Калейніков Г.Є., Розен В.П. Електротехнічні системи електропостачання (укр) - файл n2.doc

Калейніков Г.Є., Розен В.П. Електротехнічні системи електропостачання (укр)
скачать (1739 kb.)
Доступные файлы (6):
n1.doc1853kb.18.09.2009 09:31скачать
n2.doc638kb.16.03.2009 12:00скачать
n3.doc1388kb.20.09.2007 11:52скачать
n4.doc101kb.24.09.2009 19:40скачать
n5.doc982kb.15.04.2009 16:25скачать
n6.doc432kb.15.04.2009 16:32скачать

n2.doc

  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет


Затверджено

на засідання кафедри

електротехнічних систем

протокол № 3 від 07.10. 2008 р.

Тираж 150


Вимогам, що ставляться до

навчально-методичних видань,

відповідає


Зав. кафедри ЕТС О.О.Ситник


Методичні вказівки до виконання курсової роботи

з дисципліни „Енергозберігаючі режими та технології”

для студентів спеціальності 7.090603

“Електротехнічні системи електроспоживання”


Весь цифровий і фактичний матеріал та бібліографічні

відомості перевірено. Зауваження рецензента враховано

Зав. кафедри ЕТС Ситник О.О.

Укладачі:

Розен В.П.

Ткаченко В.Ф.

Курбака Г.В.

Відповідальний редактор

Рецензент доцент Левандовський О.П.
Черкаси 2008

ЗМІСТ

1

Загальні положення.....................................................................1.1

Організація проектування....................................................1.2

Об’єкт проектування.............................................................1.3

Обсяг курсової роботи..........................................................1.4

Основні вимоги до виконання та оформлення проекту....
2

Зміст та вказівки до виконання курсової роботи2.1

Завдання курсової роботи.....................................................2.2

Реферат...................................................................................2.3

Вступ......................................................................................2.4

Коротка характеристика технологічного процесу

та технологічних установок об'єкта.........................................
3

Спеціальна частина (Короткий опис технологічного процесу)3.1

Характеристика компресора як споживача електроенергії....3.2

Характеристика насоса як споживача електроенергії............3.3

Компресорні установки..............................................................3.4

Насосні установки......................................................................3.5

Перелік енергозберігаючого обладнання, запропонованого у результаті розрахунків та аналізу..........................................
4

Енергетичний баланс об’єкта..........................................................4.1

Визначення електричної енергії,

яка була корисно використана об’єктом.................................4.2

Визначення втрат електричної енергії на об’єкті...................4.3

Складання та аналіз електричного балансу об’єкта..............
Література..................................................................................................


Додаток А.Варіанти завдань для розрахунку курсової роботи..............


Додаток Б.Основні напрями економії електроенергії

в технологічних процесах.......................................................1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Організація проектування

Мета курсової роботи – поглибити та систематизувати теоретичні знання з дисципліни "Енергозберігаючі режими та технології", набути вміння та навички застосування цих знань для розв'язання практичних задач енергозбереження і самостійно працювати з навчально-технічною та довідниковою літературою.

Курсова робота складається з основної (загальної) та спеціальної частин.

Тему курсового проекту та його спеціальної частини призначає студенту керівник курсової роботи. При цьому складається календарний план роботи студента, який підписують студент і керівник.
1.2 Об'єкт проектування

Об'єктом для розрахунку курсової роботи можуть бути великі цехи або корпуси промислових підприємств та адміністративних будівель, великі компресорні та насосні станції. Бажано, щоб об'єкт мав споживачі 380 В і 6(10) кВ. Обмеження щодо встановленої потужності електрообладнання не встановлюються. За узгодженням з керівником курсової роботи об'єкт для розрахунків студент може вибрати за власним бажанням (цех або корпус підприємства, на якому він працює або працюватиме чи який у майбутньому буде розробляти при дипломному проектуванні), або вибрати об'єкт навчального курсового проектування з додатка А. Об'єкт спеціальної частини проекту призначається керівником курсової роботи.
1.3 Обсяг курсової роботи

Курсова робота оформляється у вигляді пояснювальної записки (ПЗ)

Пояснювальна записка повинна містити:

1.

Титульну сторінку.

2.

Завдання та календарний план.

3.

Реферат.

4.

Зміст.

5.

Вступ.

6.

Коротку характеристику технологічного процесу та технологічних установок.
6.1.

Живлення електричних мереж об’єкта.
6.2.

Освітлення об’єкта.
6.3.

Опис технологічного обладнання та технологічних процесів.
6.4.

Розрахунок електричних навантажень.
6.5.

Формування графіків навантаження.6.5.1.

Розрахунок середньодобового активного споживання.6.5.2

Розрахунок максимального активного навантаження в години контролю максимуму.6.5.3.

Розрахунок коефіцієнта заповнення добового графіка.
6.6

Обсяги споживання електричної енергії за рік. Річний графік навантаження.

7.

Спеціальну частину.
7.1.

Характеристику компресора як споживача електроенергії.7.1.1.

Технічне обслуговування компресора.
7.2.

Характеристику насоса як споживача електроенергії.7.2.1.

Технічне обслуговування насоса.
7.3.

Компресорні установки.7.3.1.

Розрахунок технологічних параметрів та характеристик установки.7.3.2.

Визначення основних енергозберігаючих заходів для установки (не менше п’яти), з розрахунком простого терміну окупності7.3.3.

Техніко-економічний аналіз основних варіантів енергозберігаючих заходів.
7.4.

Насосні установки.7.4.1.

Розрахунок технологічних параметрів та характеристик установки.7.4.2.

Визначення основних енергозберігаючих заходів для установки (не менше п’яти), з визначенням простого терміну окупності.7.4.3.

Техніко-економічний аналіз основних варіантів енергозберігаючих заходів.
7.5.

Перелік енергозберігаючого обладнання, запропонованого у результаті розрахунків та аналізу.

8.

Енергетичний баланс об'єкта.
8.1.

Визначення електричної енергії, яка була корисно використана об’єктом.
8.2.

Визначення втрат електричної енергії на об’єкті.
8.3.

Складання та аналіз електричного балансу об’єкта.

9.

Висновок.

10.

Література.

11.

Додатки.

Обсяг ПЗ встановлено в межах 40–60 сторінок формату А4 (без додатків), враховуючи всі вимоги даних методичних вказівок.

Залежно від об'єкта проектування та спеціальної частини обсяг графічної частини може становити 1 – 3 листи формату А1 (не менше двох листів). У цьому обсязі обов'язковими є такі креслення:

 1. Схема технологічного процесу та схема (електрична) розміщення

електрообладнання.

 1. Техніко-економічний аналіз проекту.

1.4 Основні вимоги до виконання та оформлення проекту
На титульній сторінці проекту необхідно обов'язково зазначити тему курсової роботи та тему спеціальної частини. Тема курсового проекту повинна починатися словами: "Підвищення ефективності використання електроенергії в … цеху (корпусі)". Тема спеціальної частини повинна починатися словами: "Енергозберігаючі заходи на (в) … установках".

При виконанні роботи студент повинен використовувати новітні дані з періодичної та неперіодичної літератури. Також при виборі енергозберігаючого обладнання слід використовувати каталоги фірм-виробників електричного обладнання. Всі технічні характеристики обладнання, що використовуються в проекті, повинні бути представлені у вигляді ксерокопій у додатках до курсової роботи із зазначенням джерела інформації (наприклад, "Каталог люмінесцентних ламп РНILIРS за 2002 рік").

Виклад текстового матеріалу ПЗ рекомендується супроводжувати схемами, графіками, таблицями і т. ін. У випадку здійснення циклічних розрахунків слід детально представити один цикл розрахунків, а решту – звести в таблицю.

Пояснювальну записку слід оформити на комп'ютері. Текст та нескладні рисунки (схеми) слід виконати в редакторі МS WORD. Решта рисунків повинна бути виконана у форматі gif, tif, jpg. Основний шрифт – ТІМЕ NEW ROMAN, розмір шрифту – 14, інтервал між рядками – одинарний. Графіки та складні креслення слід здійснювати в призначених для цього програмах. Фінансово-економічний аналіз роботи слід здійснювати в табличному редакторі МS Ехсеl.

Кожен розділ і підрозділ ПЗ повинні мати заголовок. Назви розділів та підрозділів повинні бути короткими та чіткими. Заголовки пишуться великими літерами без підкреслювань. Кожен заголовок, окрім заголовків "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "ЛІТЕРАТУРА", "ДОДАТКИ", повинен мати нумерацію. Заголовки розділів повинні бути розміщені по центру листа.

В тексті ПЗ забороняється використовувати техніцизми та професіоналізми (наприклад, має бути написано не автомат, а автоматичний вимикач).

У пояснювальній записці потрібно вживати однакові терміни, умовні позначення та символи. Термінологія та визначення мають відповідати встановленим державним стандартам.

Всі формули в ПЗ повинні бути набрані в редакторі формул, інтегрованому в MS WORD. Формули для розрахунків повинні мати посилання на їх джерело (наприклад: "Розраховуємо величину сумарних втрат електроенергії в електродвигунах [3]").

Пояснювальна записка повинна бути написана на листах формату А4 з рамкою для технічної документації (за винятком додатків).

Список використаної літератури слід подати подібно до прикладу:


 1. Попов В.М. Водоотливные установки: Справочное пособие. – М.: Недра, 1990. – 254 с.

 2. РТМ 24.093.04–80. Руководящий технический материал по расчету и проектированию ленточных конвейеров. – М.: ВНИИПТмаш, 1980.

 3. Машины непрерывного транспорта: Номенклатурный справочник. – М.: НИИ-информтяжмаш, 1970. – 56 с.

 4. Кунгс Я.А. Рациональное использование электроэнергии в осветительных установках промышленных предприятий // Промышленная энергетика. – 1979. – №1. – С. 10 – 12.


Графічну частину проекту слід виконувати на листах формату А1 (розміром 841x594 мм) або на комп'ютері за допомогою спеціальних програм (АutoCAD, CorelDraw, Е1есІгісСS, VISIO та ін.), або олівцем.

2 ЗМІСТ ТА ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КУРСОВЇ РОБОТИ

2.1 Завдання курсової роботи
Наводяться всі вихідні дані для розрахунку курсової роботи. Подається завдання для вибраного об'єкта навчальної курсової роботи та об'єкта спеціальної частини.
2.2 Реферат
У рефераті вказується кількість аркушів пояснювальної записки, кількість рисунків, таблиць, додатків.

Наводяться ключові слова, які часто зустрічаються в пояснювальній записці, дається коротка характеристика вирішених у курсовій роботі питань.
2.3 Вступ
Наводиться загальний аналіз тенденцій розвитку технологічного процесу та технологічного електрообладнання, що обслуговує вибраний процес.

Наводиться огляд напрямів зниження втрат електроенергії в технологічному процесі, формулюються завдання, які необхідно вирішити для підвищення енергоефективності технологічного процесу.

2.4 Коротка характеристика технологічного процесу

та технологічних установок об'єкта

Наводиться коротка характеристика роботи об'єкта (підприємства, корпусу, цеху). Описується його основне виробництво, наводиться структура виробництва та структурні підрозділи підприємства. Подається план розташування основних підрозділів. Проводиться опис основного технологічного процесу об'єкта для курсової роботи.

2.4.1 Живлення електричних мереж об’єкта.

Визначається клас напруги, підведеної до об’єкта, джерело електропостачання, категорія надійності електропостачання, переріз живильних ліній. Визначається встановлена потужність електроприймачів, розрахункове навантаження об’єкта, очікувані річні витрати. Визначаються параметри вузла обліку електричної енергії.

2.4.2 Опис мережі освітлення об’єкта

Визначаються технологічні та конструктивні параметри мережі аварійного і робочого освітлення об’єкта. Визначається установлена і розрахункова потужності, тип освітлювальних приладів, марки кабельних ліній системи освітлення і типи комутаційного обладнання.

2.4.3 Опис технологічного обладнання та технологічних процесів

Визначається основне технологічне обладнання (електроспоживаючого) технологічного процесу та його основні характеристики. Сюди можна віднести: встановлену потужність електроустановок, назву обладнання, кількість обладнання (приклад наведено в таблиці 1).
Таблиця 1 – Опис технологічного обладнання та технологічних процесів


Тип обладнання

Кількість, шт.

Характеристики обладнання

Основні характеристики електроприводу

Штампувальний прес

2
Електрична потужність

20 кВт

Газодувка

3

1Г21–30–2В

Електрична потужність

3 кВт

Локальна витяжна система

1
Електрична потужність

5 кВт

Компресор

2

ПКС 7

Електродвигун АИР 180М4 потужністю . Частота обертання 3000 об./хв

Верстати металообробні

15
Потужність 4,5 кВт

Насосна установка ЦНС(г) 45–184

1

Напір 184 м

подача 45 м/год

Електродвигун тип АИРУ 100L2 потужністю 15 кВт 2950 об./хв

Освітлення

40

ДРЛ-250

0,25 кВт


2.4.4 Розрахунок електричних навантажень

Проводиться розрахунок електричних навантажень об’єкта згідно з варіантом завдань. Дані розрахунків заносяться в таблицю (приклад наведено в таблиці 2).
Таблиця 2 – Розрахунок електричних навантажень


Електричний споживач

Кількість, шт.

,

кВт·год

,

кВт·год

,

кВт·годcos?

tg?

,

квар

,

кВА

Штампувальний прес

8

21

168

84

0,50

0,65

1,17

98,3

129,2

Газодувка

4

4

16

4,8

0,30

0,65

1,17

5,6

7,4

Локальна витяжна система
Компресор
Верстати
Насосна установка ЦНС(г)

1

19,8

19,8

6,9

0,35

0,65

1,17

8,1

10,7

Освітлення

30

0,25

7,5

6

0,80

0,8

0,75

4,5

7,5

Всього по ГРЩ348,3

153,7


145,8

219,8

Мінімальний режим


6

0,8

0,8

0,75

4,5

7,5


2.4.5 Формування графіків навантаження

Визначаються режими роботи електрообладнання технологічного процесу. На основі енергетичних характеристик обладнання та графіка технологічного завантаження обладнання визначається графік навантаження електрообладнання та обсяги споживання електроенергії. Графіки навантаження та обсяги споживання будуються з розбивкою за місяцями, протягом вибраного тижня та за годинами. Наводяться графіки навантаження за активною та реактивною потужністю, що споживається об'єктом. Подається опис методики складання добового графіка навантаження. Приклад заповнення таблиці показників активного навантаження і побудови добового графіка навантаження наведено в таблиці 3 та на рисунку 1.


Таблиця 3 – Показники активного навантаження за добу


Час

Показники

Різниця

Коефіцієнт, Тр.

Навантаження

Час

Показники

Різниця

Коефіцієнт, Тр.

Навантаження

0

210


12–13

242,6

3,3

60

198

0–1

210,2

0,2

60

12

13–14

246

3,4

60

204

1–2

210,4

0,2

60

12

14–15

249,8

3,8

60

228

2–3

210,6

0,2

60

12

15–16

253,7

3,9

60

234

3–4

210,8

0,2

60

12

16–17

258,2

4,5

60

270

4–5

211

0,2

60

12

17–18

262,5

4

60

240

5–6

214

3

60

180

18–19

266,6

3,8

60

228

6–7

217,2

3,2

60

192

19–20

270,5

3

60

180

7–8

220,9

3,7

60

222

20–21

274,3

2,5

60

150

8–9

225,9

5

60

300

21–22

277,6

2

60

120

9–10

230,9

5

60

300

22–23

280,8

1

60

60

10–11

236,1

5,2

60

312

23–24

283,8
60

60

11–12

239,3

3,2

60

192

Разом за добу

3930
Рисунок 1 – Приклад добового графіка навантаження

електроустановки (технологічного процесу)
Враховуючи, що завантаження обладнання суттєво нерівномірне як протягом доби, так і протягом року, при підготовці даних для розрахунків вартості енергоресурсів і техніко-економічного обґрунтування енергозберігаючих заходів приймаються усереднені значення обсягів споживання та тарифів на енергоресурси.
2.4.6 Середньодобове активне споживання

Наводиться розрахунок середньодобового активного споживання : визначається як частка від ділення добового споживання активної електричної енергії на 24 год.

2.4.7 Максимальне активне навантаження в години контролю максимуму

Визначаються показники споживання на восьму та вісімнадцяту години з таблиці 3.
2.4.8 Коефіцієнти заповнення добового графіка

Наводиться розрахунок коефіцієнтів заповнення добового графіка. Коефіцієнти заповнення для періоду контролю ранкового () та вечірнього () максимуму визначаються як частка від ділення середньодобового активного навантаження на величину максимального активного навантаження у відповідному періоді контролю або .
2.4.9 Обсяги споживання електричної енергії за рік

Визначаються обсяги споживання електричної енергії за рік, враховуючи показники добового навантаження електрообладнання та графіка технологічного навантаження за добу. Також треба враховувати нерівномірність навантаження протягом року. Дані розрахунків заносяться у таблицю. Будується графік навантаження за рік, який вказує, яке навантаження, протягом якого часу було наявне (чи прогнозується) на об’єкті.

На основі отриманих даних складається таблиця використання електроенергії помісячно та зводиться сума електроспоживання за рік.
2.4.10 Визначення енергозберігаючих заходів для об'єкта

На основі проведеного аналізу технологічного процесу та наявного технологічного електрообладнання корпусу (цеху) визначаються теоретично можливі (5–8) та перспективні (2–4) напрями підвищення ефективності використання електроенергії у технологічному процесі об'єкта. Аналіз проводиться на основі матеріалів дисципліни "Енергозберігаючі режими і технології" та з врахуванням орієнтовних показників витрат на впровадження вибраних енергозберігаючих заходів.

Типові основні напрями підвищення ефективності використання електроенергії в різних технологічних процесах наведені у додатку Б.


3 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

(Короткий опис технологічного процесу)
3.1 Характеристика компресора як споживача електроенергії
Проводиться опис установки чи технологічного процесу та аналіз його режиму роботи. Наводиться технологічна схема установки, технічні дані, дається аналіз робочих режимів із точки зору споживання енергії. Розглядаються конструктивні особливості та технічні характеристики технологічного обладнання, аналізується їх вплив на ефективність споживання електроенергії технологічним процесом. Визначаються основні напрями підвищення ефективності використання електроенергії технологічним процесом. Основні технічні характеристики компресора заносяться у таблицю (приклад наведено в таблиці 4).
Таблиця 4 – Основні технічні характеристики компресора


Виробництво стисненого повітря, м3/хв

7

Номінальна частота обертання колінчатого вала,Кінцевий тиск ( надлишковий), МПаМаса, кг

925

Об’єм ресивера, л

110

Електродвигун, кВтЧастота обертання на валу електродвигуна, об./хв

2950

Частота живильного струму, Гц

50

Напруга трифазного живильного струму, В

380


3.1.1 Технічне обслуговування компресорного обладнання

Проводиться опис на основі технічної документації про технічне обслуговування обладнання. Вказується, які роботи з обслуговування проводяться і через який термін.
3.2 Характеристика насоса як споживача електроенергії
Проводиться опис установки чи технологічного процесу та аналіз його режиму роботи. Наводиться технологічна схема установки, технічні дані, дається аналіз робочих режимів із точки зору споживання енергії. Розглядаються конструктивні особливості та технічні характеристики насосного обладнання, аналізується їх вплив на ефективність споживання електроенергії технологічним процесом. Визначаються основні напрями підвищення ефективності використання електроенергії технологічним процесом. Основні технічні характеристики насоса заносяться у таблицю (за прикладом, наведеним у таблиці 4).
3.2.1 Технічне обслуговування насоса

Проводиться опис на основі технічної документації про технічне обслуговування обладнання. Вказується, які роботи з обслуговування проводяться і через який термін.
3.3 Компресорні установки

3.3.1 Розрахунок технологічних параметрів та характеристик установки

Проводиться розрахунок питомих витрат електричної енергії для отримання стисненого повітря.
3.3.2 Визначення основних енергозберігаючих заходів для установки (не менше п’яти) з визначенням простого терміну окупності

Здійснюється аналіз режимів роботи електрообладнання, розрахунок енергетичних параметрів і характеристик установки.

На основі проведеного аналізу технологічного процесу, що обслуговує установка, визначаються можливі (5–8) та перспективні (2–4) напрями підвищення ефективності використання електроенергії установкою.

Для вибору нового енергозберігаючого обладнання здійснюється визначення наявного на ринку нового енергозберігаючого електрообладнання, яке необхідне для обслуговування технологічного процесу, дається його характеристика та цінові показники. Визначається можливість його застосування в даному технологічному процесі.

Огляд ринку обладнання наводиться у вигляді порівняльної таблиці (приклад наведено в таблиці 5).
Таблиця 5 – Порівняльна характеристика насосних установок


Марка

ЦНС 38–132

Grundfos CR 45–5

Потужність двигуна, Р, кВт

19,8

18,5

Напір, H, м

132

115

Подача, Q, м/год

38

45

ККД, %

0,69

0,9

Напруга живлення, В

380

3800,85

0,91 – 0,87

Маса, кг

256

196На основі вибраного обладнання здійснюється проектування структурних та електричних схем з'єднань електрообладнання технологічного процесу відповідно до технологічного процесу та вибраного електрообладнання (якщо передбачається заміна живильних мереж).

Проводиться узагальнений розрахунок системи електропостачання технологічного електрообладнання, який має включати тип, потужність та кількість необхідного технологічного електрообладнання, вибір та розрахунок втрат у мережі живлення та в трансформаторній підстанції, що живить технологічне електрообладнання. Проводиться розрахунок та вибір установок для компенсації потоків реактивної потужності.
3.3.3 Техніко-економічний аналіз основних варіантів енергозберігаючих заходів

Складається таблиця для наявного аналізу впливу енергозберігаючих заходів від їх упровадження. Зазначаються зміст заходу, вартість заходу, економічний ефект від впровадження, простий термін окупності (приклад наведено в таблиці 6).
Таблиця 6 – Коротка характеристика можливих заходів з енергозбереження в системі стисненого повітря об’єкта
заходу

Зміст заходу

Вартість заходу, грн

Величина економії електроене­ргії,

кВт·год

Економічний

ефект

від

впровадження, грн/рік

Простий термін окупно­сті,

рік


МЕЗ 1

Усунення витоків стисненого повітря

110

70118

23139

0,005

МЕЗ 2

Ізоляція повітропроводу мережі стисненого повітря

2800

23895

7885

0,3

МЕЗ 3

Очищення фільтрів компресорних установок

41

43490

14352

0,002

МЕЗ 4

Встановлення частотно регульованого приводу компресорної установки

12880

22176

7318

1,76

МЕЗ 5

Заміна асинхронного двигуна на новий

7900

15374

5073

1,53.4 Насосні установки

3.4.1 Розрахунок технологічних параметрів та характеристик установки

Наводяться розрахунок технологічних параметрів та характеристик насоса, необхідна потужність електродвигуна насоса. Розраховуються питомі витрати електроенергії для будь-якого режиму роботи насоса.
3.4.2 Визначення основних енергозберігаючих заходів для установки (не менше п’яти) з визначенням простого терміну окупності

Теж саме, що і для компресорів пп. 3.3.2.

3.4.3 Техніко-економічний аналіз основних варіантів енергозберігаючих заходів

Теж саме, що і для компресорів пп. 3.3.3.


  1. Перелік енергозберігаючого обладнання, запропонованого у результаті розрахунків та аналізу

Наводиться перелік запропонованого у курсовій роботі енергозберігаючого обладнання. Додаються додатки-копії технічної документації вибраного енергозберігаючого обладнання.


 1. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС ОБ'ЄКТа


Енергетичний баланс являє собою систему взаємопов'язаних показників одержання і використання усіх видів ПЕР і є основою для комплексного вивчення, планування роботи і раціоналізації енергогосподарства підприємства. Він дозволяє встановити необхідні обсяги і співвідношення виробництва і споживання різних видів ПЕР. Енергобаланси дають можливість оцінити рівень корисного використання ПЕР.

В курсовій роботі слід побудувати електричний баланс об'єкта. Електричний баланс об'єкта має будуватись на основі структурних та електричних схем з'єднань електрообладнання технологічного процесу відповідно до технологічного процесу та вибраного електрообладнання. Для розрахунку електричного балансу використовуються енергетичні параметри обладнання, вибраного у курсовій роботі.

Електричний баланс має відобразити розподіл споживання електроенергії за підрозділами об'єкта, технологічними процесами й обладнанням та визначити відсоток втрат електроенергії в мережі живлення і в трансформаторній підстанції, що живить технологічне електрообладнання, та у самому електрообладнанні.


  1. Визначення електричної енергії, яка була корисно

використана об’єктом

Проводиться опис методики визначення кількості електричної енергії, яка була корисно використана, та методики розрахунку балансу електричної енергії, використаної об’єктом для курсової роботи.
4.2 Визначення втрат електричної енергії на об’єкті

Проводиться розрахунок втрат електричної енергії в системах та лініях живлення технологічного обладнання об’єкта.
4.3 Складання та аналіз електричного балансу об’єкта

Складається електричний баланс об’єкта, описується аналіз результату складання електричного балансу.

Наводяться висновок про виконану роботу, аналіз запропонованих енергозберігаючих заходів, величина можливої економії електроенергії, можлива фінансова ефективність від впровадження запропонованих енергозберігаючих заходів.
  1   2   3


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации