Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія - файл Predm_pokaj.doc

Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія
скачать (3315.7 kb.)
Доступные файлы (10):
Predm_pokaj.doc99kb.19.05.2010 14:27скачать
Zmist_peredmova.doc311kb.19.05.2010 14:27скачать
n4.doc1017kb.19.05.2010 14:27скачать
n5.doc1243kb.19.05.2010 14:27скачать
n6.doc1558kb.19.05.2010 14:27скачать
n7.doc1483kb.19.05.2010 14:27скачать
n8.doc1500kb.19.05.2010 14:27скачать
n9.doc1298kb.19.05.2010 14:27скачать
n10.doc99kb.19.05.2010 14:27скачать
n11.doc431kb.19.05.2010 14:27скачать

Predm_pokaj.doc


Економічна теоріяПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Абсолютна додаткова вартість, 56

Абсолютна перевага, 305

Абсолютна рента, 76

Абстрактна праця, 46

Автоматичні стабілізатори, 233

Автономні (акордні) податки, 230

Автономні інвестиції, 202

Аграрно-промисловий комплекс (АПК), 77

Акселератор, 206

Акціонерне товариство, 71

Акція, 72

Альтернативна вартість, 29

Альтернативні витрати, 124

Амортизація, 64

Антиінфляційна політика, 297-298

Ациклічні змінні, 245
Базовий рік, 176

Балансовий прибуток, 66

Банки, 84

Безробіття, 34, 248

Бідність, 209

Біржі, 84

Благо, 28

Бухгалтерський прибуток, 125

Бюджетна лінія, 105

Бюджетне обмеження споживача, 105
Валовий випуск (сукупний суспільний продукт), 174

Валовий внутрішній продукт (ВВП), 174

Валовий національний продукт (ВНП), 177

Валові інвестиції, 201

Валюта, 311

Валютний курс, 311

Валютний ринок, 313-320

Валютні інтервенції, 287

Вартість, 46-47

ВВП-розрив, 34

Вибір, 29

Використовуваний доход, 182

Вилучення, 180

Вимушене безробіття, 249

Виробництво, 23, 122

Виробнича ефективність, 145

Виробнича функція, 123-124

Виробничий надлишок, 135-136

Виробничі відносини, 25

Витрати виробництва, 64-65

Витрати обігу, 68

Відносна додаткова вартість, 56

Відтворення, 56

Власність, 26

Внутрішні (неявні) витрати, 125
Гіперінфляція, 293

Гнучкий (плаваючий) валютний курс, 312

Гранична корисність, 100

Гранична норма заміни благ, 102, 104

Гранична норма технологічної заміни, 137

Гранична схильність до заощадження, 194

Гранична схильність до споживання, 194

Граничний аналіз, 37

Граничний виторг, 131

Граничний фізичний продукт (гранична продуктивність змінного фактора), 126

Граничні витрати, 129

Гроші, 48

Грошова база, 276

Грошова маса, 277

Грошовий мультиплікатор, 279

Грошовий ринок, 268

Грошові агрегати, 50
Девальвація, 313

Дезінфляція, 294

Депозити, 278

Депресія, 34, 244

Державний борг, 237

Державний бюджет, 210

Державні видатки, 212, 230

Дефіцит / надлишок товарів, 87, 89

Дефіцит бюджету, 212, 235

Дефлятор ВВП, 176-177

Дефляція, 34, 294

Джерела економічного зростання, 256

Дивіденд, 72

Директивне планування, 32

Дисконтування, 197

Дискреційна фіскальна політика, 229

Диференціальна рента, 75-76

Добровільне безробіття, 249

Довгостроковій період, 93, 123

Додана вартість, 175

Додаткова вартість, 55

Додатковий робочий час, 55

Додаткові витрати обігу, 68

Дуополія, 160
Екзогенні змінні, 37

Економікс, 19

Економічна модель, 37

Економічна система, 31

Економічна теорія, 18, 36

Економічне зростання, 33, 255

Економічне моделювання, 37

Економічний прибуток, 125

Економічний цикл, 33, 243

Економічні витрати, 124

Економічні інтереси, 23

Економічні потреби, 23

Економічні ресурси, 29

Економічно активне (неактивне) населення, 247

Економічно ефективний спосіб виробництва, 124

Екстенсивний тип економічного зростання, 255

Еластичність попиту за доходом, 91

Еластичність попиту за ціною, 90

Еластичність пропонування, 92

Еластичність, 89

Ендогенні змінні, 37

Ефект витіснення, 234

Ефект доходу, 110

Ефект заміни, 110

Ефект масштабу, 139, 141-142

Ефект обмінного курсу, 185

Ефект процентної ставки, 184

Ефект реальних касових залишків, 184

Ефект Фішера, 296

Ефективність розподілу ресурсів (Парето-ефективність), 145

Ефективність, 30
Загальне правило вибору оптимального обсягу виробництва, 132

Загальне правило оптимізації вибору споживача, 107

Закляте коло (пастка) бідності, 264

Закон адекватності (відповідності), 25

Закон вартості, 50

Закон грошового обігу, 49

Закон зростання потреб, 23

Закон Оукена, 254

Закон попиту, 84

Закон пропонування, 86

Закон спадної віддачі, 30, 127

Закон спадної граничної корисності (перший закон Госсена), 100

Засновницький прибуток, 72

Засоби виробництва, 24

Засоби праці, 24

Змінний капітал, 55

Змінні витрати, 128

Змішана економіка, 33

Знос основного капіталу, 63

Зовнішні (явні, бухгалтерські) витрати, 124-125

Золотий рівень нагромадження капіталу (рівень Золотого правила), 259
Ізокванта, 137

Ізокоста, 140

Ін’єкції, 180

Інвестиції у запаси, 201

Інвестиції, 201

Індекс глобалізації, 178

Індекс економічної свободи, 178

Індекс Лернера, 157

Індекс людського розвитку, 178

Індекс цін, 176

Індивідуальна фірма, 120

Індикативне (рекомендаційне) планування, 33

Індуковані інвестиції, 202

Інституціональне безробіття, 249

Інтенсивний тип економічного зростання, 255

Інтенсивність праці, 47

Інфляційна спіраль, 293

Інфляційний податок, 295

Інфляційний розрив, 228

Інфляція, 34, 292
Капітал, 56

Капітал обігу, 68

Кардиналістська версія поведінки споживача, 99

Картель, 132

Кінцеві товари і послуги, 175

Комерційні банки, 277

Конкретна праця, 46

Конкуренція, 31

Контрольний пакет акцій, 73

Концентрація капіталу, 57

Корисність, 99

Короткострокова крива пропонування конкурентної фірми, 134

Короткостроковий період, 93, 123

Корпорація, 121

Крива „доход – споживання”, 111

Крива „ціна – споживання”, 110

Крива байдужості, 103

Крива ізокорисності, 101-102

Крива Лаффера, 211

Крива Лоренця, 208-209

Крива Філліпса, 296-297

Криві Енгеля, 112

Кругооборот капіталу, 61

Курс акції, 72
Ліквідність, 268
Макроекономіка, 22

Мала (велика) відкрита економіка, 305

Мануфактура, 25

Масштаб цін, 49

Матеріальне виробництво, 24

Межа виробничих можливостей (крива трансформації), 38

Методи економічного аналізу, 36

Мікроекономіка, 22, 82

Мінімальний ефективний розмір підприємства, 142

Моделі економічного зростання, 256

Модель „видатки – випуск”, 188

Модель „заощадження – інвестиції” („вилучення – ін’єкції”), 224

Модель ADAS, 184

Модель MRMC, 134

Модель TRTC, 132

Модель виробничих можливостей, 38

Модель дуополії Курно, 160

Модель життєвого циклу споживання і заощадження, 200

Модель перманентного доходу, 199

Монетарна політика, 284

Монетарне правило, 291

Монополістична конкуренція, 163

Монополія, 152

Монопсонія, 152, 155, 156

Мультиплікативний ефект, 226

Мультиплікатор видатків (попиту), 226
Нагромадження капіталу, 57

Надлишкова додаткова вартість, 56

Надлишкові резерви, 277

Натуральне виробництво, 43

Національний доход, 181

Національні заощадження, 202

Недискреційна фіскальна політика, 229

Незворотні суспільні втрати від монопольної влади, 156

Необхідний робочий час, 55

Непрямі податки, 210

Неринкова (адміністративно-командна) система, 32

Нецінова конкуренція, 165

Нижчі блага, 85

Номінальний ВВП, 176

Номінальні змінні, 35

Норма (ставка) проценту, 71

Норма амортизації, 201

Норма додаткової вартості, 55

Норма обов’язкового резервування, 278

Нормальний прибуток, 125

Нормальні блага, 85

Нормативний аналіз, 39
Облікова (дисконтна) ставка, 286

Обмінний курс валюти, 35

Обов’язкові банківські резерви, 277, 287

Оборот капіталу, 62

Оборотний капітал, 63

Оборотні засоби підприємства, 34

Обсяг попиту, 84

Обсяг пропонування, 86

Олігополія, 158

Операції на відкритому ринку, 286

Оптимальний обсяг випуску, 131

Оптова ціна, 69

Органічна будова капіталу, 58

Ординалістська версія поведінки споживача, 102

Оренда землі, 75

Орендна плата, 75

Основний капітал, 63

Основний психологічний закон Кейнса, 194

Особистий доход, 182
Парадокс ощадливості, 227

Парадокс прибутку, 144

Паритет купівельної спроможності, 321

Партнерство, 121,

Первісне нагромадження капіталу, 53

Перехресна еластичність попиту, 91

Підлога ціни (нижня межа ціни), 89

Підприємництво, 120

Підприємницький доход, 71

Підприємство, 120

Платіжний баланс, 303

Податки, 210, 230

Податкові системи, 211-212

Позики, 278

Позитивний аналіз, 39

Позичковий капітал, 70

Політика „дешевих грошей“, 289

Політика „дорогих грошей“, 288

Політика соціального захисту, 210

Політична економія, 22

Попит на гроші, 269-276

Попит, 84

Порівняльна перевага, 305

Постійний капітал, 55

Постійні витрати, 128

Потенційний (природний) рівень випуску, 174

Потреба, 99

Правило максимізації корисності, 107

Праця, 23

Предмети праці, 24

Прибуток, 65

Приватизація, 28

Приватна власність, 26-27

Принцип обмеженості ресурсів, 29

Принцип раціональності поведінки економічних суб’єктів, 30

Природна монополія, 143, 156

Природний рівень безробіття, 250

Приховане безробіття, 250

Продуктивні сили суспільства, 24

Продуктивність праці, 47

Пропонування грошей, 276

Пропонування, 86

Пропорційні податки, 231

Проста кооперація, 25

Просте відтворення, 56

Протекціонізм, 309

Протициклічні змінні, 245

Процент, 71

Проциклічні змінні, 244

Прямі податки, 210
Раціональні очікування, 21

Реальний валютний курс, 320

Реальний ВВП, 176

Реальний капітал, 73

Реальні змінні, 35

Ревальвація, 313

Рента, 75

Рентабельність, 66

Рецесійний розрив, 227

Рецесія, 34

Ринки недосконалої конкуренції, 83

Ринкова влада, 157

Ринкова інфраструктура, 83

Ринкова рівновага, 87

Ринкова система, 32

Ринковий попит, 112

Ринкові структури, 83

Ринок досконалої конкуренції, 83, 130

Ринок, 30, 82

Рівень (норма) безробіття, 248

Рівень (темп) інфляції, 293

Рівень занятості, 248

Рівень монетизації, 285

Рівень цін, 34

Рівновага Неша, 160

Рівновага споживача (другий закон Госсена), 107-109

Рівняння Фішера (класична формула кількісної теорії грошей), 50

Робоча сила, 24, 53

Роздержавлення, 28

Роздрібна ціна, 69

Розширене відтворення, 57
Самозанятість, 247

Сеньйораж, 295

Середні витрати, 129

Середній виторг, 131

Середній фізичний продукт (середня продуктивність змінного фактора), 126

Середня норма прибутку, 67

Середня схильність до заощадження, 194

Середня схильність до споживання, 194

Система національних рахунків, 174

Системні кризи, 247

Складність праці, 47

Собівартість, 65

Споживна вартість товару робоча сила, 53

Споживна вартість, 46

Споживчий надлишок, 113

Стагфляція, 294

Стаціонарний обсяг капіталу, 258

Стаціонарний стан економіки (збалансоване зростання), 259

Стеля ціни (верхня межа ціни), 89

Структурне безробіття, 249

Структурні кризи, 247

Сукупна корисність, 100

Сукупне пропонування, 186

Сукупний виторг, 131

Сукупний попит, 184

Сукупний фізичний продукт (сумарна продуктивність змінного фактора), 126

Сукупні видатки, 222

Суспільна власність, 26

Суспільний поділ праці, 44

Суспільний спосіб виробництва, 24

Суспільні блага, 208

Суспільно-необхідний робочий час, 47
Темп (рівень) інфляції, 293

Теорії циклічних поливань, 245

Техніко-економічні відносини, 24

Технологічний спосіб виробництва, 24

Технологічно ефективний спосіб виробництва, 123

Товар, 46

Товари-комплементи (взаємодоповнювачі), 86

Товари-субститути (взаємозамінники), 86

Товарне виробництво, 44

Торговельний баланс, 35

Торговий капітал, 68

Торговий прибуток, 69

Траєкторія розвитку фірми (лінія експансії), 141

Тренд, 243
Фабрика, 25

Фіксований валютний курс, 312

Фіктивний капітал, 73

Фінансовий ринок, 180

Фірма, 120

Фіскальна (бюджетно-податкова) політика, 229

Формула вартості товару, 55

Фрикційне безробіття, 249

Фритредерство, 309

Функції грошей, 48-49

Функції економічної теорії, 39

Функціональний розподіл доходів, 208

Функція інвестицій, 206

Функція попиту, 84

Функція пропонування, 86

Функція споживання, 194, 201
Централізація капіталу, 57

Центральний банк, 284

Циклічне (вимушене) безробіття, 249-250

Ціна виробництва, 66-67

Ціна землі, 77

Ціна рівноваги, 87

Цінова війна, 159

Цінова дискримінація, 157
Часові періоди, 93, 123

Чистий економічний добробут, 178

Чистий національний продукт (ЧНП), 181

Чистий прибуток, 66

Чисті витрати обігу, 69

Чисті зарубіжні активи, 304

Чисті інвестиції, 201

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации