Белич А.В. Ринок електронних грошей - файл n1.rtf

Белич А.В. Ринок електронних грошей
скачать (950.6 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.rtf951kb.02.11.2012 22:23скачать

n1.rtf
МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет

БЄЛІЧ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 339.13.012.1+002

РИНОК електронних грошей:

політекономічний аналіз

Спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Донецьк – 2009

Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі економічної теорії Донецького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк).

Науковий керівник
доктор економічних наук, доцент Пенькова Інеса Вячеславівна, Донецький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств (м. Донецьк).

Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Наливайченко Світлана Петрівна, Кримський економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки підприємства (м. Сімферополь);
кандидат економічних наук, доцент Васильєва Віта Володимирівна, Донецька філія Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри економіки і права (м. Донецьк).

Захист дисертації відбудеться 29 вересня 2009 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: вул. Челюскінців, 198-а, м. Донецьк, 83015, великий зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (вул. Університетська, 24, м. Донецьк, 83055).
Автореферат розісланий 28 серпня 2009 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Г.С. Овечко

Загальна характеристика РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Входження людства в інформаційну економіку поставило питання про необхідність створення універсальної системи електронних розрахунків, здатної використовуватися не тільки в рамках матеріального середовища, але і у віртуальному економічному просторі і в Інтернеті. Практика підтверджує, що існуючі механізми розрахунків не повною мірою відповідають потребам сучасних світогосподарських зв’язків. В єврозоні, за даними Європейського Центрального банку, загальна кількість емітованих в євро електронних грошей на основі карток протягом останніх років щорічно збільшувалася приблизно на 20% і на початку 2007 р. їх обсяг досяг 585 млн. євро. За даними на кінець ІІІ-го кварталу 2006 р. кількість рахунків, відкритих в системі електронних грошей PayPal, досягла 123 млн., загальний обіг ЕГ перевищив 9,3 млрд. дол. США. У жовтні 2006 р. Система PayPal в обмеженому варіанті стала доступною і резидентам України для оплати товарів. Аналіз різноманітних наукових досліджень в цій області економічної теорії свідчить, що процес розробки універсального засобу здійснення платежів знаходиться на початковій стадії визначення основоположних механізмів функціонування грошей в майбутньому.

Розробка грошових теорій здійснювалася чималою кількістю вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких М.Алексєєнко, К.Вікселль, Е.Вінстон, А.Генкин, А.Голубович, М.Грачов, Дж.Кейнс, М.Кінг, Б.Клейн, А.Клопотовський, Г.Кнапп, Б.Коен, Д.Кочергін, І.Крюк, Н.Кузнецов, Д.Лущаєв, Р.Макаров, А.Маршалл, Т.Мен, Д.Мілль, Д.Рікардо, Дж.Робертсон, Ж.Б.Сей, В.Усоськин, І.Фішер, М.Фрідмен, Ф. фон Хайек. Багато вчених, серед яких С.Афоніна, П.Бак, П.Бауер, Д.Берч, А.Болоній, Р.Вайнштейн, Д.Вікторів, Л.Давіденко, A.Демідова, В.Достов, С.Кліменко, М.Пірс, Ю.Сакун, М.Фрумкин, А.Шамраєв вважають, що поява електронних грошей потрібна для подальшого розвитку економіки, який стримується відсутністю механізму оплати, спеціально створеного для електронної комерції. Ряд дослідників зосередилися на прогнозуванні перспектив електронної комерції. Подібні питання розглядаються в роботах І.Балабанова, В.Єгорової, Р.Кінгстона, О.Кобельова, В.Коржова, Н.Кима, М.Кульченко, С.Пірогова, В.Попкова, Ю.Сакуна, А.Соколової, А.Тедєєва, С.-Й.Чоя, В.Царьова і Ф.Широкова. Аналіз нової економіки і суперечностей постіндустріального суспільства, а також його залежності від інформаційних технологій, детально викладені в працях Н.Ведіна, М.Еймса, Дж.Халтівангера, Л.Марджеріо, І.Берра, Р.Вайнштейна, B.Іноземцева, А.Куріцкого, Е.Маймінаса, А.Медушевського, В.Мельянцева, Л.Мясникової, Т.Николаєвой, А.Славнової, а питання трансформації сутності грошей під впливом тотальної інформатизації знайшли відображення в роботах В.Жіріновського, С.Наливайченко, І.Пенькової і В.Юровіцкого з інформаційної теорії.

Проте останнім часом темпи розвитку телекомунікаційних технологій дозволяють вести мову про виникнення принципово інших можливостей здійснення комерційних трансакцій, які потребують наукового розгляду Таким чином, саме недостатність досліджень в області особливостей обігу електронних грошей як одного з універсальних засобів сучасних розрахунків, визначило актуальність дослідження і вплинуло на вибір теми дисертації.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках державних бюджетних тем відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України «Національна економіка: теорія, методологія, основи викладання» (№ М1-07) у 2007 р., в рамках якої автором обґрунтовано методологічні основи дослідження функціонування ринку науково-технічної інформації в структурі національної економіки, і Донецького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України у 2009 р. Н1-08 «Парадигма відтворення соціально-економічного потенціалу у контексті глобалізації та регіоналізації» (номер державної реєстрації 0108U005805), внесок до якої здобувача полягає в удосконаленні інструментів аналізу інституційного середовища ринку електронних грошей.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є вирішення актуального наукового завдання відносно визначення теоретико-методологічних основ функціонування ринку електронних грошей, на основі політекономічного аналізу цього ринку.

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі поставлено і вирішено такі задачі:

досліджено місце і роль ринку електронних грошей в економічній структурі сучасного суспільства;

проведено аналіз еволюції і функцій електронних грошей;

запропоновано класифікацію об'єктів і суб'єктів ринку електронних грошей;

створено концепцію дослідження ринку електронних грошей як економічної категорії;

обґрунтовано метод розрахунку вартості і ціни електронних грошей;

проаналізовано особливості обігу електронних грошей;

удосконалено процес регулювання ринку електронних грошей в різних країнах;

досліджено процес і засоби регулювання і тенденції розвитку ринку електронних грошей в українській економіці.

Об'єктом дослідження є процес розвитку ринку електронних грошей під впливом трансформацій, які відбуваються в світогосподарських зв’язках і в національній економіці.

Предметом дослідження є система відносин на ринку електронних грошей, що функціонує під впливом процесів, пов'язаних зі світовою тенденцією прискорення науково-технічного прогресу, зокрема інформатизації суспільства.

Методи дослідження. В основу методології дослідження покладено фундаментальні роботи вітчизняних і зарубіжних вчених, що досліджують особливості функціонування ринку електронних грошей і їх обігу. Зокрема використано: системний і історичний підходи в аналізі еволюції і функцій електронних грошей; абстрактно-логічний й графічний методи – при визначенні місця і ролі ринку електронних грошей в економічній структурі сучасного суспільства; системний аналіз – при вивченні взаємозв’язку НТП і структурної економічної політики держави; методи соціального аналізу поряд з економічними інструментами – при виявленні основних закономірностей обігу і функціонування електронних грошей у сучасній системі економічних відносин.

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі і нормативні акти України, монографічні і дисертаційні роботи закордонних та вітчизняних вчених, офіційні статистичні дані, матеріали міжнародних і українських конференцій та семінарів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні наукового завдання політекономічного аналізу функціонування ринку електронних грошей та надання пропозицій з підвищення ефективності функціонування цього ринку. Основні положення дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, містяться у такому.

Вперше:

запропоновано концепцію дослідження ринку електронних грошей, яка ґрунтується на дослідженні законів, функцій, видів, структури і інфраструктури ринку, природи і функцій електронних грошей та надає можливостей розробити відповідний сучасний інструментарій регулювання цього ринку;

обґрунтовано методику розрахунку ціни електронних грошей на підставі аналізу їх вартості за допомогою визначення ризиків суб’єктів ринку електронних грошей, яка надає методологічне підґрунтя для розрахунку ринкової ціни електронних грошей, що є справедливою для всіх суб’єктів досліджуваного ринку.

Удосконалено:

методологію дослідження ринкових відносин з приводу обігу електронних грошей, їх продажу і купівлі, що ґрунтується на принципі ринкової рівноваги, яка надає можливостей дослідження сучасних соціально-економічних процесів з урахуванням функціонування і поширення обігу електронних грошей.

Дістала подальшого розвитку:

теорія грошей, яку застосовано до дослідження особливостей регулювання ринку електронних грошей, що надало змоги визначити особливості регулювання ринку електронних грошей в різних країнах і виявити відмінні риси регулювання і тенденції розвитку ринку електронних грошей в українській економіці.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що теоретичні положення і висновки безпосередньо доведено до рівня конкретних практичних пропозицій і рішень. Вони є підґрунтям подальшого розвитку нового напряму наукових досліджень в економічній теорії. Розроблені в дисертації підходи, заходи й отримані результати створюють методичну базу щодо вдосконалення методів розрахунку і визначення ціни електронних грошей на підставі аналізу їх вартості.

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження підтверджено відповідними довідками про їх впровадження в Донецькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України і в Краматорському відділенні АК «Приватбанк». Результати дисертаційного дослідження використовуються при викладанні економічних дисциплін бакалаврам і магістрам економічних спеціальностей в Донецькому національному технічному університеті.

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки і висновки дисертації, що виносяться на захист, отримані автором самостійно. В них викладено авторський підхід до вирішення наукового завдання місця і ролі ринку електронних грошей в системі ринкових відносин на основі політекономічного аналізу. Більшість публікацій з теми дослідження підготовлено автором самостійно. З робіт, опублікованих у співавторстві, використано тільки ті результати, які одержано особисто автором.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати досліджень, що містить дисертація, викладено автором на науково-практичних конференціях, симпозіумах і семінарах: IV Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і спеціалістів «Інтелект молодих – виробництву 2005» (Краматорськ, жовтень 2005), Четвертій всеукраїнській науково-практичній конференції «Менеджмент підприємницької діяльності» (Сімферополь, квітень 2006), V Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України» (Алушта, вересень 2006), IV Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України» (Сімферополь, вересень 2005), Тринадцятому міжнародному науково-практичному семінарі «Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект» (Донецьк, січень 2007).

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 10 роботах, у тому числі 6 статей у фахових виданнях, і 4 доповіді за матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій складає 4,1 д. а, з яких особисто автору належать 2,9 д. а.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків і додатків. Основний текст викладений на 170 сторінках тексту, що включає 13 таблиць і 4 рисунки. Список використаних джерел із 122 найменувань наведений на 10-ти сторінках і 5 додатків на 7 сторінках.

Основні положення дисертаційної роботи
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету, задачі, предмет, об’єкт, методологію дослідження, наукову новизну, теоретичну і практичну значимість одержаних у роботі результатів.

У першому розділі – Теоретико-методологічні основи дослідження ринку електронних грошей – створено концепцію дослідження ринку електронних грошей як економічної категорії, проведено науковий аналіз еволюції і функцій електронних грошей, визначено місце і роль ринку електронних грошей в економічній структурі сучасного суспільства

Однією з невід'ємних складових сучасних світогосподарських зв'язків на етапі переходу до інформаційної економіки є ринок електронних грошей, який має властиві йому структуру, закони і порядок функціонування. Незважаючи на те, що здійснюються спроби адаптації існуючих способів платежів для цілей інформаційної економіки, прогрес в розробці універсального рішення не завжди є очевидним. Зокрема, використовувані сьогодні засоби платежу, що використовуються, не задовольняють вимогам, що пред'являються до них, відносно низки особливо важливих для сучасної економіки ознак. Крім того, обсяг українського ринку електронних грошей зростає щорічно (рис. 1).
Рис. 1. Динаміка обсягів українського ринку електронних грошей
Окреслені чинники формують методологічні посилки для пропонованого дослідження, які полягають у наступному.

Перша посилка міститься у дослідженні особливостей товарного ринку, а саме його загальної характеристики і функцій, що надасть можливості визначити основні складові концепції дослідження ринку електронних грошей, як одного з видів ринку грошей. У свою чергу, аналіз еволюції і функцій електронних грошей, виявлення місця і ролі ринку електронних грошей в економічній структурі сучасного суспільства уможливить створення цілісного погляду на ринок електронних грошей як систему, яка функціонує у сучасних умовах.

Друга посилка полягає у доцільності аналізу законів функціонування ринку електронних грошей на підставі виявлення його об'єктів і суб'єктів, визначення вартості і ціни електронних грошей, що допоможе сформулювати основні закони функціонування і регулювання ринку електронних грошей.

Третьою посилкою є потреба у дослідженні взаємозв'язку особливостей економічної системи і законів функціонування ринку електронних грошей, яке слід ґрунтувати на аналізі відмінних рис формування, розвитку і регулювання ринку електронних грошей в різних економічних системах. Це, у свою чергу, надасть змогу визначити закономірності функціонування ринку електронних грошей в українській економіці.

Дослідження довело, що ринок електронних грошей (РЕГ) як економічну категорію слід аналізувати з різних позицій, до яких потрібно включити функції, види, структуру і інфраструктуру ринку, функції і природу електронних грошей та закони функціонування досліджуваного ринку. Більш детальний аналіз наведеної схеми спонукає на думку, що за видами ринку РЕГ складно аналізувати з точки зору галузі і географічної розповсюдженості, оскільки електронні гроші обертаються у всіх галузях і здатні обслуговувати платежі, які здійснюються у різних країнах за допомогою світової павутини Інтернет, яка не має географічних кордонів. На підставі аналізу окреслено основні складові концепції дослідження ринку електронних грошей (рис. 2). Ця концепція надає методологічне підґрунтя для розрахунку ринкової ціни електронних грошей, що є справедливою для всіх суб’єктів досліджуваного ринку, дозволить визначити тенденції ринку і розробити відповідний інструментарій його регулювання.

Дослідження довело, що умовно можна виділити чотири основні етапи еволюції електронних грошей (ЕГ). В цілому в основу розвитку електронних грошей покладений переказ записів на банківських рахунках з паперових носіїв на електронні. Одним з перших історичних видів ЕГ (50-і рр. ХХ-го століття) став електронний банківський депозит.

Мікропроцесор, вмонтований в пластикову карту в 80-х роках минулого століття, позначив початок другого еволюційного етапу ЕГ. Основною особливістю цього виду електронних грошей виступає їх анонімність, яка припускала, що, з одного боку, електронні гроші можуть обліковуватися на банківських рахунках тільки емітента або розповсюджувача, а з іншого боку, при здійсненні операції розрахунковий документ, що містить персональні дані власника ЕГ, не був обов'язковим. Відзначимо, що анонімність ЕГ встановлювалася правилами і нормами банку-емітента, і даний вигляд ЕГ не мав властивості автономності функціонування, оскільки кредитор не міг розпоряджатися ними як платіжним засобом, а тільки мав право переводити їх в готівку в банку, що обслуговує.
Природа ЕГ:

Структура ринку


Рис. 2. Концепція дослідження ринку електронних грошей
На наступному історичному етапі розвитку (в середині 90-х рр. ХХ-го століття) ЕГ нового зразка стають безготівковими і виступають аналогом наявних банкнотів зі здатністю вільного обігу (без посередників) і можливістю зберігання як на пластиковій картці, так і на вінчестері персонального комп'ютера (сервера). Проте, внаслідок складнощів технічного і операційного характеру ЕГ все ще не використовувалися як законний платіжний засіб і, відповідно, мали обмежену сферу обігу в рамках окремої локальної системи. Саме ці чинники спричинили головні невдачі використання двох відкритих систем, в яких функціонували електронні гроші, - на олімпіаді в Атланті в 1996 році і у Верхньому Уест-Сайді (Манхеттен) в 1997-1998 роках. Більш того, цей вид електронних грошей викликав серйозну недовіру з боку користувачів і не набув широкого розповсюдження.

На сучасному, четвертому, етапі чимало держав здійснюють спроби з надання ЕГ статусу законного платіжного засобу, який буде обов'язковим до прийому в усіх установах і організаціях і повинний стати безстроковим зобов'язанням держави аналогічно готівці.

Оскільки гроші є важливим економічним інструментом, то розвиток суспільства супроводжувався еволюцією теоретичного обґрунтування і дослідження сутності грошей, які постійно підвищували свій інформаційний зміст. За умов використання мережних електронно-цифрових технологій швидкість здійснення платежів електронними грошима значно перевершує швидкість платежів іншими грошовими інструментами.

Якщо порівнювати витрати на проведення однієї операції за допомогою електронних грошей і інших платіжних інструментів, то різниця також може бути дуже значною. Так, наприклад, в Австрії кожна трансакція за допомогою готівки (монет або банкнотів) коштує від 0,2 до 0,5 долара США, а електронними грошима, - 0,04 долара США. За даними, представленими комітетом з банків і фінансових послуг Білого дому США, витрати по переказу електронних грошей з одного чіпу на іншій складуть менш одного цента США. Середні витрати кредитних карт коливаються в інтервалі від 0,08 до 0,15 дол. США. Операція через автоматичну касову машину обійдеться в 0,27 дол. США, а якщо цю операцію проводитиме касир у фінансовому інституті (наприклад, банка), її вартість зросте до 1,07 дол. США. Економія 1,06 дол. США на кожній з трильйона фінансових операцій, що проводяться щорічно, є істотною причиною чому електронні гроші розвиватимуться. Більш того, проведення розрахунків і платежів за допомогою електронних грошей може зайняти від декількох секунд до декількох хвилин. В той же час, незважаючи на повну автоматизацію операцій, існуючим платіжним системам для остаточних розрахунків необхідно від декількох хвилин до декількох днів. Тобто, використання електронних грошей дозволить значно скоротити як матеріальні витрати окремого користувача, так і всього суспільства в цілому.

У другому розділі – Аналіз функціонування ринку електронних грошей – запропоновано класифікацію об'єктів і суб'єктів ринку електронних грошей, обґрунтовано методику розрахунку вартості і ціни електронних грошей, виявлено особливості обігу електронних грошей.

Аналіз складу учасників трансакцій, які здійснюють операції з електронними грошима і їх емісією, купівлею, продажем, обміном і контролем, можна визначити суб’єктів ринку електронних грошей і окреслити коло їх функцій (табл. 1). На підґрунті результатів дослідження можна підсумувати, що ЕГ покупаються, продаються і обмінюються, тобто є товаром відповідного ринку.

Основними характеристиками електронних або цифрових (віртуальних) грошей є:

відносна безпека, тобто протоколи захисту інформації повинні забезпечити конфіденційність трансакцій: сучасні алгоритми цифрової інформації, підписи і шифровки цілком придатні для вирішення такого завдання;

анонімність, яка передбачає відсутність авторизації трансакцій, щоб виключити можливість прослідкувати платежі приватної особи і вторгнутися в її приватне життя;

портативність, що надає можливість користувачеві цифрових грошей не бути прив'язаним до свого домашнього персонального комп'ютера. Звичайним рішенням є використання електронного гаманця;

необмежений термін служби, оскільки на відміну від паперових грошей, цифрові не схильні до фізичного руйнування;

подвійна спрямованість, тому що цифрові гроші можна не тільки віддавати іншій особі, але й отримувати. У платіжних карткових системах зазвичай сплачуються гроші одним способом, а отримуються абсолютно іншим, таким, що виключає можливість прямої передачі коштів між двома приватними особами;

ЕГ реалізують концепцію готівки, яка є звичною для використання;

знеособленість грошей, неможливість відстеження платежів і введенням приватних валют, що здійснюють так звану "грошову свободу" (monetary freedom).
Таблиця 1

Суб’єкти ринку електронних грошей та їх функції

Вид суб’єкта

Основна функції в системі

Емітент ЕГ

(емісійний інститут)

Інститут проводить платежі в обмін на електронні гроші, випущені їм в системі. Інститут зобов'язаний заплатити за операції клієнта або викупити у нього невикористані електронні гроші.

Дистриб’ютори (розповсюджувачі) електронних грошей

Інститут розповсюджує ЕГ у три способи:

а) як емітент (продає електронні гроші клієнтам безпосередньо);

б) як ринковий агент (продає ЕГ за рахунок емітента);

в) як андеррайтер (купує ЕГ у їх емітента і продає за власний рахунок).

Інститути, що викупляють електронні гроші

Інститут викупляє електронні гроші у торгових підприємств. Може діяти в якості:

а) інкасуючої установи (інкасує і передає вимоги платежу емітенту, а також переказують грошові кошти торговому підприємству)

б) принципала (купує електронні гроші у торгових підприємств і проводить їх викуп у емітента).

Клірингові і розрахункові інститути

Інститут переводить інформацію і грошові кошти через мережу платіжної системи. Може діяти як:

а) агент (не набуває права власності на електронні гроші в кліринговому процесі)

б) принципал (володіє електронними грошима в кліринговому процесі).

Архівні інститути

Інститут зберігає записи про операції, здійснені за участю електронних грошей.

Торгові підприємства

Підприємство продає товари або послуги за електронні гроші.

Приватні особи (власники ЕГ)

Приватні особи купують електронні гроші для використання їх в своїй господарській діяльності.

Держава

Законотворча функція в сфері регулювання фінансової і банківської сфер, контроль емісії і трансакцій учасників електронного грошового обігу.


Вільна конкуренція, не пов'язана з державною політикою комерція, вільні від інфляції і девальвації гроші, на думку авторів, підштовхують до зростання промисловість і сприяють збагаченню споживача. З позиції фінансистів і політиків, в електронних грошах криється потенційне джерело нових потрясінь цивілізації, оскільки одним з головних технічних аспектів цифрових грошей є анонімність.

Обіг електронних грошей пов'язаний з ризиками. Проте використання електронних грошей викликає появу ризиків як окремого суб'єкту ринку електронних грошей – емітента, торгового підприємства, конкретного користувача (табл. 2), - так і всіх в сукупності учасників обміну. Отже, будь-який з учасників ринку електронних грошей має бути готовий до таких ризиків і до використання необхідного інструментарію їх мінімізації.
Таблиця 2

Ризики учасників систем електронних грошей

Суб’єкт ринку

Ризики

Емітент електронних грошей (емісійний інститут)

Ризики, пов'язані з розвитком, реалізацією і операціями з ЕГ: операційний ризик, ризик репутації, правовий ризик, ризик шахрайства, ризик втрати керованості

Ризики, пов'язані із зобов'язаннями перед власниками ЕГ: кредитний ризик, ризик ліквідності, процентний ризик, валютний ризик.

Дістрібьютери (розповсюджувачі) ЕГ

Операційний ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності, правовий ризик.

Інститути, що викупляють електронні гроші

Операційний ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності, процентний ризик, валютний ризик.

Клірингові і розрахункові інститути

Операційний ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності, процентний ризик, валютний ризик.

Архівні інститути

Операційний ризик, ризик репутації.

Торгові підприємства

Операційний ризик, кредитний ризик, ризик шахрайства.

Приватні особи (власники ЕГ)

Кредитний ризик, ризик шахрайства, валютний ризик.

Держава

Операційний ризик, ризик втрати керованості, валютний ризик, ризик шахрайства, процентний ризик.


На підставі наведеного аналізу ризиків, які впливають на вартість ЕГ, і класифікації ризиків, наведеної в табл. 2, можна розрахувати очікувану вартість електронних грошей для різних суб’єктів ринку, якщо для кожного ризику ввести відповідний коефіцієнт: а саме: Rо – операційний ризик, Rр – ризик репутації, Rп – правовий ризик, Rш – ризик шахрайства, Rк – ризик втрати керованості, Rкр – кредитний ризик, Rл – ризик ліквідності, Rпр - процентний ризик, Rв – валютний ризик. Зведемо ці коефіцієнти у матрицю (табл. 3).
Таблиця 3

Матриця коефіцієнтів ризиків

Суб’єкт ринку

Вид ризику

Rп

RкрRпрЕмітент ЕГ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Дістрібьютери ЕГ

+
++

+Інститути, що викупляють ЕГ

+

+

+

+

+

Клірингові і розрахункові інститути

+

+

+

+

+

Архівні інститути

+

+


Торгові підприємства

++
+


Приватні особи (власники ЕГ)


+
++

Держава

++

++

+


На підставі такої матриці можна ранжирувати всі ризики від найчастішого (8) до рідкісного (1) і надати їм кількісний вираз в залежності від їх рангу: Rо=7, Rр=2, Rп=2, Rш=4, Rк=2, Rкр=6, Rл=4, Rпр=4, Rв=5. Надалі можна запропонувати визначати сумарний коефіцієнт ризиків за допомогою підсумування отриманих числових значень коефіцієнтів і визначити його як Кв – коефіцієнт вартості ЕГ (табл. 4). Тобто, з таблиці 4 легко простежити, що для емітента ЕГ ризик є найбільш високим, відповідно і вартість ЕГ для нього буде найвищою. А середній Кв для всіх суб’єктів ринку електронних грошей становитиме Квср=21,25.
Таблиця 4

Розрахунок Кв – коефіцієнту вартості електронних грошей

Суб’єкт ринку

Кв=R

Вид ризику

Rп

RкрRпрЕмітент ЕГ

36

7

2

2

4

2

6

4

4

5

Дістрібьютери ЕГ

19

7
26

4Інститути, що викупляють ЕГ

26

7

6

4

4

5

Клірингові і розрахункові інститути

26

7

6

4

4

5

Архівні інститути

9

7

2


Торгові підприємства

17

74
6


Приватні особи (власники ЕГ)

15


4
65

Держава

22

74

24

5

Середній Квср

21,25

Надалі можна змоделювати ціну продажу електронних грошей, яка буде прийнятною і справедливою для всіх учасників (у тому числі і для торговців) трансакцій, що пов’язані з ЕГ. Користуючись затратним методом ціноутворення і за допомогою Квср отримуємо формулу ціни електронних грошей (1).
Цег=Зег*(Кст+Квср)/100%, (1)
де Цег – ціна одиниці електронних грошей;

Зег – затрати на емісію одиниці електронних грошей;

Кст – ставка комісійних зборів за трансакцію, пов’язану з ЕГ (%);

Квср – середній коефіцієнт вартості ЕГ.

Якщо визначати ціну електронних грошей у наведений спосіб, то попит на електронні гроші залежатиме від показника Кст, і емітенти зможуть мобільно реагувати на нього, управляючи своєю нормою прибутку за трансакції з електронними грошима, що пов’язана зі ставкою комісійних зборів.

Дослідження особливостей обігу ЕГ потребує розгляду переваг і недоліків електронних платежів з різних точок зору.

Точка зору продавця. На думку більшості постачальників товарів і послуг, головна причина, відштовхуюча клієнтів від платежів в режимі он-лайн, - побоювання шахрайства. Проте самі постачальники вважають, що ця небезпека є штучною і створеною засобами масової інформації. Однак проблема безпеки (принаймні з позиції клієнтів) існує, і постачальники товарів і послуг вимушені з нею боротися. Найпростішим і поширенішим шляхом боротьби є надання клієнтам інших способів оплати, наприклад поштою, факсом або телефоном. Цим шляхом успішно йдуть більшість продавців на електронному ринку. Оплата кредитними картками, з їхньої точки зору, є зручною, адже номер картки легко передати будь-яким з каналів.

Точка зору клієнта. Клієнти, що замовляють через Internet покупки, не вважають проблему безпеки надуманою і активно користуються альтернативними способами оплати. Проте боязнь шахрайства є не єдиною причиною, яка гальмує активність клієнтів на електронному ринку. Значну роль відіграє і властивий їм консерватизм. Але якщо за покупки, яки є досить коштовними, клієнти вже звикли розплачуватися кредитними картками, то у сфері дрібних покупок поки що панує готівка. На РЕГ виникає природна ніша ЕГ, які забезпечують простоту, швидкість і зручність розрахунків, що властиво готівці. Проте, не дивлячись на спроби впровадження електронних грошей декількох крупних компаній, ця ніша ще й досі є практично порожньою.

Незважаючи на надзвичайну різноманітність схем розрахунків за товари і послуги через мережу Internet, їх можна звести в три великі групи: кредитні схеми; дебетові схеми; схеми з використанням електронних грошей.

Третій розділ – Регулювання ринку електронних грошей – присвячено визначенню особливості регулювання ринку електронних грошей в різних країнах і дослідженню процесу і засобів регулювання і тенденцій розвитку ринку електронних грошей в українській економіці.

Дослідження довело, що регулювання ринку електронних грошей в різних країнах світу здійснюється на підґрунті того, що розвиток комп'ютерних технологій на сучасному етапі знизив ступінь монополії державних центральних банків на випуск грошей і дозволив недержавним організаціям почати випускати паралельно «власні», особливість яких полягає в тому, що вони невідчутні, тобто віртуальні. Проте, такі гроші не тільки абсолютно матеріальні, але і набули низку таких характерних особливостей, які недоступні традиційним валютам, серед яких відзначимо наступні.

 1. Електронні гроші мають такий високий ступінь захисту, що їх складно підроблювати.

 2. Оскільки електронний гаманець створюється комп'ютером і існує можливість створення декількох гаманців, то виявити їх третім особам складно, що забезпечує гарантовану таємницю внесків. Більш того, щоб сформувати такий гаманець, надання відомостей про власників є необов'язковим. Крім того, такий гаманець може бути відкритий і миттєво закритий після цього.

 3. Суми грошей, які можна перераховувати, і напрями перекладів визначає власник, а не банк.

 4. Цифрові гроші не є знеособленими цифрами і кодами: той, кому вони призначені, точно визначає джерело їх надходження. Цифрові гроші дозволяють уникнути елементарного обману з боку продавця, оскільки поки покупець не отримає товар, продавець не зможе скористатися переведеними грошима. Це припускає проведення операції з протекцією, тобто захищення грошей.

 5. Зручності, які отримує власник електронного гаманця, можна виявити в наступних позиціях. Оскільки кількість товарів і послуг, які можна придбати за електронні гроші, не відриваючись від комп'ютера, лавиноподібно зростає, споживач отримує економію часу. При чому сучасний ринок пропонує низку товарів і послуг, які можна купувати тільки за електронні гроші.

 6. Власники електронних грошей можуть видавати або одержувати кредити.

 7. Багатобанковість, мультивалютність, висока швидкодія і стійкість до обривів зв'язку також властиві електронним грошам.

В Україні питання обігу електронних грошей регулюються НБУ відповідно до Закону від 10 грудня 1997 р. № 710/97-ВР «Про національну депозитарну систему і особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Законом від 5 липня 1994 р. № 80/94-ВР «Про захист інформації в автоматизованих системах» і Законом від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII «Про інформацію». Однак правове забезпечення функціонування ринку електронних грошей в Україні потребує удосконалення. Питання правової підтримки (або перешкоди) впровадження цифрових грошей у формі анонімної або напіванонімної готівки слід розглядати з двох аспектів, пов'язаних з "обмежувальним" правом ("поліцейським регулюванням") і "рамковим" правом (перш за все діловим, фінансовим, а також цивільним в широкому сенсі правом).

Доведено, що проблема обігу і ринку електронних грошей в українській економіці взагалі є законодавчо неврегульованою. Так, в Україні досі в жодному нормативно-правовому акті не присутнє поняття «електронні гроші». Це, у свою чергу, потребує визначення юридичної природи ЕГ. Очевидні проблеми у використанні електронних грошей можуть виникати з їх ліквідністю, вираженою у вартості в реальних грошах, і з зобов’язаннями, що накладаються на емітента, аналогічно застосуванню цінних паперів. Звідси витікає, що дана сфера потребуватиме регулювання, можливо аналогічне тому, що існує на ринку цінних паперів або валют. Оскільки, як правило, практика появи нових фінансових інструментів випереджує створення методів їх регулювання, то, ймовірно, не вдасться уникнути і значних коливань курсів на ринку електронних грошей. Проте найбільш раціональним для правового забезпечення і визначення статусу електронних грошей уявляється ухвалення нормативних актів, що визначають порядок проведення електронних платежів, суб’єктів, які мають право емісії електронної вартості, правове закріплення механізмів функціонування платіжних систем і ринку електронних грошей, права і обов’язки учасників цього ринку, гарантії захисту їх прав, причому можна передбачити можливість одночасно як дотримання анонімності платежів, так і їх відкритості.

ОСНОВНІ Висновки ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Дисертаційне дослідження довело, що у сучасних економічних відносинах ринок електронних грошей посідає важливе місце і, одночасно, є таким, що формується і розвивається під впливом соціально-економічних і ринкових трансформацій на підґрунті особливостей власного функціонування. Саме тому цей ринок потребує політекономічного аналізу. Конкретні висновки дисертаційного дослідження можна звести до наступних.

1. Ринок електронних грошей як економічну категорію доцільно аналізувати з урахуванням його природи, яка містить:

функції ринку (регулююча, розподільча, інтегруюча, стимулююча);

види ринків, які запропоновано класифікувати за організацією ринкового обміну, за формами власності, за галузями, за видами конкуренції, за правовими положеннями, за географічною розповсюдженістю. Однак за видами ринок електронних грошей складно аналізувати з позиції галузі і географічної розповсюдженості, оскільки електронні гроші обертаються у всіх галузях і здатні обслуговувати платежі, що здійснюються у різних країнах за допомогою Інтернет, який не має географічних кордонів;

закони ринку, які визначаються законом вартості, законом попиту і пропозиції, правилами трансакцій, суб’єктами і об’єктами ринку, конкуренцією;

природа ЕГ, аналіз якої ґрунтується на особливостях пристроїв зберігання і обігу, сфери обігу і розповсюдження, емітентів, цілей і призначення емісії, характерних рисах платежу;

функції грошей (міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, засіб накопичення, світові гроші). При цьому аналіз довів, що функція засобу обігу поступово замінюється обліком;

структура і інфраструктура ринку.

2. Політекономічний аналіз еволюції і функцій електронних грошей дозволив дістати висновку про те, що в своєму еволюційному розвитку, який обумовив основні особливості і характерні риси їх функціонування в сучасній економіці, електронні гроші опанували форми обігу від безготівкової до готівки. А за сучасних умов відмінності між безготівковими і готівковими електронними грошима поступово згладжується. Тобто, електронні гроші можна розглядати у якості нової форми кредитних грошей, які представлені електронними імпульсами на технічному пристрої. При цьому інтенсифікація застосування ЕГ обумовлена розширенням сфери використання комп'ютерів і інформатизацією, що пов’язані з формуванням і становленням інформаційної економіки. Це в свою чергу привело до того, що ЕГ, зберігаючи деякі традиційні функції грошей, а саме функції міри вартості, засобу платежу, накопичення, а також функцію світових грошей, припиняють виконувати функцію обігу. Багатоаспектність природи електронних грошей засновується на тому, що вони мають не тільки товарну, але і кредитну, правову і інформаційну природу. Електронні гроші постійно розвиваються, що знаходить своє віддзеркалення в різноманітті їх видів. Однак широке впровадження і використання ЕГ ставить низку нових проблем, пов'язаних з особливостями платіжних і розрахункових операцій.

3. Дослідження місця і ролі ринку електронних грошей в економічній структурі сучасного суспільства надало можливостей дістати висновку про те, що електронні гроші є ефективним інструментом сучасної економіки. Оскільки вони не тільки дозволяють значно скоротити тимчасові і матеріальні витрати всіх учасників платіжної системи, але і забезпечують мінімальну швидкість здійснення платежів. Проте, доцільно враховувати той факт, що для успішного розвитку електронних грошей і застосування їх в банківській практиці доцільно забезпечити їх широку вживаність до оплати, а для цього електронні гроші повинні відповідати вимогам, що пред'являються в сукупності споживачами, торговими підприємствами і емітентами (або провайдерами).

4. На підставі політекономічного аналізу ринку електронних грошей доведено, що електронні гроші є на відповідному ринку товаром і його об’єктом, особливості якого містяться у наступних положеннях:

ЕГ є набором або комплексом цифрових кодів, що забезпечують проведення безготівкових і віртуальних розрахунків;

розрізняють електронні гроші на апаратній і на програмній основі в залежності від пристроїв розповсюдження і способу здійснення трансакцій. ЕГ забезпечують більш швидки трансакції між учасниками операцій;

мінова вартість ЕГ залежить насамперед від пристрою зберігання і засобу розрахунків. Мірою вартості електронних грошей виступає інша валюта. ЕГ не можуть функціонувати у якості офіційної валюти в традиційному розумінні, оскільки не асоціюються з будь-якими грошовими знаками.

Запропоновано класифікацію суб’єктів РЕГ в залежності від учасників обміну електронними грошима, яка включає: емітентів ЕГ (емісійні інститути); дістрібьютерів (розповсюджувачів) електронних грошей; інститути, що викупляють електронні гроші; клірингові і розрахункові інститути; архівні інститути; торгові підприємства; приватних осіб (власників ЕГ); державу.

5. Аналіз особливостей ціни і вартості електронних грошей довів, що їх вартість можна розраховувати на підґрунті ризиків суб’єктів РЕГ. Ризики електронних грошей класифіковані на мікроекономічні і макроекономічні залежно від рівня дії. До мікроекономічних ризиків відносяться ризики суб’єктів ринку електронних грошей, по-перше, ризики, пов'язані з розвитком, реалізацією і операціями з ЕГ: операційний ризик, ризик репутації, правовий ризик, ризик шахрайства, ризик втрати керованості; по-друге, ризики, пов'язані із зобов'язаннями перед власниками ЕГ: кредитний ризик, ризик ліквідності, процентний ризик, валютний ризик. До макроекономічних ризиків обігу електронних грошей доцільно віднести ризик інфляції, валютний ризик і ризик зниження ефективності інструментів грошово-кредитного регулювання.

На основі аналізу ризиків суб’єктів РЕГ обґрунтовано авторське визначення ціни електронних грошей за допомогою розрахованого середнього коефіцієнту вартості ЕГ (Квср).

6. Дослідження особливостей обігу електронних грошей довело, що вони швидко поширюються в обігу платіжних інструментів. Використання технології електронних грошей надає можливостей зниження витрат, які пов’язані з несплатою рахунків при використанні кредитних карт, а також дозволяє розширити обсяг комерційних операцій між виробниками і споживачами та іншими суб’єктами господарчої діяльності. Розповсюдження ЕГ і зростання їх маси в грошових агрегатах прискорює обіг грошової маси, збільшує швидкість переміщення коштів і може змінити роль банків в національних і світовій фінансових системах.

7. Аналіз особливостей регулювання ринку електронних грошей в різних країнах світу дозволив дістати висновків про те, що електронні гроші є гнучким економічним і платіжним інструментом, оскільки вони полегшують мікро платежі, у тому числі, і в інформаційному бізнесі. Водночас доведено, що ринок електронних грошей, особливо їх емісія, має знаходитися під пильним контролем і моніторингом держави. Державне регулювання РЕГ в різних країнах світу здійснюється у різний спосіб і безпосередньо залежить від особливостей використання електронних грошей, серед яких:

вартість трансакції, які передбачають використання ЕГ, їх обробка і облік є значно нижчими за вартість обробки традиційних грошей, кредитних карт, чеків і інших засобів платежу, що може серйозно змінити структуру банків і скоротити їх персонал;

електронні гроші дозволяють підтримувати певний ступінь анонімності трансакцій, оскільки не вимагають при їх використанні посвідчення особи платника і відомостей про його кредитоспроможність;

оплата за допомогою електронних грошей на відміну від традиційної готівки не вимагає персональної присутності платника і одержувача, оскільки передача може здійснюватися через комунікаційні мережі.

8. Дослідження довело, що темпи розвитку українського сегменту ринку електронних грошей є вельми повільними. Це не виключає державного втручання, спрямованого на контроль емісії в цьому сегменті грошового обігу, і вимагає розробки адекватного сучасним умовам господарювання законодавства у сфері регулювання ринку електронних грошей. Державі доцільно ґрунтувати контрольну діяльність на особливостях функціонування ринку електронних грошей і проблемних аспектах, пов’язаних з практичним використанням ЕГ, що є властивими і українській економіці. До таких віднесено: різноманітність систем електронних платежів (СЕП), методи співвідношення електронних грошей і пластикових карток, безпека, інтернаціоналізація обігу, реалізація права на конфіденційність. Законодавство України з регулювання функціонування обігу і ринку електронних грошей пропонується розробляти з урахуванням обмежувального права, стійкої криптографії, права на анонімність і рамкового права.
Список опублікованих автором робіт

за темою дисертації
у наукових фахових виданнях:


 1. Белич А.В. Влияние электронных денег на формирование информационной экономики // А.В.Белич, И.В.Пенькова /Научные труды ДонНТУ, Серия: экономическая, Донецк:ДонНТУ, Выпуск 100-1, 2005. – С.46-51. (Особистий внесок здобувача: визначено особливості впливу електронних грошей на формування інформаційної економіки).

 2. Белич А.В. Особенности обращения электронных денег на этапе формирования информационной экономики // А.В.Белич, И.В.Пенькова / Менеджер. – №4(34) - Д.: ДонДУУ, 2005 – С. 140-146. (Особистий внесок здобувача: визначено особливості обігу електронних грошей).

 3. Белич А.В. Эволюция и функции электронных денег // А.В.Белич, И.В.Пенькова / Збірник наукових праць Донецького державного університету управління – Серія: Економіка. – Том 8. – Випуск 68. – т.6.- Д.: ДонДУУ, 2006. – С.105-115. (Особистий внесок здобувача: проаналізовано еволюцію електронних грошей).

 4. Белич А.В. Особенности регулирования рынка электронных денег в различных странах // А.В.Белич / «Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект». – Сб. научн. трудов. – Д.: ДонНУ, 2007. – С. 1473-1480.

 5. Бєліч А.В. Мобільні гроші: теорія і практика // А.В.Бєліч, І.В.Пенькова / Науковий журнал. – Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – т.3. – 2007. - № 5. - С.166-169. (Особистий внесок здобувача: досліджено особливості функціонування мобільних грошей).

 6. Бєліч А.В. Закономірності функціонування ринку електронних грошей в українській економці // А.В.Бєліч, І.В.Пенькова / Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец вип. Економіка підприємства: теорія і практика. – Ч ІІ. К.: КНЕУ, 2008. – С.503-510. (Особистий внесок здобувача: удосконалено процес регулювання ринку електронних грошей).


за матеріалами конференцій:


 1. Белич А.В. Особенности электронных денег на этапе формирования информационной экономики // А.В.Белич, И.В.Пенькова / Материалы IV Международной научно-практической конференции “Актуальне проблемы и перспективы развития экономики Украины”// Симферополь: Таврический национальный университет, сентябрь 2005. – С.26-27. (Особистий внесок здобувача: проаналізовано особливості обігу електронних грошей).

 2. Белич А.В. Электронные деньги: значение в информационной экономике // А.В.Белич, И.В.Пенькова / Сборник тезисов IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов “Интеллект молодых – производству 2005”, Краматорськ, 2005. – С.127-128. (Особистий внесок здобувача: досліджено значення електронних грошей на етапі формування інформаційної економіки).

 3. Белич А.В. Некоторые аспекты обращения денег в Интернет // А.В.Белич / Материалы четвертой всеукраинской научно-практической конференции «Менеджмент предпринимательской деятельности». – Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского, апрель 2006. – С.268-270.

 4. Белич А.В.Особенности методологи исследования рынка электронных денег // А.В. Белич / Материалы V Международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины”// Алушта: ТНУ, сентябрь 2006. - С 15.

Анотація

Бєліч А.В. – Ринок електронних грошей: політекономічний аналіз Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2009 р.

Дисертацію присвячено вирішенню актуального наукового завдання відносно визначення теоретико-методологічних основ функціонування ринку електронних грошей, на основі політекономічного аналізу цього ринку.

В дисертації визначено місце і роль ринку електронних грошей в економічній структурі сучасного суспільства. Проведено науковий аналіз еволюції і функцій електронних грошей Виявлено особливості обігу електронних грошей. Визначено особливості регулювання ринку електронних грошей в різних країнах. Проведено політекономічний аналіз функціонування ринку електронних грошей та надано пропозиції з підвищення ефективності функціонування цього ринку. Запропоновано концепцію дослідження ринку електронних грошей, яка ґрунтується на дослідженні законів, функцій, видів, структури і інфраструктури ринку, природи і функцій електронних грошей. Обґрунтовано методику розрахунку ціни електронних грошей на підставі аналізу їх вартості за допомогою визначення ризиків суб’єктів ринку електронних грошей. Удосконалено методологію дослідження ринкових відносин з приводу обігу електронних грошей, їх продажу і купівлі, що ґрунтується на принципі ринкової рівноваги. Дістала подальшого розвитку теорія грошей, яку застосовано до дослідження особливостей регулювання ринку електронних грошей, що надало змоги визначити особливості регулювання ринку електронних грошей в українській економіці.

Ключові слова: електронні гроші, ринок електронних грошей, суб’єкти ринку, об’єкти ринку, регулювання, електронні платежі, ризик, ціна, вартість.

Аннотация

Белич А.В. Рынок электронных денег: Политэкономический анализ. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 – экономическая теория и история экономической мысли. Донецкий национальный университет Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2009 г.

Диссертация посвящена решению актуального научного задания относительно определения теоретико-методологических основ функционирования рынка электронных денег, на основе политэкономического анализа этого рынка.

Определено место и роль рынка электронных денег в экономической структуре современного общества. Проведен научный анализ эволюции и функций электронных денег. Предложена классификация объектов и субъектов рынка электронных денег. Создана концепция исследования рынка электронных денег как экономической категории. Обоснованно методику расчета стоимости и цены электронных денег. Обнаружены особенности обращения электронных денег. Определены особенности регулирования рынка электронных денег в разных странах. Исследованы процесс и методы регулирования и тенденции развития рынка электронных денег в украинской экономике.

Исследовано система отношений на рынке электронных денег, который функционирует под воздействием процессов, связанных с мировой тенденцией ускорения научно-технического прогресса, в частности информатизации общества.

Проанализирован процесс развития рынка электронных денег под воздействием трансформаций, которые происходят в мирохозяйственных связях и в национальной экономике.

В диссертации проведен политэкономический анализ функционирования рынка электронных денег и разработаны предложения по повышению эффективности функционирования этого рынка. Предложена концепция исследования рынка электронных денег, которая основывается на исследовании законов, функций, видов, структуры и инфраструктуры рынка, природы и функций электронных денег и предоставляет возможность разработать соответствующий современный инструментарий регулирования этого рынка. Обоснованна методика расчета цены электронных денег на основании анализа их стоимости с помощью определения рисков субъектов рынка электронных денег, которая предоставляет методологическую базу для расчета рыночной цены электронных денег, которые являются справедливыми для всех субъектов исследуемого рынка. Усовершенствована методология исследования рыночных отношений по поводу обращения электронных денег, их продажи и покупки, основанная на принципе рыночного равновесия, которое предоставляет возможность анализа современных социально-экономических процессов с учетом функционирования и распространения обращения электронных денег. Получила применение теория денег, которая приложена к исследованию особенностей регуляции рынка электронных денег, что предоставило возможность определить особенности регулирования рынка электронных денег в разных странах и выявить отличительные черты регулирования и тенденции развития рынка электронных денег в украинской экономике.

Исследование особенностей обращения электронных денег доказало, что они быстро распространяются в обращении платежных инструментов. Использование технологии электронных денег предоставляет возможность снижения расходов, связанных с неуплатой счетов при использовании кредитных карт, а также позволяет расширить объем коммерческих операций между производителями и потребителями и другими субъектами хозяйственной деятельности. Распространение ЕГ и рост их массы в денежных агрегатах убыстряет обращение денежной массы, увеличивает скорость перемещения средств и может изменить роль банков в национальных и мировой финансовых системах.

Анализ особенностей регулирования рынка электронных денег в разных странах мира позволил сделать вывод о том, что электронные деньги являются гибким экономическим и платежным инструментом, поскольку они облегчают микроплатежи, в том числе, и в информационном бизнесе. Доказано, что рынок электронных денег, особенно их эмиссия, должен находиться под пристальным контролем и мониторингом государства. Государственное регулирование этого рынка в разных странах мира осуществляется разными методами и непосредственно зависит от особенностей использования электронных денег.

Ключевые слова: электронные деньги, рынок электронных денег, субъекты рынка, объекты рынка, регулирование, электронные платежи, риск, цена, стоимость.
Summary
Belich A.V. Market of electronic money: political economic analysis. – Manuscript.

Thesis for the Candidate Degree on Economics on the specialty 08.00.01 - Economic Theory and History of Economic Thought. Donetsk National University of Ministry of Education and Science of Ukraine, Donetsk, 2009.

Dissertation is dedicated to the decision of scientific task related to determination of theoretical and methodological fundamentals of functioning of market of e-cash, on the basis of political economic analysis of this market .

In dissertation tere has been determined a place and role of market of e-cash in the economic pattern of modern society. The scientific analysis of evolution and functions of ecashs has found out the features of appeal of e-cash. The features of of market of e-cash are determined in different countries. The political economy analysis of functioning of market of ecashs is conducted and suggestions are given from the increase of efficiency of functioning of this market. Conception of market of ecashs research is offered, which is based on research of laws, functions, types, structure and infrastructure of the market, nature and functions of e-cash. There has been grounded the method of calculation of cost and price of e-cash on the basis of analysis of their cost by determination of risks of subjects of market of e-cash. Methodology of research of market relations is improved concerning the appeal of e-cash, their sale and purchase which is based on principle of market equilibrium. The ssubsequent development has got the money theory, which is applied to research of features of market of e-cash, that gave possibility to define the features of market of e-cash in the Ukrainian economy.

Keywords: e-cash, market of e-cash, market subjects, objects of market, regulation, electronic payments, risk, price, cost.

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации