Буллі В.О. Теорія і методика фізичного самовдосконалення - файл n1.doc

Буллі В.О. Теорія і методика фізичного самовдосконалення
скачать (455.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc456kb.02.11.2012 23:36скачать

n1.doc

  1   2   3


Донецький університет економіки та права
Кафедра філософії та гуманітарних дисциплін


Буллі В.О.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО

САМОВДОСКОНАЛЕ

ННЯ
Навчальний посібник

для самостійного вивчення дисципліни
Донецьк 2009

Буллі В.О. Теорія і методика фізичного самовдосконалення: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.О. Буллі. Донецьк: ДонУЕП, 2009. 50 с.


Посібник «Теорія і методика фізичного самовдосконалення» розглядає питання щодо формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботи; розкриває роль фізичної культури в розвитку особистості та її підготовки до професійної діяльності; формує мотиваційно-ціннісне ставлення до фізичної культури.

Посібник рекомендований для студентів економічних спеціальностей.


© Буллі В.О., 2009

© ДонУЕП, 2009

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА…………………………………………………………………..6
1 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ»………………………………………………….7
2 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Тема 1 Основи здорового способу життя ……..……………………………...8

1.1 Сучасна концепція здоров’я і

здорового способу життя………………………………………......8


1.2 Мотивація здорового способу життя …………………………….10

1.3 Рухова активність важлива складова

забезпечення здоров’я ……………………………………………11


1.4 Фізична культура як частина культури суспільства……………..12

1.5 Система фізичного виховання у вузі ……………………………..13

Тема 2 Методи оцінювання стану фізичного

здоров’я та фізичної підготовленості студентів ……………….......15

2.1 Фізична форма та її оцінка………………………………………...15

2.2 Основи лікарського та педагогічного контролю…………………17

2.3 Самоконтроль: завдання та методи дослідження………………...18

2.4 Визначення навантаження

за об’єктивними показниками самоконтролю………………......19

2.4.1 Методика визначення навантаження за показниками

пульсу, життєвої ємності легень і частоти подиху……………..19

2.4.2 Методика оцінки функціональної

підготовленості за затримкою подиху ………………………….20

2.4.3 Методика оцінки стану

центральної нервової системи за пульсом ……………………...21

2.4.4 Оцінка фізичної працездатності за результатами

12-хвилинного тесту в бігу та плаванні ………………………...21

2.4.5 Методика оцінки швидкості ……………………………………23

2.4.6 Методика оцінки гнучкості……………………………………..23

2.4.7 Оцінка фізичного розвитку …………………………………….24


Тема 3 Теоретико-методичні основи оздоровчого тренування…………..24

3.1 Характеристика основних типів

фізичного навантаження…………………………………………...24

3.2 Принципи організації

оздоровчого фізичного навантаження…………………………….25

3.3 Дихання при заняттях фізичними вправами …………………….27

3.4 Програма оздоровчих вправ………………………………………27

3.5 Професійно-прикладна підготовка в системі

фізичного виховання ………………………………………………28

Тема 4 Підготовчо-відновлювальні форми

фізичної активності………………………………………………….30

4.1 Загальна характеристика засобів відновлення

фізичної активності та працездатності……………………………30

4.2 Використання фізичних вправ для попередження

стомлення, підвищення працездатності

та прискорення її відновлення …………………………………….31

Тема 5 Методика підвищення функціональних

можливостей, рівня фізичного стану організму…………………....33

5.1 Загальні принципи загартовування………………………………..33

5.2 Повітряні ванни……………………………………………………..34

5.3 Сонячні ванни………………………………………………………35

5.4 Купання …………………………………………………………….35

5.5 Загартовування низькою температурою………………………….35

5.6 Лазневі процедури………………………………………………….36

Тема 6 Основи техніки вибраного комплексу вправ……………………….38

    1. Форми оздоровчої фізичної культури

та методика їх застосування……………………………………...38

6.1.1 Ранкова гігієнічна гімнастика…………………………………...38

6.1.2 Виробнича гімнастика…………………………………………...39

6.1.3 Ритмічна гімнастика……………………………………………...40

6.1.4 Атлетична гімнастика …………………………………………...41

6.1.5 Оздоровче плавання……………………………………………...42

6.1.6 Оздоровче ходіння……………………………………………….43

6.1.7 Оздоровчий біг……………………………………………..……44

6.1.8 Ходіння на лижах ……………………………………………….45

6.2 Фізична культура та фізичне вдосконалення

в різний віковий період…………………………………………….46

6.3 Основи методики розробки індивідуальної

оздоровчої системи ……………………………………………….48


ЛІТЕРАТУРА …………………………………………………………………51

ПЕРЕДМОВА
Одним з важливих елементів фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах є набуття теоретичних знань з фізичної культури. Теоретичний матеріал формує у студентів світоглядну систему науково-практичних знань, дає базові знання та установку на фізичне самовдосконалення, допомагає у виборі шляхів реалізації власної рухової активності для підтримки необхідної фізичної форми протягом всього життя.

Актуальність дисципліни «Теорія і методика фізичного самовдосконалення» зумовлена соціальним замовленням сучасного суспільства на всебічно розвинуту гармонійну особистість фахівця, який має високий рівень здоров’я, необхідну фізкультурну освіту та фізичну підготовленість, спроможного до фізичного удосконалення.

Мета дисципліни «Теорія і методика фізичного самовдосконалення»: формування фізичної культури особистості, здатної самостійно організовувати і дотримуватись здорового способу життя.

Завдання:

Предмет: організація фізичного виховання як компонента здорового способу життя.

Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Теорія і методика фізичного самовдосконалення» підготовлений відповідно до навчальної програми з дисципліни та вимог освітньо-професійної програми, затвердженої наказом МОН України для бакалаврів у галузі знань 0501 «Економіка і підприємництво».

1 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ»
Тема 1 Основи здорового способу життя

Визначення здоров’я, його складові. Сучасна концепція здоров’я та здорового способу життя. Мотивація здорового способу життя. Гіподинамія. Рухова активність, її функції.

Фізична культура і спорт у системі загальнолюдських цінностей, Форми та функції фізичної культури. Система фізичного виховання у вузі, мета і завдання. Форми спортивно-масової й фізкультурно-оздоровчої роботи у вузі.

Тема 2 Методи оцінювання стану фізичного здоров’я та фізичної підготовленості студентів

Фізична форма та її показники. Основи лікарського контролю фізичного здоров’я та фізичної підготовленості студентів. Педагогічний контоль, його зміст, види.

Самоконтроль фізичного стану, методи дослідження. Методики визначення навантаження за об’єктивними показниками самоконтролю.

Тема 3 Теоретико-методичні основи оздоровчого тренування

Характеристика основних типів фізичного навантаження, їх характеристика. Правила регулювання подиху при виконанні фізичних вправ. Вплив тренувань на розвиток фізичних якостей. Програма оздоровчих вправ. Етапи програми, їх характеристика, складові.

Професійно-прикладна фізична підготовка, її зміст, завдання, засоби реалізації.

Тема 4 Підготовчо-відновлювальні форми фізичної активності

Засоби відновлення фізичної активності, їх призначення, напрям впливу, реалізація. Стомлення, його визначення. Використання фізичних вправ для попередження стомлення, підвищення працездатності і прискорення її відновлення.

Тема 5 Методика підвищення функціональних можливостей, рівня фізичного стану організму

Загартування як фактор підвищення функціональних можливостей організму, його принципи реалізації. Види загартовування: повітряні та сонячні ванни, купання, загартовування низькими температурами, лазневі процедури. Їх правила проведення, температурні показники, тривалість.

Тема 6 Основи техніки вибраного комплексу вправ

Фізичні вправи циклічного і ациклічного характеру, їх характеристика. Форми оздоровчої культури, методика їх застосування.

Фізична культура, фізичне удосконалення в різний віковий період.

Основи методики розробки індивідуальної оздоровчої системи: елементи, принципи, шляхи реалізації.
2 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
ТЕМА 1 ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

  1   2   3


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации