Окорський В.П. Основи менеджменту - файл n1.doc

Окорський В.П. Основи менеджменту
скачать (3464.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc3465kb.21.10.2012 15:36скачать

n1.doc

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи

менеджменту……………..…………………………………6

  1. Менеджмент як специфічна сфера

людської діяльності.............................................................. 6

  1. Сутність категорій “управління” та “менеджмент”…….. 8

  2. Менеджмент як наука і мистецтво управління.................. 9

  3. Менеджмент як організація

управління підприємством.................................................11

  1. Менеджмент як процес прийняття управлінських рішень....................................................................................13

  2. Менеджери та підприємці – ключові фігури
   ринкової економіки..............................................................14

  3. Закони, закономірності та принципи менеджменту…….17

Запитання для повторення і обговорення…………….…19

Тема 2. Еволюція управлінської думки......................................20

2.1. Зародження управлінської праці в історичному аспекті...................................................................................20

2.2. Розвиток управління до початку ХХ століття на

території Російської імперії................................................22

2.3. Передумови виникнення науки управління……..............23

2.4. Еволюція шкіл і концепцій менеджменту.........................24

2.5. Етапи розвитку управлінської науки в Україні................29

2.6. Особливості формування сучасної моделі

менеджменту в Україні........................................................31

Запитання для повторення і обговорення…………….…36

Тема 3. Організація як об’єкт управління..................................36

3.1. Поняття організації та її види.............................................36

3.2. Загальні риси організації.....................................................39

3.3. Внутрішнє середовище організації....................................44

3.4. Характеристика факторів зовнішнього середовища…....46

3.5. Культура організації та її розвиток....................................48

3.6. Типи організацій та об’єднань в Україні………………...49

Запитання для повторення і обговорення………….……55

Практична частина…………………………..………….56

Практичне заняття №1…………………………….……...56

Практичне заняття №2…………………………….……...62

Практичне заняття №3……………………….…………...66

Практичне заняття №4………………………….………...72

Тестові завдання до змістового модуля 1……………….74

Змістовий модуль 2. Функції та технологія менеджменту…...83

Тема 4.  Сутність і принципи формування системи менеджменту.......................................................................83

4.1. Функції та функціональні служби системи менеджменту........................................................................83

4.2. Особливості формування, класифікація і

характеристика функцій менеджменту..............................84

  1. Динамічний взаємозв’язок конкретних і
   загальних функцій...............................................................86

Запитання для повторення і обговорення…………….....88

Тема 5. Планування як загальна функція менеджменту........89

5.1. Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та взаємозв’язок між ними...............................89

5.2. Основні елементи системи планування............................91

5.3. Управлінське обстеження сильних і слабких сторін організації............................................................................96

5.4. Вивчення стратегічних альтернатив..................................97

5.5. Формування цілей, їх класифікація та характеристика...................................................................100

5.6. Концепція управління за цілями......................................104

Запитання для повторення і обговорення…….………..105

Тема 6.  Організаційна діяльність як загальна

функція менеджменту................................................... 106

6.1. Сутність організаційної діяльності та її місце в
системі управління.............................................................106

6.2. Відповідальність, повноваження та їх делегування…...108

6.3. Лінійні та функціональні (штатні) повноваження…......111

6.4. Сутність організаційної структури управління..............112

6.5. Види організаційних структур управління
та їх характеристика..........................................................115

6.6. Централізація та децентралізація управління.................121

Запитання для повторення і обговорення……………...123
Тема 7. Мотивування як загальна функція

менеджменту.....................................................................124

7.1. Значення людського фактора в управлінні організацією........................................................................124

7.2. Поняття мотивування........................................................125

7.3. Класифікація теорій мотивування....................................127

7.4. Сутність змістовного підходу до мотивування..............128

7.5. Процесійні теорії мотивації та їх характеристика..........131

7.6. Формування та управління системами
матеріальних стимулів праці............................................134

Запитання для повторення і обговорення………..…….139

Тема 8. Контролювання як загальна функція

менеджменту.....................................................................140

8.1.  Поняття контролювання та його місце в системі управління...........................................................................140

8.2. Модель процесу контролю. Види
управлінського контролювання........................................144

8.3. Етапи контролювання.......................................................146

8.4. Модель контролювання поведінки працівників.............148

8.5. Система контролювання виробничих процесів..............150

Запитання для повторення і обговорення……...………152

Тема 9. Регулювання як загальна функція

менеджменту.....................................................................153

9.1.  Поняття регулювання та його місце

в системі управління.........................................................153

9.2. Види регулювання............................................................156

9.3. Етапи процесу регулювання............................................158

Запитання для повторення і обговорення……...……...159

Тема 10. Методи менеджменту.....................................................160

10.1. Сутність та класифікація методів менеджменту..........160

10.2. Характеристика економічних методів впливу..............161

10.3. Організаційно-розпорядчі методи менеджменту.........163

10.4. Характеристика соціально-психологічних

методів менеджменту......................................................166

10.5. Значення правових методів в управлінні......................168

10.6. Механізм взаємодії методів, принципів

та функцій менеджменту………………………..……..169

Запитання для повторення і обговорення…….....……170

Практична частина……………………………..……171

Практичне заняття №1…………………..…………….171

Практичне заняття №2…………………………..…….181

Практичне заняття №3………………………..……….183

Тестові завдання до змістового модуля 2……………185

Змістовий модуль 3. Групи в організації та керівництво…..201

Тема 11. Інформація, її види та роль у менеджменті.............201

11.1. Сутність та роль інформації у процесі

прийняття управлінських рішень..................................201

11.2. Культура документацій в управлінській праці.............205

11.3. Інформаційні потоки в управлінні.................................207

Запитання для повторення і обговорення…….....……207

Тема 12. Комунікації та інформаційні системи в

менеджменті…………………………...………………….209

12.1. Поняття і загальна характеристика комунікацій..........209

12.2.  Комунікації в організаціях та ефективність управління.........................................................................212

12.3. Суть комунікаційного процесу

і характеристика його основних складових..................216

12.4. Перешкоди на шляху ефективних комунікацій............218

12.5.  Удосконалення організаційних і міжособових комунікацій.......................................................................220

Запитання для повторення і обговорення…….…….…221

Тема 13.  Технологія прийняття та реалізації

управлінських рішень...................................................222

13.1. Сутність та вимоги до управлінських рішень...............222

13.2. Умови розробки та прийняття

управлінських рішень.....................................................225

13.3. Аналіз факторів, що впливають на процес,

якість та ефективність управлінських рішень..............229

13.4. Сутність оптимізації управлінських

рішень у менеджменті.....................................................232

13.5. Методи і моделі пошуку та прийняття

управлінських рішень.....................................................233

13.6. Оцінка результатів пошуку управлінських рішень…...…236

Запитання для повторення і обговорення…..……...…237

Тема 14. Керівництво, влада, лідерство....................................238

14.1. Поняття та загальна характеристика керівництва…....239

14.2. Вплив, влада, лідерство...................................................240

14.3. Характеристика теорій лідерства...................................243

14.4. Поведінковий підхід до лідерства..................................244

14.5. Ситуаційні підходи до ефективного лідерства.............251

Запитання для повторення і обговорення……….……258

Тема 15. Менеджер, його роль та місце в організації.............259

15.1. Роль та місце менеджера в управлінні організацією……..259

15.2. Вимоги до особистості сучасного менеджера..............263

15.3. Робочий час керівника та основні принципи

його раціонального використання.................................269

15.4. Загальна характеристика моделі

сучасного менеджера......................................................270

15.5. Нова парадигма менеджменту в ХХІ столітті..............273

Запитання для повторення і обговорення…….....……278

Тема 16.  Організація та інформаційне забезпечення управлінської праці......................................................279

16.1. Сутність організації управлінської праці......................279

16.2. Організація робочого місця менеджера.........................281

16.3. Механізація та автоматизація управлінської праці……...283

16.4. Культура та мистецтво менеджменту............................284

Запитання для повторення і обговорення……….……290

Тема 17. Управління конфліктами та стресами.....................291

17.1. Природа конфлікту. Типи та причини

виникнення конфліктних ситуацій................................291

17.2. Управління конфліктними ситуаціями..........................299

17.3. Природа та причини виникнення стресових ситуацій............................................................................302

17.4. Управління стресовими ситуаціями..............................306

Запитання для повторення і обговорення………..……307

Тестові завдання до змістового модуля 3……….….…307

Змістовий модуль 4. Забезпечення ефективності діяльності організацій………………………...……325

Тема 18. Передумови ефективного управління

персоналом......................................................................325

18.1. Структура персоналу, принципи та етапи

управління трудовими ресурсами..................................325

18.2. Формування персоналу за стратегією організації…....329

18.3. Планування кар’єри та забезпечення

сприятливих умов для її реалізації................................332

18.4. Підвищення якості трудової діяльності........................334

Запитання для повторення і обговорення……………336

Тема 19. Створення та функціонування операційної

системи………………………………..…………………..337

19.1. Системний підхід до управління операціями...............337

19.2. Проектування виробів і процесів у виробництві..........339

19.3. Типи операційних систем...............................................341

19.4. Управління запасами.......................................................342

19.5. Оперативне управління процесами................................344

19.6. Управління проектами та його етапи............................347

Запитання для повторення і обговорення……..…...…349

Тема 20. Відповідальність та етика у менеджменті................349

20.1. Сутність та зміст відповідальності в управлінні..........350

20.2. Соціальна відповідальність............................................352

20.3. Етика і сучасне управління............................................354

20.4. Заходи щодо забезпечення етичної поведінки в організації........................................................................360

Запитання для повторення і обговорення……..…...…365

Тема 21. Організаційні зміни та ефективність

менеджменту....................................................................365

21.1 Природа організаційних змін та управління ними...…366

21.2. Особливості створення організаційних форм

при переході до ринкових умов в Україні....................370

21.3. Система подолання опору організаційним змінам…...372

21.4. Комплексний підхід до удосконалення

управління організаціями...............................................373

21.5. Економічна ефективність управлінської діяльності….…..375

Запитання для повторення і обговорення………..……380

Тестові завдання до змістового модуля 4…………...…381

Список рекомендованої літератури……………...………………392


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации