Власова Н.А., Жарко И.В. Планирование трудовых ресурсов предприятий розничной торговли (укр. язык) - файл n1.doc

Власова Н.А., Жарко И.В. Планирование трудовых ресурсов предприятий розничной торговли (укр. язык)
скачать (1266 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1266kb.23.11.2012 22:25скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


міністерство освіти і науки україни
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВИЩОЇ ОСВІТИ
Харківська державна академія технології

та організації харчування


Н.О. Власова, І.В. Жарко

Планування трудових ресурсів

підприємств роздрібної торгівлі
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІбНИК


Харків 2002

УДК 331.101.262:658.871/.878
Власова Н.О., Жарко І.В. Планування трудових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі: Навч. посібник для студ. екон. спец. / Харк. держ. академія технол. та орг. харчування. – Харків, 2002. – 192с. : іл.

ISBN 966-7885-14-3

У навчальному посібнику розкрито теоретичні та методологічні підходи до планування трудових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі. Особливу увагу приділено проблемі підвищення ефективності використання трудових ресурсів у взаємозв’язку із основними показниками діяльності підприємств, а також питанням аналізу та плануванню показників з праці в Україні. Розкриваються основні поняття та категорії, що характеризують працю, трудові ресурси, сучасні проблеми їхнього формування та використання на підприємствах роздрібної торгівлі, а також показано місце і роль трудових ресурсів в умовах формування і функціонування ринкових відносин.

Посібник пропонується студентам економіко-торговельних навчальних закладів, які вивчають економіку та планування діяльності підприємства.

Рис. – 11. Табл. – 18. Бібліогр. – 70 назв.

Рецензенти:
О.І. Іванілов, д-р екон. наук, професор

(Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури);

В.Я. Міщенко, д-р екон. наук, професор

(Харківський державний технічний університет)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей, лист № 14/18.2-621 від 06.05.01 р.
ISBN 966-7885-14-3 © Власова Н.О.,

Жарко І.В., 2002.

ЗМІСТ


Вступ……………………………………………………………………
5


Розділ 1. Поняття про працю та її організацію на підприємстві
7

1.1. Підприємство – суб'єкт господарсько-фінансових відносин на ринку праці……………………………………………………..………

7

1.2. Поняття і категорії праці………………………………………….
16

1.3. Різновиди і форми прояву праці………………………………….
22

1.4. Організація праці………………………………………………….
28

Терміни і поняття…………….…………………………………..
30

Питання для повторення й обговорення до розділу 1………..…
31

Розділ 2. Трудові ресурси підприємства торгівлі…………………
33

2.1. Трудові ресурси - найважливіший виробничий фактор підприємств торгівлі……………………………………………………

33

2.2. Економічний механізм формування і використання трудових ресурсів підприємств торгівлі…………………………………………

47

2.3. Особливості використання трудових ресурсів підприємств торгівлі в сучасних умовах……………………………………………

59

Терміни і поняття………………………………………………..
73

Питання для повторення й обговорення до розділу 2………….
74


Розділ 3. Продуктивність та ефективність праці…………………
76

3.1. Продуктивність праці працівників торгового підприємства……
76

3.2. Ефективність праці: поняття, вихідні характеристики………….
86

3.3. Ефективність використання трудових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі……………………………………………………..

92

Терміни і поняття………………………………………………..
107

Питання для повторення й обговорення до розділу 3………….
108


Розділ 4. Планування трудових ресурсів підприємств роздрібної торгівлі……..…………………………………………….

110

4.1. Оптимізація трудових ресурсів підприємств торгівлі…………..
110

4.2. Планування трудових ресурсів підприємств торгівлі як фактор підвищення ефективності праці……………………………..

124

4.3. Методичні підходи до планування чисельності працівників підприємств роздрібної торгівлі………………………………………

133

Терміни і поняття………………………………………………..
155

Питання для повторення й обговорення до розділу 4………….
156

Тестовий контроль……………………………………………………
158

Список літератури……………………………………………………
181

ВСТУП
На сучасному етапi вiдбуваються суттєвi змiни в механiзмi функцiонування пiдприємств, зумовленi економiчними реформами, що проводяться в країнi. Це створює пiдприємству такi умови господарювання, коли перед ним виникає необхiднiсть самостiйного забезпечення матерiальними, трудовими та фiнансовими ресурсами. При цьому, трудовi ресурси вiдiграють вирiшальну роль, оскiльки вони є головним елементом виробничих сил суспiльства. Кiлькiсть, структура, якiсний стан та характер використання трудових ресурсiв становлять основу його економiчного розвитку. Труднощi, з якими зiткнулася економiка України, знаходять своє концентроване вираження у проблемi зайнятостi. Тому питання формування, рацiонального та ефективного використання трудових ресурсiв на основi практичного застосування методiв планування вiдносяться до числа найбiльш важливих.

Гострота проблеми трудових ресурсiв завжди приваблювала велику увагу наукової громадськостi. Однак при цьому за межами дослiджень часто лишалася якiсна характеристика трудових ресурсiв, планування їх кiлькостi як засобу досягнення ефективного використання. За умов доринкової економiки наголос робився лише на кiлькiсних показниках трудових ресурсiв. У тім у сучасний перiод змiни свiтогляду та переосмислення основ формування та використання трудових ресурсiв ця проблема потребує комплексного пiдходу. Адже робоча сила за ринкових вiдносин є об’єктом купівлі-продажу, оскільки умови ефективного функцiонування ринку сприяють продажу здiбностей до працi за вiдповiдною до них цiною. У зв’язку з цим пiдприємству у своїй дiяльностi необхiдно враховувати високу вартiсть квалiфiкованої робочої сили на ринку працi та вiдповiдно ступiнь її використання, що можливо лише за умови практичного використання методiв планування трудових ресурсiв. Усе це, у кiнцевому підсумку, сприяє пiдвищенню товарообiгу, економiї працевитрат та обiгових витрат, зростанню продуктивностi та ефективностi працi робiтникiв, а також пiдвищенню прибутковостi та рентабельностi пiдприємств.

Виникає необхiднiсть вирiшення теоретичних та методичних питань, пов’язаних з розв’язуванням проблеми планування трудових ресурсiв торговельного пiдприємства як засобу досягнення ефективного їх використання за сучасних умов. Актуальнiсть та необхідність вирішення вказаних проблем, недостатнiсть теоретичного розгляду та практичного застосування у пiдприємствах торгiвлi зумовили цiльову спрямованiсть даного навчального посібника.

Усі вищевикладені питання відображено у даному навчальному посібнику, який призначено для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з курсів “Економіка підприємств”, “Економіка та планування діяльності підприємств торгівлі та громадського харчування”, а також для написання курсових та дипломних робіт студентами економічних спеціальностей.
Розділ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ПРАЦЮ та її ОРГАНІЗАЦІЮ

НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Підприємство – суб'єкт господарсько-

фінансових відносин на ринку праці
Прагнучи до задоволення своїх потреб, суспільство все більше зіштовхується з нестачею ресурсів, необхідних для виробництва благ та послуг. Дане обмеження (дефіцит ресурсів), з одного боку, та зростання потреб, з іншого боку, ставлять перед людством незмінну економічну проблему: як задовольнити ці необмежені потреби в умовах обмежених ресурсів.

Підприємство як економічна система є основною ланкою, де відбувається безпосереднє вирішення основної економічної проблеми. Створюючи матеріальні блага, воно надає робочі місця, виплачує заробітну плату, шляхом сплати податків бере участь у здійсненні соціальних програм, причому в умовах ринкової економіки всі господарські процеси підприємства організовуються згідно з попитом та пропозицією.

Ідеальний ринок - це частково регламентована державою діяльність двох груп якісно протилежних суб'єктів - виробників та споживачів - з обміну виробленими предметами або послугами [7]. У різних актах обміну ті самі суб'єкти ринку виконують роль як виробника, так і споживача. Як виробника надалі ми будемо розглядати підприємство незалежно від його форми власності та результату діяльності (товари або послуги). В умовах ринкової конкуренції істотно змінюється механізм функціонування підприємства, виробнича і комерційна діяльність якого цілком визначається умовами збуту продукції.

Відповідно до законів “Про підприємства в Україні” та “Про підприємництво” усі підприємства України є незалежними в господарському та фінансовому відношенні структурними одиницями економіки [8; 9].

У світовій практиці мають місце дві системи господарювання: централізовано-планова та ринкова.

У основі ринкової системи господарювання лежить індивідуалізм, що ґрунтується на праві особистості мати приватну власність, що є священною і непорушною основою існування й розвитку даної системи господарювання. Люди використовують свою приватну власність для генерування ще більшої власності. Вони інвестують її, щоб у наступному періоді отримати прибуток, одержання якого стає рушійним мотивом виробництва.

За централізованої системи немає гарантій, що вироблені товари та послуги є саме тими, котрі необхідні споживачам. Дане висловлювання підтверджується численними випадками затоварення. Чому це відбувається? Справа в тому, що ключовою проблемою планової економіки є ускладнення економічних процесів. Останнє випливає з того, що, оскільки планування здійснюється тільки з єдиного центру, а його об'єктом є постійно зростаюча різноманітність суспільного виробництва і споживання, то в умовах відсутності інструментарію, що дозволяє врахувати всю цю різноманітність, воно не в змозі правильно відбити реальну картину в централізованому плані.

У той же час, у ринковій економіці підприємства та особи самостійно планують свої дії, а отже, кожний індивідуум, окрема фірма зіштовхуються з рівнем складності набагато нижчим, ніж центр за планової економіки. Із всього вищесказаного випливає, що людина має реальнішу можливість здійснити свої плани.

Дві розглянуті системи господарювання зацікавлені у вирішенні основної економічної проблеми, однак підходи в них істотно відрізняються. Можливі методи вирішення цієї проблеми в умовах регульованої ринкової економіки й централізовано-плановій системі представлені у вигляді таблиці 1.1.

З таблиці випливає, що розвиток підприємства в умовах централізовано-планової системи господарювання відбувається за розподілом ресурсів, у той час як за ринкової системи підприємства орієнтуються на ринок, де розподіл здійснюється на основі попиту споживачів.

Досвід роботи доринкової економічної системи показує її неспроможність у багатьох питаннях. Встановлення ознак, що властиві розвитку тієї чи іншої системи господарювання, є важливим питанням, але воно недостатнє для вибору напрямку дій підприємства. Необхідне знання закономірностей і особливостей розвитку систем, у яких виконує свою діяльність підприємство.

У сучасній економічній літературі під підприємством розуміється структурна одиниця сфери людської діяльності в галузі економіки, що має господарську, організаційну та юридичну самостійність, здійснює конкретні функції, що полягають у створенні продуктів чи наданні послуг, які користуються попитом на ринку, і вирішенні соціальних завдань трудового колективу (забезпечення певного стандарту життя працюючих) [6; 10; 11]. Реалізація зазначених функцій відбувається, з одного боку, шляхом організації відповідної виробничо-комерційної діяльності, а з іншого боку, за допомогою проведення певної соціально-суспільної політики.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации