Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є. Системний аналіз - файл n9.doc

Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є. Системний аналіз
скачать (1896.1 kb.)
Доступные файлы (9):
n1.doc545kb.26.12.2002 11:37скачать
2_t_1-3.doc847kb.06.01.2003 11:31скачать
3_t_4.doc2101kb.06.01.2003 11:33скачать
4_t_5.doc1157kb.26.12.2002 12:50скачать
5_t_6.doc1247kb.26.12.2002 12:57скачать
6_t_7.doc838kb.06.01.2003 11:35скачать
7_lit.doc270kb.26.12.2002 13:07скачать
n8.doc215kb.26.12.2002 13:13скачать
n9.doc100kb.08.01.2003 11:58скачать

n9.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТО. Д. ШАРАПОВ, В. Д. ДЕРБЕНЦЕВ,
Д. Є. СЕМЬОНОВ


СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки УкраїниКиїв 2003


ББК 65в6 Розповсюджувати та тиражувати

Ш 25 без офіційного дозволу КНЕУ заборонено


Рецензенти:

І. Г. Лук’яненко, канд. екон. наук, доц.
(Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія»)

В. В. Мельник, канд. екон. наук, доц.
(Черкас. держ. технол. ун-т)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1969 від 28.10.02.
Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є.

Ш 25 Системний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 154 с.

ISBN 966–574–451–8

У навчально-методичному посібнику розкрито основні положення системного аналізу та подано необхідні методичні матеріали для самостійного вивчення дисципліни. Наведено відомості про основні напрямки сучасних системних досліджень, теорії прийняття рішень та управління, інформаційної підтримки системного аналізу соціально-еконо­мічних систем.

Для студентів економічного профілю всіх форм навчання, магістрів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.
ББК 65в6

© О. Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев,
Д. Є. Семьонов, 2003

ІSBN 966–574–451–8 © КНЕУ, 2003

Навчальне видання
ШАРАПОВ Олександр Дмитрович
ДЕРБЕНЦЕВ Василь Джоржович
СЕМЬОНОВ Дмитро Євгенович

системний аналіз

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни
Редактор М. Ястреб

Художник обкладинки О. Стеценко

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор Л. Тютюнник

Верстка О. Бабич
Підписано до друку 27.12.2002. Формат 60Ч84/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 9,06. Ум. фарбовідб. 9,17.
Обл.-вид. арк. 10,31. Наклад 1000 прим. Зам. № 01-2381.
Київський національний економічний університет

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію № 235 від 07.11.2000

Тел./факс (044) 458-00-66; 456-64-58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации