Робоча програма з курсу Основи дефектології - файл n1.doc

Робоча програма з курсу Основи дефектології
скачать (192 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc192kb.03.11.2012 01:17скачать

n1.doc

Робоча програма з курсу "Основи дефектології"
Курс „Основи дефектології” має чітку професійну спрямованість під час підготовки майбутніх спеціалістів, які орієнтовані на роботу із дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.

Закономірності розвитку дітей із відхиленнями психофізичного розвитку детерміновані як внутрішніми передумовами, так і зовнішніми факторами. Розвиток зазначеної категорії дітей здійснюється поетапно. Етапи змінюють один одного у певній послідовності, проте перебіг цього процесу у кожній категорії дітей має свої особливості. Врахування цих особливостей у навчально-виховному процесі забезпечує ефективність у реалізації можливостей розвитку кожній категорії дітей.

Мета курсу: ознайомити студентів з дефектологією як наукою, що вивчає особливості розвитку навчання і виховання дітей з вадами психічного або (та) фізичного розвитку, з основними категоріями аномальних дітей, зі спеціальними закладами для учнів з відхиленнями розвитку.

Завдання курсу:

Студенти повинні знати:

Студенти повинні вміти:Програма курсу
Аномальні діти. Загальна характеристика. Предмет і завдання дефектології. Загальні закономірності психічного дизонтогенезу. Захворювання нервової системи. Взаємозв'язок відхилень у функціонуванні психічних процесів та особистісному розвитку дитини.

Діти з порушенням інтелектуального розвитку. Діти із затримкою психічного розвитку. Особливості навчання дітей із затримкою психічного розвитку.

Діти з порушенням слухового аналізатору. Індивідуальний підхід і соціальна допомога дітям з незначними вадами слуху.

Діти з порушенням зорового аналізатору. Особливості логопедичної роботи при порушенні слуху і зору.

Клініко-педагогічна характеристика дітей з порушенням мовлення. Клініко-педагогічна характеристика дітей з порушенням мовлення.

Діти з порушеннями опорно-рухового апарату, поведінки, реактивними станами та конфліктними переживаннями.

Сліпоглухонімі діти. Основні принципи організації системи навчання.

Особливості розвитку дітей з реактивними станами і конфліктними переживаннями.

Розподіл навчального часуТема або розділ

Кількість годин для форм навчання (заочна/денна)

Форма семестрового контролю

Всього

Лекції

Семінари

Практичні

Самостійна робота

Науково-теоретичні засади нормального та аномального розвитку22


6


-


6


10


Диф. залік

Клініко-психологічна характеристика дітей з вадами психофізичного розвитку42


12


-


10


20

Разом

64

18
16

30

Плани лекцій
Змістові модулі
Змістовний модуль 1

Науково-теоретичні засади нормального та аномального розвитку

Лекція 1
Тема: Аномальні діти. Загальна характеристика.

План

1. Поняття "аномальна дитина". Термінологія. Загальна характеристика.

2. Види аномалій та їх причини.

3. Складність структури аномального розвитку.

Література
1. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии.— М.,1973. —С. 37—46.

2. Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников. —М., 1995.

3. Лебединский В.В. Нарушения психического развития детей. – М., 2001.

4. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника.— М., 1979.
Лекція 2
Тема: Предмет, завдання та теоретичні питання дефектології.

ПЛАН

1. Предмет, завдання сучасної дефектології.

2. Основні напрямки в сучасній дефектології.

3. Взаємозв'язок дефектології з іншими науками.

4. Абілітація, компенсація і корекція відхилень розвитку.

Література

1. Власова Т. А., Певзнер М. С. О детях с отклонениями в развитии.— М.,1973.—С. 9—34.

2. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика.—М, 1988.—С. 4—62.

3. Лебединский В.В. Нарушения психического развития детей. – М., 1985. – С. 7-27.

4. Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития / Сост. В.М.Астапова, Ю.В.Микадзе. – СПб, 2001. – С. 195-236.

4. Принципы отбора детей во вспомогательньїе школы / Под ред. Г.М. Дульнева и А.Р. Лурии. — М., 1973. —С. 4—19, 40—96.

5. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника.— М., 1979.
Лекція 3
Тема: Загальні закономірності психічного дизонтогенезу.

ПЛАН

1. Основні закономірності психічного розвитку дитини.

2. Критичні періоди розвитку дитини.

3. Асинхроність у формуванні вищих психічних функцій.

4. Особливості формування психомоторних функцій у дитини на ранніх етапах онтогенезу.

Література

1. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии.— М.,1973.—С. 37—46.

2. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика.—М, 1988.—С. 4—62.

3. Лебединский В.В. Нарушения психического развития детей. – М., 1985. – С. 7-27.

4. Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития / Сост. В.М.Астапова, Ю.В.Микадзе. – СПб, 2001. – С. 195-236.

Змістовий модуль 2.

Клініко-психологічна характеристика дітей з вадами психофізичного розвитку

Лекція 1
Тема: Діти з порушеннями інтелектуального розвитку

ПЛАН

1. Класифікація олігофреній за глибиною дефекту та за класифікаціями М.С. Певзнев, Г.Н. Сухаревої, Ковальова В.В.

2. Особливості психічного розвитку дітей з розумовою відсталістю.

3. Контингент учнів допоміжної школи.

Література

 1. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе / Под ред. В. В. Воронковой. — М., 1994.

 2. Дошкольное воспитание аномальных детей: Книга для учителя и воспитателя / Под ред. Л. П. Носковой. — М., 1993.

 3. Забрамная С.Д, Ваш ребенок учится во вспомогательной школе — М., 1993.


Лекція 2
Тема: Діти із затримкою психічного розвитку

ПЛАН

1. Поняття ЗПР.

2. Етіологія ЗПР.

3. Класифікація ЗПР.

Література

 1. Валлон А. Психическое развитие ребенка. — М., 1967.

 2. Воспитание детей с задержкой психического развития в процессе обучения. Сб. научных трудов / Под редакцией Т. А. Власовой и др. — М„ 1981.

 3. Дети с задержкой психического развития / Под ред. Т. А. Власовой, В. И. Лубовского, Н. А. Цыпиной. — М., 1984.

 4. Марковская И. Ф. Задержка психического развития: Клиническая и нейропсихологическая диагностика. — М., 1993.

 5. Обучение детей с задержкой психического развития: Пособие для учителей / Под ред. Т. А. Власовой и др. — М., 1981.


Лекція 3
Тема: Діти з порушенням слухового аналізатору

ПЛАН

1. Причини порушень слуху.

2. Класифікація дітей з порушенням слуху.

3. Психолого-педагогічна характеристика учнів з вадами слуху.

4. Особливості навчання і виховання дітей цих категорій.

Література:

 1. Боскис Р. М. Учителю о детях с нарушениями слуха. — М., 1987.

 2. Власова Т. А., Певзнер М. С. О детях с отклонениями в развитии. — М., 1973.

 3. Зайцева Г. Л. Дактилология. Жестовая речь. — М., 1992.

 4. Клинико-психологическое исследование глухих детей со сложным дефектом: Сб. научных, трудов / Под ред. М. С. Певзнер и Т. В. Розановой. - М., 1980.

 5. Специальная педагогика / Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000.


Лекція 4
Тема: Діти з порушенням зорового аналізатору

ПЛАН

1. Причини дефекту.

2. Ступені порушення зору,

3. Прогресуючі порушення зорового аналізатору.

4. Стаціонарні порушення зору.

5. Особливості навчання і виховання дітей цих категорій.

Література

 1. Ермаков В. П., Якунин Г. А. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения. — М., 1992.

 2. Жохова В. П., Кормакова И. А., Плаксина Л. И. Реабилитация детей, страдающих содружественным косоглазием и амблиопией — М., 1989.

 3. Жохова В. П., Особова Т. З. Учителю о близорукости. — М., 1990.

 4. Земцова М. Н. Пути компенсации слепоты. — М., 1956.

 5. Земцова М. Н. Учителю о детях с нарушениями зрения. — М., 1973.

 6. Каплан А. И. Детская слепота (цветовое остаточное зрение). — М , 1979.


Лекція 5
Тема: Клініко-психологічна характеристика дітей з вадами мовлення

ПЛАН

 1. Клініко-психологічна класифікація розладів мовлення.

 2. Психолого-педагогічна класифікація мовленнєвих порушень.

 3. Психокорекційна та профілактична робота з дітьми із мовленнєвими розладами.

Література

 1. Белякова Л. И., Дьякова Е. А. Логопедия. Заикание. — М., 1998.

 2. Логопедия: Учебное пособие/Под ред. М. С. Волковой, С. Н. Шаховской. - М.: ВЛАДОС, 1998.

 3. Мастюкова Е. М., Ипполитова М. В. Нарушение речи у детей с церебральным параличом. — М., 1985.

 4. Ястребова А. В. Коррекция недостатков речи у учащихся общеобразовательных школ. — М., 1997.


Лекція 6

Тема: Діти з порушеннями опорно-рухового апарату

ПЛАН

 1. Етіологія та патогенез ДЦП.

 2. Особливості рухових порушень у дітей з ДЦП.

 3. Особливості порушень психіки у дітей із ДЦП.

Література

 1. Архипова Е. Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом (доречевой период). — М., 1991.

 2. Занятость и профессиональная реабилитация инвалидов / Под ред. С. Н. Кавокипа. - М., 1995. - № 2.

 3. Комплексная реабилитация детей с детским церебральным параличом: Методические рекомендации. — М.; СПб., 1998.

 4. Медико-социальная реабилитация больных и инвалидов вследствие детского церебрального паралича. — М., 1991.


Лекція 7
Тема: Діти з комплексними дефектами розвитку

ПЛАН

 1. Поняття про складні порушення розвитку.

 2. Особливості психічного розвитку сліпоглухонімих дітей.

 3. Особливості навчання та виховання дітей зі складним дефектом.

 4. Соціальна адаптація сліпоглухонімих людей.

Література

 1. Басилова Т. А. Условия формирования первоначальных жестов у слепоглухонемого ребенка //Дефектология, 1987. — № 1.

 2. Бертынь Г. П. Этиологическая классификация слепоглухоты // Дефектология, 1985. — № 5.

 3. Блюмина М.Г. Распространенность, этиология и некоторые особенности клинических проявлений сложных дефектов // Дефектология, 1989. — № 3.

 4. Клинико-психологическое исследование глухих детей со сложным дефектом: Сб. научных, трудов / Под ред. М. С. Певзнер и Т. В. Розановой. - М., 1980.


Плани практичних занять
Змістові модулі
Змістовий модуль 1

Науково-теоретичні засади нормального та аномального розвитку

Заняття 1
Тема: Аномальні діти

Мета: Визначити причини дитячих аномалій, їх види; зробити аналіз поняття „аномальна дитина”.

План

Теоретична частина:

1. Поняття "аномальна дитина". Термінологія. Загальна характеристика.

2. Види аномалій та їх причини.

3. Складність структури аномального розвитку.

Завдання:

1. Розкрити поняття " аномальна дитина".

2. Навести приклади, коли дитину не можна віднести до цієї категорії.

3. Назвати види дитячих аномалій, їх причини, а також фактори, які відіграють роль у попередженні дитячих аномалій.

Література

1. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии.— М.,1973. —С. 37—46.

2. Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников. —М., 1985.

3. Лебединский В.В. Нарушения психического развития детей. – М., 1985. – С. 7-27.

4. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника.— М., 1979.

Заняття 2
Тема: Загальні закономірності психічного розвитку дитини

Мета: Ознайомитися з основними закономірностями психічного розвитку дитини, з поняттям "онтогенез", "дизонтогенез".

План

Теоретична частина:

1. Основні закономірності психічного розвитку дитини. Критичні періоди розвитку дитини.

2. Асинхроність у формуванні вищих психічних функцій.

3. Особливості формування психомоторних функцій у дитини на ранніх етапах онтогенезу.

4. Основні закономірності психічного дизонтогенезу. Клінічні закономірності дизонтогенезу.

5. Типи відхилень психофізичного розвитку.

6. Вчення Л.С.Виготського про структуру дефекту.

Завдання:

1. Назвати та розкрити основні етапи психічного розвитку дитини.

2. Дати визначення "онтогенез", назвати основні етапи онтогенезу.

3. Дати визначення "дизонтогенез", назвати основні закономірності психічного дизонтогенезу. Пояснити, у чому полягає взаємозв'язок між симптомами хвороби і проявами дизонтогенезу.

4. Пояснити, у чому полягає асинхроність формування вищих психічних функцій в процесі онтогенезу.

5. На конкретному прикладі визначити структуру дефекту.

Література

 1. Актуальные проблемы диагностики ЗПР / Под ред. В. И. Лубовского, Н. А. Цыпиной. - М„ 1989.

 2. Астапов В. М., Лебединская О. И., Шапиро Б. Ю. Теоретико-методологические аспекты подготовки специалистов социально-педагогической сферы для работы с детьми, имеющими отклонения в развитии. - М., 1995.

 3. Валлон А. Психическое развитие ребенка. — М., 1967.

 4. Власова Т. А., Певзнер М. С. О детях с отклонениями в развитии. — М., 1973.

 5. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М., 1997.


Заняття 3

Тема: Теоретичні питання дефектології

Мета: Ознайомитися із основними напрямами в сучасній дефектології, з її взаємозв'язком з іншими науками.

План

Теоретична частина:

1. Предмет, завдання сучасної дефектології.

2. Основні напрямки в сучасній дефектології.

3. Взаємозв'язок дефектології з іншими науками.

4. Абілітація, компенсація і корекція відхилень розвитку.

Завдання:

1. Розкрити соціальне значення дефектології.

2. Назвати мету та завдання дефектології.

3. Пояснити на конкретних прикладах взаємозв'язок дефектології з іншими науками: психологією, отоларингологією, хірургією, фізіологією, ортопедією, педіатрією, невропатологією, психіатрією, анатомією.

4. Виписати з "Дефектологічного словника" у словник визначення понять: дефектологія, дефектолог, олігофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог.

Література

 1. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М., 1997.

 2. Выготский Л. С. Собрание соч.: В 6 т. — М., 1984. — Т. 3, 5.

 3. Дети с отклонениями в развитии: Методическое пособие для педагогов, воспитателей массовых и специальных учреждений и родителей / Сост. Н. Д. Шматко. - М., 1997.

 4. Дефектологический словарь. — М., 1970.

 5. Егорова Т. Е. Особенности памяти и мышления младших школьников, отстающих в развитии. — М., 1973.

 6. Зейгариик Б. В., Братусь Б. С. Очерки по психологии аномального развития личности. — М., 1980.

 7. Коррекционная педагогика / Под ред. Б. П. Пузанова: 2-е изд. — М.: Академия, 1999.

 8. Лебединский В. В. Нарушения психического развития детей. — М., 1985.

Змістовий модуль 2.

Клініко-психологічна характеристика дітей з вадами психофізичного розвитку
Заняття 1
Тема: Діти з порушенням інтелектуального розвитку

Мета: Ознайомитися з особливостями психічного розвитку дітей з різним ступенем розумової відсталості.

План

Теоретична частина:

1. Поняття "розумова відсталість". Рівні розумової відсталості.

2. Причини аномального розумового розвитку.

3. Класифікація олігофреній за глибиною дефекту та за класифікаціями М.С. Певзнер, Г.Н. Сухаревої, Ковальова В.В.

4. Особливості психічного розвитку дітей з розумовою відсталістю.

5. Виховання та навчання розумово відсталих дітей.

Завдання:

 1. Дайте визначення поняттю „розумова відсталість”.

 2. Визначіть діагностичні критерії розумової відсталості.

 3. Назвіть етіологічні чинники розумової відсталості за Г.Є.Сухарєвою.

 4. Визначити форми розумової відсталості за В.В. Ковальовим.

 5. Визначити форми розумової відсталості за М.С. Пезнер, Г.Є. Сухаревою.

 6. Визначити особливості навчання і виховання розумово відсталих дітей.

Література

 1. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе / Под ред. В.В.Воронковой. — М., 1994.

 2. Дошкольное воспитание аномальных детей: Книга для учителя и воспитателя / Под ред. Л. П. Носковой. — М., 1993.

 3. Забрамная С.Д, Ваш ребенок учится во вспомогательной школе — М., 1993.

 4. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. — М., 1995.

 5. Карпов В. Ю., Талызина Н. Ф. Критерии интеллектуального развития детей // Вопросы психологии, 1995. - № 2.


Заняття 2
Тема: Діти із затримкою психічного розвитку

Мета: Ознайомитися із етіологією та класифікаціями затримки психічного розвитку (ЗПР).

План

Теоретична частина:

1. Поняття ЗПР.

2. Етіологія ЗПР.

3. Класифікація ЗПР.

4. Психолого-педагогічні особливості корекційно-розвивального навчання дітей із ЗПР.
Завдання:

 1. Дати визначення поняттю „ЗПР”.

 2. Поясніти, чим відрізняється ЗПР від розумової відсталості. Доведіть відмінності за діагностичними критеріями розумової відсталості (за Г.Є. Сухаревою).

 3. Назвіть патогенні фактори, що впливають на психічний розвиток дитини.

 4. Визначити особливості уваги, сприйняття, пам’ті дітей із ЗПР.

 5. Які форми мислення недорозвинені у дітей із ЗПР.

 6. Які інтелектуальні операції несформовані у дітей зазначеної категорії.

 7. Розкрити особливості мовленнєвого розвитку дітей із ЗПР.

 8. У чому полягає особливість здійснення корекційно-розвивального навчання дошкільників із ЗПР?

Література

 1. Валлон А. Психическое развитие ребенка. — М., 1967.

 2. Воспитание детей с задержкой психического развития в процессе обучения. Сб. научных трудов / Под редакцией Т. А. Власовой и др. — М„ 1981.

 3. Дети с задержкой психического развития / Под ред. Т. А. Власовой, В. И. Лубовского, Н. А. Цыпиной. — М., 1984.

 4. Марковская И. Ф. Задержка психического развития: Клиническая и нейропсихологическая диагностика. — М., 1993.

 5. Обучение детей с задержкой психического развития: Пособие для учителей / Под ред. Т. А. Власовой и др. — М., 1981.

 6. Программы специальных коррекщюнных учреждений и классов коррекционпо-развивающего обучения. — М.: Просвещение, 1996.

 7. Улъенкова У. В. Дети с задержкой психического развития. — Н. Новгород, 1994.


Заняття 3
Тема: Діти з порушенням функціонування аналізаторів (слухового, зорового).

Мета: Ознайомитися з основними видами порушень слухового та зорового сприйняття, з основними формами дефекту.

План

Теоретична частина:

1. Причини порушень слуху та зору.

2. Класифікація дітей з порушеннями слуху.

3. Класифікація дітей з порушеннями зору

4. Психолого-педагогічна характеристика учнів з вадами слуху.

5. Особливості психічного розвитку дітей з вадами зору

4. Особливості навчання і виховання дітей цих категорій.

Завдання:

1. Пояснити, в чому полягає роль слуху та зору в психічному розвитку дитини. До яких порушень у психічному розвитку приводить розлад слухової або зорової функції.

2. Порівняти особливості розвитку глухої, пізньооглохлої та слабочуючої дитини.

3. Визначити труднощі, з якими стикаються слабочуючі діти під час навчання у масовій школі.

4. Дати характеристику прогресуючим та стаціонарним порушенням зорового аналізатора.

5. Які методи та прийоми корекції зорової функції ви знаєте?

Література:

 1. Боскис Р. М. Учителю о детях с нарушениями слуха. — М., 1987.

 2. Власова Т. А., Певзнер М. С. О детях с отклонениями в развитии. — М., 1973.

 3. Ермаков В. П., Якунин Г. А. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения. — М., 1992.

 4. Жохова В. П., Кормакова И. А., Плаксина Л. И. Реабилитация детей, страдающих содружественным косоглазием и амблиопией — М., 1989.

 5. Жохова В. П., Особова Т. З. Учителю о близорукости. — М., 1990.

 6. Зайцева Г. Л. Дактилология. Жестовая речь. — М., 1992.

 7. Земцова М. Н. Пути компенсации слепоты. — М., 1956.

 8. Земцова М. Н. Учителю о детях с нарушениями зрения. — М., 1973.

 9. Каплан А. И. Детская слепота (цветовое остаточное зрение). — М , 1979.

 10. Клинико-психологическое исследование глухих детей со сложным дефектом: Сб. научных, трудов / Под ред. М. С. Певзнер и Т. В. Розановой. - М., 1980.

 11. Специальная педагогика / Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000.

 12. Тимохин В. П. Сурдопедагогика. — М.: Просвещение, 1985.

 13. Шматко Н.Д., Пелымская Т. В. Если малыш не слышит: Книга для воспитателей. — М., 1995.

 14. Ярмаченко Н.Д. Проблема компенсації глухоти.-К., 1976.


Заняття 4
Тема: Клініко-психологічна характеристика дітей з порушеннями мовлення

Мета: Ознайомитися з етіологією, механізмами та класифікацією мовленнєвих розладів.

План

Теоретична частина:

 1. Галузі логопедії. Загальна характеристика.

 2. Поняття про норму та відхилення у мовленнєвому розвитку з точки зору логопедії.

 3. Розвиток мовленнєвої діяльності в процесі нормального онтогенезу.

 4. Причини виникнення мовленнєвих розладів у дітей.

 5. Механізми мовленнєвих розладів у дітей.

 6. Класифікація порушень мовленнєвого розвитку.

Завдання:

 1. Розкрити, які відхилення мовлення в логопедії відносять до норми, а які до патології мовлення.

 2. Виділити основні періоди розвитку мовленнєвої функції.

 3. Назвати ендогенні фактори, що спричиняють мовленнєві порушеня у дітей та дорослих.

 4. Назвати екзогенні фактори, що спричиняють мовленнєві порушеня у дітей та дорослих.

 5. Розкрийте роль цитомегаловірусної інфекції у виникненні порушень мовленнєвого розвитку на ранніх етапах розвитку дитини.

 6. Чим відрізняються механізми розладів мовлення у дітей і дорослиих.

 7. Визначити критерії виділення форм мовленнєвих розладів з клініко-психологічною та психолого-педагогічною класифікацією.

Література

 1. Белякова Л. И., Гаркуша Ю. Ф., Усанова О. И. и др. Сравнительное психолого-педагогическое исследование дошкольников с общим недоразвитием речи и нормально развитой речью: Теория и практика коррекционного обучения дошкольников с речевыми нарушениями. - М., 1991.

 2. Белякова Л. И., Дьякова Е. А. Логопедия. Заикание. — М., 1998.

 3. Логопедия: Учебное пособие/Под ред. М. С. Волковой, С. Н. Шаховской. - М.: ВЛАДОС, 1998.

 4. Мастюкова Е. М., Ипполитова М. В. Нарушение речи у детей с церебральным параличом. — М., 1985.Заняття 5
Тема: Діти з порушеннями опорно-рухового апарату

Мета: Ознайомитися з одним із найпоширеніших захворювань опорно-рухового апарату – дитячим церебральним паралічем (ДЦП).

План

Теоретична частина:

 1. Етіологія та патогенез ДЦП.

 2. Особливості рухових порушень у дітей з ДЦП.

 3. Особливості порушень психіки у дітей із ДЦП.

Завдання:

 1. Назвати основні причини ДЦП.

 2. У чому полягає поліетіологічність ДЦП?

 3. Дати характеристику руховим порушенням у дітей з ДЦП.

 4. Дати характеристику порушеннням психіки у дітей із ДЦП.

Література

 1. Архипова Е. Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом (доречевой период). — М., 1991.

 2. Занятость и профессиональная реабилитация инвалидов / Под ред. С. Н. Кавокипа. - М., 1995. - № 2.

 3. Комплексная реабилитация детей с детским церебральным параличом: Методические рекомендации. — М.; СПб., 1998.

 4. Медико-социальная реабилитация больных и инвалидов вследствие детского церебрального паралича. — М., 1991.

 5. Особенности психофизического развития учащихся специальных школ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата / Под ред. Т. А. Власовой. - М., 1985.

Самостійна робота
Змістові модулі

Змістовний модуль 1

Науково-теоретичні засади нормального та аномального розвитку

Тема: Захворювання нервової системи

Мета: Ознайомитись із захворюваннями нервової системи, поняттями „етіологія”, „патогенез”, „симптом”, „синдром”.

План

Теоретична частина:

1. Етіологія як наука про причини виникнення відхилень у функціонуванні психофізичних систем.

2. Механізми захворювань нервової системи.

3. Симптоми як ознака патологічного стану.

4. Синдром як комплекс симптомів хвороби, пов'язаних єдністю походження.

Завдання:

1. Виписати у робочий зошит:

1) хромосомні захворювання:

- синдром Шерешевского - Тернера;

- синдром Кляїнфельтера;

- синдром Дауна.

2) спадкові захворювання обміну речовин:

- фінілкетонурія;

- туберозний склероз;

- нейрофіброматоз.

3) інші захворювання:

- менінгіт;

- енцефаліт;

- поліомієліт;

- ЧМТ;

- епілепсія;

- неврози;

- гідроцефалія;

- мікроцефалія.

2. Зробити дефектологічний словник у кінці зошита та записати терміни з поясненням: „дефект”, „корекція”, „компенсація”, „абілітація”, „реабілітація”, „аномалія”, „причина”, „симптом”, „синдром”, „етіологія”, „патогенез”.

2. Підготувати повідомлення про вчених – дефектологів.

Література

 1. Блейхер В. М. Клиническая патопсихология. — Ташкент, 1976.

 2. Граф С. За пределами мозга. — М., 1992.

 3. Дети с отклонениями в развитии: Методическое пособие для педагогов, воспитателей массовых и специальных учреждений и родителей / Сост. Н. Д. Шматко. - М., 1997.

 4. Дефектологический словарь. — М., 1970.

 5. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Краткий психологический словарь: Личность, образование, самообразование, профессия. — Минск, 1998.

 6. Зейгариик Б. В., Братусь Б. С. Очерки по психологии аномального развития личности. — М., 1980.

 7. Ковалев В. В. Проблема факторов риска в возникновении нарушений психического здоровья в детском возрасте и ее значение для профилактики // Психогигиена детей и подростков. — М., 1985.

 8. Лебединский В. В. Нарушения психического развития детей. — М., 1985.

 9. Ляпидевский С.С. Невропатология. – М., 2003.

 10. Максимова Н.Ю., Милютина Е.Л. Курс лекций по детской патопсихологии: Учебное пособие. — Ростом и/Д: Феникс, 2000.

 11. Малафеев Н.Н. Современное состояние коррекционной педагогики // Дефектология, 1996. — № 1.

 12. Основы коррекционной педагогики / Под ред. В. А. Сластенина. — М.: Академия, 1999.

 13. Проблемы младенчества: Нейро-психолого-педагогическая оценка развития и ранняя коррекция отклонений. — М., 1999.

 14. Специальная педагогика / Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000.

Змістовий модуль 2.

Клініко-психологічна характеристика дітей з вадами психофізичного розвитку

Тема: Особливості розвитку дітей з реактивними станами і конфліктними переживаннями.

Мета: вивчити особливості розвитку дітей з реактивними станами і конфліктними переживаннями.

План

Теоретична частина:

1. Класифікація порушень поведінки.

2. Діти з психічною декомпенсацією невротичного типу.

3. Діти з психічною декомпенсацією псипатоподібного типу.

4. Діти з патологією прагнень.

Завдання:

1. Визначте типи порушень поведінки.

2. Назвіть причини порушень емоційно-вольової сфери у дітей із розумовою відсталістю.

3. Дайте характеристику психічного розвитку дітей з :

а) психічною декомпенсацією невротичного типу;

б) психічною декомпенсацією психопатоподібного типу;

в) патологією прагнень(влечений).

4 У зошиті зробіть порівняльну характеристику дітей з психічною декомпенсацією психоподібного типу та дітей з психічною декомпенсацією невротичного типу (оформити у вигляді таблиці).

Література

 1. Брязгунов И.П. Беседы о здоровье школьников. – М., 1992.

 2. Дефектологический словарь, 2изд. - М. 1970.

 3. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. – М., 1992.

 4. Лапшин В. А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. - М., 1990.

 5. Личко А.Е. Подрастковая психиатрия. – Л., 1979.

 6. Лебединский В.В. Нарушения психического развития детей. – М., 1985. – С. 7-27.

 7. Лубовский В. И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей. - М.. 1989,

 8. Максимова Н.Ю., Милютина Е.Л. Курс лекций по детской патопсихологии: Учебное пособие. — Ростом и/Д: Феникс, 2000.

 9. Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития / Сост. В.М.Астапова, Ю.В.Микадзе. – СПб, 2001. – С. 195-236.

 10. Селецкий А.И. Психопатология детского возраста.- К.: Вища школа, 1987.


Питання до заліку


 1. Поняття "аномальна дитина". Термінологія. Загальна характеристика.

 2. Види аномалій та їх причини.

 3. Складність структури аномального розвитку.

 4. Предмет, завдання сучасної дефектології.

 5. Основні напрямки в сучасній дефектології.

 6. Взаємозв'язок дефектології з іншими науками.

 7. Абілітація, компенсація і корекція відхилень розвитку.

 8. Основні закономірності психічного розвитку дитини.

 9. Критичні періоди розвитку дитини.

 10. Асинхроність у формуванні вищих психічних функцій.

 11. Особливості формування психомоторних функцій у дитини на ранніх етапах онтогенезу.

 12. Структура первинного і вторинного дефектів.

 13. Порушення міжфун нкціональної взаємодії психічних процесів.

 14. Класифікація олігофреній за глибиною дефекту та за класифікаціями М.С. Певзнев, Г.Н. Сухаревої, Ковальова В.В.

 15. Особливості психічного розвитку дітей з розумовою відсталістю.

 16. Поняття ЗПР.

 17. Етіологія ЗПР.

 18. Класифікація ЗПР.

 19. Загальні особливості психіки дітей із ЗПР.

 20. Психолого-педагогічні прояви розумової відсталості та ЗПР.

 21. Особливості розвитку пізнавальної активності та діяльності при розумовій відсталості та ЗПР.

 22. Методики диференційної діагностики розумової відсталості та ЗПР.

 23. Клініко-психологічна класифікація розладів мовлення.

 24. Психолого-педагогічна класифікація мовленнєвих порушень.

 25. Причини порушень слуху.

 26. Класифікація дітей з порушенням слуху.

 27. Психолого-педагогічна характеристика учнів з вадами слуху.

 28. Ступені порушення зору,

 29. Прогресуючі порушення зорового аналізатору.

 30. Стаціонарні порушення зору.

 31. Етіологія та патогенез ДЦП.

 32. Особливості рухових порушень у дітей з ДЦП.

 33. Особливості порушень психіки у дітей із ДЦП.

 34. Поняття про складні порушення розвитку.

 35. Особливості психічного розвитку сліпоглухонімих дітей.

 36. Поняття про девіантну поведінку.

 37. Етіологія девіантної поведінки в дошкільників.

 38. Аддиктивна поведінка. Загальна характеристика

 39. Особистісна схильність до аддиктивної поведінки.

 40. Класифікація порушень поведінки.

 41. Діти з психічною декомпенсацією невротичного типу.

 42. Діти з психічною декомпенсацією псипатоподібного типу.

 43. Діти з патологією прагнень.


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации