Калейніков Г.Є., Розен В.П. Електротехнічні системи електропостачання (укр) - файл n4.doc

Калейніков Г.Є., Розен В.П. Електротехнічні системи електропостачання (укр)
скачать (1739 kb.)
Доступные файлы (6):
n1.doc1853kb.18.09.2009 09:31скачать
n2.doc638kb.16.03.2009 12:00скачать
n3.doc1388kb.20.09.2007 11:52скачать
n4.doc101kb.24.09.2009 19:40скачать
n5.doc982kb.15.04.2009 16:25скачать
n6.doc432kb.15.04.2009 16:32скачать

n4.docМіністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет


Затверджено

на засіданні кафедри

електротехнічних систем,

протокол № 3 від 07.10. 2008 р.

Тираж 100


Вимогам, що ставляться до

навчально-методичних видань,

відповідає


Зав. кафедри ЕТС О.О.Ситник


Методичні вказівки до виконання контрольних робіт

з дисципліни „Правові питання використання електроенергії”

для студентів спеціальності 7.090603

“Електротехнічні системи електроспоживання”


Весь цифровий і фактичний матеріал та бібліографічні

відомості перевірено. Зауваження рецензента враховано

Зав. кафедри ЕТС Ситник О.О.

Укладачі:

Розен В.П.

Мильніченко С.М.

Ткаченко В.Ф.

Відповідальний редактор

Рецензент Левандовський О.П.

Черкаси 2008

УДК

ББК


Укладачі:

Розен В.П.,

Мильніченко С.М.,

Ткаченко В.Ф.
Рецензент Левандовський О.П.


Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Правові питання використання електроенергії” для студентів спеціальності 7.090603

“Електротехнічні системи електроспоживання”. – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – 12 с.

Подано загальні положення, завдання, вимоги, список рекомендованої літератури до виконання контрольних робіт з дисципліни „Правові питання використання електроенергії”.

Для студентів спеціальності 7.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”.


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Мета і завдання контрольної роботи полягають у такому:

Виконання контрольної роботи розглядається як черговий етап самостійної підготовки студентів щодо оцінки їх знань відповідно до вимог вищої школи.


  1. ЗАВДАННЯ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Перед тим, як приступити до написання контрольної роботи, необхідно вибрати її варіант із запропонованих тем відповідно до останньої цифри залікової книжки (Наприклад, остання цифра з/к 5, відповідно, вибирається тема №5 або 15, остання цифра "0" – варіант 10 або 20).

За узгодженням із викладачем тему контрольної роботи студент може вибрати за власним бажанням, актуальну для підприємства, на якому він працює або буде працювати в майбутньому.


  1. ОБСЯГИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИКонтрольна робота оформляється у вигляді пояснювальної записки (ПЗ). ПЗ контрольної роботи повинна містити:

– титульну сторінку;

– зміст;

– вступ;

– розкриття затвердженої теми;

– висновки;

– літературу.

Обсяг контрольної роботи залежить від складності та повноти розкриття вибраної теми, але повинен бути не менше 15 – 20 друкованих аркушів або 30 – 35 рукописних аркушів формату А4.

Для розкриття теми контрольної роботи складається план. Орієнтовні питання плану виписано до кожної теми контрольної роботи План можна змінювати, доповнювати на розсуд студента, але так, щоб розкрити вибрану тему повністю.

З теми необхідно підібрати відповідні джерела, ознайомитися з їх змістом, проаналізувати, осмислити та згрупувати згідно з питаннями плану. Лише після цього приступити до логічного висвітлення кожного питання плану.


  1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


При виконанні контрольної роботи студент повинен використовувати новітні дані з наукової, в тому числі періодичної, літератури.

Пояснювальну записку слід оформити на комп'ютері. Текст слід виконати в редакторі МS WORD.

Основний шрифт – ТІМЕ NEW ROMAN, розмір шрифту – 14; інтервал між рядками – одинарний; інтервал між словами: один пробіл; забороняється розстановка переносів вручну.

Таблиці потрібно створювати не за допомогою окремих графічних об’єктів, а за допомогою табличних функцій редактора МS WORD. Таблиця не повинна виходити за поля документа, розмір шрифту в таблиці – не менше 10 пт.

Кожен розділ і підрозділ ПЗ повинні мати заголовок. Назви розділів та підрозділів повинні бути короткими та чіткими. Заголовки пишуться великими літерами без підкреслювань. Кожен заголовок, окрім заголовків "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "ЛІТЕРАТУРА", "ДОДАТКИ", повинен мати нумерацію. Заголовки розділів повинні бути розміщені по центру листа.

У пояснювальній записці потрібно вживати однакові терміни, умовні позначення та символи. Термінологія та визначення мають відповідати встановленим державним стандартам.

Робота оформляється згідно з прийнятими в університеті стандартами (державною мовою, на аркушах білого паперу з полями: зверху – 20 мм, справа – 20 мм, знизу – 30 мм, зліва – 25 мм).

Висвітлення кожного питання плану необхідно починати з нової сторінки.

Таблиці мають назву і нумерацію, яка пишеться зверху, а нумерація і назви рисунків, графіків, схем, діаграм здійснюється знизу по центру.

Робота має бути скріплена й оформлена в папку.

Робота може бути виконана у рукописному варіанті кульковою ручкою синього, фіолетового або чорного кольору, розбірливо без закреслень та виправлень.

До списку літератури включаються усі використані джерела (книги, підручники, посібники, брошури, статті в газетах, журналах, нормативно-правові акти, довідники, збірники тощо).

Джерела подаються в порядку посилання на них у тексті, алфавітний порядок не дотримується. Номери джерел у тексті пишуться у квадратних дужках. Наприклад: [5, с. 43], що означає 5-те джерело у списку літератури, тобто його порядковий номер, сторінка 43.

Робота подається на кафедру електротехнічних систем для реєстрації і перевірки не пізніше ніж за 3 тижні до початку екзаменаційної сесії.

При висвітленні питань плану бажано теоретичні засади підкріплювати конкретними прикладами, схемами, діаграмами, графіками та іншими додатковими матеріалами.

При написанні контрольної роботи необхідно обов'язково використовувати закони та підзаконні акти із внесеними змінами та доповненнями, які чинні на час підготовки та написання контрольної роботи.

Використовувати нормативно-правові акти, що втратили чинність, заборонено.

Також необхідно відшукувати та використовувати інші джерела, де публікується відповідна нова інформація з вибраної теми. Це можуть бути газети, журнали, довідники тощо.

На першому аркуші контрольної роботи студент повинен поставити свій підпис та дату виконання роботи.


 1. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Тема 1. Правовий статус Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України (НКРЕ).


Тема 2. Правове регулювання права фізичних осіб на забезпечення електроенергією.


Тема 3. Правові засади використання електроенергії юридичними особами та населеними пунктами.


Тема 4. Правові засади реструктуризації боргів за спожиту електроенергію для фізичних осіб.


Тема 5. Правові засади користування електроенергією населенням.


Тема 6. Правові, економічні та організаційні основи діяльності в електроенергетиці.


Тема 7. Права, обов'язки та відповідальність постачальника електроенергії та її споживачів.


Тема 8. Законодавство України про електроенергетику.


Тема 9. Основні положення Правил користування електричною енергією.


Тема 10. Основні принципи державної політики збереження електроенергії.


Тема 11. Правові підстави для реструктуризації боргів за використання електроенергії суб'єктами підприємницької діяльності.


Тема 12. Правові питання використання електроенергії субспоживачами.


Тема 13. Правові засади забезпечення електроенергією бюджетних організацій.


Тема 14. Правові засади ліцензування окремих видів підприємницької діяльності у сфері виробництва, постачання та передачі електричної енергії.


ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Для підготовки до заліку необхідно опрацювати тематику з дисципліни „Правові питання використання електроенергії", основні питання викладені в планах до кожної теми контрольної роботи та в основних і додаткових джерелах правової інформації згідно зі списком рекомендованої літератури.

Студентам необхідно слідкувати за змінами в законах, підзаконних нормативно-правових актах, якими здійснюється регулювання правових питань використання електроенергії, а також користуватись додатковими джерелами інформації, відшукуючи їх самостійно.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Конституція України.

 2. Закон України „Про електроенергетику” від 16.10.1997 р. № 575.

 3. Закон України „Про енергозбереження” від 01.07.1994 р. № 74.

 4. Закон України „Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію” від 20.02.2003 р. № 554.

 5. Закон України „Про ціни і ціноутворення” від 03.12.1990 р. № 507.

 6. Закон України „Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 р. № 168.

 7. Закон України „Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 р. № 1023-XII.

 8. Закон України „Про природні монополії” від 20 квітня 2000 р. № 1682-III.

 9. Закон України „Про теплопостачання” від 2 червня 2005 р. № 2633.

 10.  Закон України „Про альтернативні джерела енергії” від 20 лютого 2003 р. № 555.

 11. Закон України „Про стандартизацію” від 17.05.2001 р. № 2408.

 12. Постанова Верховної Ради України „Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України” від 18.03.1999 р. № 512.

 13. Постанова КМУ від 21.10.1995 р. № 848 „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”.

 14. Постанова НКРЕ від 15.12.2004 р. № 1217 „Про внесення змін до порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенем напруги”.

 15. Постанова НКРЕ від 26.08.2005 р. № 707 „Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України”.

 16. Постанова НКРЕ від 17.10.2005 р. № 910 „Про внесення змін до Правил користування електричною енергією”.

 17. Постанова НКРЕ від 19.10.2005 р. № 914 „Про затвердження Положення про накладення адміністративних стягнень”.

 18. Постанова НКРЕ від 04.05.2006 р. № 562 „Про затвердження Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією”.

 19. Постанова НКРЕ від 08.02.2007 р. № 154 „Про затвердження Змін до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією”.

 20. Постанова КМУ від 19.11.2000 р. № 1139 „Про затвердження порядку застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику”.

 21. Постанова КМУ від 31.08.1995 р. № 706 „Про затвердження Положення про відключення споживачів від джерел електропостачання”.

 22. Постанова КМУ від 25.12.1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”.

 23. Постанова КМУ від26.07.1999  р. №1357 „Про затвердження правил користування електричною енергією для населення”.

 24. Указ Президента України від 14.03.1995 р. №213 „Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України”.

 25. Указ Президента України від 30.10.2000 р. №1167 „Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України”.

 26. Указ Президента України від 08.12.1994 р. № 738 „Про Національну комісію з питань регулювання електроенергетики”.

 27. Указ Президента України від 30.10.2000 р. №1167/2000 „Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України”.

 28. Указ Президента України від 19.08.1997 р. №853/97 „Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій”.

Додаткова література

 1. Щомісячний інформаційний бюлетень НКРЕ.

 2. Газета „ Урядовий кур'єр”.

 3. . Газета „Голос України”.

 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

 5. Кримінальний кодекс від 05.04.2001 р.

ЗМІСТ
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ................................................................................................

1.1 Організація виконання контрольної роботи………………....

1.2 Завдання до написання контрольної роботи…………….….

1.3 Обсяги контрольної роботи……………………………………….…

1.4 Основні вимоги до виконання контрольної роботи………

2 ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ……………………………...............

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ…………………………………………………................

ЛІТЕРАТУРА............................................…………………………………………….........Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации