Ответы на вопросы по рынку финансовых услуг - файл n1.doc

Ответы на вопросы по рынку финансовых услуг
скачать (79.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc80kb.03.11.2012 02:07скачать

n1.doc

1. Понятие финансового посредничества

Фінансові посередники, як правило, – це великі структури. До них належать: банківська система, небанківські кредитні інститути, контрактні фінансові інститути. Фінансові посередники практично створюють нові фінансові активи. Вони мають можливість отримувати прибуток за рахунок економії, що обумовлена зростанням масштабу операцій, здійснюючи аналіз кредитоспроможності потенційних кредиторів, розробку порядку надання позик і розрахунків за них, рівномірно розподіляючи ризики. Вони таким чином допомагають приватним особам, що мають заощадження, диверсифікувати їх (вкласти капітал у різні підприємства), тобто «не складати всі яйця до одного кошика». Крім того, система спеціалізованих фінансових посередників може надати тим, хто має заощадження, більші вигоди, ніж просто можливість одержувати відсотки. 
Переміщення капіталу трьома різними засобами від тих, хто має заощадження до тих, хто їх потребує, зображено на схемах.
Схема 4.1. Пряме (безпосереднє) переміщення (трансферт).

1. Безпосереднє переміщення грошей та цінних паперів, як показано у верхній частині діаграми, відбувається, коли компанія передає свої акції або облігації безпосередньо власникам грошових коштів без посередництва будь-яких фінансових інститутів.
Схема 4.2. Непряме переміщення через інвестиційні банки


Компанія продає свої акції та облігації інвестиційному банку, який, у свою чергу, продає ці ж цінні папери компаніям і особам, що мають заощадження. Банк бере на себе ризик, тому що може бути неспроможним перепродати їх тим, хто має заощадження, за ту суму, за яку цінні папери були придбані. Тому що нові цінні папери розміщені, і компанія одержує свій дохід від їх продажу, це є операцією на первинному ринку. Хоча цінні папери продаються два рази, реально цей процес є однією операцією на первинному ринку цінних паперів з інвестиційним банкіром у ролі брокера, який допомагає руху (трансферу) капіталу від тих, хто має заощадження до підприємств. Інвестиційний банкірський дім: об’єднання, яке гарантує розміщення цінних паперів і розподіляє нові цінні папери, що рекомендуються для інвестицій, а також сприяє фінансуванню компаній (підприємств).
Схема 4.3. Непряме переміщення (трансфер) з використанням фінансового посередника


Переміщення (трансфер) капіталу також може здійснюватись за допомогою «фінансового посередника». Спочатку посередник купує грошові кошти у тих, хто має заощадження, в обмін на свої власні цінні папери, а потім використовує ці грошові кошти для придбання і збереження цінних паперів компанії. Наприклад, той, хто має заощадження, може дати банку певну суму в доларах, одержуючи замість того від нього депозитний сертифікат, а потім банк зміг би позичити гроші якій-небудь малій компанії у вигляді позики під нерухомість. Отже, фінансові посередники засновують нові форми капіталу – в даному випадку – депозитні сертифікати, які й надійніші, й ліквідніші за заставні (іпотеки). Тому вони і є більш якісними цінними паперами, що зберігаються більшістю осіб із заощадженнями. Наявність фінансових посередників значно збільшує ефективність ринків короткотермінового і довготермінового позикового капіталу.
2. Классификация видов экономической деятельности

Классификация видов экономической деятельности (КВЭД) является составной системы национальных классификаторов. КВЭД разработан во исполнение Постановления Кабинета Министров Украины от 04.05.93 г. N 326 "О Концепции построения национальной статистики Украины и Государственную программу перехода на международную систему учета и статистики". Разработка КВЭД осуществлена на базе международной статистической классификации видов деятельности Европейского Союза - Nomenclature of Activities European Community.

По методологическим принципами, принципами построения и назначения КВЭД является статистической классификацией, созданной как инструментарий для систематизации и группировки экономической и социальной информации в стандартный формат, позволяющий обрабатывать и анализировать большие объемы информации.

Объектами классификации в КВЭД являются виды экономической деятельности статистических единиц (юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и т.п.), которые на высших уровнях классификации группируются в отрасли.

Классификатор построен по иерархической системе шифрования с применением буквенно-цифрового кода. Буквенные обозначения секций и подсекций используются как рубрикатор и не используются при кодировании. Дальнейшая детализация секций и подсекций КВЭД - раздел, группа, класс, подкласс - обозначается цифровыми кодами.

Классификационные позиции состоят из кода, названия и пояснений (комментариев). Для правильной отметки кода вида деятельности первой процедурой должен быть поиск раздела классификации, название которого соответствует сфере деятельности субъекта, который классифицируют. При этом следует учесть, что названия классификационных позиций могут не всегда в полной мере охватывать все отнесены к этим позициям направления деятельности, и в этом случае, чтобы раскрыть наполнения такой позиции, надо обратиться к объяснениям. Необходимо сначала ознакомиться с пояснениями к разделу, поскольку эти объяснения, как правило, не повторяются для всех групп и классов, которые входят в этот раздел.
Термины, определения и правила пользования КВЭД

Основное назначение КВЭД - определение и кодирование основного и второстепенных видов экономической деятельности юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц (статистических единиц), которое осуществляется органами государственной статистики, и их отражение в ЕГРПОУ.

Основной вид деятельности является определяющим признаком в формировании совокупностей статистических единиц для проведения статистических наблюдений. Основной вид деятельности может быть изменен органами государственной статистики на основании данных государственных статистических наблюдений.

Основные термины и определения, используемые в контексте классификации видов экономической деятельности:

- Продукция является результатом производственного процесса. Это общий термин, который используется как для обозначения товаров, так и услуг.

- Товар - это продукция, которая включается в обмен, то есть, является предметом купли и продажи. Это может быть продукция серийного производства, уникальные творения или материальные средства для предоставления услуг (дискета программного обеспечения). Это понятие используется в таможенных номенклатурах.

Процесс промышленного производства - это процесс переработки (механической, химической, ручной т.п.), который используется для изготовления новой продукции (потребительских товаров, полуфабрикатов и товаров производственного назначения); обработки подержанных товаров на сырье; предоставлении промышленных услуг.

Производственное оборудования - это машины и оборудование, которые подлежат установке и предназначены для производства продукции. Например, металлорежущие станки, стиральные машины для прачечных.

Переработка - это технологический процесс, осуществление которого меняет форму, свойства или состав сырья, полуфабрикатов или, в отдельных случаях, готовой продукции с целью получения новой продукции.

Обработка - это технологический процесс, который осуществляется с целью сохранения определенных видов продукции, придания им некоторых свойств или предупреждение вредного воздействия, которое может проявляться в результате их использования. Например, возделывания сельскохозяйственных культур, древесины, металлов или обработки отходов.

Бытовая техника - это машины и оборудование, предназначенные для использования в домашних хозяйствах. Например, бытовые стиральные машины.

Полуфабрикаты - это продукция, которая уже претерпела определенную переработку, но еще не является готовой к использованию. Они могут быть проданы другим производителям для последующей переработки.

Готовая промышленная продукция - это продукция, процесс переработки которой завершен.

Валовая добавленная стоимость - это стоимость валовой произведенной продукции за вычетом стоимости затрат на сырье и материалы, а также других затрат промежуточного потребления.

Промежуточное потребление - это затраты на товары и услуги (сырье, топливо, энергию, текущий ремонт, услуги транспорта и т.д.), которые были использованы статистическими единицами для производственных нужд.

Субподрядчики - это единицы, производящие товары или услуги полностью на основе субподряда (за вознаграждение или на договорной основе), и классифицируются так же, как и единицы, производящие аналогичные товары или услуги самостоятельно. Различают два основных типа работ:

а) работы, выполняемые по документации заказчика. В этом случае подрядчик подает субподрядчику всю техническую документацию, необходимую для производства заказанной продукции. Эта ситуация встречается, главным образом, в металлообрабатывающем секторе (ковка, механическая обработка, штамповка, а также литье);

б) работы, которые выполняются на заказ. Субподрядчик подвергает определенной обработке объект, который поставляет подрядчик. Это может быть любой объект: от сырья и до деталей машин, которые понесли механической обработки.

Заказчики - это единицы, которые продают от собственного имени товары или услуги, но заказывают их изготовление третьим лицам. Эти единицы классифицируют в секции G "Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления", за исключением случаев, когда они являются собственниками давальческого сырья, разработки или торговой марки и берут на себя риск, связанный с производством.

В Украине основными статистическими единицами являются предприятия (или иные юридические лица) и местные единицы (структурно и топографически обособленные единицы предприятия), которые идентифицируются в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ). Также может применяться новое понятие, которое введено европейским регламентом - единица по виду экономической деятельности (ЕВЕД), как часть предприятия, которая отдельно не идентифицируется в ЕГРПОУ, но имеет определенную хозяйственную и финансовую самостоятельность. Это понятие интересует статистику только в тех случаях, когда специализация ЕВЕД определяется на детализированном уровне Торговля и если есть доступ к аналитическому бухгалтерскому учету.

Экономическая деятельность - процесс производства продукции (товаров и услуг), который осуществляется с использованием определенных ресурсов: сырья, материалов, оборудования, рабочей силы, технологических процессов и т.п. Экономическая деятельность характеризуется затратами на производство, процессом производства и выпуском продукции.

Основной вид экономической деятельности - вид деятельности статистической единицы, на который приходится наибольший вклад в валовую добавленную стоимость (или другой критерий). При этом, выбор показателя для определения основного вида деятельности, как правило, не влияет на результат. Если на уровне подкласса свыше 50% валовой добавленной стоимости производится данным видом деятельности, то классификация единицы определяется этим видом деятельности. Во всех остальных случаях следует придерживаться определенных правил классификации по методу "сверху-вниз" (top down).

Второстепенный вид экономической деятельности - любой другой (кроме основного) вид экономической деятельности статистической единицы по производству товаров или оказания услуг.

Вспомогательные виды экономической деятельности - виды деятельности, которые осуществляются преимущественно в сфере обслуживания производства и предназначаются для использования только этой единицей (управление предприятием, бухгалтерский учет, транспортировку, складирование, закупка, сбыт, ремонт, техническое обслуживание и т.п.).

Деятельность считается вспомогательной, если она соответствует следующим условиям:

а) она направлена на обслуживание только той производственной единицы, к которой она принадлежит;

б) ее результаты - услуги или производимые промежуточные товары - не входят в состав конечной продукции данной единицы

в) она связана с текущими затратами самой единицы (не приводит к образованию основного капитала);

г) она существует в других подобных по типу производственных единицах.

Статистическую единицу, которая осуществляет только вспомогательную деятельность (например, управление предприятием) классифицируют как такую, что осуществляет эту вспомогательную деятельность или по основной деятельности материнской единицы.

Не относятся к вспомогательной такие виды экономической деятельности:

а) производство товаров или услуг, которые способствуют накоплению основного капитала: например, строительные работы, выполняемые за собственный счет, следует относить к секции F "Строительство" (если о них есть данные);

б) производство продукции, значительная часть которой продается на коммерческой основе, даже если часть ее потребляется в процессе основной деятельности единицы;

в) производство товаров, которые в дальнейшем становятся составной частью продукции, которая выпускается в результате основного или второстепенных видов экономической деятельности (например, изготовление одним из подразделений предприятия ящиков для упаковки своей продукции);

г) производство энергии, которое осуществляется электростанцией, входящей в состав предприятия, даже если вся произведенная энергия потребляется главной единицей;

д) закупка товаров для их перепродажи без переработки;

е) исследования и разработки, если эти виды деятельности не является оказанием услуг, которые потребляются в производственном процессе.

Эти виды деятельности главной единицы являются второстепенными, но для их учета могут быть образованы соответствующие статистические единицы.

При включении в статистические регистры (реестры респондентов статистических наблюдений) каждую статистическую единицу классифицируют по видам деятельности, осуществляемые в ее рамках.

Статистические единицы классифицируют по детализированному уровню КВЭД (подклассу). Каждую единицу классифицируют по основному виду экономической деятельности, который определяется по наибольшей долей валовой добавленной стоимости.

На практике не всегда возможно получить данные о валовой добавленной стоимости по каждому виду деятельности. В этом случае основной вид экономической деятельности определяется на основе других показателей:

- Объема реализованной (произведенной) продукции:

• объем произведенной продукции статистической единицы в виде товаров или услуг, относящихся к каждому виду экономической деятельности;

• объем реализованной продукции, который приходится на отдельные виды экономической деятельности. Это, как правило, принимается как вполне достаточное приближение к объему произведенной продукции статистических единиц;

- Количество занятых по видам экономической деятельности;

- Показателей, характеризующих ресурсы производства:

• объем заработной платы по видам экономической деятельности;

• если вид экономической деятельности является капиталоемким, то заработная плата составляет относительно небольшую долю общей добавленной стоимости. При таких условиях для определения основного вида деятельности можно использовать размер основных средств.

На практике, обычно, для определения основного вида деятельности в промышленности используется показатель числа занятых по видам экономической деятельности, в других отраслях - объем реализованной (произведенной) продукции.
Правила определения основного вида экономической деятельности методом "сверху-вниз" (top down)

Для определения фактического основного вида деятельности единицы необходимо:

1. Составить перечень видов экономической деятельности единицы с кодами на уровне подкласса и данными о валовой добавленной стоимости (или иного показателя за последние 12 месяцев).

2. Определить секцию КВЭД, относительная доля которой по выбранному показателю является наибольшей.

3. В рамках этой секции определить раздел, относительная доля которого по выбранным показателем является наибольшей.

4. В рамках этого раздела определить группу КВЭД, относительная доля которой по выбранному показателю является наибольшей.

5. В пределах этой группы определить класс, относительная доля которого по выбранным показателем является наибольшей. Этот класс и определяет основной вид экономической деятельности.

Правила изменения основного вида экономической деятельности

Основной вид деятельности статистической единицы может изменяться иногда внезапно, иногда постепенно, в течение длительного периода. В течение одного года могут происходить изменения основного вида деятельности или из-за сезонных факторов, или вследствие решения, принятого дирекцией предприятия и направленного на изменение структуры своего производства. В обоих случаях происходит ощутимое нарушение соотношения между различными видами деятельности.

Порядок изменения основного вида деятельности зависит от размера предприятия.

Крупные и средние предприятия, на которых обследования проводятся ежегодно, как правило, занимаются одновременно несколькими видами деятельности, удельный вес которых может постоянно колебаться в зависимости от экономических условий. Поэтому, при определении основного вида деятельности такого предприятия можно из года в год получать разные результаты. Однако, внесение таких изменений основного вида деятельности в реестр может значительно усложнить его использования в статистических целях.

В таких случаях в соответствии с правилами классификации видов деятельности и Рекомендаций Евростата по реестрам, предлагается применять правило стабильности.

Общим правилом является смена основного вида деятельности на крупном и среднем предприятии только в том случае, если новый вид деятельности был подтвержден дважды или трижды при проведении ежегодных обследований.

Это правило применяется в большинстве случаев, но может иметь ряд исключений. Например:

а) состоялось некое существенное демографическое событие - реорганизация предприятия:

• слияние двух и более предприятий в одно;

• разделение предприятий на несколькие;

• отделение от действующего предприятия структурного подразделения (одного или нескольких);

• присоединение структурных подразделений других предприятий и т.п.

б) произошли существенные изменения в составе основных средств предприятия:

• приобретенные или взятие в аренду основные средства другого предприятия;

• проданы или переданы в аренду основные средства своего предприятия;

• взяты в аренду сельскохозяйственные угодья;

• переданы другому предприятию свои сельскохозяйственные угодья и т.п.

В вышеупомянутых случаях основной вид деятельности предприятия может быть изменен после получения соответствующей информации, но не чаще одного раза в год в единый технологически определенный срок.

Малые и микро-предприятия, конечно, классифицируют только с основным видом деятельности, второстепенные виды деятельности учитываются в статистическом реестре только при условии существенной доли в объемах производства.

Вновь созданным предприятиям основной вид деятельности может изменяться по результатам первого годового обследования (после полного года работы) по фактическим видом деятельности вместо заявленного при включении в реестр.

Малым предприятиям, которые наблюдаются на выборочной основе, основной вид деятельности в большинстве случаев меняется по итогам годовых обследований, к которым они были включены.

По общему правилу классификации статистических единиц по основному виду деятельность не меняют более одного раза в год и происходит это по результатам данных годового обследования. В результате более частых изменений могут возникать несоответствия между краткосрочными (ежемесячными или ежеквартальными) и годовым статистическим данным.
3. Классификация финансовых посредников

Финансовый посредник - посредник между инвесторами и эмитентами: инвестиционная компания, коммерческий банк и т.д.

Усиление инновационной активности в современной экономике требует активизации инвестиционной деятельности, привлечения масштабных финансовых ресурсов и использования всех финансовых механизмов. Государство, кредитно-банковские институты, хозяйствующие субъекты реального сектора экономики ведут все более активный поиск источников финансирования для удовлетворения инвестиционных потребностей преимущественно за счет внутренних резервов, а также иностранного капитала.

Важную роль в процессе трансформации свободных ресурсов в инвестиционный капитал с целью повышения конкурентоспособности рыночной экономики и результативности реального сектора экономики играет финансово-посреднический сектор.

Финансовое посредничество– это базовый процесс для финансовой системы, и от того, как он осуществляется, зависит степень эффективности использования финансовых ресурсов общества и государства. Под эффективностью понимается способность финансово-посреднического сектора аккумулировать финансовые средства в конкурентной среде и обеспечивать максимальную отдачу размещенных ресурсов с точки зрения долгосрочного экономического роста.

Эмитируя собственные обязательства для аккумулирования сбережений населения, финансовые посредники создают различные инструменты, вложения в которые позволяют домашним хозяйствам полностью реализовывать как экономические, так и социальные цели сбережений.

В зависимости от способа перераспределения временно свободных ресурсов выделяют следующие типы финансовых посредников (рис. 1):

Финансовые посредники депозитного типа: коммерческие банки формируют собственные обязательства на основе высоколиквидных и фиксированных по суммам вкладов (депозитов), принимая безусловные обязательства с фиксированной суммой долга перед юридическими и физическими лицами.

Финансовые посредники контрактно-сберегательного типа: страховые компании и пенсионные фонды, предлагая свои продукты и услуги, создают привлекательные для клиентов инструменты трансформации их ресурсов в инвестиции, которые сочетают в себе возможности решения не только экономических проблем, но и способствуют более полной социальной защите клиентов. Страховые компании и пенсионные фонды являются крупнейшими институциональными инвесторами, поставляя на рынок значительные долгосрочные ресурсы, создавая одновременно стабильный спрос на финансовые обязательства компаний и государства.

Финансовые посредники инвестиционного типа (инвестиционные компании и фонды) обеспечивают решение двух взаимосвязанных задач.

Первые способствуют выходу компаний на рынок ценных бумаг, вторые мобилизуют денежные средства инвесторов для покупки ценных бумаг и других инструментов финансового рынка, предоставляя возможность получать дополнительный доход за счет роста стоимости паевого взноса. Многообразие инвестиционных фондов позволяет реализовывать различные инвестиционные стратегии и вовлекать в инвестиционный процесс даже небольшие сбережения консервативных инвесторов.


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации