Тесты по дисциплине Финансовая санация и банкротство предприятия - файл n1.xls

Тесты по дисциплине Финансовая санация и банкротство предприятия
скачать (99.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.xls100kb.06.11.2012 20:23скачать

n1.xlsА
3. Альтернативна санація передбачає:

в) зменшення номінальної вартості статутного фонду (акцій) або безповоротну фінансову допомогу власників;
14. Акціонерне товариство може викупити акції власного випуску з метою:
а) подальшого перепродажу;
б) розповсюдження серед своїх працівників;
г) подальшого анулювання;
3. Аналізуючи виробничо-господарську діяльність підприємства, аудитор виконує таку роботу:
б) оцінює показники праці;
в) аналізує рух основних фондів та амортизаційних відрахувань;
д) аналізує витрати на виробництво;
4. Аудит фінансової сфери підприємства передбачає:
а) аудит реальних та фінансових інвестицій;

б) аудит власного та позичкового капіталу;

д) оцінювання ділової активності підприємства;
Б
10. Балансова вартість основних фондів може бути занижена з наступних причин:
б) неповне врахування всіх витрат підприємства, спрямованих на придбання чи спорудження основних фондів;
в) невідповідність індексації окремих об’єктів активів реальним темпам інфляції;
11. Балансова вартість основних фондів може бути завищена з наступних причин:
а) оплата фіктивних послуг, пов’язаних з поліпшенням основних фондів;
д) дії занижених норм амортизаційних відрахувань, які не повною мірою враховують фактор морального зносу;
13. Боржник може звернутися до господарського суду з власної ініціативи із заявою про порушення справи про своє банкрутство у таких випадках:
а) якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов’язань перед іншими кредиторами;
в) якщо в разі його ліквідації не у зв’язку з процедурою банкрутства він не має можливості задовольнити грошові вимоги кредиторів у повному обсязі;
3. Банкрутство підприємства – це:

г) неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити вимоги кредитором, визнана господарським судом;
3. Балансовий курс корпоративних прав – це показник, що характеризує співвідношення між:

д) власним капіталом і статутним фондом.
22. Базу контролінгу становлять:

б) показники виробничого й фінансового обліку;
5. Бенчмаркінг являє собою:

в) порівняльний аналіз продуктивності виробничих процесів та інших параметрів досліджуваного підприємства й підприємства-конку-рента;
7. Бюджетування включає в себе розробку:

а) платіжного календарю;

г) плану реалізації та витрат;
В
9. Вартість об’єкта оцінювання за методом балансової вартості дорівнює:
є) відновній вартості за вилученням проіндексованої суми зносу.
7. Вартість об’єкта оцінювання за методом витрат дорівнює:
в) ринковій ціні, яку необхідно заплатити, щоб придбати основні засоби з такими параметрами і таким ступенем зносу, як і оцінюване майно;
д) відновній вартості, яка визначається на підставі реальних витрат на придбання основних фондів та реального рівня інфляції.
4. Відновна вартість майна являє собою:

б) вартість, яка визначається множенням первісної вартості активів на коефіцієнт індексації;
15. Вартість об’єкта оцінювання за методом середньої оцінки дорівнює:
г) середньоарифметичному значенню оцінок, визначених за методом витрат і методом капіталізації;
16. Викуп корпоративних прав у санаційних цілях доцільне:
в) якщо викуп здійснюється за ціною, нижчою за номінальну вартість;
18. Венчурний капітал – це:

б) вид капіталу, пов’язаний з високоризиковими довгостроковими вкладеннями в інноваційну діяльність підприємств на ранньому етапі їх життєвого циклу з метою отримання надприбутків у майбутньому;
Венчурне фінансування – це:

б) надання фінансових ресурсів в обмін на частку в статному капіталі або певний пакет акцій;
1. Власний капітал підприємства являє собою:

б) підсумок першого розділу активу балансу;

д) капітал, основними складовими якого є статутний фонд, додатковий капітал, резервні фонди та прибуток.
12. Внутрішні джерела фінансової санації можна збільшити за рахунок:

б) рефінансування дебіторської заборгованості;

г) продажу частини основних фондів;
10. Вхідні зовнішні грошові потоки підприємства – це:

а) державні дотації та субсидії на незворотній основі;
Г
4. Головні завдання стратегічного планування:

а) визначення стратегічних напрямків діяльності підприємства;

д) визначення горизонтів планування.
Д
До головних факторів, що зумовлюють стратегічну кризу на підприємстві, слід віднести такі:
а) дефіцити в організаційній структурі;
До головних факторів, що зумовлюють кризу прибутковості на підприємстві, слід віднести такі:
г) зростання собівартості за стабільних цін;
До головних факторів, що зумовлюють кризу ліквідності на підприємстві, слід віднести такі:
д) незадовільна структура капіталу;
14. До функціональних завдань менеджменту санації відноситься:

г) пошук альтернатив;

д) організація контролю за виконанням проекту санації.
8. До основних характерних ознак бюджетування відносять:

а) короткостроковість;

в) високий рівень конкретизації;

д) тісна інтеграція з контролем та аналізом відхилень.
11. До основних показників оцінки ділової активності підприємства належать:

б) продуктивність праці;

д) оборотність власного капіталу;
8. До основних показників, які характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність підприємства, відносять:
а) показник фінансового лівериджу;

г) коефіцієнт автономії;
13. Діагностуючи сильні та слабкі сторони підприємства, а також потенційні ризики та додаткові шанси, застосовують такі методи:
а) СОФТ-аналіз;

г) СВОТ-аналіз;
14. До слабких місць підприємства відносять:

б) висока енергомісткість продукції;

г) високий рівень собівартості продукції;
9. До вхідних внутрішніх грошових потоків підприємства можна віднести:

а) виручку від реалізації основної продукції;

б) кошти, залучені в результаті емісії корпоративних прав;

д) кошти, залучені на умовах позики;
11. До вихідних грошових потоків підприємства можна віднести:

а) здійснення реальних та фінансових інвестицій;

б) оплату товарів, робіт, послуг, які становлять собівартість продукції;

д) оплату товарів, робіт, послуг, які не належать до валових витрат;
14. До найважливіших функцій факторингу належать:

г) покриття ризику;

д) передача управління дебіторською заборгованістю.
15. До факторів, що впливають на рівень собівартості продукції, відносяться:

б) зміни трудомісткості одиниці продукції;

в) зміна структури (номенклатури та асортименту) продукції;

г) зміна обсягів виробництва;
2. Додатковий капітал:

б) це сума приросту майна підприємства, що виникає в результаті переоцінювання, безоплатно одержаних матеріальних цінностей, від емісійного доходу;
16. До санаційних заходів, пов’язаних зі зміною структури та складу активів балансу, відносять:
а) використання зворотного лізингу;

в) здача в оренду основних фондів;
17. До власних джерел фінансування відносяться:

а) амортизаційні відрахування;

в) прибуток;
1. Двоступінчата санація полягає в наступному:

б) зменшенні статутного фонду з подальшим його збільшенням;
4. До заходів у рамках фінансової реструктуризації можна віднести такі:

а) збільшення статутного фонду;

г) заморожування інвестиційних вкладів;
4. До підприємства-боржника господарський суд може:

д) застосувати реорганізаційні процедури;
14. До основних методичних підходів оцінки майна підприємства відносять:

а) витратний (майновий);

б) дохідний;
2. Державна фінансова підтримка санації підприємств може відбуватися за рахунок коштів:
а) державного бюджету;

г) місцевого бюджету;
4. До основних форм прямого державного фінансування підприємств належать:

б) субсидії;

в) придбання державою корпоративних прав підприємств;

є) бюджетні позики.
5. До основних форм непрямого державного фінансування підприємств належать:

б) реструктуризація заборгованості перед бюджетом;

в) дозвіл на порушення антимонопольного законодавства;

д) надання державних гарантій та поручительств;
6. Державні субсидії – це:

г) трансферти державою підприємствам на фінансування поточних витрат;
9. Для проведення санації підприємства в першу чергу залучають:

б) кошти власників підприємства;

в) державні ресурси;
15. До сильних місць підприємства відносять:

в) низькі витрати на заробітну плату;

д) низьке значення показника фінансового лівериджу.
До зовнішніх факторів фінансової кризи на підприємстві належать:

а) нестабільність господарського законодавства;

б) посилення конкуренції в галузі;

д) нестабільність фінансового та валютного ринків;
До внутрішніх факторів фінансової кризи на підприємстві належать:

а) дефіцити у фінансуванні;

г) прорахунки в інвестиційній політиці;

є) прорахунки в галузі постачання.
21. До основних критеріїв оцінювання ефективності санації належать:

а) прибутковість;

б) конкурентні переваги;

д) додаткова вартість, створена в результаті санації.
Е
2. Експертне оцінювання майна – це визначення:

г) оцінної вартості майна відповідно до договору із замовником;
7. Ефект фінансового лівериджу характеризує:

в) залежність рентабельності власного капіталу підприємства від рентабельності всіх активів, процентів за кредит та коефіцієнта заборгованості;
2. Емісійний доход – це:

а) різниця між курсом емісії та номінальним курсом акцій;

г) сума перевищення доходів, отриманих від емісії власних акцій над номіналом таких акцій;
З
5. З метою реструктуризації виробництва можуть здійснюватися наступні заходи:
б) диверсифікація асортименту продукції;

д) зміна керівництва підприємства;
8. Завдяки наданню санаційних кредитів підприємству:

а) структура капіталу погіршується;

г) підвищується платоспроможність;
12. Злиття – це форма реорганізації, яка означає:

а) об'єднання підприємства, яке перебуває у фінансовій кризі, з іншим фінансово стійким підприємством, в результаті чого утворюється новостворене підприємство-правонаступник;
18. Зміна організації виробництва та умов праці виявляється в економії витрат за такими основними напрямками:
б) зміни в організації та обслуговуванні виробництва та праці;

г) зміни в умовах матеріально-технічного забезпечення;
5. Золоте правило балансу вимагає:

а) паралельності строків фінансування та інвестування;

б) додержання певних співвідношень між окремими статтями пасивів та активів;

в) щоб основні засоби фінансувалися за рахунок власного капіталу та довгострокових позик;

д) щоб довгострокові пасиви використовувалися не лише для фінансування основних фондів, а й для довгострокових оборотних активів;
13. Збільшення суми грошових активів за рахунок внутрішніх фінансових джерел можна досягнути:
а) ліквідацією портфеля короткострокових фінансових вкладень;

б) рефінансування дебіторської заборгованості;

в) продажем частини основних фондів чи окремих структурних підрозділів підприємства;

д) зниженням собівартості продукції.
6. Золоте правило фінансування вимагає:

г) паралельності строків фінансування та інвестування;
2. Замовниками санаційного аудиту підприємства, яке перебуває у фінансовій кризі, можуть бути:
а) позикодавець – якщо вирішується питання про надання санаційного кредиту;

б) підприємство-боржник – якщо воно пропонує укласти мирову угоду та здійснити санацію в ході провадження справи про банкрутство;

г) потенційний санатор – якщо вирішується питання про санацію підприємства його реорганізацією (злиттям, приєднанням);
20. Запас фінансової міцності підприємства – це:

б) величина, що відповідає різниці між фактичним обсягом виручки, отриманої підприємством при реалізації певного обсягу продукції, та обсягом виручки, отриманої у точці беззбитковості;
11. Захисна стратегія передбачає наступні дії:

г) зниження відпускних цін;
І
19. Інвестиції, що здійснюються підприємством, яке перебуває у фінансовій кризі, згортаються:
а) якщо підприємство є неплатоспроможним;

г) з метою зменшення вихідних грошових потоків;
1. Існують такі критерії прийняття рішень щодо державного фінансування:

б) забезпечення екологічності виробництва та збереження оточуючого середовища;

в) врахування ступеню важливості підприємства для держави;
3. Існують наступні форми державної фінансової підтримки підприємств:

б) непрямі;

д) прямі;
5. Інформаційними джерелами, що характеризують оперативний стан підприємства, є:
б) звіт про витрати на виробництво продукції;

в) аналіз виконання фінансових планів;

є) звіти про фінансово-майновий стан підприємства.
6. Інформаційними джерелами, що характеризують стратегічний стан підприємства, є:
а) бізнес-плани підприємства;

г) аналіз ринків збуту та конкурентоспроможності продукції;

д) фінансові плани підприємства;
18. Існують наступні види бенчмаркінгу:

а) внутрішній;

в) функціональний;

г) бенчмаркінг, зорієнтований на конкурентів;
К
17. Капіталізована вартість майбутнього Cash-flow визначається з використанням таких показників:
г) ставки капіталізації (дисконтування);

д) періоду, на який вкладаються гроші в об’єкт оцінювання.
15. Конверсія акцій:

а) це об'єднання кількох акцій в одну;
10. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначає:

а) частину короткострокової заборгованості, яку підприємство може погасити найближчим часом;
1. Контролінг – це:

в) система планування, контролю, аналізу відхилень, координації, інформаційного забезпечення;
Л
8. Ліквідаційний баланс підприємства в ході провадження справи про банкрутство затверджується:
д) зборами засновників підприємства.
9. Ліквідаційний баланс – це баланс, який складається на дату:

в) виконання ліквідаційних процедур – реалізації майна та розподілу виручених сум між кредиторами;
М
12. Метод капіталізованої вартості базується на:

б) концепції теперішньої вартості майбутнього оцінюваного підприємства
8. Метод аналогів базується на таких засадах:

г) оцінці вартості майна на підставі ціни продажу аналогічних об’єктів;
14. Мирова угода в процесі провадження справи про банкрутство являє собою угоду між:
б) боржником і кредиторами щодо відстрочення сплати належних кредиторам боргів;
1. Масове оцінювання майна – це визначення:

в) вартості майна з використанням стандартної методології та стандартного набору вихідних даних без залучення експертів;
3. Мета реструктуризації – це:

в) підвищення вартості бізнесу, конкурентоспроможності та ефективності діяльності;
13. Модель проведення санації підприємства включає в себе:

а) причинно-наслідковий аналіз фінансової кризи;
Н
17. На розмір виручки від реалізації впливають наступні чинники:

б) ціна одиниці продукції;

г) обсягу реалізованої продукції;

д) ставка податку на додану вартість.
17. Необхідність перереєстрації підприємства постає в тому разі, коли реструктуризація підприємства спричинюється до змін:
а) організаційно-правової форми;

в) форми власності;

д) назви юридичної особи.
7. Негативними наслідками державної санаційної підтримки є:

б) нецільове використання державних коштів;
6. На першому етапі ліквідації підприємства:

б) задовольняються претензії кредиторів;

г) приймається рішення уповноваженим органом про ліквідацію;

д) створюється ліквідаційна комісія.
7. На останньому етапі ліквідації підприємства:

в) виключення підприємства із державного реєстру;
4. На обсяги потреби підприємства в інвестиційному капіталі впливають такі фактори:
в) строк окупності інвестицій;

г) вартість модернізації існуючих основних фондів;

є) виробнича програма.
9. Наступальна стратегія передбачає наступні дії:

б) запровадження нових технологій;

д) пошук нових ринків збуту продукції.
О
6. Основний зміст реорганізації полягає в наступному:

а) у повній або частковій зміні власника статутного фонду юридичної особи;

г) зміні організаційно-правової форми організації бізнесу;
9. Основні показники ліквідності та платоспроможності підприємства:

в) коефіцієнт покриття;

г) оборотність оборотних засобів;

є) показник абсолютної ліквідності.
3. Оцінювання вартості майна підприємства полягає у виконанні наступних етапів:
а) інвентаризація майна;

г) аудиторська перевірка фінансової звітності підприємства;
16. Оцінка майна має проводитися з дотриманням таких принципів:

б) корисності;

в) попиту і пропозиції;

г) заміщення;

д) очікування;

є) найбільш ефективного використання.
12. Основні причини, що зумовлюють необхідність державної санаційної підтримки підприємств:
в) підприємство виготовляє суспільно необхідну продукцію;

г) продукція підприємства користується попитом;

д) підприємство є містотвірним.
7. Основними джерелами інформації при аналізі фінансової сфери є:

в) звіт про фінансові результати;

г) звіт про власний капітал;

д) баланс підприємства;
1. Основна мета санаційного аудиту:

а) визначення достовірності звітності підприємства, її повноти і відповідності чинному законодавству;

б) формування висновків щодо реального фінансового стану підприємства;
2. Основні функції контролінгу:

б) інформаційне забезпечення та планування;

в) контроль та координація;
12. Основними цілями зменшення статутного фонду є такі:

б) одержання санаційного прибутку;

в) санація балансу;
3. Основні інструменти контролінгу:

а) система раннього попередження та реагування;

г) внутрішній аудит;

д) фінансовий контроль.
П
8. Правило вертикальної структури балансу вимагає:

г) дотримання певного співвідношення між власним та позичковим капіталом підприємства;
20. Приховані резерви:

б) це частина капіталу підприємства, яка жодним чином не відбита в його балансі;

д) можуть мобілізуватись в результаті індексації вартості майна.
17. Під час проведення санаційного аудиту використовуються наступні методи:

а) вартісний аналіз;

в) факторний аналіз відхилень;
13. Під час визначення капіталізованої вартості майбутніх доходів використовують наступні показники:
а) сума амортизації;

г) суми майбутнього чистого прибутку;
5. Первісна вартість майна являє собою:

в) вартість окремих об’єктів основних фондів, за якою вони були зараховані на баланс підприємства;
19. Підприємство вважатиметься неплатоспроможним у такому разі:

а) наявних активів у ліквідній формі недостатньо для задоволення в установлений строк вимог, висунутих до підприємства кредиторами;
12. Показник Cash-Flow характеризує:

б) розмір чистих грошових потоків, які залишаються в розпорядженні підприємства;

д) чистий прибуток та амортизацію;
12. Підставою для звернення із заявою про порушення справи про банкрутство боржника може бути:
б) неплатоспроможність боржника;
10. Призначена господарським судом ліквідаційна комісія має такі функції:

а) управляє майном банкрута;

в) оцінює та реалізує майно банкрута;
1. Позовна давність – це:

б) встановлений законодавством строк, протягом якого потерпіла сторона для захисту своїх прав може звернутися до суду;
16. Приховане банкрутство – це:

г) навмисне приховання факту стійкої фінансової неспроможності;
8. Підтримка підприємства фіскального характеру з боку держави означає:

а) списання заборгованості перед державою;

г) податкове кредитування;
10. Приховане субсидіювання державою підприємств, що знаходяться в кризі, це:

г) непрямі форми державного фінансування;
5. Примусова ліквідація підприємства здійснюється:

б) коли його визнали банкрутом;
13. Питаннями поліпшення продукції за мінімальних витрат займаються наступні методи контролінгу:
г) вартісний аналіз;
14. Питаннями аналізу слабких місць підприємства займаються наступні методи контролінгу:
б) СОФТ-аналіз;
15. Питаннями аналізу та порівняння показників діяльності різних структурних підрозділів підприємства займаються наступні методи контролінгу:
а) бенчмаркінг;
11. Поглинання – це форма реорганізації, яка означає:

б) придбання корпоративних прав фінансово-неспроможного підприємства підприємством-санатором;
13. Приєднання – це форма реорганізації, яка означає:

в) об'єднання підприємства, яке перебуває у фінансовій кризі, з іншим фінансово стійким підприємством, в результаті чого нова юридична особа не утворюється, а лише вносяться зміни до засновницьких документів правонаступника;
15. Передавальний баланс – це баланс, який складається:

б) на день припинення діяльності реорганізованого підприємства;
16. Питаннями додаткових інвестицій в окремі виробничі програми підприємства займаються наступні методи контролінгу:
д) портфельний аналіз;
17. Питаннями аналізу найефективніших напрямків капіталовкладень підприємства займаються наступні методи контролінгу:
в) АВС-аналіз;
Р
Розрізняють наступні види кризи на підприємстві:

а) криза менеджменту;

б) стратегічна криза;

г) криза прибутковості;

д) криза ліквідності;
1. Розрізняють такі основні форми реструктуризації:

б) реорганізація;

в) реструктуризація виробництва;

д) реструктуризація активів;
6. Реальна вартість майна являє собою:

а) різницю між відновною вартістю майна та сумою зносу;
14. Реорганізація виокремленням характеризується такими особливостями:

г) все майно ділиться порівну між підприємством, що реорганізується, та новим підприємством, що виокремлюється;
16. Розподільний баланс – це баланс, який складається:

г) у разі виокремлення підприємства;
2. Реструктуризація підприємства – це:

в) сукупність усіх заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення;
15. Реструктуризація – це:

а) проведення організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на заміну структури підприємства, системи управління, форми власності, що здатні відновити прибутковість, конкурентоспроможність та ефективність виробництва;
С
4. Санація балансу – це:

б) оптимізація структури, кількісних та якісних параметрів статей і розділів активу та пасиву балансу для створення умов залучення внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування кризовим підприємством;
5. Санація балансу виконує такі завдання:

а) збільшення інвестиційної привабливості підприємства;

в) покращення ставлення кредиторів до підприємства;

д) мобілізація додаткових внутрішніх фінансових резервів для подальшого розвитку.
6. Санація активів балансу передбачає проведення таких заходів:

б) мобілізації прихованих резервів;

в) надання майна в оренду або лізинг;
7. Санація пасивів передбачає проведення:

а) санації капіталу;

в) санації боргових зобов’язань;
8. Санація капіталу підприємства передбачає здійснення:

б) реструктуризації капіталу;
9. Списання збитків відбувається за рахунок таких джерел:

а) резервного або страхового фонду;
10. Санаційний прибуток являє собою:

г) емісійний дохід у вигляді дизажіо;
18. Санаційно спроможним є підприємство, яке здатне:

а) покращити платоспроможність, ліквідність, фінансову стійкість, підвищити ефективність діяльності;

в) наблизитися до реалізації стратегічних цілей, відображених у санаційній концепції підприємства;
1. Санація із залученням нового фінансового капіталу може набирати таких форм:

а) двоступінчата санація;

д) альтернативна санація;

є) фінансова допомога власників.
2. Санація без залучення на підприємство додаткових фінансових ресурсів:

б) зменшення номінального капіталу підприємства;

д) конверсія боргу у власність;
16. Санаційна спроможність – це:

а) здатність підприємства стабілізувати фінансовий стан;

б) здатність підприємства подолати фінансово-економічну кризу;

в) здатність підприємства стабілізувати фінансовий стан та результати діяльності;
7. Стратегічна криза – це:

в) втрата соціально-економічного призначення, нездатність або низька здатність підприємства до розвитку;
8. Санація підприємства – це:

б) задоволення вимог кредиторів та виконання зобов’язань перед бюджетом;

в) сукупність усіх заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення;
9. Санаційні заходи фінансового характеру включають в себе:

г) реструктуризацію заборгованості;
10. Санаційні заходи організаційно-правового характеру включають в себе:

б) реорганізація підприємства;
4. Статутний фонд акціонерного товариства збільшується завдяки таким заходам:
а) збільшенню номінальної вартості акцій;

в) обміну облігації на акції;
11. Санаційні заходи виробничо-технічного характеру включають в себе:

а) оновлення виробничих фондів;

д) скорочення технологічного часу виробництва продукції.
12. Стратегія консенсусів передбачає наступні дії:

в) злиття двох підприємств в одне;
11. Ситуація, коли відбувається реалізація проектів менш рентабельних і ефективних через надання державних гарантій непродуктивним підприємствам, носить назву:
г) державний протекціонізм;
12. Санаційні заходи соціального характеру включають в себе:

б) створення альтернативних робочих місць;
6. Система раннього попередження та реагування включає в себе:

а) прогнозування можливих сценаріїв розвитку підприємства;

б) визначення індикаторів раннього попередження та реагування;
10. Стратегія делегування повноважень передбачає наступні дії:

а) збільшення статутного фонду;
Т
16. Тактичні цілі санації:

в) визначення сфери діяльності підприємства;

г) визначення асортименту продукції та її споживачів;

д) визначення основних вартісних цільових показників;
7. Тактична криза – це:

б) неспроможність або низька спроможність підтримувати стабільне функціонування підприємства;
У
11. У разі банкрутства підприємства в першочерговому порядку відшкодовуються:

б) вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

г) витрати, пов’язані з провадженням справи про банкрутство в господарському суді;
15. У проекті мирової угоди подаються пропозиції боржника з таких позицій:

а) обсяг початкового погашення кредиту;

в) бажаний період пролонгації заборгованості;
7. У межах оперативної реструктуризації здійснюють:

г) реструктуризацію активів;

д) фінансову реструктуризацію;

є) реструктуризацію власності.
8. У межах стратегічної реструктуризації здійснюють:

є) виробничу реструктуризацію.
9. У разі реорганізації підприємства-боржника злиттям його з іншим, більш стійкішим підприємством:
б) усі майнові права та обов’язки обох підприємств переходять до юридичної особи, яка виникла в результаті злиття;
10. У разі реорганізації підприємства-боржника приєднанням його до іншого, стійкішого підприємства:
в) бухгалтерські баланси обох підприємств консолідуються;
6. У результаті конверсії боргу підприємства у власність кредитора відбувається:

б) підвищується ринковий курс корпоративних прав;

г) змінюється в бік поліпшення структура балансу;
7. У результаті списання заборгованості кредитором у підприємства-боржника:

в) підвищується платоспроможність;

д) структура капіталу поліпшується;
11. У процесі санації балансу:

в) покриваються відображені в балансі збитки;
Ф
17. Фіктивне банкрутство – це:

в) неправдива заява про фінансову неспроможність підприємства;
5. Фінансова участь кредиторів у санації боржників може набирати таких форм:

в) надання санаційних кредитів;

д) часткова відмова від своїх вимог.
3. Фінансова рівновага передбачає:

в) рівність грошових надходжень підприємства та потреби в капіталі для виконання поточних платіжних зобов’язань;
17. Фінансова санація запроваджується на етапі, коли криза, що охопила підприємство:
в) загрожує подальшому існуванню підприємства;

г) виникла за екзогенних причин і має зворотній характер;
18. Фаза розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини, що виникають на підприємстві, це:
г) фінансова криза на підприємстві;
Ш
13. Шляхами зменшення статутного капіталу є:

а) зменшення номінальної вартості акцій;

г) зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.
Я
2. Якщо претензію визнано повністю або частково, але немає повідомлення про перерахування визнаної суми, то заявник претензії може:
в) по закінченні 20 днів від дня одержання відповіді подати до банку розпорядження про списання у безспірному порядку визнаної боржником суми;
19. Які види санації можуть застосовуватися для подолання негативного впливу зовнішнього середовища:
б) наступальна стратегія;

є) захисна стратегія.


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации