Худенко А.А., Швачко Н.А Методические указания к курсовому проекту по теплоснабжению (укр) - файл n14.doc

Худенко А.А., Швачко Н.А Методические указания к курсовому проекту по теплоснабжению (укр)
скачать (454.5 kb.)
Доступные файлы (14):
n1.doc43kb.18.10.2007 19:55скачать
n2.dwg
n3.dwg
n4.dwg
n5.dwg
n6.dwg
n7.dwg
n8.dwg
n9.dwg
n10.dwg
n11.doc123kb.25.02.2003 14:35скачать
n12.doc527kb.25.02.2003 14:38скачать
n13.doc38kb.25.02.2003 14:39скачать
n14.doc452kb.25.02.2003 14:51скачать

n14.doc

  1   2   3   4   5МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА
Методичні вказівки

до курсового проекту з курсу “Теплопостачання”

для студентів спеціальності 8.092108

«Теплогазопостачання і вентиляція»

Київ 2003

УДК 697.9(075.8)

ББК
Укладачі: А.А. Худенко, докт. техн. наук, професор;

Н.А. Швачко канд. техн. наук, доцент;

М.Ф. Лисицький, канд. техн. наук, доцент,

О.В. Приймак, канд. техн. наук, доцент
Рецензент Е.С. Малкін, докт. техн. наук, професор
Відповідальний за випуск: А.А. Худенко, докт. техн. наук, професор
Затверджено на засіданні кафедри теплотехніки, протокол № 8 від 4.02.2003

Видається в авторській редакції.
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА

Методичні вказівки до курсового проекту / Уклад.: Худенко А.А., Швачко Н.А., Лисицький М.Ф., Приймак О.В. – К.: КНУБА, 2003. - 56с.

Розглянуто склад, обсяг та методику розробки курсового проекту з централізованого теплопостачання міста. Приведені довідкові дані для проектування водяних теплових мереж систем теплопостачання.

Призначено для студентів спеціальності 8.092108 «Теплогазопостачання і вентиляція» для практичного використання при розробці курсових проектів з централізованого теплопостачання міст.
1. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ
Зразок завдання з курсового проекту приведено у додатку 1, де його вибирають за двома останніми цифрами номеру залікової книжки студента.

Завдання включає: географічний пункт будівництва; розрахункові температури зовнішнього повітря для проектування опалення; середню температуру зовнішнього повітря за опалювальний період; тривалість опалювального періоду; розрахункові температури мережної води; генплан району з розміщенням джерела теплоти; тип системи теплопостачання (відкрита, закрита); метод регулювання теплових потоків.
2. СКЛАД ТА ОБсяг ПРОЕКТУ
Проект складається з розрахунково-пояснювальної записки на листах формату А4 та графічної частини (два листи формату А1).

Розділи розрахунково-пояснювальної записки:

а) характеристика об'єкту теплопостачання;

б) кліматологічні дані;

в) розрахунок теплових потоків на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання ;

г) розрахунок регулювання теплових потоків;

д) гідравлічний розрахунок водяних теплових мереж;

е) вибір засобу прокладання, конструкцій та елементів теплової мережі;

ж) тепловий розрахунок теплової мережі;

з) розрахунок трубопроводів на міцність та компенсацію теплових подовжень.

Пояснювальна записка повинна включати розділи: вступ, зміст, основний текст з розрахунками, схемами і таке інше, висновки, список літературних джерел.

Графічна частина включає креслення:

а) плану мікрорайону з трасою теплових мереж;

б) монтажної схеми ділянки теплової мережі;

в) перерізів із прокладання теплової мережі;

г) схеми абонентського вводу приєднання споживачів;

д) поздовжнього профілю прокладання теплової мережі;

е) плану і перерізу вузла трубопроводу в камері,

ж) графіка залежності теплових потоків від температури зовнішнього повітря по тривалості опалювального періоду;

з) графіка температур і витрат мережної води в залежності від температури зовнішнього повітря;

і) графіка тиску в тепловій мережі (п'єзометричного).


3. РОЗРАХУНОК ТЕПЛОВИХ ПОТОКІВ НА ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЮ ТА ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
Розрахунок витрати теплоти є основою проектування систем теплопостачання. Для розрахунку системи теплопостачання потрібно визначити витрату теплоти за одиницю часу. При проектуванні теплових мереж розрахункові теплові потоки на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання житлових, громадських і виробничих споруд визначають за відповідними методиками. При розробці курсового проекту розрахункові теплові потоки можна визначати за методикою з використанням укрупнених показників.

Максимальний годинний тепловий потік на опалення житлових і громадських приміщень визначають за формулою:
Q
/omax = (1+К1)qoА, Вт, (1)
де qo – укрупнений показник максимального теплового потоку на опалення 1 м2 загальної площі житлових приміщень, Вт/м2, (дод.2),[4] ; К1 – коефіцієнт, що враховує тепловий потік на опалення громадських приміщень, К1=0,25; А – загальна площа житлових споруд, яку визначають з рівності:
А=Fif1, м2, (2)
де f1 – щільність житлового фонду, м2/га, приймається залежно від кількості поверхів забудови, (дод. 6); Fi – площа кварталу, га, визначається по генплану мікрорайону у відповідності з завданням і врахуванням масштабу.

Максимальний годинний тепловий потік на вентиляцію громадських споруд дорівнює:

Q/vmax = К1 К2 qо А , Вт, (3)
де К2 – коефіцієнт, що враховує тепловий потік на вентиляцію громадських споруд, для споруд, побудованих до 1985 р.: К2=0,4, після 1985 р. К2=0,6.

Середній годинний тепловий потік на гаряче водопостачання житлових та громадських споруд визначають за формулою:
Qhm = qh m, Вт, (4)
де qh - укрупнений показник середнього теплового потоку на гаряче водопостачання на одного мешканця, Вт/меш., (дод.3), [4]; m – кількість мешканців, яку визначають за формулою:
m = Аі / f2, (5)
де f2 – норма загальної площі на одного мешканця, f2=20-25 м2/меш.

Максимальний годинний тепловий потік на гаряче водопостачання житлових і громадських споруд:
Qhmax = 2,4Qhm, Вт. (6)
Середній і максимальний годинні теплові потоки на гаряче водопостачання в неопалювальний період:(7)
де tс ,tsс – відповідно температури водопровідної води, в опалювальний період (tс=+5 оС), та в неопалювальний період (tsс =+15о С); th - температура гарячої води в системі гарячого водопостачання, приймається +55оС  - коефіцієнт, враховуючий зміну середньої витрати води на гаряче водопостачання в неопалювальний період відносно до опалювального періоду; для житлово-комунального сектора =0,8; для курортних і південних міст =1,5; для промислових підприємств =1,0. Результати розрахунку по кожному кварталу заносять у таблицю 1.

Таблиця 1

Значення розрахункових теплових потоків

№№

квар-талу
Площа

квар-талу,

га
Щільність житло-

вого фонду, м2/га

Загальна площа житлових споруд, м2

Кіль-кість

мешкан-ців, меш.

Теплові потоки, МВт

опа-лення, Q/omax

венти-ляція, Q/vmax

ГВП, Qhm

разом 6+7+8

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Всього


Крім розрахункових теплових потоків потрібно розрахувати теплові потоки при характерних температурах зовнішнього повітря:

Для будь-якої температури зовнішнього повітря tн в діапазоні tо ….tнк

годинні теплові потоки на опалення та вентиляцію дорівнюють:

де відносний тепловий потік на опалення; tі – температура внутрішнього повітря приміщення, приймається +18 оС; t/о - розрахункова температура зовнішнього повітря на опалення, оС; tн – будь-яка температура зовнішнього повітря, оС.

Теплові потоки на гаряче водопостачання (середній і максимальний) на протязі опалювального періоду приймаються постійними.

За результатами розрахунків складають таблицю 2 , на основі якої будують графіки зміни теплових потоків у залежності від температури зовнішнього повітря.
  1   2   3   4   5


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации