Остропольська З.М. Системи технологій - файл n1.doc

Остропольська З.М. Системи технологій
скачать (862.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc863kb.06.11.2012 17:38скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9
Запитання і завдання для самоконтролю

  1. Визначте поняття «комунікація», назвіть її різновиди.

  2. З яких основних елементів складається процес комунікації?

  3. Визначте поняття «маркетингові комунікації», назвіть їх різновиди.

  4. Що таке реклама, які її завдання, різновиди.

  5. Розкрийте технологічні аспекти рекламної діяльності.

  6. В чому полягає сутність паблік-рилейшнз (ПР)?

  7. Назвіть і прокоментуйте функції ПР.

  8. Охарактеризуйте стратегічний план ПР-акції, визначте його складові моменти.

  9. Які дії передбачають при здійснення ПР-технологій?

  10. Визначте місце в роль ЗМІ в ПР-технологіях.

  11. Назвіть різновиди ПР-технологій в Інтернеті.

Завдання для закріплення знань


 1. Вся рекламна діяльність в Україні регламентується Законом України «Про рекламу». Проаналізуйте, які основні вимоги поставлені ним щодо реклами і рекламної діяльності.

 2. Визначте основні складові технології стратегічного планування рекламного проекту.

 3. Чи можна вважати, що ПР-технології стали звичним явищем у сфері маркетингу в Україні? Здійсніть інтернет-пошук матеріалів з цієї проблеми.

 4. В ПР-технологіях широко використовуються так звані «соціальні події» – різнопланові заходи і акції для створення привабливого іміджу організації. Назвіть та охарактеризуйте деякі з них.

Тести

  1. Визначте найоптимальніше визначення поняття «комунікація»:

а) засіб спілкування людини з людиною;

б) спілкування між людьми за допомогою передавання;

в) передавання інформації в суспільстві і обмін нею з метою впливу на суспільство;

г) процес передавання інформації у суспільстві різними каналами за допомогою комунікативних засобів.

  1. Визначте найдієвіші види маркетингових комунікацій:

а) реклама;

б) особистий продаж;

в) пропаганда («пабліситі»);

г) паблік-рилейшнз (ПР);

д) стимулювання збуту.

  1. Визначте «слабку ланку» в технологічній схемі рекламної діяльності:

а) відправник;

б) кодування;

в) повідомлення;

г) розшифровка;

д) отримувач;

е) зворотний зв’язок.

  1. У процесі рекламування беруть безпосередню участь:

а) рекламодавець;

б) виробник реклами;

в) комунікатор;

г) споживач реклами;

д) спонсор.

5. З точки зору об’єкта рекламування товарна реклама буває:

а) товарна;

б) однорідна;

в) інституційна;

г) соціальна;

д) інформаційна.

6. Визначте завдання ПР-організацій:

а) проведення соціологічних досліджень;

б) налагодження зв’язків організації з цільовою аудиторією, громадськістю;

в) підвищення іміджу організації, владної структури, політичного діяча;

г) вивчення стану економіки міста, регіону;

д) інформування населення про політику, що проводиться місцевою владою.

7. Яка з комунікативних моделей є характерною для сучасного українського суспільства?

а) громадськість розглядається владою як пасивний реципієнт, об’єкт пропагандистського впливу;

б) звернення організації до громадськості з правдивою інформацією але без зворотного зв’язку;

в) двостороння асиметрична комунікація між організацією і громадськістю в інтересах організації;

г) двостороння симетрична взаємокорисна комунікація.

8. В Україні ставлення до ПР-служб:

а) заінтересоване;

б) негативне;

в) переважно негативне;

г) позитивне;

д) нейтральне.

9. Визначить, що є основними сферами діяльності бізнес-ПР:

а) робота зі ЗМІ;

б) налагодження контактів зі споживачами;

в) регулювання взаємовідносин з партнерами;

г) зміцнення взаємозв’язків з органами державної влади;

10. Визначте, найзначиміші різновиди ПР-технологій в Інтернеті:

а) лотереї;

б) конкурси;

в) on-line конференції;

г) презентації фірм, компаній;

д) демонстрування прес-релізів.

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Автоматизація виробництва – застосування технічних засобів з метою повної або часткової заміни участі людини в процесах вироблення, перетворення, передачі та використання енергії, матеріалів, інформації.

Агентство рекламне професійна організація, що надає своїм клієнтам повний або обмежений обсяг послуг із планування й організації реклами, на кошти і за дорученням рекламодавця.

Активні технологічні процеси є наслідком безпосереднього впливу людини на предмет праці, за допомогою хімічних реакцій, теплової енергії, різноманітних випромінювань.

Аудіореклама – звукова реклама.

Афіша – один із способів друкованої реклами у формі плаката або оголошення великого формату, в якому переважає текстовий інформаційний елемент.

Банерна реклама – рекламна акція в Інтернеті, проведена за допомогою розміщення банерів на тематичних сайтах, у банерних мережах, списках розсилки. Ефективний спосіб підвищення відвідування web-сайта.

Білборд – елемент зовнішньої реклами, щитова реклама.

Біотехнологія – один із сучасних видів прогресивних технологій, наука про використання живих організмів, біологічних процесів у системі виробництва, в тому числі перетворення різних видів сировини в продукти.

Брендинг – маркетингова технологія, що забезпечує комплексний підхід до певної товарної марки з метою досягнення маркетингових цілей її власника.

Брифінг – коротка, стисла в часі інструктивна зустріч журналістів з керівництвом організації, компанії, фірми із запрошенням органів державної і законодавчої влади.

Винахід – нові приладдя, механізми, інструмент, створені людиною.

Виробник реклами – особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами;

Виробничі системи – особливий клас систем, що об’єднують працюючих, знаряддя, предмети праці й інші елементи, необхідні для функціонування системи, у процесі якого створюється продукція або послуги.

Високі технології – якісно нові технології, що є результатом новітніх досягнень науки, характеризуються високим рівнем витрат на НДДКР.

Галузеві стандарти – поширюються на об’єкти, які не стали предметом державної стандартизації (технологічне оснащення, технологічні процеси, матеріали). Галузеві стандарти затверджуються відповідними міністерствами.

Генна інженерія – один із сучасних видів прогресивних технологій, напрям молекулярної біотехнології, який вирішує проблему перенесення генетичного матеріалу (ДНК) від одного організму до іншого.

Гнучке автоматизоване виробництво – інтегроване автоматизоване виробництво широкої номенклатури виробів, яке здатне автоматично переходити від виготовлення одного до іншого типу виробів у межах установленої номенклатури і допускає зміну цієї номенклатури без зміни технологічного оснащення.

Гнучкий автоматизований комплекс (ГВК) – гнучка виробнича система, що функціонує за технологічним маршрутом, в якому передбачена можливість зміни послідовності використання технологічного обладнання.

Гнучка автоматизована лінія (ГАЛ) – гнучка виробнича система, в якій технологічне обладнання розміщене в прийнятій послідовності технологічних операцій.

Гнучкий автоматизований цех (ГАЦ) – гнучка автоматизована система, яка в різних поєднаннях є сукупністю гнучких автоматизованих ліній, роботизованих технологічних ліній, гнучких автоматизованих ділянок, роботизованих технологічних ділянок для виготовлення виробів із заданої номенклатури.

Гнучкість виробництва – здатність виробляти широку номенклатуру продукції, швидко й економічно здійснювати перехід від випуску одного до випуску іншого типу виробів.

Госпрозрахунковий ефект НТП – форма народногосподарського ефекту, утілена в прибутку й інших результатах господарської діяльності.

Декодування – елемент процесу рекламної комунікації, під час якого одержувач надає значення символам, переданим відправником (комунікатором).

Державний комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) – національний орган, що здійснює і координує роботу з державного нагляду за якістю.

Державна система сертифікації продукції – уведення необхідних організаційних, технічних заходів щодо забезпечення гарантій, пов’язаних з придбанням та використанням споживачем продукції для власних потреб.

Державні стандарти України містять обов’язкові рекомендовані вимоги, які гарантують безпеку продукції для життя, здоров’я та майна громадян, її сумісність і взаємозамінність, охорону.

Детерміновані системи відрізняються поведінкою, яка визначається попереднім станом і характером входу системи. Для підтримки такої системи в рівновазі необхідно мати додаткові регулюючі (керуючі) пристрої не тільки на вході, а й для обліку зовнішніх і внутрішніх впливів.

Децентралізована система складається з рівнозначних елементів, зміна в одному з яких не спричиняє змін в інших, що з’єднані послідовно або паралельно (наприклад, групова робота).

Динамічні системи – системи, у яких стан внутрішніх елементів і поведінка в цілому змінюються з часом. При цьому зміни можуть виникати під впливом як зовнішнього, так і внутрішнього середовища.

Дослідно-конструкторські роботи – сукупність взаємопов’язаних процесів зі створення нових або модернізації діючих конструкцій виробів, виготовлення та випробування дослідних або головних зразків.

Еволюційна форма технологічного розвитку характеризується поступовим, безперервним удосконаленням традиційних технічних засобів та технологій, накопиченням цих удосконалень.

Економічний ефект НТП – результат використання та поширення нововведень, що виражаються в прирості кінцевого суспільного продукту та національного доходу.

Елемент – окремі складові, частини тієї чи іншої системи.

Зворотний комунікативний зв'язок – елемент процесу комунікації, дії реципієнта стосовно комунікатора.

Імідж – образ фірми або товару.

Інноваційна діяльність або інноваційний процес – процес створення, освоєння та поширення інновацій.

Інновація – «інвестиції в новацію» як результат практичного освоєння нового процесу, продукту, послуги.

Інтернет-маркетинг – напрям маркетингової діяльності, інструментом досягнення цілей в якій слугує Інтернет. Містить елементи інтернет-реклами, заходи паблік-рилейшнз (участь в інтернет-конференціях, здійснення розсилань тощо).

Інформаційна реклама – надає покупцям різноманітну інформацію про продукт і послугу – їх характеристики, нововведення та ін.

Інформаційні технології – комплекс взаємопов’язаних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, які вивчають методи ефективної організації праці людей з обробки і зберігання інформації.

Канал комунікації – сукупність учасників процесу комунікації й носіїв інформації з моменту кодування звернення до моменту отримання одержувачем.

Кластер – сукупність базисних інновацій (цілісна система продуктів і технологій), сконцентрованих на певному проміжку часу й у певному економічному просторі.

Кодування – елемент рекламної комунікації, процес подання ідеї комунікації адресатові у вигляді текстів, символів, образів.

Комплексна підготовка виробництва – сукупність взаємопов’язаних маркетингових, наукових досліджень, технічних, технологічних і організаційних рішень, спрямованих на пошук можливостей задовольнити потреби споживачів у конкретних видах продукції.

Комунікативна ефективність реклами – встановлення ступеня запам’ятовування конкретної реклами споживачами та сприйняття інформації, що міститься в рекламі.

Комунікатор – особа або фірма, що здійснює рекламну комунікацію, ініціатор певної інформації.

Комунікація – передання інформації (звернення) від джерела інформації (комунікатора) до одержувача (реципієнта) за допомогою певного каналу.

Конструкторська підготовка виробництва – створення комплекту креслень для виготовлення і випробування макетів, дослідних зразків (дослідної партії) та документації для серійного і масового виготовлення нових виробів з використанням результатів прикладних науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт.

Контроль якості продукції – процес перевірки відповідності показників якості продукції встановленим критеріям і нормам.

Копірайтер – людина, що створює рекламні звернення, гасла, девізи, слогани, статті у сфері паблік-рилейшнз.

Космічні технології – один із сучасних видів прогресивних технологій, що передбачає використання космічної техніки, штучних супутників Землі для вирішення наукових і господарсько-економічних завдань (геодезія і навігація, гідрометеорологічна служба, телебачення, радіомовлення, телефонний і телеграфний зв'язок тощо).

Лазерна технологія – один із сучасних видів прогресивних технологій, що використовується для обробки матеріалів (металу, бетону, скла, тканин, шкіри тощо) за допомогою лазерів.

Марка – ім’я, термін, знак, символ, малюнок або їхнє поєднання, що ідентифікують товари, послуги одного або декількох виробників (продавців) і що відрізняють їх від товарів та послуг конкурентів.

Маркетинг – передбачення, планування, управління та задоволення потреб на товари.

Маркетингова комунікація – комплекс заходів інформаційної діяльності, що має спонукати споживача шукати і купувати продукцію певної організації, стимулювати його купівельну активність.

Маркетинг-мікст – складові елементи маркетингового процесу: товар, ціна, упаковка, розподіл, просування.

Медіа – засоби реклами та паблік-рилейшнз (преса, телебачення, радіо).

Мерчандайзинг – маркетингова технологія, що використовується підприємствами роздрібної й оптової торгівлі для просування товарів у торговельній мережі.

Метрологія – наука про виміри, методи досягнення їх єдності і необхідної точності.

Механізація виробництва – витіснення ручної праці та заміна її машинною в тих ланках, де вона ще залишилась (в основних технологічних операціях, допоміжних, підсобних, транспортувальних та інших трудових операціях).

Мотивація – комплекс внутрішніх чинників, які спонукають людину до активних дій, пов’язаних із задоволенням потреб.

Нанотехнології – один із сучасних видів прогресивних технологій, сукупність методів і засобів, що забезпечують можливість контрольованим способом створювати і модифікувати об’єкти, які містять компоненти розміром менше 100 нанометрів (нанометр – метр, поділений на мільярд).

Наука – система знань, що відбивається в точних поняттях, істинність яких перевіряється і доводиться суспільною практикою.

Науково-дослідницька (НДР) і дослідно-конструкторська (ДКР) робота як єдиний процес (НДДКР) – передумова створення техніко-технологічної бази виробництва продукту і його подальшої реалізації, що має стратегічне значення в

усьому процесі виробництва.

Науково-технічний прогрес – постійне сходження людства на все вищі щаблі суспільного життя завдяки розробці й упровадженню в практику нових, досконалих форм техніки і нових наукових розробок, що сприяють усебічному розвиткові людини.

Науково-технічна революція – перехід від машинно-фабричного до комплексно-автоматичного виробництва, тобто перехід від машин, що управляються людиною, до автоматів – самоуправляючих машин.

Новація – нововведення, якого не було раніше, нове явище, відкриття, винахід, новий засіб задоволення суспільних потреб та ін.

Оновлення техніко-технологічної бази підприємства відбувається в різних формах: 1) нове будівництво; 2) розширення; 3) реконструкція; 4) технічне оснащення.

Операція – це безпосередньо практичний акт вирішення певного завдання в рамках даної процедури управління.

Оптоелектроніка – один із сучасних видів прогресивних технологій, розділ електроніки, що вивчає ефекти взаємодії між електромагнітними хвилями оптичного діапазону й електронами речовини (твердого тіла).

Організація – певна послідовність розміщення і взаємодії елементів системи.

Організаційна підготовка виробництва – сукупність взаємопов’язаних організаційно-економічних і соціально-психологічних процесів на всіх стадіях і етапах комплексної підготовки виробництва, що забезпечують готовність підприємства до створення та освоєння необхідного обсягу продукції заданого рівня якості в установлені терміни з найменшими витратами.

Очікуваний ефект НТП – потенційний результат, котрий може бути отриманий.

Пабліситі (publicity) – один з напрямів паблік-рилейшнз, поширення інформації, відомостей про організацію, фірму, компанію в засобах масової інформації.

Паблік-рилейшнз (ПР) у перекладі з англійської (Public Relations) означає «взаємовідносини з публікою», тобто самостійна функція менеджменту з установлення, підтримання доброзичливих відносин і взаєморозумінь між організацією та суспільством – потенційними клієнтами (споживачами), пресою, виборчими органами, установами, громадськими організаціями та ін.

Пасивні технологічні процеси здійснюються як природні (наприклад, сушіння у звичайних умовах).

Персональний продаж – індивідуальне усне пропонування товару чи послуги під час бесіди з конкретним споживачем з метою здійснення купівлі-продажу.

Підприємство – складна система із елементів або підсистем, до якої входять техніка (механізми, машини, устаткування, обладнання), працівники, виробничі колективи, пов’язані з роботою цієї системи.

Презентація – акція, що організована фахівцями служби ПР сумісно з керівництвом фірми з метою представлення фірми, її нової продукції, демонстрації нових досягнень.

Прес-реліз – повідомлення, підготовлене фахівцями служби ПР, яке містить важливу новину для широкої аудиторії.

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні – науково, економічно і соціально обґрунтовані та законодавчо визначені напрями інноваційної діяльності, спрямовані на забезпечення потреб суспільства високотехнологічною, конкурентоспроможною, екологічно чистою продукцією, високоякісними послугами та збільшенням експортного потенціалу держави.

Прогресивні хіміко-технологічні процеси – біохімічні, радіаційно-хімічні, фотохімічні та плазмохімічні процеси, що є основою виробництва важливих традиційних матеріалів (чавуна, сталі, міді, скла, цементу, хімічних волокон, пластмаси, каучуку, гуми, мінеральних добрив, бензину, коксу), нових видів сировини і матеріалів, що заміняють природні та використовуються в різних галузях промисловості.

ПР-звернення – розкриття основних напрямів діяльності організації, фірми, компанії для забезпечення їх популярності в суспільстві.

ПР-повідомлення – презентування (виголошення) ідеї, яку прагне донести фахівець служби ПР до одержувача з використанням установлених кодів і символів.

Революційна форма технологічного розвитку – на певному етапі здійснюється накопичення технічних удосконалень, що утворюють необхідну базу для докорінних, принципових перетворень продуктивних сил і забезпечують досягнення якісно нової, продуктивнішої суспільної праці.

Рекламодавець – особа, що є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження.

Рекламне звернення – набір символів і текстів, переданих рекламодавцем одержувачеві звернення.

Сертифікація – процедура, згідно з якою третя сторона гарантує, що продукція, процес або послуга організації, фірми відповідають вимогам, які встановлені стандартами або іншою нормативною документацією.

Система – будь-який об’єкт, що має у своєму складі сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих частин або елементів.

Система автоматизованого проектування (САПР) – організаційно-технічна система, що складається з комплексу засобів автоматизації проектування.

Система маркетингових комунікацій – основними її елементами є реклама, стимулювання збуту, паблік-рилейшнз, особистий продаж.

Слоган – гасло, заклик, девіз, афоризм, що використовується в рекламі як певний заклик.

Служба ПР – сукупність структурних підрозділів, які вирішують проблеми взаємодії організації, фірми і різними контингентами громадськості з метою сприяння успішній реалізації маркетингової концепції, успіху інвестиційної політики на основі вивчення громадської думки й успішної реалізації ефективних комунікацій.

Соціальна технологія – специфічний вид регламентованої управлінської діяльності у вигляді процедур та операцій з оптимізації соціальних процесів, реалізації виявлених під час соціологічного аналізу резервів, можливостей, отримання економічного та соціального ефектів.

Споживач реклами – будь-яка особа або група осіб, на які спрямована реклама.

Спонсор – особа, яка матеріально підтримує певну діяльність без отримання прибутку з метою популяризації свого імені, торгової марки.

Стандартизація – встановлення і застосування правил з метою впорядкування в даній галузі на користь і за участю зацікавлених сторін, зокрема для досягнення загальної максимальної економії з дотриманням функціональних умов і вимог безпеки.

Стандарти підприємства слугують для регулювання діяльності кожного підприємства. В них відбиваються вимоги державних і галузевих стандартів, особливості виготовленої продукції, а також організаційно-технічний рівень підприємств.

Стимули – спонукальні мотиви, зумовлені сукупністю зовнішніх та внутрішніх причин.

Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності визначені на тривалу перспективу (не менше десяти років), найважливіші напрями інноваційної діяльності щодо забезпечення соціально-економічного зростання держави, розроблені на основі науково-прогнозного аналізу світових тенденцій соціально-економічного та науково-технологічного розвитку з урахуванням можливостей вітчизняного інноваційного потенціалу.

Структура – сукупність елементів, що утворюють систему та типи зв’язків між елементами.

Сучасні прогресивні технології – високоавтоматизовані, спеціалізовані технології (біотехнології, оптоелектроніка, лазерні технології, космічні технології, нанотехнології, інформаційні технології тощо), від яких залежить майбутнє сучасного суспільства.

Техніка – це сукупність засобів для здійснення процесів виробництва й обслуговування невиробничих потреб суспільства; повна або часткова заміна виробничих функцій людини з метою полегшення праці та підвищення її продуктивності; сукупність заходів і правил щодо виконання певних робіт.

Техніко-технологічна база підприємства – сукупність спеціалізованих знарядь, предметів та засобів праці, за допомогою яких виробляються певні види продукції або надаються послуги, що задовольняють суспільні потреби.

Технічні умови (ТУ) – перелік технічних вимог до продукції відповідного виду. ТУ можуть складатися як на виріб у цілому, так і на окремі його частини.

Технологія – сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалу чи напівфабрикату, що використовуються в процесі виробництва для одержання готової продукції.

Технологічна підготовка виробництва поєднує роботи зі створення та вдосконалення технологічних процесів виготовлення продукції, виготовлення необхідного технологічного оснащення, документального їх оформлення, проектування, планування розміщення устаткування і виробничих підрозділів, екологічного моніторингу параметрів спроектованих виробів та процесів.

Технологічний процес – сукупність операцій з добування, перероблення сировини і матеріалів у напівфабрикати та виготовлення готової продукції. Кожний технологічний процес можна розділити на певну кількість типових технологічних ланцюгів або операцій і подати як технологічну схему.

Технологічний ризик – імовірність утрати підприємством деякої частини власних ресурсів, неотримання доходів або виникнення додаткових витрат у результаті розробки й упровадження технологічних нововведень.

Технологічний розвиток – процес безперервного розвитку науки, техніки, технології, вдосконалення предметів праці, форм і методів організації виробництва та праці.

Технологічна система визначається як об’єкт із матеріальних тіл (споруд, машин), дій (операцій), об’єднаних у систему, яка має певну мету функціонування. Основними властивостями системи є цілісність, структурність,

множинність опису.

Товар – найважливіший елемент комплексу маркетингу, річ, послуга, що можуть задовольняти потребу і пропонуються ринку з метою реалізації.

Фрайчайзинг – система договірних відносин між учасниками ринкового процесу, згідно я якою одна із фірм (франчайзер) надає іншій (франчайзі) право на користування торговою маркою чи своїми оригінальними технологіями.

Фундаментальні (теоретичні) наукові дослідження спрямовані на визначення невідомих раніше закономірностей, принципів, властивостей, явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни до існуючої системи пізнання.

Якість продукції – це сукупність показників, що зумовлюють придатність продукції задовольнити певні потреби згідно з її призначенням.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Барышева А. В. Волшебная сила презентации [Электронный ресурс] / А. В. Ба-рышева. — Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/pr/copywriting.htm.

 2. Березівський П. С. Системи технологій / П. С. Березівський, Н. І. Михалюк. — К. : Центр навч. літ-ри, 2006. — 288 с.

 3. Браславец М. Е. Кибернетика / М. Е. Браславец, Т. Ф. Гуревич. — К. : Вища шк., 1977. — 325 с.

 4. Васильков В. Г. Організація виробництва : навч. посіб. / В. Г. Васильков. — К. : КНЕУ, 2003. — 524 с.

 5. Голубкова Е. Н. Природа маркетинговых коммуникаций и управление продвижением товара [Електронний ресурс] / Е. Н. Голубкова. — Режим доступа: http: //www.сfin.ru/press/marketing/1999. — 6/04. shtml.

 6. Гольдштейн Г. Я. Стратегические аспекты управления НИОКР / Г. Я. Гольдштейн — Таганрог : Изд-во ТРТК, 2000. — 244 с.

 7. Дерегин В. В. Отраслевые технологии (вопросы истории и практики) / В. В. Дерегин, В. В. Павленко. — Одесса-Харьков, 2002. — 198 с.

 8. Живко З. Б. Системи технологій : навч. посіб. / З. Б. Живко, Р. З. Берлінг, М. Є. Стадник, М. О. Живко. — К. : Алерта, 2009. — 200 с.

 9. Збожна О. М. Основи технології : навч. посіб. / О. М. Збожна. — 2-ге вид., змін. і доп. — Тернопіль : Карт-бланш, 2002. — 486 с.

 10. Карпухин О. И. Социокультурный менеджмент как компонент культурной политики государства / О. И. Карпухин // Вопр. культурологии. — 2005. — № 8. — С. 89–92.

 11. Козлова Т. В. Особенности организации связей с общественностью (паблик рилейшнз) в деятельности государственного учреждения культуры / Т. В. Козлова // Вопр. культурологии. — 2007. — № 8. — С. 57–61.

 12. Королько В. Г. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / В. Г. Королько. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. — 831 с.

 13. Котельников А. Эффективная реклама – что это такое? [Электронный ресурс] / А. Котельников // Журнал «Top-Manager», от 07.12.2005. — Режим доступа: http: //www.marketing.spb.ru/lib-comm/advert luws.htm.

 14. Котлер Ф. Основы маркетинга : пер. с англ. / Ф. Котлер. — М. : «Ростинтэр», 1996. — 704 с.

 15. Крылов А. О. Стратегическое планирование в рекламе [Электронный ресурс] / А. О. Крылов, О. Зуенкова. — Режим доступа: http: //www.marketing.spb/ru lib-comm/advert/adv strategy.htm.

 16. Михалев С. Б. Автоматизация процессов подготовки производства / С. Б. Ми-халев. — Минск : Белорусь, 1973. — 286 с.

 17. Остапчук М. В. Система технологій (за видами діяльності) : навч. посіб. / М. В. Остапчук, А. І. Рибак. — К. : ЦУЛ, 2003. — 888 с.

 18. Остапчук М. В. Система технологій : підруч. / В. Остапчук, П. В. Сердюк, П. К. Овсяникова. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 368 с.

 19. Пазуха М. Д. Реклама в підприємницькій діяльності : навч. посіб. / М. Д. Пазуха, М. В. Ігнатович. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 176 с.

 20. Петренко А. И. Основы построения систем автоматизированного проектирования / А. И. Петренко, О. И. Семенков. — К. : Вища шк., 1985. — 294 с.

 21. Петрович Й. М. Організація виробництва : підруч. / Й. И. Петрович, Г. М. Захарчин. — Львів : «Магнолія плюс», 2005. — 400 с.

 22. Пономаренко В. С. Системи технологій : навч. посіб. / В. С. Пономаренко, М. П. Сіроштан. — Х. : ОКО, 2000. — 376 с.

 23. Про концепцію науково-технологічного й інноваційного розвитку України : Постанова Верх. Ради України від 13 лип. 1999 р. № 916–ХIV // Відомості Верх. Ради України. — № 37. — 1999. — Ст. 336.

 24. Про рекламу : закон України від 11 лип. 2003 р. № 1121 // Відом. Верх. Ради України. — 2004. — № 8. — Ст. 62.

 25. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : закон України від 9 лют. 2006 р. № 3421-ІV // Відомості Верх. Ради України. — 2006. — № 22. — Ст. 199.

 26. Ромат Е. В. Реклама : учеб. для студ. спец. «Маркетинг» / Е. В. Ромат. — К. ; Х. : НВФ «Студцентр», 2000. — 480 с.

 27. Ромат Є. В. Основи реклами : навч. посіб. / Є. В. Ромат. — К. : Студцентр, 2006. — 288 с.

 28. САПР: Системы автоматизированного проектирования : учеб. пособ. для втузов: в 9 кн. Кн. 1. Принципы построения и структура / И. П. Норенков. — Мн. : Высш. шк., 1987. — 123 с.

 29. Системи сучасних технологій : навч. посіб. / за ред. к.т.н. А. П. Ткаченка. — К. : Центр навч. літ-ри, 2004. — 352 с.

 30. Управление общественными отношениями : учеб. пособ. / Ю. К. Федулов, Н. О. Воскресенская и др. ; под ред. Ю. К. Федулова. — М. : Вузовский учебник, 2009. — 153 с.

 31. Шевченко Л. С. Введение в маркетинг : учеб.-практ. пособ. / Л. С. Шевченко. — Х. : Консум, 2000. — 672 с.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации