Дисертація - Механізм підвищення інвестиційної привабливості підприємств на основі ведення реєстрів (на прикладі легкої промисловості) - файл n1.doc

Дисертація - Механізм підвищення інвестиційної привабливості підприємств на основі ведення реєстрів (на прикладі легкої промисловості)
скачать (7106.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc7107kb.03.11.2012 15:03скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙНУ
На правах рукопису


Синенко Олександр Іванович
УДК 330.322:67/68

МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВЕДЕННЯ РЕЄСТРІВ

(НА ПРИКЛАДІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)


Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(легка промисловість)


Дисертація

на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

Науковий керівник –

Чубукова Ольга Юріївна,

доктор економічних наук, професор


Київ – 2007

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 11

1.1. Організаційно-економічна сутність ефективного управління розвитком підприємств в умовах транзитивної економіки 11

1.2. Принципи та методи здійснення моніторингу діяльності підприємств 27

1.3. Зарубіжний досвід регулювання функціонування та розвитку підприємств 43

Висновки до розділу 1 62

РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 64

2.1. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств за організаційно – правовими формами 64

2.2. Обґрунтування управлінських рішень щодо ефективного розвитку підприємств легкої промисловості 81

Висновки до розділу 2 124

РОЗДІЛ 3
ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ ВЕДЕННЯ РЕЄСТРІВ 126

3.1. Передумови управління діяльністю підприємств на основі ведення реєстрів 126

3.2. Вихідні положення щодо організації ведення реєстрів форм власності 143

3.3. Структура даних та нормативно-довідкове забезпечення механізму підвищення інвестиційної привабливості підприємств 160

Висновки до розділу 3 174

ВИСНОВКИ 176

ДОДАТКИ 179

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 188

ВСТУПАктуальність теми дослідження зумовлена необхідністю переведення національної економіки на інноваційну модель розвитку шляхом підвищення інвестиційної привабливості підприємств різних форм власності завдяки удосконаленню систем управління підприємств на основі надання економічному потенціалу активів форми, що сприяє підвищенню їх капіталізації.

Стратегічно важливим на сучасному етапі ринкової трансформації національної економіки є формування недержавного сектора як найбільш динамічного елементу національної економіки, що здатен до підвищення капіталізації активів підприємств. Визначення оптимальних меж державного, комунального та приватного секторів економіки дозволить значно підвищити ефективність використання наявних та оцінити доцільність створення нових активів в процесі функціонування та розвитку суб’єктів господарювання.

Легка промисловість є однією з найбільш соціально значимих галузей промисловості України, оскільки в ній зосереджено 7% зайнятих у промисловому секторі економіки. Процес роздержавлення в легкій промисловості України практично завершено і аналіз результатів діяльності галузі засвідчує необхідність вироблення практичних рекомендацій щодо впровадження ефективного управління функціонуванням і розвитком підприємств та підвищення їх інвестиційної привабливості.

Обґрунтування перспектив розвитку підприємств галузі передбачає підготовку бізнес-планів, які базуються на повній інвентаризації власних ресурсів, аналізі можливостей і перспектив ринку та намірів потенційних конкурентів, а також наявності механізму моніторингу виконання плану. Як свідчить практика, в управлінні підприємствами легкої промисловості є низка фундаментальних проблем, головною з яких є робота за давальницькою схемою. Саме тому використання нової інституціональної теорії в частині положень трансакційної економіки, економічної теорії прав власності, контрактного підходу та усунення асиметрії інформації надає можливості визначити такі управлінські рішення, які необхідні для розвитку підприємств легкої промисловості.

Формуванню теоретичних основ та розгляду прикладних аспектів управління підприємствами на основі інформаційних баз даних присвячена значна кількість досліджень таких вітчизняних та зарубіжних учених, як Алчиан А., Акерлоф Д., Бір С., Віннік О., Демсец Г., Друкер П., Геєць В., Грейнер Л., Зельдіна О., Капелюшніков Р., Коуз Р., Музиченко А., Пасхавер О., Ткаченко Ю., Ернандо де Сото та інших [130, 131, 1, 16, 6, 22, 23, 18, 42, 47, 53, 84, 128].

Проте, поза їх увагою залишилися методичні питання подальшого розвитку управління підприємствами в умовах реформування форм власності та зміни їх організаційно-економічного статусу.

Саме це обумовило вибір теми роботи, обґрунтування мети і завдань дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В дисертаційній роботі висвітлені результати наукового дослідження, проведеного автором в процесі виконання планів НДР кафедри економічної кібернетики КНУТД, зокрема за темою: "Розробка форм вихідної аналітичної інформації для моделі Реєстру об'єктів державної власності, які використовуються у сфері господарської діяльності", що була проведена на замовлення Інституту програмних систем НАНУ (номер державної реєстрації 0104U010116, 2004 р.).

Особистий внесок автора полягає у визначенні методичних підходів до розробки аналітичної звітності для системи корпоративного управління підприємствами в частині визначення груп потенційних користувачів інформації.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка механізму підвищення інвестиційної привабливості підприємств легкої промисловості на основі ведення реєстрів форм власності.

Для досягнення поставленої мети у дослідженні були поставлені та вирішувалися такі задачі:

Об'єктом дослідження є структура та складові механізму підвищення інвестиційної привабливості підприємств легкої промисловості на основі ведення реєстрів форм власності.

Предметом дослідження є теоретичні та прикладні питання підвищення інвестиційної привабливості підприємств легкої промисловості в умовах транзитивної економіки.

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять фундаментальні положення як традиційної економічної науки, так і нової інституціональної теорії, теорії прав власності, методології, аналізу, прогнозування і програмування економіки, теорії систем та економічної кібернетики.

У дисертації реалізований комплексний підхід до формування механізму підвищення інвестиційної привабливості підприємств на основі ведення реєстрів форм власності шляхом:

В процесі дослідження для вирішення поставлених задач та досягнення мети роботи використовувались наступні методи:

- аналізу та синтезу (для виявлення форм та чинників прояву явищ);

- абстрактно-логічний (для регулювання діяльності підприємств);

- аналізу, синтезу, індукції, дедукції, вимірювання, порівняння, економіко-статистичних та рейтингових оцінок, графічного представлення інформації (для оцінки інвестиційної привабливості підприємств легкої промисловості);

- логічного узагальнення та експертних оцінок (для узагальнення діючої практики та оцінок нових схем управління розвитком підприємств).

Інформаційно-аналітичну базу дослідження склали законодавчі та нормативно-правові акти України, дані Державного комітету статистики України, Міністерства промислової політики України, Фонду державного майна України, підприємств легкої промисловості, періодичних видань, наукових конференцій та ресурсів мережі Internet.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступних положеннях:
вперше:

удосконалено:

дістало подальшого розвитку:

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені в дисертаційній роботі положення, рекомендації, висновки і пропозиції використані при підготовці проектів наступних загальнодержавних рішень:

Аналітичні матеріали дисертації були використані при підготовці звітів Фонду державного майна України до Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України (довідка Кабінету Міністрів України від 30.10.2007).

Теоретичні розробки дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі Інженерно-економічного факультету Київського національного університету технологій та дизайну МОН України при викладанні навчальних дисциплін: "Аналіз, моделювання, управління ризиком", "Системи моніторингу в економіці", "Інформаційні системи і технології у маркетингу", "Методи та моделі трансформації економіки" (довідка Київського національного університету технологій та дизайну від 08.05.2007 №04-15/934 та акт Київського національного університету технологій та дизайну від 19.04.2007).

Практична реалізація науково-методичних розробок та рекомендацій підтверджена відповідними довідками про впровадження (довідки Рівненської обласної державної адміністрації від 09.08.2007 № 01/1-1245; відкритого акціонерного товариства «ГАЛІЯ» від 18.08.2007 р. № 177)

Особистий внесок здобувача. Сформульовані в дисертації наукові результати, висновки, рекомендації та пропозиції належать особисто автору і є його науковим доробком. Дисертація є одноосібно виконаною кваліфікаційною працею, що містить нове розв’язання конкретного наукового завдання – розробки механізму та інструментарію підвищення інвестиційної привабливості підприємств в умовах транзитивної економіки.

Апробація результатів дослідження. Наукові положення та основні результати дослідження, їх практичне застосування обговорювались на науково-практичних конференціях: IV Всеукраїнській студентській конференції "Сучасні інформаційні системи і технології в економіці" (м. Київ, квітень 2005 p.); VII Міжнародній науково-технічній конференції "Системний аналіз та інформаційні технології" (м. Київ, червень-липень 2005 p.); X Всеукраїнській науково-методичній конференції "Проблеми економічної кібернетики" (м. Київ, вересень 2005 p.); Ювілейній міжнародній науково-технічній конференції "Інноваційні технології — майбутнє України" (м. Київ, жовтень 2005 p.); XI Міжнародній науково-практичній конференції "Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти" (м. Київ, листопад 2005 p.); Всеукраїнській науково-практичній конференції "Сучасні моделі і методи прогнозування соціально-економічних процесів" (м. Київ, квітень 2006 p.); Міжнародній науково-практичній конференції "Пріоритетні напрями розвитку змішаної економіки" (м. Київ, жовтень 2007 р.).

Публікації. Основні ідеї, положення та результати дисертаційного дослідження висвітлені в 10 наукових статтях, з яких 9 опубліковано у фахових виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 6,9 друк. арк., з них особисто автору належить 3,4 друк. арк.

Обсяг та структура роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків; містить 28 рисунків, 9 таблиць. Основний зміст дисертації викладено на 191 сторінці комп’ютерного тексту. Список використаних літературних джерел містить 144 найменування.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации