Ванджура В.Я., Бірюков О.В. Основи здоров'я і фізична культура 1 клас - файл n1.doc

Ванджура В.Я., Бірюков О.В. Основи здоров'я і фізична культура 1 клас
скачать (3524 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc3524kb.03.11.2012 07:45скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
В.Я. Ванджура О.В.Бірюков

ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я І ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

1 клас

Тернопіль "Астон"

Вступ

Ванджура В.Я., Бірюков О.В. Основи здоров'я і фізична культура 1 клас - Тернопіль: Астон, 2005. - 286 с

Автори:

Ванджура В.Я. - вчитель-методист, відмінник освіти і науки України, вчитель фізичної культури НВО Школа-дитячий садок №28;

Бірюков О. В. - заслужений працівник фізичної культури і спор­ту України, тренер-викладач вищої категорії, начальник обласно­го управління з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

Рецензенти:

Ільницький В.І. - доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри спортивної медицини і фізичного виховання Тернопільської дер­жавної медичної академії імені І.Я. Горбачевського;

Механошин CO. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання Тернопільського державного педагогічного універси­тету імені Володимира Гнатюка;

Герасименко О.П. - вчитель-методист, відмінник освіти і науки України, вчитель фізичної культури Тернопільської ЗОШ №14;

Рознятовський С.В. - вчитель-методист, відмінник освіти і науки України, вчитель фізичної культури Тернопільської ЗОШ №3.

Друкується за матеріалами мультимедійного електронного посіб­ника "Твоє здоров'я в твоїх руках" схваленого до розповсюдження з гри­фом "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" за №1/12-2393 від 12.06.2003 року.

У посібнику подані орієнтовні напрямки планування навчального матеріалу з предмету "Основи здоров'я і фізична культура" для учнів 1-х класів.

Посібник розрахований на вчителів фізичної культури молодших класів.

ISBN 966-308-110-4

© Ванджура В.Я., Бірюков О.В., 2005 © СМП "Астон", верстка, 2005

Основними завданнями, предмета "Основи здоров'я і фізична культу­ра" є:

- зміцнення здоров'я молодших школярів і забезпечення правильного фізичного розвитку;

У посібнику багато уваги приділено загальнорозвивальним вправам, рухливим, народним іграм та забавам, вивчення яких сприяє правильному засвоєнню окремих рухів відповідними частинами тіла, розширює руховий досвід учнів, формує культуру рухів.

Основним організаційно-педагогічним принципом фізичного вихо­вання молодших школярів є диференційоване використання засобів фізич­ної культури з урахуванням стану їхнього здоров'я, ступеня фізичного роз­витку та рівня фізичної підготовленості.

Автори даного навчального посібника заздалегідь вдячні вчителям фі­зичної культури, початкових класів і всім причетним до фізичного вихо­вання за відгуки, зауваження, рекомендації, ділові пропозиції щодо цієї проблеми, які просимо надсилати за адресою:

Ванджура В.Я. Бірюков О.В.

пр. С.Бандери, 92 кв. 49 вул. С.Петлюри, 4, кв. 16

м. Тернопіль м. Тернопіль

46013 46024

З

"Затверджую" Директор школи

к

Вчитель фізичної культури

(Прізвище, ім'я та по батькові)

Навчальні завдання з фізичної культури для учнів 1-х класів

1. Теоретико-методичні знання:

 1. Значення фізичної культури для здоров'я школярів.

 2. Одяг і взуття для занять фізичною культурою.

 3. Гігієнічні правила виконання фізичних вправ.

 4. Правила поведінки на заняттях фізичною культурою з метою за­побігання травматизму.

 5. Значення рухового режиму дня, загартування і формування пра­вильної постави.
 1. Навчити рухливим та народним іграм, забавам, естафетам, викона-ню команд: "Праворуч!", "Ліворуч!", "Кроком руш!", "На місці - кроком руш!", "Клас, стій!".

 2. Навчити основній гімнастичній стійці, шикуванню в шеренгу, ко­лону по одному, у коло.

 3. Навчити виконувати загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави, вправи без предметів з імітацією, три комплекси вправ ранкової гімнастики.

 4. Навчити ходьбі на носках, з високим підніманням стегна, напівпри-сівши, присівши, на внутрішній і зовнішній частинах ступнів, з різними положеннями рук.

 5. Навчити бігу з високим підніманням стегна, з виносом прямих ніг уперед і на носках, із'закиданням гомілок, "човникового" бігу, бігу на шви­дкість до ЗО метрів.

 6. Навчити стрибкам на одній і двох ногах на місці з просуванням, з поворотом на 90°, у глибину з висоти 30 см, у довжину з місця.

 7. Навчити акробатичних вправ:

8.1. Групуванню, перекатам у групуванні, перекату у бік.

9. Навчити рівновазі у різних стійках на гімнастичній лаві та низькій
колоді.

9.1. Нахилам тулуба, пересуванню ходьбою на носках, з високим під­німанням колін, присіданням з різними положеннями рук, зіскоку вигнув­шись з фіксуванням основної стійки.

10. Навчити лазінню та перелізанню:

 1. По горизонтальній та похилій гімнастичній лаві, в упорі на колі­нах.

 2. Лазінню по гімнастичній стінці.

 3. Перелізанню через перешкоди.

11. Навчити танцювальних вправ.

\

 1. Навчити старту у бігу на короткі дистанції, бігу на дистанції, фі­нішуванню.

 2. Навчити правильному диханню під час бігу.

 3. Навчити "човникового" бігу.

 4. Навчити триманню малого м'яча, метанню в горизонтальну і вер­тикальну цілі з відстані 9 метрів.

 5. Навчити стійці гравця у футболі, баскетболі, поворотам, зупинкам, пересуванню зі зміною швидкості і напрямку руху.

 6. Сформувати поняття про передачу, ловіння, кидки, удари, зупинки м'яча.

 7. Ознайомити учнів з поняттями: "відкривання", "вихід на вільне місце", позиціям захисту та атаки в іграх.

 8. Навчити імітації рухів плавця, рухам руками і ногами, підготовчим плавальним вправам на суші.

 9. Ознайомити з правилами безпеки при заняттях на воді.

 10. Розвиток фізичних якостей:
 1. Швидкості та спритності.

 2. Гнучкості та сили.

 3. Спритності та швидкісно-силових якостей.
 1. Виконати орієнтовний комплексний тест оцінки стану фізичної підготовленості.

 2. Виконати контрольні навчальні нормативи і вимоги:
 1. Уміти грати у рухливу чи народну гру.

 2. Уміти виконувати вправи комплексного тесту.

 3. Уміти ловити і передавати м'яч руками, зупиняти його ногою.

Орієнтовний календарний план проходження навчального матеріалу учнями 1-х класів

№ уроку

Зміст підготовчої частини уроку

Зміст основної частини уроку

Особисті примітки

1

2

3

4

1.

Ознайомити учнів з правилами безпеки під час занять фізичними вправами, із значенням фізичної культури для здоров'я школярів, з вимогами до спортивної форми та взуття на уроках фізичної культу­ри.

Навчити основній гімна­стичній стійці, шикування в шеренгу, колону по од­ному, у коло.

Провести рухливі ігри та естафети.
2.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів із значенням рухового режиму.

Закріпити шикування в одну ше­ренгу та у колону по одному, роз­микання на інтервал витягнутих рук. Навчити різновидам ходьби, бігу, стрибків, комплексу загаль-норозвивальних вправ на місці №1.

Навчити техніці бігу на короткі дистанції (біг на дистанції).

Провести рухливі ігри та естафети.
3.

Організований перехід до місць занять. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів з біологічною потребою організму в рухах.

Навчити виконанню стройових команд на місці: "Праворуч!", "Лі­воруч!", різновидам ходьби, бігу, стрибків. Повторити комплекс за-гальнорозвивальних вправ на місці №1.

Навчити техніці бігу на короткі дистанції, дихаль­ним циклам під час бігу, бігу із старту.

Провести рухливі ігри та естафети.
4.

Організований перехід до місць занять. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів із загальними

Навчити техніці бігу із старту на короткі дистанції.

Провести рухливі ігри та естафети.

б

7

I

2

3

4
відомостями про здоров'я та здо­ровий спосіб життя.

Повторити виконання стройових вправ на місці, комплекс загально-розвивальних вправ на місці №1.

Навчити різновидам ходьби, бігу, стрибків.


5.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів з гігієнічними правилами виконання фізичних вправ.

Навчити виконанню стройових команд на місці: "На місці - кро­ком руш!", "Клас, стій!", переши­куванню з однієї шеренги у коло, різновидам ходьби, бігу, стрибків. Повторити комплекс загальнороз-вивальних вправ на місці №1.

Навчити техніці бігу з низького старту на корот­кі дистанції.

Провести рухливі ігри та естафети.
6.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів з правилами поведінки на уроках фізичної культури з метою запобігання тра­вматизму.

Навчити виконанню стройових команд на місці, розмиканню на інтервал витягнутих рук, різнови­дам ходьби, бігу, стрибків. Повто­рити комплекс загальнорозвиваль-них вправ на місці №1.

Навчити техніці бігу з низького старту, фінішу­ванню.

Провести рухливі ігри та естафети.
7.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів з гігієнічними правилами виконання фізичних вправ.

Навчити виконанню стройових команд на місці, розмиканню на інтервал витягнутих рук, різнови­дам ходьби, бігу, стрибків. Повто-

Навчити чергуванню вдиху і видиху під час бі­гу на короткі дистанції, фінішуванню.

Провести рухливі ігри та естафети.1

2

3

4
рити комплекс загальнорозвиваль-них вправ на місці №1.8.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів із значенням фізичної культури для здоров'я школярів.

Навчити виконанню стройових команд: "Праворуч!", "Ліворуч!", "Кроком - руш!", "Клас, стій!", рі­зновидам ходьби, бігу, стрибків, комплексу загальнорозвивальних вправ на місці №2.

Навчити техніці бігу із низького старту, на дис­танції, фінішуванню.

Провести рухливі ігри та естафети.
9.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів із загартову­ванням і формуванням правильної постави.

Повторити виконання стройових команд: "Праворуч!", "Ліворуч!", "Кроком - руш!", "Клас, стій!", навчити різновидам ходьби, бігу, стрибків, комплекс загальнорозви­вальних вправ №2.

Навчити техніці "човни­кового" бігу.

Провести рухливі ігри та естафети.
10.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів із значенням рухового режиму.

Повторити виконання стройових команд: "Праворуч!", "Ліворуч!", "Кроком руші", "Клас стій!".

Навчити різновидам ходьби, бігу, стрибків. Повторити комплекс за­гальнорозвивальних вправ №2.

Закріпити техніку "чов­никового" бігу, повторити техніку бігу на короткі дистанції.

Провести рухливі ігри та естафети.
11.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів із загальними відомостями про здоров'я та здо­ровий спосіб життя.

Повторити техніку "чо­вникового" бігу, техніку бігу на короткі дистанції.

Розвиток швидкості за­собами рухливих ігор та естафет.

8

9

1

2

3

4
Навчити виконанню стройових команд: "Праворуч!", "Ліворуч!", "Кроком - руш!", "Клас, стій!", рі­зновидам ходьби, бігу, стрибків. Повторити комплекс загальнороз­вивальних вправ №2.12.

Організований перехід, до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів з біологічною потребою організму в рухах.

Навчити виконанню стройових команд: "Праворуч!", "Ліворуч!", "На місці - кроком руш!", "Кро­ком - руш!", "Клас, стій!", різно­видам ходьби, бігу, стрибків. По­вторити комплекс загальнорозви­вальних вправ №2.

Повторити техніку "чо­вникового" бігу, закрі­пити техніку бігу на коро­ткі дистанції.

Розвиток швидкості за­собами рухливих ігор та естафет.
13.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів з гігієнічними правилами виконання фізичних вправ.

Повторити виконання команд: "Шикуйсь!", "Рівняйсь!", "Струн­ко!", "Вільно!"; навчити різновидам ходьби, бігу, комплексу загальноро­звивальних вправ на місці №3.

Навчити техніці стрибка у довжину з місця, мета­ння малого м'яча у гори­зонтальну ціль.

Розвиток спритності за­собами рухливих ігор та естафет.
14.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів з правилами поведінки на заняттях фізичною культурою з метою запобігання травматизму.

Навчити виконанню стройових команд: "Праворуч!", "Ліворуч!", "На місці - кроком руш!", "Кро­ком - руш!", "Клас, стій!", різно­видам ходьби, бігу. Повторити комплекс загальнорозвивальних вправ на місці №3.

Навчити техніці стрибка у довжину з місця, мета­ння малого м'яча у гори­зонтальну ціль.

Розвиток витивалості за­собами рухливих ігор та естафет.


1

2

3

4

15.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів з руховим ре­жимом дня.

Повторити виконання стройових команд: "Праворуч!", "Ліворуч!", "Кроком руш!", "Клас стій!".

Навчити різновидам ходьби, бігу. Повторити комплекс загальнороз­вивальних вправ на місці №3.

Повторити техніку ме­тання малого м'яча у го­ризонтальну ціль. Сприя­ти розвитку витривалості.

Навчити народній грі.
16.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів з правилами загартовування.

Повторити шикування у шерен­гу, у колону по одному, розмикан­ня на інтервал піднятих рук.

Навчити різновидам ходьби, бігу. Повторити комплекс загальнороз­вивальних вправ на місці №3.

Навчити техніці метання малого м'яча у вертикаль­ну ціль.

Розвиток витривалості.

Навчити рухливій грі.
17.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів з правилами загартовування.

Повторити шикування в шерен­гу, в колону по одному, розмикан­ня на інтервал піднятих рук.

Навчити різновидам ходьби, бігу. Повторити комплекс загальнороз­вивальних вправ на місці №3.

Повторити техніку ме­тання малого м'яча у вер­тикальну ціль.

Розвиток витривалості.

Провести рухливі ігри.
18, 19.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів з правилами особистої гігієни.

Повторити виконання стройових вправ на місці, перешикування з однієї шеренги у дві, три і навпа­ки; різновиди ходьби, бігу, ком­плекс загальнорозвивльних вправ на місці №1.

Навчити пересуванню з футбольним м'ячем, уда­ру по м'ячу носком та зу­пинці його підошвою.

Розвиток швидкості за­собами рухливих ігор та естафет.

10

11

1

2

3

4

20, 21.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів із значенням і змістом фізкультпауз під час ви­конання домашніх завдань.

Навчити комплексу загальнороз-вивальних вправ №2.

Повторити виконання стройових вправ на місці, перешикування з однієї шеренги у дві, у коло, різ­новиди ходьби, бігу.

Навчити пересуванню з футбольним м'ячем, уда­ру внутрішньою стороною ступні та зупинці його підошвою.

Розвиток швидкості за­собами рухливих ігор та естафет.
22, 23.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів з правилами особистої гігієни.

Повторити виконання стройових вправ на місці, перешикування з однієї шеренги у дві, три і навпа­ки; різновиди ходьби, бігу, ком­плекс загальнорозвивльних вправ на місці №2.

Повторити пересування з футбольним м'ячем, удар по м'ячу носком та зупинку його підошвою.

Розвиток спритності за­собами рухливих ігор та естафет.
24, 25..

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити' учнів з правилами виконання ранкової гімнастики.

Навчити комплексу загальнороз-вивальних вправ №3.

Повторити виконання стройових вправ на місці, перешикування на місці і у русі, різновиди ходьби, бігу.

Навчити удару по м'ячу внутрішньою стороною ступні, зупинці м'яча пі­дошвою.

Навчити рухливій грі.
26,

27.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів із значенням та правилами виконання вправ ра­нкової гігієнічної гімнастики.

Повторити виконання стройових команд, розмикання та змикання приставними кроками, різновиди

Прийняти контрольний навчальний норматив з футболу (зупинка м'яча).

Провести навчальну гру у фугбол за спрощеними правилами з використан­ням раніше вивчених прийомів.


1 2

3

4
ходьби, бігу, комплекс загальноро-звивальних вправ №3.28.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів з правилами безпеки під час виконання фізич­них вправ.

Повторити виконання стройових команд, розмикання та змикання приставними кроками, різновиди ходьби, бігу, комплекс загальноро-звивальних вправ на місці №3.

Прийняти контрольний норматив з футболу (біг на 30 м з високого стар­ту).

Провести навчальну гру у футбол за спрощеними правилами.
29, 30.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів з гігієнічними нормами рухової активності.

Повторити виконання стройових вправ на місці, різновиди ходьби, бігу, спеціально-підготовчі вправи бігуна.

Повторити ведення м'яча по колу носком.

Прийняти орієнтовний комплексний тест оцінки стану фізичної підготов­леності (витривалість).
31,

32.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомлення учнів з правилами виконання ранкової гігієнічної гі­мнастики вдома.

Повторити комплекс загально-розвивальних вправ №3.

Навчити народним іграм на місцевості.
33.

Провести нестандартний урок (урок-мандрівка, урок-зустрїч то­що).34.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів з правилами безпеки на уроках гімнастики.

Повторити виконання стройових команд: "Праворуч!", "Ліворуч!", "На місці кроком - руш!", "Клас, стій!", шикування у коло, навчити різновидам ходьби, бігу, стрибків.

Навчити танцювальним вправам, групуванню та перекатам у групуванні.

Розвиток гнучкості, сили засобами рухливих ігор та естафет.

12

ІЗ1

2

3

4
Навчити комплексу загальнороз­вивальиих вправ №4.35.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів з гігієнічними правилами виконання фізичних вправ.

Повторити виконання стройових команд: "Кроком руш!", "Клас, стій!", розмикання на інтервал ви­тягнутих рук.

Навчити різновидам ходьби, бігу, стрибків. Повторити комплекс за­гальнорозвивальиих вправ №4.

Навчити групуванню та перекатам вперед і назад, позиціям ніг, кроку галоп, елементам танцю "гопак".

Розвиток гнучкості, сили засобами рухливих ігор та естафет.
36.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів з правилами поведінки під час занять фізични­ми вправами.

Повторити виконання стройових команд: "Праворуч!", "Ліворуч!", "На місці кроком - руш!", "Клас, стій!", шикування у коло.

Навчити різновидам ходьби, бігу, стрибків Повторити комплекс за­гальнорозвивальиих вправ №4.

Навчити стійкам на ни­зькій колоді з різними по­ложеннями рук, зіскоку вигнувшись, елементам танцю "гопак".

Розвиток гнучкості, сили засобами рухливих ігор та естафет.
37.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів з правилами поведінки під час занять гімнасти­чними вправами.

Повторити виконання стройових команд: "Праворуч!", "Ліворуч!", "На місці кроком - руш!", "Клас, стій!", шикування у коло.

Навчити різновидам ходьби, бігу, стрибків. Повторити комплекс за­гальнорозвивальиих вправ №4.

Навчити стійкам на ни­зькій колоді з одночасни­ми рухами руками, зіско­ку вигнувшись, елементам танцю "гопак".

Розвиток гнучкості, сили засобами рухливих ігор та естафет.
38.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення

Навчити ходьбі на нос­ках, з високим підніман-1

2

3

4
завдань на урок.

Ознайомити учнів з формуван­ням правильної постави.

Повторити виконання стройових команд: "Праворуч!", "Ліворуч!", "Кроком руш!", "Клас, стій!", ши­кування у колону по одному.

Навчити різновидам ходьби, бігу, стрибків, комплексу загальнороз­вивальиих вправ №7.

ням колін на низькій ко­лоді, лазінню по похилій гімнастичній лаві, танцю­вальним вправам.

Розвиток гнучкості, сили засобами рухливих ігор та естафет.
19

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів із значенням фізичної культури для здоров'я школярів.

Повторити виконання стройових команд: "На місці - кроком руш!", "Кроком руш!", "Клас, стій!", роз­микання на інтервал витягнутих рук, комплекс загальнорозвиваль­иих вправ №7,

Навчити різновидам ходьби, бігу, стрибків.

Навчити ходьбі з висо­ким підніманням колін, присіду з різними поло­женнями рук на низькій колоді, зіскоку вигнув­шись, лазінню по гімнас­тичній стінці, танцюваль­ним вправам.

Розвиток гнучкості, сили засобами рухливих ігор та естафег.
40.

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

Ознайомити учнів з біологічною потребою організму в рухах.

Повторити виконання стройових команд: "Праворуч!", "Ліворуч!", "Кроком руш!", "Клас, стій!", ши­кування у колону по одному, ком­плекс загальнорозвивальиих вправ №7.

Навчити різновидам ходьби, бігу, стрибків.

Повторити ходьбу з ви­соким підніманням колін, присід з різними поло­женнями рук на низькій колоді, зіскок вигнув­шись, лазіння по гімнас­тичній стінці.

Провести рухливі ігри та естафети.
41

Організований перехід до місць занять. Шикування. Повідомлення завдань на урок.

- Ознайомити учнів із значенням рухового режиму дня.

Повторити виконання стройових

Закріпити, ходьбу з ви­соким підніманням колін, присід з різними поло­женнями рук на низькій колоді, зіскок вигнув­шись, лазіння по гімнас-

14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации