Равікович Р. Макроекономічне прогнозування - файл n10.doc

Равікович Р. Макроекономічне прогнозування
скачать (997.1 kb.)
Доступные файлы (21):
n1.doc34kb.16.09.2011 19:50скачать
Rozdil_1-3.doc86kb.16.09.2011 19:44скачать
Rozdil_4.doc887kb.16.09.2011 19:42скачать
Rozdil_5.doc2871kb.16.09.2011 19:42скачать
Rozdil_6-7.doc47kb.16.09.2011 19:42скачать
Rozdil_8.doc754kb.16.09.2011 19:42скачать
n7.doc101kb.16.09.2011 19:42скачать
n8.doc31kb.16.09.2011 19:42скачать
n9.doc542kb.16.09.2011 19:42скачать
n10.doc47kb.16.09.2011 19:50скачать
MODUL-1.doc680kb.16.09.2011 19:50скачать
MODUL-2.doc473kb.16.09.2011 19:50скачать
n13.doc811kb.16.09.2011 19:49скачать
RAV-1,2(n).doc269kb.16.09.2011 19:47скачать
RAV-3.doc41kb.16.09.2011 19:46скачать
RAV-4.doc60kb.16.09.2011 19:46скачать
RAV-5.doc123kb.16.09.2011 19:46скачать
RAV-6.doc154kb.16.09.2011 19:45скачать
RAV-7.doc211kb.16.09.2011 19:44скачать
RAV-8.doc79kb.16.09.2011 19:44скачать
RAV-1,2(n).doc261kb.16.09.2011 19:49скачать

n10.doc

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
А. Поточний контроль знань студентів
Об'єктом поточного контролю знань студента є наступні види його поточної навчальної діяльності:

а) відвідування семінарських і практичних занять та активність роботи

на протязі семестру;

б) виконання модульних лабораторних робот.

Вся діяльність студента під час поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 40 балів. При цьому система оцінювання кожного виду навчальної поточної діяльності студента спирається на метод експертних оцінок:

1. Відвідування занять та активність роботи студента - не більше 20

балів за семестр, в тому числі:

1.1. Відвідування занять - 1 бал за кожне заняття;

1.2. Доповідь з теоретичного питання теми та застосування методики розв’язання практичного завдання – від 0 до 10 балів згідно з такими критеріями:

Оцінка

Критерії

8 –10 балів

Студент, який всебічно, безпомилково, в логічній послідовності і вільно відповів на теоретичне питання, самомтійно і правильно виконав практичне завдання

4 – 6 балів

Студент, який виявив достатні знання з теоретичного питання та методики виконання практичного завдання, але відповів невпевнено, припустився логічної непослідовності та деяких несуттєвих помилок;


2 – 3 бали

Студент, який виявив неповне знання теоретичного питання, а практичні завдання виконав лише з допомогою

викладача;


0 балів

Студентові, який не знає основних

елементів теоретичного питання і зовсім не володіє методикою розвязання

практичного завдання.1.3. За суттєве доповнення або уточнення відповіді інших студентів – 2- 4 бали.

1.4. За участь в студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах з

питань дисципліни – 8 - 10 балів.

2. Виконання двох модульних лабораторних робіт - від 0 до 10 балів за кожну модульну роботу.

Згідно з данною системою оцінювання результатів поточного контролю

на кожному занятті студент може виступати з відповіддю лише на одне питання

теми дисципліни, але він може віступати з доповненням та уточненням

відповідей інших студентів. В цілому за відвідування занять та активність роботи студент потенційно може “заробити” за семестр більше 20 балів, але йому буде зараховано не більше 20 балів.

На протязі семестру студент має зробити дві модульні лабораторні роботи, що дає йому можливість максимально отримати 20 балів.

У підсумку по результатам поточного контролю знань кожний студент за

весь семестр може максимально отримати 40 балів. Результати поточного контролю знань студентів, які отримали 20 і більше балів, вносяться до заліково-екзаменаційної відомості без переведення їх у чотирибальну шкалу. Якщо за виконання завдань, передбачених поточним контролем за весь семестр студент отримав менше 20 балів, він не допускається до іспиту. В разі невиконання завдань поточного контролю з об'єктивних причин, студент має право за дозволом декана виконати їх до останнього семінарського (практичного) заняття.
Б. Оцінювання результатів складання іспиту
Екзаменаційний білет з дисципліни містить 6 завдань, з яких три теоретичних і три практичних.

На іспит виносяться вузлові та комплексні питання дисципліни, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отриманні знання і застосувати їх при вирішенні практичних задач.

Відповідь студента на кожне із 6 завдань екзаменаційного білету оцінюється за шкалою 10, 5, 0 балів за такими критеріями:

оцінку “10” заслуговує студент, який:

- безпомилково, в повній мірі розкрив теоретичне питання;

розвязанні практичного завдання;

оцінку “5” отримує студент, який:

повну відповідь з несуттєвими помилками;

але припустився несуттєвих помилок;

оцінка “0” виставляється студенту, який:

У підсумку результати складання іспиту оцінюються в діапозоні від 0 до

60 балів. При цьому максимальна кількість балів за відповіді на три теоретичні питання складає 30 балів, на три практичні завдання також 30 балів.

В. Загальна підсумкова оцінка з дисципліни.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати поточного контролю знань та за виконання екзаменаційних завдань і не може перевищувати 100 балів. При цьому результати поточного контролю враховуються в загальній підсумковій оцінці лише за умов, якщо вони оцінені на 20 і більше балів. Результати виконання екзаменаційних завдань враховуються в загальній підсумковій оцінці лише за умов, якщо екзаменаційні відповіді оцінені не меньш ніж у 30 балів. В разі, коли за результати складання іспиту студент отримав менше ніж 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за іспит та незадовільну загальну підсумкову оцінку. В такому випадку результати поточгоно контролю теж не враховуються.

До заліково-екзаменаційної відомості результати поточного контролю, іспиту і загальна підсумкова оцінка заносяться за стобальною системою.

Переведення 100-бальної системи оцінювання в чотирибальну здійснюється за такою шкалою:

“відмінно” – 85 – 100 балів;

“добре” - 65 – 80 балів;

“задовільно” - 50 – 60 балів;

“незадовільно” – менше 50 балів.

Оцінка в чотирибальній системі виставляється в заліково-екзаменаційній відомості поряд із загальною підсумковою оцінкою за 100-бальною системою.

7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України». Київ. 23 березня 2000р.

 2. Красс И.А. Математические модели экономической динамики.- М.: Советское радио, 1976.

 3. Джонстон Дж., Эконометрические методы.-М.: Статистика,1980.

 4. Винн Р., Холден К. Введение в прикладной эконометрический анализ.- М.: ФиС,1981.

 5. Льюис К.Д. Методы прогнозирования экономических показателей.- М.: Финансы и статистика,1986.

 6. Науменко В., Панасюк Б. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки: Київ.: Глобус, 1995.

 7. Пономаренко О.І., Пономаренко В.О. Системні методи в економіці, менеджменті та бізнесі. К.,1995.

 8. Холден К., Піл Д.А., Томпсон Дж.Л.. Економічне прогнозування: Вступ. - Київ.: Інформтехніка, ЕМЦ, 1996.

 9. Белецький В.М., Бакуменко В.Д. Моделювання макроекономічних процесів.-К.:УАДУ при Президентові України, 1998.

 10. Лук’яненко І., Краснікова Л.. Економетрика: Підручник.- К.:Знання, КОО, 1998.

 11. Лук’яненко І., Краснікова Л.. Економетрика: Практикум з використанням комп’ютера.- К.:Знання, КОО, 1998.

 12. Костіна Н.І., Алексєєв А.А., Василик О.Д. Фінанси: система моделей і прогнозів: Навчальний посібник.-К.: Четверта хвиля,1998.

 13. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов.-М.: ЮНИТИ, 1998.

 14. Секторальні моделі прогнозування економіки України / За ред. академіка НАН України В.М. Гейця.- К.: Фенікс, 1999.

 15. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере: Учеб. Пособие.-М.: ФиС,1999.

 16. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. В.В. Федосеева.-М.: ЮНИТИ, 2000.

 17. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизносе: Учеб.пособие для вузов.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

 18. Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических методов и моделей / Учеб.-практ. Пособие.- М.: ЗАО Финстатинформ, 2000.

 19. Эконометрика: Учебник для вузов/Под ред. И.И. Елисеевой.-М.: ФиС, 2001.

 20. Практикум по эконометрики. Учебн. пособие для экономических вузов/ Под ред. И.И. Елисеевой.-М.: ФиС, 2001.


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации