Гарачук В.К. Технічна термодинаміка та теплотехніка. Частина 2. Теплопередача. Посібник до самостійної роботи - файл n1.doc

Гарачук В.К. Технічна термодинаміка та теплотехніка. Частина 2. Теплопередача. Посібник до самостійної роботи
скачать (1141.2 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1142kb.03.11.2012 07:25скачать

n1.doc


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХОЛОДУ

/

Гарачук В.К.

ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА ТА ТЕПЛОТЕХНІКА

Частина 2. Теплопередача

Посібник до самостійної роботи

Одеса - 2008

УДК 621.1.016.4

Гарачук В.К. Технічна термодинаміка та теплотехніка Частина 2 „Теплопередача".: Посібник до самостійної роботи. Одеська державна академія холоду, 2008. - 8 с.

Курс " Технічна термодинаміка та теплотехніка" є нормативно професійно- орієнтованим курсом. Мета курсу - ознайомлення студентів з основними положеннями технічної термодинаміки, теорії теплообміну і основними визначення та рівняння масообміну.

Посібник до самостійної роботи призначено для підготовки студентів напрямів підготовки „Автоматизоване управління технологічними процесами" і „Енергетика та енергетичне машинобудування" до контрольних заходів.

Рецензент: д-р технічних наук, професор Мазур В.О.

Завідувач кафедри тепло- та масообміну

Голова науково-методичної комісії з напряму підготовки

« Енергетика та енергетичне машинобудування »


В. В. Притула


М.Б. Кравченко

© ОДАХ, 2008

2


Тестові завдання

 1. Що розуміється під теплообміном?

  1. необоротне розповсюдження тепла в просторі;

  2. обмін внутрішньою енергією між різними зонами (тілами);

  3. 1.1 та 1.2 - сумісно.

 2. Який з трьох елементарних механізмів розповсюдження тепла в дійсності не є по суті елементарним?

2.1 теплопровідність; 2.2 конвекція; 2.3 радіація.

 1. Що являє собою теплопровідність?

  1. молекулярний перенос (включаючи ДТ = 0);

  2. молекулярний перенос при AT Ф 0;

  3. перенесення тепла потоками іонів,фотонів та електронів при їх переміщенні.

 2. Конвекція можлива тільки:

4.1 в газах; 4.2 в скраплених рідинах; 4.3 в парах; 4.4 4.1 та 4.2 - сумісно.

 1. Розмірність коефіцієнта температуропровідності: 5.1 Вт; 5.2 Вт/м ; 5.3 Дж; 5.4 м2 /с.

 2. Рівняння двомірного нестаціонарного температурного поля записується: 6.11 = f ( х, у, z, т ); 6.21 = f (х, у, х ); 6.3 t = f (х, z, т ); 6.4 t = f ( x, т ).

 3. В яких межах змінюється значення коефіцієнту ефективності ребра? 7.1 0 <Е < 1; 7.2 -оо > Б>1; 7.3 Е = 0; 7.4-оо <Е < +оо.

 4. Як змінюється коефіцієнт теплопровідності газів та парів із зростанням їх температур?

8.1 зростає; 8.2 зменшується; 8.3 залишається незмінним.

 1. Критерій Фур'є характеризує:

  1. теплообмін між стінкою та рідиною;

  2. відношення внутрішнього термічного опору теплопровідності до зовнішнього термічного опору;

  3. безрозмірний час.

 2. Критерій Біо (Ві) характеризує:

  1. коефіцієнт тепловіддачі;

  2. коефіцієнт теплопровідності;

  3. відношення внутрішнього термічного опору до зовнішнього;

  4. відношення зовнішнього термічного опору до внутрішнього.

з


 1. Як змінюється коефіцієнт теплопровідності газів та парів при підвищенні тиску?

11.1 збільшується; 11.2 зменшується; 11.3 залишається незмінним.

 1. Ідентифікуйте критерій Біо:

12.1—; 12.2—; 12.3(w-^)/a; 12.4 (а-т)/^2. Я v

 1. Тепловий потік вимірюється в:

13.1 Вт; 13.2 Дж; 13.3 Вт/м2; 13.4 Вт/м.

 1. За яким законом змінюється температура в плоскій стінці?

14.1 логарифмічним; 14.2 лінійним; 14.3 гіперболічним; 14.4 віртуальним.

 1. Значення коефіцієнту теплопровідності рідин лежить в межах: 15.1 0,006 -0,6; 15.2 0,02 -3,0; 15.3 0,04-0,7; 15.4 10-400.

 2. Яка з наведених нижче формул для термічного опору відноситься до циліндричної стінки?

16.1 г = —; 16.2 га=1/2А,- *n-(d2/d,);

А

16.3 re=l/2X,(l/d,-l/d2); 16.4 i\=l/2L

 1. Як змінюється коефіцієнт теплопровідності будівельних та теплоізоляційних матеріалів при збільшенні їх щільності?

17,1 зростає; 17.2 зменшується; 17.3 залишається незмінним.

 1. Як впливають домішки на теплопровідність?

18.1 не змінюють; 18.2 зменшують; 18.3 не впливають.

 1. Як впливає на теплопровідність металів збільшення їх температури? 19.1 збільшується; 19.2 зменшується; 19.3 не впливає.

 2. Як змінюється коефіцієнт теплопровідності більшості рідин при зростанні температури?

20.1 залишається незмінним; 20.2 зростає; 20.3 зменшується.

 1. Як змінюється коефіцієнт теплопровідності будівельних та теплоізоляційних матеріалів при їх зволоженні?

21.1 збільшується; 21.2 зменшується; 21.3 залишається незмінним.

 1. Надлишкова температура при аналізі нестаціонарних процесів являє собою:

  1. температуру навколишнього середовища;

  2. різницю між температурами в заданій точці та температурою навколишнього середовища;

4


22.3 середнє значення між температурами навколишнього середовища та середньої температури поверхні.

 1. Ідентифікуйте критерії Фур'є:

23.1 —; 23.2 (а ■ т)/12\ 23.3 (&-Ј)/а; 23.4 —. Я v

 1. Яка з наведених нижче формул відображає закон Фур'є?

 1. '1 q = - X ■ gradt; 24.2 q = а (tc - tp ); 24.3 q = - а • gradC; 24.4 t = ц • gradW.

 2. Найменш металоємне ребро має профіль:

25.1 прямокутний; 25.% параболічний; 25.3 кільцевий. * 6. Значення коефіцієнтів теплопровідності чистих металів та їх сплавів лежить

в межах:

26.1 0,006 -0,6; 26.2 0,02 -3,0; 26.3 10-400; 26.4 0,04-0,7.

  1. Якому закону відповідає розподіл температур в однорідній сферичній стінці при A, = cte при стаціонарному режимі?

27.1 гіперболічному; 27.2 параболічному; 27.3 лінійному; 27.4 логарифмічному.

  1. Щільність теплового потоку вимірюється: 28.1 Вт/м; 28.2 Вт/м2; 28.3 Дж; 28.4 Вт.

  2. Рівняння трьохмірного стаціонарного температурного поля: 29.1 t = f (х, у, z, т ); 29.2 t = f(x,y,x); 29.3 t = f(x,у, z).

  3. При використанні якого матеріалу коефіцієнт ефективності прямого ребра буде максимальним?

ЗОЛ міді; 30.2 сталі; 30.3 алюмінію.

  1. Лімітові умови однозначності характеризують:

31.1 форму і розміри тіла; 31.2 фізичні властивості тіла;

   1. закон розподілу температури в початковий момент (т = 0 );

   2. взаємодію тіла з оточуючим середовищем.

  1. Як зміниться коефіцієнт ефективності прямого ребра при збільшенні його висоти?

32.1 збільшиться; 32.2 зменшиться; 32.3 не зміниться.

  1. Мірою теплоінерціонних властивостей тіла служить: 33.1 коефіцієнт теплопровідності; 33.2 теплоємність; 33.3 коефіцієнт температуропровідності.

  2. Напрям векторів теплового потоку та градієнта температури:

34.1 співпадають; 34.2 взаємопротилежні; 34.3 взаємоперпендикулярні.

5


  1. Процес передачі тепла від однієї рідини до другої через стінку, що їх відділяє називається:

35.1 теплопровідністю; 35.2 тепловіддачею; 35.3 теплопередачею; 35.4 конвективним теплообміном.

  1. При вимушеній турбулентній течії теплоносія справедливе слідуюче рівняння:

36.1 Nu = f ( Re, Pr); 36.2 Nu = f (.Gr, Pr); 36.3 Nu = f (Re, Gr, Pr, Fo).

  1. Для газообразних носіїв критерій Прандтля, який враховує напрям теплового потоку:

37.1 менше одиниці; 37.2 більше одиниці; 37.3 дорівнює одиниці.

  1. Напрямки природного та вимушеного руху при в'язкістно-гравітаційному режимі співпадають:

 1. при нагріванні рідини та її течії знизу вверх;

 2. при нагріванні рідини та її течії зверху вниз;

 3. при течії рідини в горизонтальних трубах.

  1. Як змінюється коефіцієнт тепловіддачі в залежності від товщини теплового лімітового шару?

39.1 прямопропорційно; 39.2 не змінюється; 39.3 зворотньопропорційно.

  1. При вимушеній течії рідини в трубах вплив природної конвекції відіграє свою роль при:

40.1 ламінарному режимі; 40.2 переходному режимі; 40.3 турбулентному режимі.

  1. Як зміниться коефіцієнт тепловіддачі під час вимушеної течії в каналі при збільшенні швидкості?

41.1 не зміниться; 41.2 зменшиться; 41.3 збільшиться.

  1. Відношення підйомних сил (сил тяжіння) до сил внутрішнього тертя характеризується числами:

42.1 R& 42.2 Nu; 42.3 Ре; 42.4 Рг.

  1. При охолодженні скраплених рідин поправка, що враховує напрям теплового потоку:

43.1 менше одиниці; 43.2 більше одиниці; 43.3 дорівнює одиниці.

  1. Гідродинамічна подібність (режим) при вимушеній течії характеризується числом:

44.1 Еи; 44.2 Gr; 44.3 Re; 44.4 Pr.

6


  1. Під час поперечного обтікання циліндрів плавне безвідривне обтікання має місце при значенні критерію Рейнольдса?

45.1 Re = 2300; 45.2 Re=104; 45.3 Re < 5; 45.4 Re = (2-5) • 103.

  1. Як змінюється коефіцієнт тепловіддачі вздовж початкової ділянки теплової стабілізації?

46.1 падає; 46.2 підвищується; 46.3 не змінюється.

  1. Конвективний теплообмін між твердою поверхнею та рідиною, що її омиває, називається:

47.1 теплопровідністю; 47.2 тепловіддачею; 47.3 теплопередачею.

  1. Ідентифікуйте критерії Рейнольдса:

48.1 gЂ3- Др/(і)2 • р); 48.2 gЈ3/a)2; 48.3 —;

v

48.4 (а-т)/І2; 48.5 (а>-і)/а; 48.6 — .

Л

  1. Як зміниться коефіцієнт конвекції в щілині при натуральній конвекції, якщо зменшити ширину щілини?

49.1 збільшиться; 49.2 не зміниться; 49.3 зменшиться.

  1. Відношення сил інерції до сил внутрішнього тертя у випадку вимушеного руху рідини характеризується числом:

50.1 Ейлера; 50.2 Грасгофа; 50.3 Рейнольдса; 50.4 Прандтля.

  1. Що трапиться з коефіцієнтом тепловіддачі рідини, що рухається в каналі, якщо ламінарний режим перейде до турбулентного?

51.1 не зміниться; 51.2 зменшиться; 51.3 збільшиться.

  1. Рух, обумовлений неоднорідністю щільності рідини (при наявності в ній різниці температур) в полі масової сили любого походження називається:

52.1 натуральним (природним); 52.2 вимушеним.

  1. Гідродинамічна подібність (режим течії) при натуральному русі рідини характеризується числом:

53.1 Ейлера; 53.2 Грасгофа; 53.3 Рейнольдса; 53.4 Прандтля.

  1. Як зміниться коефіцієнт конвекції у випадку природного руху рідини в щілині при збільшенні її в'язкості?

54.1 не зміниться; 54.2 збільшиться; 54.3. зменшиться.

  1. Впливом натуральної конвекції на інтенсивність тепловіддачі при вимушеному русі рідини в трубі можна знехтувати при:

55.1 Ra < 8 * 105; 55.2 Ra >8 - 105.

7


  1. Конвективний теплообмін між твердою поверхнею та рідиною, що її омиває, називається:

56.1 теплопровідністю; 56.2 тепловіддачею; 56.3 теплопередачею.

  1. При вимушеному турбулентному русі теплоносія використовується рівняння:

57.1 Nu - f ( Re, Pr); 57.2 Nu - f ( Gr, Pr); 57.3 Nu = ff Re, Gr, Fo, Pr).

  1. Як змінює натуральна конвекція тепловий потік, що передається через заповнену рідиною плоску щілину, порівняно з тепловим потоком шляхом теплопровідності?

58.1 збільшує; 58.2 не змінює; 58.3 зменшує.

  1. Пучки труб омиваються теплоносієм при кутах атаки 30°, 50°, 90°. В якому випадку коефіцієнт тепловіддачі сягає максимуму, якщо інші умови ідентичні? 59.1 30°; 59.2 50°; 59.3 90°.

  2. Співвідношення між інтенсивністю тепловіддачі і температурним полем в лімітованому шарі потоку характеризується числом:

60.1 Ra; 6Q.2 Nu; 60.3 Ре; 60.4 Pr.

  1. Під час нагріву скраплених рідин поправка, що враховує напрям теплового потоку:

61.1 менше одиниці; 61.2 більше одиниці; 61.3 дорівнює одиниці.

  1. Співвідношення між щільністю теплового потоку, що переноситься шляхом конвекції і щільністю теплового потоку теплопровідності характеризується числом:

62.1 Ra; 62.2 Nu; 62.3 Ре; 62.4 Pr.

  1. Як впливає натуральна конвекція на коефіцієнт тепловіддачі рідини при ламінарній течії в каналі?

63.1 збільшує; 63.2 зменшує; 63.3 не впливає.

  1. Як змінюється коефіцієнт тепловіддачі по довжині пластини при ламінарній течії?

64.1 збільшується; 64.2 залишається сталим; 64.3 зменшується.

  1. При поперечному обтіканні поодиноких циліндрів і ламінарній течії рідини, відрив лімітованого шару відбувається в точці периметру, що відповідає куту ср: 65.1 ф = 50°; 65.2 ф = 82. ...84°; 65.3 <р = 90°; 65.4 <р = 140°.

  2. Теплове випромінювання є характерним

66.1 тільки до твердих тіл; 66.2 до всіх тіл; 66.3 тільки для газів; 66.4 для газів і твердих тіл.

8


  1. Закон зміни спектральної щільності потоку випромінювання від довжини хвилі та температури для абсолютно чорного тіла, носить назву закону

67.1 Стефана-Больцмана; 67.2 Кірхгофа; 67.3 Планка; 67.4 Віна.

  1. Абсолютно чорним тілом називається об'єкт, який всю падаючу енергію цілком

68.1 відбиває; 68.2 поглинає; 68.3 пропускає.

  1. Вся падаюча променева енергія цілком відбивається за умови 69.1 A=1,R=0,D=0; 69.2 A=0,R=0,D=1; 69.3 А=0, R=l, D=0.

  2. Діапазон довжин хвиль теплового випромінювання лежить в лімітах 70.1 0,02....0,4мкм; 70.2 0,4....0,8мкм; 70.3 0,8мкм....0,8мм.

  3. При попаданні на тверде матеріальне тіло теплова енергія в загальному випадку:

71.1 повністю поглинається; 71.2 повністю відбивається; 71.3 частково поглинається, частково відбивається та частково проходить крізь тіло.

  1. Згідно з законом Стефана-Больцмана щільність потоку випромінювання залежить від температури в ступені

72.1 0,5; 72.2 4; 72.3 2; 72.4 3.

  1. Приведена поглинальна властивість системи плоскопаралельних тіл завжди 73.1 більше найменшого значення А; 73.2 менше найменшого значення А; 73.3 дорівнює середньоарифметичному значенню А.

  2. Рівняння Ео=5о*Т4 має назву закону

74.1 Кірхгофа; 74.2 Стефана-Больцмана; 74.3 Віна; 74.4 Планка.

  1. Вся падаюча променева енергія повністю відбивається тілом при умові 75.1 А-1, R=0, D=0; 75.2 А=0, R=0, D=l; 75.3 А=0, R=l, D=0.

  2. Потік випромінювання, що генерується тілом (середовищем), залежний тільки від температури та оптичних властивостей даного тіла (середовища), називається потоком

76.1 власного випромінювання; 76.2 результуючого випромінювання; 76.3 ефективного випромінювання.

  1. З метою ослаблення променевого теплообміну між тілами слід використовувати

   1. матеріали, які виготовлені з добре відбиваючих промені матеріалів;

   2. перегородки-екрани; 77.3 „парниковий" ефект; 77.4 зазначені вище фактори - одночасно.

9


 1. Для інтенсифікації теплопередачі потрібно

  1. збільшити перепад температур між теплоносіями;

  2. зменшити термічний опір теплопередачі RK;

  3. збільшити поверхню стінки F;

  4. використати всі вищезазначені способи.

 2. Значення термічного опору RK можна зменшити

  1. зменшенням товщини стінки;

  2. збільшенням швидкості руху теплоносіїв;

  3. турбулізацією потоку із зменшенням товщини лімітового шару;

  4. всіма вищезгаданими способами.

 3. З метою інтенсифікації теплопередачі, шляхом збільшення F, слід використовувати оребрення

80.1 з боку де а менше; 80.2 з боку де а більше 80.3 незалежно від значення коефіцієнтів тепловіддачі.

 1. При кипінні коефіцієнти тепловіддачі сягають значних величин. Головна причина

  1. значні величини теплоти фазового перетворення;

  2. турбулізація приграничного (лімітового) шару бульбашками;

  3. значна поверхня теплообміну між насиченою рідиною та бульбашками.

 2. Процес кипіння спостерігається при наступних співвідношеннях між температурою насиченої пари при заданому тиску (Тн) і температурою твердої поверхні (Тс)

82.1 ТНС; 82.2 Т„<ТС; 82.3 Т„>ТС.

 1. Кризи кипіння спостерігаються при обігріві поверхні 83.1 паром; 83.2 електричному.

 2. Як зміниться інтенсивність теплообміну в режимі бульбашкового кипіння гіри збільшенні коефіцієнта теплопровідності рідини?

84.1 зменшиться; 84.2 не зміниться; 84.3 зросте.

 1. На пластині довжиною Z і шириною В спостерігається бульбашкове кипіння рідини. Коефіцієнт тепловіддачі можна знайти по рівнянню

Nu* = с Re*n * Pr*m Що в цьому рівнянні є визначальним геометричним розміром? 85.1 довжина пластини; 85.2 ширина пластини; 85.3 величина, пропорційна критичному радіусу бульбашки.

 1. Як зміниться коефіцієнт тепловіддачі при бульбашковому режимі кипіння при збільшенні щільності теплового потоку?

86.1 не зміниться; 86.2 зменшиться; 86.3 зросте.

10


 1. Який вплив здійснює збільшення в'язкості рідини на а при бульбашковому режимі кипіння?

87.1 не впливає; 87.2 збільшує; 87.3 зменшує.

 1. При течії киплячої рідини в трубах а при конвекції (а к) в 4 рази менше а (кип.) при кипінні. Яке значення а в цьому випадку треба брати як розрахункове

88.1 як проміжне між ос к та ос, конв.? 88.2 а КИП.) 88.3 а КОНВ.'

 1. Яка температура береться за визначальну в формулі Нуссельта для розрахунку а при конденсації?

89.1 температура стінки; 89.2 температура насичення; 89.3 температура пари; 89.4 середня температура плівки конденсату.

 1. Який вплив на а при конденсації здійснює хвильова течія плівки? 90.1 збільшує; 90.2 зменшує; 90.3 не впливає.

 2. Як змінюється товщина плівки конденсату по висоті вертикальної стінки? 91.1 збільшується; 91.2 зменшується; 91.3 не змінюється.

 3. Як змінюється а при конденсації сухої насиченої пари при збільшенні At? 92.1 збільшується; 92,2 зменшується; 92.3 не міняється.

 4. При якому значенні а при конденсації At між фазами (рідина-пар) дорівнює нулю?

93.1 К=0; 93.2 К=1; 93.3 К>1.

 1. ГІри якому значенні крайового кута конденсація буде крапельною? 94.1 70°; 94.2 120°; 94.3 50°.

 2. При якому значенні числа Рейнольдса має місце зміна ламінарного режиму плівки конденсату турбулентним?

95.1 2300; 95.2 10 000; 95.3 400.

 1. Як зміниться а при конденсації непорушної сухої насиченої пари на поверхні вертикальної трубки, якщо її нахилити?

96.1 збільшиться; 96.2 зменшиться; 96.3 не зміниться.

 1. В якому випадку середнє а при конденсації буде вищим при інших однакових умовах?

  1. при конденсації на поодинокій горизонтальній трубі;

  2. при конденсації на вертикальній трубі (за умови і> d);

  3. при конденсації на пучці труб.

 2. На пучці труб проходить конденсація непорушної пари. При якому числі рядів труб по висоті пучка а середнє буде вищим?

11


98.1 4; 98.2 8; 98.3 12.

 1. При якому значенні крайового кута конденсація буде плівковою? 99.1 50°; 99.2 180°; 99.3 100°.

 2. Який вплив на а при конденсації має рух нари, якщо напрямки руху пари плівки співпадають?

100.1 не впливає; 100.2 збільшує; 100.3 зменшує.

 1. При яких умовах виникає процес конденсації? 101.1 Тн >Тст; 101.2 Тн<Тст; 101.3 Тн = Тст.

 2. При конструкторському розрахунку теплообмінника задаються такі параметри

102.1 Сь С2, Ґь t"b tk ; 102.2 Сь C2, t'b t'2, q, k ; 102.3 Cb C2, t'b t'2, q, k, F.

 1. Для теплообмінника-конденсатора характерно слідуючи співвідношення між водяними еквівалентами теплоносіїв

  1. Сі = С2; 103.2 Сі —> оо ; 103.3С2->оо.

 2. Теплообміннику-випарювачу відповідає наступне співвідношення змін температур теплоносіїв

104Л (t'i -t"2)-0 (t"2-t2)>0;

 1. (tr1-t"1)>0 (t"2~t'2) = 0;

 2. (t',-t"i)>0 (t"2-t'2)>0.

  1. Співвідношенню змін температур гріючих та нагріваємих теплоносіїв в теплообміннику (t'i - t"i)»(t"2 -1'2 ) відповідає відношення їх водяних еквівалентів

105.1 Сі»С2; 105.2 С, = С2; 105.3 С,«С2.

  1. Значенню коефіцієнта теплопередачі в теплообміннику (К ~ а і ) відповідає співвідношення між а і та а 2

106.1 а, ~ а2; Ю6.2 ах « а2; 106.3 а, » а2.

  1. Коефіцієнт тепловіддачі з боку гріючого теплоносія доцільно збільшувати при

107.1 а і « «г2; 107.2 а} » а2; 107.3 а} = а2.

  1. Співвідношенню змін температур гріючого та нагріваємого теплоносіїв в теплообміннику (t'i -1"\ ) = (t"2 -1'2) відповідають наступні співвідношення їх водяних еквівалентів

108.1 С]« С2; 108.2 С, = С2; 108.3 С!»С2.

  1. В І законі молекулярної дифузії Фіка

12


Mt = - DCF • т — , де Dc - це on

   1. коефіцієнт масопровідності;

   2. коефіцієнт молекулярної дифузії;

   3. 1 та 2 - одночасно.

  1. Ідентифікуйте критерій Sh Шервда (Prd)

110.1 v/D ; 110.2 (Тсм)/Тс; 110.3 — ; 110.4—; 110.5 (/fc-Ј)/D.

X v

  1. Чи завжди щільність потоку маси [ кг/(см ) ] в макроскопічно непорушній бінарної суміші визначається тільки законом Фіка?

111.1 так; 111.2 ні; 111.3 це залежить

  1. Чи можуть співпадати за напрямком градієнти концентрації пари парогазової суміші над рідиною в процесі випаровування і в процесі конденсації?

112.1 так; 112.2 ні; 112.3 це залежить

  1. Чи завжди співпадають за напрямком градієнт температури та градієнт концентрації пари в парогазовій суміші над рідиною?

113.1 ні; 113.2 так; 113.3 це залежить

  1. Чи однакові одиниці виміру коефіцієнта тепловіддачі а та коефіцієнта масовіддачі р

114.1 так; 114.2 ні; 114.3 це залежить

  1. Чи може процес випарювання в парогазову суміш інтенсифікувати теплообмін між рідиною та парогазовою сумішшю?

115.1 так; 115.2 ні; 115.3 це залежить

  1. Чи може процес випарювання в парогазову суміш збільшити коефіцієнт конвективної тепловіддачі над поверхнею рідини?

116.1 ні; 116.2 так; 116.3 це залежить

  1. За основним законом конвективної масовіддачі М = рс F (Ср - Ср), де АС = Ср - Ср

117.1 концентраційний напор; 117.2 рушійна сила процесу; 117.3 кінетична характеристика; 117.4 117.1 та 117.2 - аналоги.

  1. Чи однакові одиниці виміру коефіцієнтів молекулярної дифузії та кінематичного коефіцієнта в'язкості?

118.1 так; 118.2 ні; 118.3 залежить від середовища.

13


  1. Чи однакові одиниці виміру коефіцієнта тепловіддачі а і коефіцієнта масовіддачі рі

119.1 так; 119.2 ні.

  1. Чи входять коефіцієнт тепловіддачі а і коефіцієнт теплопровідності X в дифузійний критерій Нуссельта?

120.1 ні; 120.2 так; 120.3 це залежить

Література

 1. Константінов С.М. Теплообмін: Підручник. - К. ВПІ ВПК „Політехніка", Інпрес, 2005, - 304 с.

 2. И.А. Недужий, А.Н. Алабовский „ Техническая термодинамика и теплопередача", Вища школа, 1978, К, 224с.

 3. М.А. Михеев, И.М. Михеева „Основи теплопередачи", 27 п., 1977 343с.

 4. Погорєлов A.L „Тегоюмасообмін", Черн., Од., 1999, 128с.

 5. Сборник задач... Г.Н. Данилова, 1976

 6. Лабай В.И. „Тепломасообмін" , „ Тріада плюс " 1998

14


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХОЛОДУ

Гарачук В.К.

ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА ТА ТЕПЛОТЕХНІКА

Частина 2. Теплопередача

Посібник до самостійної роботи

Підписано до друку 27.05.2008 р. Формат 60x84 1/16. Умовн. друк. арк. 0,5. Наклад 50прим. Надруковано видавницький центром ОДАХ. 65082, Одеса, вул. Дворянська, 1/3

151.
21.
41.
61.
81.
101.
2.
22.
42.
62.
82.
102.
3.
23.
43.
63.
83.
103.
4.
24.
44.
64.
84.
104.
5.
25.
45.
65.
85.
105.
6.
26.
46.
66.
86.
106.
7.
27.
47.
67.
87.
107.
8.
28.
48.
68.
88.
108.
9.
29.
49.
69.
89.
109.
10.
30.
50.
70.
90.
110.
11.
31.
51.
71.
91.
111.
12.
32.
52.
72.
92.
112.
13.
33.
53.
73.
93.
113.
14.
34.
54.
74.
94.
114.
15.
35.
55.
75.
95.
115.
16.
36.
56.
76.
96.
116.
17.
37.
57.
77.
97.
117.
18.
38.
58.
78.
98.
118.
19.
39.
59.
79.
99.
119.
20.
40.
60.
80.
100.
120.

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации