Домбровська Г.П., Пархоменко О.С. Витрати, доходи, ефективність інвестицій (енергетичне виробництво) - файл n1.doc

Домбровська Г.П., Пархоменко О.С. Витрати, доходи, ефективність інвестицій (енергетичне виробництво)
скачать (805.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc806kb.02.11.2012 23:04скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА І МАРКЕТИНГУ

Домбровська Г.П.

Пархоменко О.С.

ВИТРАТИ, ДОХОДИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
(енергетичне виробництво)


Навчальний посібник
Харків-2005
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА І МАРКЕТИНГУ

Домбровська Г.П.

Пархоменко О.С.

ВИТРАТИ, ДОХОДИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
(енергетичне виробництво)


Навчальний посібникЗатверджено

Науково-методичною Радою

Української інженерно-педагогічної академії

Протокол №

від „___”___________2005 р.


Харків-2005

ББК 65.290

Е 40

УДК 658.15:620.9


Витрати, доходи, ефективність інвестицій (енергетичне виробництво)/Автори Домбровська Г.П., Пархоменко О.С..–Харків: УІПА, 2005. – 49 с.

Розглянуті питання функціонування енергопідприємств в умовах ринкової економіки. Приділено увагу особливостям енергетичного виробництва і їх впливу на економічну ефективність діяльності енергопідприємств. Викладені сутність, класифікація витрат і доходів підприємства з урахуванням міжнародних діяльності стандартів.

Висвітлені загальні положення інвестицій и надана методика розрахунку показників економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику

Розраховано на студентів, магістрів вищих учбових закладів економічних спеціальностей.

Відповідальний випусковий: Пантелєєв М.С.
Рецензенти: пр.-доц. Кропотов А.В.


©Домбровська Г.П., Пархоменко О.С., 2005

©УІПА

ВступПерехід до ринкових відносин переміщує центр економічної діяльності до основної ланки народного господарства – підприємства.

Одним із напрямків поліпшення положення в енергетичній галузі є підготовка високопрофесійних кадрів в галузі економіки. В умовах ринкової економіки від підприємств потрібна підвищена ефективність виробництва, конкурентноздатність продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом. Кваліфікований економіст, менеджер, фінансист, бухгалтер повинен добре володіти сучасними методами економічних досліджень, методиками системного, комплексного економічного аналізу, вирішувати питання економічної витрати ресурсів, застосовувати високопродуктивну техніку і технології, розробляти бізнес-плани, застосовувати маркетингові методи, здійснювати ефективне управління.

В сучасних умовах економіка підприємств енергетики знаходиться в кризовому стані, що супроводжується процесами перетворення з 1991 р., це – різкий спад виробництва та інфляційні вимивання оборотних коштів; катастрофічно низькі рівні платежів за спожиту енергію; відсутність засобів на відновлення енергетичного устаткування.

Поставлені задачі зможе виконати той, хто добре засвоїв основи економіки підприємств. Допомогти в засвоєнні цієї дисципліни – призначення даного навчального посібника.

Що необхідно розуміти під терміном “Економіка”? Економіка в загальному розумінні – це наука про те, як суспільство використовує визначені, обмежені ресурси для виробництва корисних продуктів і розподіляє їх серед різних груп людей. [13]

Економіка як наука вивчає теоретичні основи і практичні форми функціонування ринкових структур і механізмів взаємодії суб’єктів економічної діяльності суспільства.

Економіка підприємств – наука про те, як це явище здійснюється в рамках кожного, окремо взятого суб’єкта господарювання.

Дисципліна “Економіка підприємств” тісно пов’язана з такими дисциплінами, як “Основи бізнесу”, “Основи менеджменту”, ”Маркетинг”, “Бухгалтерський облік”, “Техніко-економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства”, “Статистика промисловості”, “Фінанси і кредит” та ін.

Основним завданням даного навчального посібника є вивчення теоретичних основ і отримання практичних навичок з економіки підприємства, з обліку технологічних особливостей енергетичної галузі.

У зв’язку з постійними змінами, що відбуваються в енергетиці, деякі теми навчального посібника ілюструються обмеженими й умовними даними.Розділ 1. Мета та завдання створення і розвитку підприємства.1.1. Мета функціонування підприємства.

1.2. Форми та типи підприємств в енергетиці.

1.3. Особливості енергетичного виробництва.

1.4. Енергетичний комплекс України.

1.5. Ринкова модель електроенергетики.

1.6. Правила оптового ринку електроенергетики.

1.1. Мета функціонування підприємства.Основною ланкою народного господарства являється підприємство. Під самостійним промисловим підприємством розуміється виробнича одиниця, яка володіє виробничо-технічною єдністю, організаційно-адміністративною та господарською самостійністю.

Підприємство самостійно здійснює свою діяльність розпоряджується продукцією, що випускається, отриманим прибутком, який залишився в його розпорядженні після виплати податків та інших обов’язкових платежів.

В енергетичній галузі до підприємств відносяться:

  1. генеруючі компанії з тепловими, атомними та гідравлічними електростанціями, які використовують нетрадиційні джерела виробництва енергії;

  2. енергопостачальні компанії (Обленерго);

  3. підприємства теплових мереж, ремонтні та інші підрозділи.

Метою діяльності підприємства є задоволення суспільних потреб та отримання прибутку.

Енергетика є звичайним монополістом, отже, як єдиний виробник енергії (електричної та теплової), знаходиться у більш вигідному економічному становищі і може вільно підвищувати тарифи. У результаті, суспільство буде нести підвищені витрати, тому ціну на енергію регулює держава.

На даний час проводиться активна реструктуризація галузі з утворенням організаційних структур управління, адекватних ринковим відносинам, утворюються конкретні умови серед виробників електричної енергії.


1.2. Форми та типи підприємств в енергетиці.Вся різноманітність виробничої діяльності може класифікуватись за різними ознаками.

По виду, або призначенню, діяльність можна поділити на виробничу, комерційну, фінансову та інші. Всі ці види можуть функціонувати окремо і разом.

По формам власності майна підприємство може бути приватним, державним, муніципальним, а також знаходитись у власності суспільних об’єднань (організацій).

До організаційно-правових форм належать господарські товариства. Найбільш поширеними в енергетиці є акціонерні товариства.

До основних організаційно-економічних форм можна віднести концерни, асоціації, консорциуми, синдикати та картелі, компанії, фінансово-промислові групи.

Основними формами господарської діяльності є:

Такі організаційні форми енергетики сформувалися в силу специфічних особливостей технологічного процесу енергетики, відрізняють її від інших галузей народного господарства.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации