг на единой технологической платформе.

В IPTV есть возможность использовать для одного видеоряда двух и более каналов звукового сопровождения, например на русском и английском языках, сами каналы, при этом, полифонические.Рисунок 1.3 Cервисы IPTV

Video on Demand (VoD) (англ. видео по требованию) (IP-UNICAST) — видео по запросу, система индивидуальной доставки абоненту телевизионных программ или видеофильмов по кабельной сети с мультимедиасервера в формате MPEG. Video on Demand является своего рода маленьким электронным видеопрокатом, когда фильм можно в любое время заказать из каталога, при этом часто поддерживаются дополнительные функции, такие как перемотка, остановка, выключение, включение.

TVoIP (Телевидение по протоколу IP или IP-телевидение) (IP-MULTICAST) — это цифровая трансляция видеоконтента (телеканалов) одновременно для всех телезрителей с возможностями навигации по каналам в едином пакете каналов.

Near Video On Demand, (NVoD, nVOD, n-VOD) (англ. почти видео по требованию) (IP-MULTICAST) — cервис цифрового телевидения «виртуальный кинозал» или «карусельное видео», многоадресное вещание предварительно сформированного видеоконтента по расписанию в несколько потоков со смещением во времени (как правило, для платного просмотра).

Time Shifted TV (англ. сдвинутое во времени вещание) — система телевидения, при которой можно заранее заказать просмотр транслируемой передачи «со сдвигом» на удобное время.

Абонентские устройства (Set-Top-Box) - устройство STB (Set-Top Box) предназначено для подключения бытовых приборов абонента (TV, аудиосистемы, домашние кинотеатры) к сети и поддержки интерактивного взаимодействия с системой IPTV. Выбор приставки зависит от нескольких факторов: формат передаваемого сигнала (MPEG2, MPEG4 H.264, VC-1), потребительские свойства, стоимость. В качестве абонентских устройств STB (set-top-box) используется оборудование различных производителей, среди которых Amino Communication, Kreatel Communication AB,ADB, PaceMicro и др.

Система защиты контента (CAS или DRM) - система защиты контента является основой для предоставления платных услуг и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к контенту. Для защиты от несанкционированного доступа к видеоконтенту применяются бескарточная система CAS (Conditional Access System) Cypher компании Widevine и система управления цифровыми правами (DRM) компании Verimatrix. Возможно использование других систем защиты контента, выбранных заказчиком, например, Irdeto PISys, NDS, SecureMedia.

  1   2   3   4   5   6


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации