Головач А.В., Захожай В.Б., Головач Н.А., Трофімова Г.Г. Банківська статистика - файл 1_Tityl.doc

Головач А.В., Захожай В.Б., Головач Н.А., Трофімова Г.Г. Банківська статистика
скачать (499.7 kb.)
Доступные файлы (8):
1_Tityl.doc136kb.08.07.2003 10:08скачать
2_Vstup.doc21kb.02.07.2003 09:31скачать
3_T_1.doc107kb.02.07.2003 09:26скачать
4_T_2.doc277kb.07.07.2003 11:27скачать
5_T_3_4.doc888kb.07.07.2003 12:02скачать
6_T_5.doc408kb.07.07.2003 11:51скачать
7_T_6.doc703kb.07.07.2003 11:55скачать
8_Zmist.doc21kb.07.07.2003 11:58скачать

1_Tityl.doc

Міністерство освіти і науки України

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

А. В. гОЛОВАЧ, В. Б. ЗАХОЖАЙ,
Н. А.  гОЛОВАЧ
, Г. Г. ТРОФІМОВА


БАНКІВСЬКА
СТАТИСТИКАНавчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни


Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

ББК 65.051

Б 61

Рецензенти:

В. Д. Базилевич, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка)

І. І. Дахно, д-р екон. наук, проф.
(Міжрегіональна академія управління персоналом)


Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-364 від 21.02.03


Банківська статистика: Навч.-метод. посібник для самост.
Б 61 вивч. дисц. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач,
Г. Г. Трофімова. — К.: КНЕУ, 2003. — 161 с.

ISBN 966–574–504–2

Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Банківська статистика» має допомогти студентам в набутті теоретичних знань та практичних навичок кількісної оцінки в поєднанні з якісним змістом банківської діяльності.

Посібник охоплює теми, які в логічній послідовності характеризують взаємодію основних напрямків банківської діяльності, — формування ресурсів, їх розподіл, використання; утворення доходів, витрат, прибутку та ефективності.

Матеріал кожної теми подається в послідовності етапів самостійного вивчення: методичні вказівки до вивчення теоретичних положень, термінологічний словник, запитання для самоконтролю, плани практичних занять, навчальні зав­дання практичної спрямованості, зразки розв’язання типових задач, завдання для блочно-модульного контролю, тематики контрольних робіт з методичними вказівками, критерії оцінки знань, список рекомендованої літератури.

Розрахований на студентів економічних спеціальностей бакалаврського та магістерського рівнів підготовки, слухачів навчальних закладів з надання другої економічної освіти. Буде корисним працівникам банківської системи.

ББК 65.051

Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ заборонено


© А. В. Головач, В. Б. Захожай,
Н. А. Головач, Г. Г. Трофімова, 2003

ISBN 966–574–504–2 © КНЕУ, 2003

Навчальне видання

ГОЛОВАЧ Анатолій Варфоломійович
ЗАХОЖАЙ Валерій Борисович
ГОЛОВАЧ Наталія Анатоліївна
ТРОФІМОВА Галина Григорівна

банківська статистика

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Редактор Ф. Червець

Художник О. Стеценко

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор Л. Денисенко

Верстка І. Пантюхової
Підп. до друку 04.07.03. Формат 6084/16. Папір офсет. № 1.
Гарн. Тип Таймс. Друк офсет. Ум. друк. арк. 9,06.

Обл.-вид. арк. 9,95. Наклад 720 прим. Зам. № 03-2528
Київський національний економічний університет

03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, № 235 від 07.11.2000)

Тел./факс: (044) 458-00-66; 456-64-58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации