Контрольна робота - Основи теорії організації - файл n3.doc

Контрольна робота - Основи теорії організації
скачать (800.6 kb.)
Доступные файлы (3):
IMG_0002.jpg826kb.10.03.2011 23:22скачать
n2.db
n3.doc178kb.11.03.2011 22:23скачать

n3.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ “ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
Факультет технології і організації виробництва
Кафедра Е і М


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

„Організація виробництва”

на тему:

„Основи теорії організації”


Виконала

ст. гр. МП-07-5_______________________________________Гусар А. М.

зал. книжка (дата, підпис)

№ 140810

Перевірив _______________________________________ Скрипка В.М.

(дата, підпис)
Красноармійськ

2011
ПЛАН
1. Сутність курсу „Організація виробництва”

2. Закони організації

3. Класифікація зв’язків і з’єднань в структурах

4. Ціль, розділи, етапи та методи організаційного проектування

5. Практична частина
1. Сутність курсу „Організація виробництва”
Існує ряд трактувань терміну “організація”, що диктує необхідність їх осмислення, аналізу і узагальнення. Ще в 1925 р. в своїй фундаментальній праці “Тектологія (Загальна організаційна наука)” А.А. Богданов писав: „Всяка людська діяльність об’єктивно є організуючою або дезорганізуючою. Частіше всього термін „організувати” означає згрупувати людей для якої-небудь мети, координувати і регулювати їх дії у дусі доцільної єдності”.

Виходячи з цього суть поняття „організація” в широкому сенсі можна визначити: 1) як „внутрішню впорядкованість, узгодженість, взаємодію більш менш диференційованих і автономних частин цілого, обумовлену її будовою”; 2) як „сукупність процесів або дій, які ведуть до утворення і вдосконалення взаємозв’язку між частинами цілого”; З) як о6’єднання людей, що спільно реалізують деяку програму або ціль і що діють на основі визначених процедур і правил”. Якщо перші два визначення взаємодоповнюють один одного і характеризують організацію як всеприроднє явище, відображаючи деякий стан і процес, то останнє має вужче, соціальне застосування стосовно людських організацій. Таким чином, в найзагальнішому випадку під організацією слід розуміти впорядкований стан елементів цілого і процес по їх впорядкуванню в доцільну єдність. На малюнку 1.1 приведено структурне представлення поняття „організація”.Малюнок 1.1. Структурне представлення поняття „організація”

Організація, що розглядається в статиці, це деяке цілісне утворення (соціальне, технічне, фізичне, біологічне), що має цілком певну передпризначеність. У динаміці вона представляється у вигляді різноманітних процесів по впорядкуванню елементів, формуванню і підтримці цілісності новостворюваних або функціонуючих природних об’єктів. Ці процеси можуть складатися з цілеспрямованих дій людей, і тоді можна говорити про організацію як функцію управління, або складатися з природних фізичних процесів, тобто мати самоорганізуючий початок.

Організація, розглянута в приведеній інтерпретації, носить всеосяжний характер. Властиві нею прояви знаходять своє реальне втілення в творіннях людських рук (технічних, соціально-економічні і виробничі системи і т.п.) і природи.

Стосовно виробничих систем структуру поняття “організація” можна конкретизувати і уточнити з погляду змісту компонентів організації і їх зв’язків. Для виробничих систем організацію в статиці необхідно розглядати ширше, не тільки з погляду “впорядкування стану цілого, але і з погляду змісту субстанції і її якість. Важлива не тільки наявність компонентів структури як таких, але і їх зміст. Без оптимізації рівня змісту і якості компонентів неможливо організувати ефективний процес по переробці входу системи в її вихід. Аналогічно необхідно уточнити і конкретизувати організацію в динаміці. Суттю організації виробничих систем в динаміці є не процес ради процесу, а процес ради досягнення мети системи. І в цьому випадку „організація” виступає як процес, функція управління системою по досягненню цілей виробничої системи, її місії. Крім того, стосовно виробничих систем організацію слід розглядати одночасно з двох сторін: 1) з погляду субстанції системи, її структури і змісту, суті і форми організації як юридичної особи; 2) з погляду процесу по переробці входу системи в її вихід як функції управління по досягненню місії, цілей системи.

На основі розглянутої структури пропонується наступне визначення поняття „організація”: організація - це єдність субстанції системи і процесу її функціонування. Для виробничих систем поняття „Організація виробництва” можна конкретизувати таким чином. Організація виробництва - єдність структури і змісту системи, її форми як юридичної особи, з одного боку, і процесу функціонування системи в організації праці, основного і обслуговуючого виробництв, організації контролю якості і сертифікації продукції, тактичного маркетингу і логістики.

Основні методи, при вивченні “Організації виробництва”: системний підхід, інші наукові підходи (функціональний, відтворювальний, маркетинговий, динамічний і ін.), аналіз і синтез, класифікація і кодування, сегментація ринку, стратегічне і тактичне планування, дедукція і індукція, частковості і узагальнення і ін.
2. Закони організації
Закон є віддзеркалення об’єктивних і стійких зв’язків, що виявляються в природі, суспільстві і людському мисленні. Вони можуть носити загальний (всеприродній), і приватний (специфічний) характер, відображати суворо кількісні і якісні зв’язки, відноситися до законів функціонування і законів розвитку, законам динамічним і статистичним. Динамічні закони проявляють себе через однозначність причинних зв’язків, в той час як статистичні закони представляють єдність необхідних і випадкових подій. Закономірність є об’єктивно існуючий стійкий зв’язок між явищами і їх причинами. Закономірності виявляються в результаті узагальнення фактів в певній області. Закони організації можна підрозділити на закони, що виявляються в статиці і в динаміці. Приведемо докладніший опис суті і механізму цих законів стосовно виробничих систем

Закон композиції відображає необхідність узгодження цілей організації: вони мають бути спрямовані на підтримку основної мети більш загального характеру. Своє відношення до проблеми реалізації цього закону Г. Емерсон виразив таким чином: „Якби могли об’єднати всі цілі і ідеали, що надихають організацію від до низу верху, зібрати їх так, щоб всі вони діяли в одному і тому ж напрямі, то результати вийшли б колосальні. Але оскільки на ділі всі вони тягнуть в різні боки, рівнодіюча часто виявляється дуже слабкою, а іноді і просто негативною”. З цього виходить, що в цілеспрямованих системах є:

- проблема визначення загальної мети;

- проблема багатьох цілей;

- проблема узгодження багатьох цілей.

Закон пропорційності в широкому сенсі відображає необхідність певного співвідношення між частинами цілого, і сорозмірність, відповідність або залежність.

Свідомо або неусвідомлено людина завжди прагне до гармонії, до певних пропорцій в речах, що оточують його, процесах і явищах. Пропорції відображають об’єктивно існуючі зв’язки і залежності між частинами цілого. Дуже часто деякі пропорції йдуть своїм корінням в глиб століть. В той же час можна привести безліч прикладів суб’єктивізму в поглядах на відомі співвідношення. Іноді цей суб’єктивізм знаходить суспільне визнання. І вже новий погляд на пропорції панує в суспільстві. Це говорить про те, що одні пропорції непідвладні часу, інші - рухомі і динамічні. Вони складаються під впливом різних чинників. До них відносяться такі найбільш активні, як зміна соціально-економічних умов розвитку, науково-технічний прогрес, зміна потреб і доходів населення, суспільних поглядів і так далі Досягнення необхідних пропорцій, відповідності, відповідності, співвідношень у межах організації будь-якої природи рівнозначно підвищенню життєздатності системи і ефективності її функціонування. Невідповідність між частинами, елементами цілого називається диспропорцією.

Закон пропорційності почав виявлятися задовго до його усвідомлення і теоретичного обґрунтування. У найбільш явній формі він знайшов віддзеркалення в архітектурі, яку називають кам’яним літописом історії. Найважливішими методами забезпечення пропорційності є балансові методи, методи оптимізації, мережеві методи і ін. Свідома реалізація законів композиції і пропорційності в організації вимагає обов’язкового використання набору принципів планування, координації і повноти виконання функцій виробництва і управління.

Закон найменших А.А. Богданов сформулював таким чином: сумарна стійкість комплексу по відношенню до даного середовища є складний результат часткових стійкостей різних частин цього комплексу i відношенню до направлених на них дій, іншими словами, структурна стійкість цілого визначається його найменшою частковою стійкістю. Цей загальноорганізаційний закон відноситься до будь-яких видів цілісних утворень в природі і суспільстві. Наочним прикладом прояву закону найменших є елементарний ланцюг, що складається з ланок неоднакової міцності (тобто ланцюг непропорційний). Вона витримує ту вагу, яка витримає її найбільш слабка (відносно міцності) ланка. Так само логічний ланцюг доказів рушиться, якщо хоч би одна з її ланок не витримує критики, виявляється недостатньо аргументованим. Якість роботи системи як сукупності взаємозв’язаних відділів визначається якістю роботи найменш кваліфікованого відділу.

Закон онтогенезу зумовлює, що кожна організація проходить в своєму розвитку такі фази життєвого циклу, як становлення, розквіт, згасання. Онтогенез - термін, введений німецьким біологом Є. Гекелем - характеризує сукупність перетворень, що зазнають організмом від зародження до кінця життя. Цей термін запозичений організаційною наукою з біології для опису першоутворень, що протікають в організаційних системах. У суспільстві, що постійно оновлюється, одні об’єкти народжуються, інші - процвітають, а треті - вмирають, але система продовжує жити. Дослідження структури етапів життєвого циклу різних об’єктів, динаміки їх якісних, вартісних і тимчасових параметрів є актуальною проблемою теорії менеджменту.

Закон синергії полягає в тому, що сума властивостей організаційного цілого перевищує арифметичну суму властивостей кожного з його елементів окремо. В термінах системного підходу можна дати інше визначення закону синергії: сума властивостей системи не дорівнює сумі властивостей її компонентів. При хорошій організованості системи сума властивостей системи повинна перевищувати суму властивостей її компонентів, а при поганій організованості, наприклад, ефективність функціонування системи буде нижча за сумарну ефективність її компонентів. При цьому під властивістю елементу розуміється склад параметрів, що характеризує його, їх взаємозалежність, зміна в часі.

Закон синергії часто називають основоположним законом організації. І це зовсім не випадково. Саме завдяки його прояву теорія і практика організації стають четвертим чинником ефективності виробництва, що достатньо переконливо демонструють приведені вище приклади. Обґрунтованість закону синергії визначається також і тим, що дія інших законів організації кінець кінцем направлена на досягнення вищих значень синергетичного ефекту. Економічна природа отримання синергетичного ефекту така ж як і природа, допустимий, підвищення якості продукції, досягнення конкурентоспроможності організації. Чинники збільшення синергетичного ефекту виявляються по наступних ознаках: змісту (технічні, економічні, організаційні, психологічні, політичні, екологічні, культурні, демографічні); стадіям життєвого циклу об’єкту управління; функціям управління (стратегічний маркетинг, планування, організація процесів); у часі (стратегічні, тактичні, оперативні).

Закон інформованості-впорядкованості встановлює, що в організованому цілому не може бути більше порядку, чим інформації. Упорядкованість - характеристика системи, що відображає наявність певним чином встановлених взаємозв’язків. Чим більше якісної інформації, тим стійкіше організація. Очевидно, досягнутий порядок можна охарактеризувати за допомогою як якісних, так і кількісних методів. Так, порядок можна в принципі визнати повним, якщо в ньому знайшли практичне втілення три аспекти впорядкованості, які витікають з того, що визначені:

- межі системи тобто встановлено, які саме елементи вона включає;

- змінні які характеризують елементи, які створюють систему;

- характер дії кожного елементу і система їх взаємодії.

Таким чином, наше знання про систему пов’язане з порядком в ній.

Закон єдності аналізу і синтезу полягає в тому, що процеси розділення, спеціалізації, диференціація з одного боку, необхідно доповнюються протилежними процесами - єднання, кооперації, інтеграції - з іншого. Мета аналізу систем - можливе повніше пізнання закономірностей їх функціонування при існуючій заданій структурі. У основі аналізу як способу пізнання лежить така ознака систем, як подільність, декомпозиція. Система - це таке ціле, яке не можна розділити на незалежні частини, оскільки коли система розчленована, вона втрачає свої істотні властивості. З даної причини система є ціле, яке не можна зрозуміти шляхом аналізу. Проте аналіз слід розглядати в єдності з синтезом як найбільш складним методом системного мислення.

Синтез - це об’єднання в єдине ціле частин, властивостей, стосунків, виділених за допомогою аналізу. Аналіз зосереджений на структурі, він показує, як працюють частини цілого. Синтез акцентує увага на функціях, він відкриває, чому вони (частини) діють саме так. Завдання синтезу - спроектувати, таку структуру системи, при якій щонайкраще будуть реалізовані задані нею функції. Стадія синтезу відноситься до активної системососозідаючої діяльності людини, будь то конструювання технічних систем або розробка оптимальних ієрархічних структур управління соціально-економічними або виробничими процесами. У найбільш загальній формі синтез нової системи включає три етапи: 1) визначення всіх необхідних функцій, які мають бути виконані; 2) знаходження хоч би одного безумовно здійснюваного способу виконання кожної функції; 3) знаходження схеми або моделі, в рамках якої можна спільно виконати окремі функції для досягнення загальних цілей.

Вивчення окремих методологічних і методичних аспектів аналізу і синтезу, узятих як самостійні способи пізнання, приводить до думки про обмежений характер кожного з них окремо. дійсно, якщо ми використовуємо аналітичний метод, то розчленовуємо ціле як продукт синтезу, проведеного в будь-якій з передуючих аналізу моментів часу; якщо ми здійснюємо синтез, то ми маємо як матеріал окремі частини, отримані в передування синтезу час аналітичним методом.

Закон самозбереження свідчить, що будь-яка організаційна (фізична) система прагне зберегти себе як цілісне утворення і, отже, економніше витрачати свій ресурс. Найважливішою умовою збереження системи є забезпечення її рівноважного функціонування. Рівновага неживих систем пов’язана з досягненням максимального рівня ентропії. Рівноважний стан живого організму припускає безперервна підтримка ентропії системи на низькому рівні, безперервна протидія разупорядоченим чинникам. Життя, виживання, рівновага, стійкість - це ключові поняття для розкриття змісту закону самозбереження. Функція організації може прагнути до досягнення рівноваги, наприклад, в стабільності кадрового складу, підтримці рівня запасів, фінансів і так далі З розвитком організації пов’язана проблема динамічної рівноваги, тобто рівноваги із зміною структури під впливом зовнішніх або внутрішніх чинників.

Важливим аспектом рівноваги, пов’язаним з виживанням, є стійкість функціонування системи.

Одним з критеріїв самозбереження системи є її уміння (здатність) адаптуватися до змін чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. Розрізняють наступні види адаптації: короткочасну і довготривалу; структурну (у статиці) і функціональну (у динаміці); активну і пасивну. Одним з найважливіших чинників самозбереження системи є уміння долати перешкоди, які підрозділяються на розбіжності і суперечності (конфлікти). Розбіжності - це розривши тим часом, який бачить себе сама організація, і тим, що вона є насправді. Вони бувають п’яти видів: 1.) з приводу цілей організації 2) з приводу засобів їх досягнення; З) щодо методів менеджменту; 4) щодо чинників зовнішнього середовища (погроз і можливостей); 5) щодо чинників внутрішнього середовища (слабкості і сили). Конфлікт визначається тим, що свідома поведінка однієї із сторін (особа, група, організація) вступає в суперечність з інтересами іншої сторони. З погляду причин конфліктної ситуації виділяються конфлікт цілей, конфлікт поглядів, виробничий конфлікт і ін.

На основі сказаного можна зробити ряд висновків, що характеризують механізм дії закону самозбереження. По-перше, самозбереження є виживання системи через підтримку її цілісності, стан рухомої рівноваги і. стійкості, економного використання її потенціалу. По-друге, самозбереження безпосередньо пов’язане з адаптацією системи. По-третє, необхідною умовою самозбереження виступає розвиток організації.
3. Класифікація зв’язків і з’єднань в структурах
Прямі і зворотні зв’язки. Прямий зв’язок є первинною початковою дією на певний об’єкт. Зворотний зв’язок - це віддзеркалення даним об’єктом наданої на нього прямої дії, направлене на джерело цієї дії. У саморегульованих системах зворотний зв’язок є реагуванням компонентів (індивідів і організацій) на здійснювані на них прямі дії. При переході від прямого зв’язку до зворотної відбувається взаємозаміна суб’єкта і об’єкту дії. Суб’єкт стає об’єктом, а об’єкт - суб’єктом. У реальності прямі і зворотні зв’язки знаходяться в єдності і формують цілісну структуру.

Основні, доповнюючі, дублюючі, контрольні і такі, що коректують зв’язки. Основні зв’язки визначають будову системи і формують головний контур структури. Основні види зв’язків встановлюють вторинний контур структури, призначення якого - забезпечити функціонування її головного контуру. Доповнюючі зв’язки створюють умови для ефективної реалізації основних зв’язків. Наприклад, основні зв'язки між суміжними виробництвами повинні доповнюватися зв'язками цих виробництв з транспортним цехом. Дублюючі зв’язки забезпечують гарантованість здійснення певних функцій системи і її окремих підрозділів у разі порушення зв’язків, що забезпечують реалізацію цих функцій. Вони підрозділяються на що постійно діють і резервні, встановлювані тільки в умовах порушення основних зв’язків. Контрольні зв’язки дозволяють забезпечити раціональність як окремих міжкомпонентних зв’язків, так і всієї структури організації в цілому. Строгий облік і контроль є одним з найважливіших умов ефективного функціонування організації. Зв’язки, що коректують, забезпечують внесення змін до реалізації міжкомпонентних зв’язків організації, дозволяють усунути відхилення, що виникли в процесі функціонування системи, і адаптувати існуючу структуру до нової ситуації. Зв’язок, що коректує, здійснюється зазвичай по тих же самих каналах, що і первинний зв’язок. Проте вона може здійснюватися і по інших каналам. Наприклад, вищестоящий керівник може безпосередньо внести корективи до вказівок, дані підлеглим іншими керівниками.

Позитивні, негативні і нейтральні зв’язки. Позитивні зв’язки підвищують організованість і значущість відповідного компоненту системи. Негативні зв’язки знижують організованість і значущість даного компоненту системи. Нейтральні зв’язки не приводять до істотних змін компонентів.

Слід мати на увазі, що між одними і тими ж компонентами системи можуть одночасно існувати і позитивні, і негативні, і нейтральні зв’язки. По-перше, навіть між двома компонентами системи може існувати декілька каналів зв’язку, наприклад, в різних сферах діяльності. Разом з позитивною технологічною дією може бути негативне організаційне і нейтральне По-друге, між компонентами системи існують прямі і зворотні зв’язки, а також зустрічні прямі, які можуть мати різну знаковість. Можуть бути виділені наступні варіанти співвідношення позитивних і негативних зв’язків:

- зустрічні прямі позитивні зв’язки - взаємопідтримка (наприклад, стосунки між підрозділами що мають загальний інтерес);

- зустрічні прямі негативні зв’язки - взаємоослаблення (наприклад, стосунки між підрозділами, що мають протилежні інтереси);

- зустрічні прямі зв’язки, що мають різну знаковость (одні - позитивну, а інші - негативну), приводять до ослаблення одного і посиленню іншого учасника стосунків.

Варіанти співвідношення знаковості прямих і зворотних зв’язків наступні:

- прямі і зворотні зв’язки позитивні. Відбувається посилення об’єкту дії і підвищення рівня його організованості. Цьому сприяють і власні дії даного об’єкту;

- прямі і зворотні зв’язки негативні. Пряма дія послаблює і дезорганізовуватиме об’єкт, зворотне - протистоїть цьому і стримує процес дезорганізації (наприклад, реакція персоналу підприємства на помилкову реорганізацію);

- прямі зв’язки позитивні, зворотні - негативні. Пряму дію підсилює і організовує об’єкт, зворотне - протистоїть цьому (наприклад, через нерозуміння власних інтересів);

- прямі зв’язки негативні, зворотні - позитивні. Пряма дія послаблює і дезорганізовуватиме об’єкт, зворотне також сприяє цьому.

Таким чином, якщо перші два варіанти дії зв’язків сприяють розвитку об’єкту, то останні варіанти ведуть до його ослаблення і дезорганізації.

Вертикальні і горизонтальні зв’язки. Вертикаль, зв’язками можуть бути не тільки стосунки ієрархічної підпорядкованість, але і будь-які інші міжрівневі стосунки (технологічні, соціальні і ін.). Спрямованість дій при цьому також не є однозначною: прямі зв’язки мають напрям зверху вниз, зворотні - від низу до верху. Можлива і протилежна спрямованість. Наприклад, неформальне відношення підлеглого до керівника викликає у останнього у відповідь реакцію. Горизонтальними зв’язками є відношення між компонентами одного рівня організації (цех-цех, співробітник-співробітник).

Безперервні і дискретні зв’язки. Безперервні зв’язки складають основу структури організації, забезпечують стабільність такої структури. Це не припускає обов’язкової наявності яких-небудь безперервних процесів, що протікають між відповідними компоненту і системи. Важливо, щоб існувала постійна взаємообумовленість і взаємузгодженість функціонування цих компонентів організації. Безперервними є, наприклад, стосунки ієрархічної підпорядкованості або стосунки між цехами-суміжниками. Дискретні зв’язки припускають наявність певних тимчасових розривів в їх реалізації. Вони підрозділяються на періодичних і ситуаційні Періодичні зв’язки характеризуються циклічністю в їх реалізації (наприклад, стосунки між бухгалтерією і складом з приводу інвентаризації наявного майна). Ситуаційні зв’язки встановлюються у міру виникнення відповідної ситуації. Наприклад, стосунки між конструкторським бюро і виробничим цехом з приводу запуску у виробництво нової продукції.

Інваріантні і варіабельні зв’язки. Інваріантними є зв’язки, які можуть залишатися практично незмінними при різній зміні ситуації і умов функціонування організації. Інваріантність може бути обумовлена:

- сутнісними характеристиками системи, її цільовою орієнтацією і функціональним призначенням (наприклад, стандартність технології в багатьох виробництвах зумовлює інваріантність зв'язків між технологічним і переходами);

- специфікою реалізації зв’язків в даній конкретній органі з (так, управлінський догматизм обумовлює жорстку однозначність зв'язків між керівником і підлеглим). Варіабельними є зв’язки, які при певній зміні ситуації також змінюють свої характеристики. Варіабельність зв’язків може виявлятися в зміні їх змістовній насиченості, а також в переході їх з одних класифікаційних груп в інших. Прямий зв’язок може переходити в зворотну, а зворотна - в пряму; основна - в доповнюючу, а доповнююча - в основну і так далі Такі варіабельні зв’язки можуть існувати між службою маркетингу і основним виробництвом. Зв’язок може ставати то безперервним (коли необхідне постійне спостереження або дія), то періодичним (коли встановлюється чітка циклічність у функціонуванні і зміні стану середовища), то ситуативним (коли виникає необхідність „економії зв’язку” і на перше місце виходить завдання адаптації організації до ситуації, що змінюється).

З’єднання. З’єднання - це вузол зв’язку зі всією сукупністю вхідних і вихідних з нього каналів. З’єднання встановлює зв’язок даного „вузлового” елементу з іншим елементом системи. Розглянемо типологію з’єднань.

Послідовне з’єднання, при якому вузол зв’язку має один вхід і один вихід, наприклад, послідовний інформаційний зв’язок одних членів організації з іншими (мал. 1.2. а).

Зустрічне з’єднання, при якому у даного вузла зв’язку в рамках даної структури відсутній вихід, але є два канали входу - просте зустрічне (мал. 1.2, 6) або більше двох каналів - багатоканальне зустрічне з’єднання (мал. 1.2. в). Наприклад, в рамках інформаційної структури це може бути зв’язок декількох підрозділів, що поставляють інформацію, з конкретним виконавцем, що використовує інформацію у виробничому процесі.

З’єднання, що розходиться, при якому даний вузол зв’язку в рамках даної структури не має каналів входу, але має два канали виходу, - що просте розходиться (мал. 1.2, г) або більше двох каналів - багатоканальне з’єднання, що розходиться (мал. 1.2, д). Прикладом може бути прямий зв’язок керівника організації зі свої підлеглими.

Просте багатоканальне з’єднання, при якому кожен вузол зв’язку і декілька каналів входу і таке ж число каналів виходу (мал. 1.2, е). Мається два основні варіанти з’єднань даного типу:

- вузол зв’язку є її простим ретранслятором. Певний канал входу продовжується у відповідному каналі виходу. По суті, в одному вузлі зв'язку інтегровано декілька виробничих з'єднань. Прикладом може служити ситуація, коли декілька виробничих потоків проходять через єдиний пост міжопераційного контролю;

- канали входу не знаходять прямого продовження в каналах виходу. На виході встановлюються нові зв'язки і стосунки з іншими компонентами системи. Наприклад управління цехом отримує виробничі завдання від декількох функціональних служб підприємства, на основі яких встановлює завдання аналогічно числу виробничих ділянок.

Звужуюче з’єднання при якому число виходів даного вузла зв'язку менше ніж число входів (мал. 1.2, же). Приватним варіантом є конвергентне з'єднання, що має тільки один канал виходу (мал. 1.5, з). В рамках інформаційної структури та кит вузлом зв'язку може бути ділянка проміжної переробки інформації, що поступає від різних підрозділів для наступної її передачі керівництву.

З'єднання, що розширює, при якому число входів даного вузла зв'язку менше, ніж число виходів (мал. 1.2, і). Приватним варіантом є дивергентне з’єднання, і лише один канал входу (мал. 1.2., до). Наприклад, одноканальний зв’язок керівника цеху з керівництвом організації і багатоканальна - з начальником ділянок.

На основі розглянутих з'єднань може бути побудоване велика кількість різноманітних структур. Структури класифікуються по трьом основним напрямам: 1) способу зв’язку; 2) змісту і функціональному призначенню; 3) об’єкту формування.

Спосіб зв’язку, який визначає будова структури, її організаційну форму. Що визначає для віднесення структури до тієї або іншої класифікаційної групи є відповідь на питання, яким чином сполучені між собою компоненти.

Мал. 1.2. Типи з’єднань:

а - послідовне; б - просте зустрічне; в - багатоканальне зустрічне; г - просте, що розходиться; д - багатоканальне, що розходиться; е - просте багатоканальне; ж - що звужує; з - конвергентне і розширююче; и - дивергентне.
4. Ціль, розділи, етапи та методи організаційного проектування
Організаційне проектування - це комплекс робіт із створення підприємства, формування структури і системи менеджменту, забезпечення його діяльності всім необхідним. Метою організаційного проектування є забезпечення високого рівня організованості діяльності підприємства (організації). Для забезпечення високого рівня організованості будь-якої діяльності необхідно, щоб вона була спроектована, націлена, регламентована, нормована, забезпечена необхідними інструкціями, інформацією і ресурсами, здійснювалася за раціональною для даних умов технологією. Місце організаційного проектування структури і процесів у виробничому циклі показане на мал. 1.3.Малюнок 1.3. Місце організаційного проектування структури і процесів у виробничому циклі

Організаційний проект структури може складатися з наступних розділів:-

- ідея організаційного проекту структури, витікаюча із стратегії організації, сформованої на стадії стратегічного маркетингу;

- виробнича структура організації;- організаційна структура організації;

- персонал організації;

- потреба в матеріальних ресурсах організації на планований період (нормативи і норми, об’єми, витрати, терміни постачань, постачальники і ін.);

- фінанси;

- інформаційне забезпечення управління;

- взаємодія структур організації;

- ефективність проекту.

Етапи організаційного проектування:

1) формулювання ідеї організаційного проектування на основі маркетингових досліджень;

2) системний аналіз і структуризація проблеми (об’єкту);

3) розробка виробничої структури організації (числа і взаємозв'язків виробничих підрозділів, форм з'єднань, планування підрозділів і т. п.);

4) розробка організаційної структури організації;

5) розробка положень (посадових інструкцій) про служби;

6) розробка норм і нормативів;

7) підбір персоналу і комплектування штату організації;

8) розрахунок потреби в різних видах ресурсів (по їх видах, об’єктах і т. д.).

9) техніко-економічне обґрунтування організаційного проекту;

10) узгодження і затвердження проекту, передача його для використання.

Головною умовою розробки якісних організаційних проектів є аналіз і по можливості дотримання принципів раціоналізації структури організації.

По окремих розділах або проблемах організаційного проекту можуть застосовуватися різні методи розробки. Планування підрозділів може бути спроектована із застосуванням методів аналогії і заснована на апробованих проектах. Норми і нормативи витрати ресурсів, нормативні документи, що регламентують функціонування елементів організації, можуть бути розроблені із застосуванням досвідчено-статистичних методів, заснованих на використанні досвіду працівників, або із застосуванням експериментальних (досвідчено-промислових) і розрахунково-аналітичних методів. При проектуванні окремих складових організаційного проекту може застосовуватися також блоковий метод (метод дитячого конструктора).
5. Практична частина
На прямоточній потоковій лінії обробляються деталі. Вихідні дані до роботи приведені в таблиці 1.1.

Необхідно:

- визначити такт роботи потокової лінії;

- розрахувати число робочих місць і число робітників на лінії;

- скласти графік-регламент роботи устаткування і робочих;

- намітити шляхи підвищення ефективності роботи на потоковій лінії.

Таблиця 1.1.

Технологічний процес обробки деталі

№ операцій

Показники

Варіант (0)

Операція, норма часу в хвилинах

1

Свердлити отвір у площині під опорний ролик

4,5

2

Фрезерувати торець із внутрішньої сторони

2,0

3

Свердлити отвір до перетинання з литим каналом

3,1

4

Нарізати, різьблення

2,9

5

Свердлити отвір на прохід

5,0

6

Ввернути в картер шпильки і загорнути гайки

4,9

7

Нарізати різьблення

6,0

8

Цековати отвори

7,0

Добова програма, штук

200

Розв’язання:

1. Під ритмом чи середнім тактом лінії розуміється проміжок часу між випуском двох суміжних однакових деталей (виробів) чи передатних партій деталей.

Середній такт потокової лінії визначається по формулі:

r = T*S / N,

де T – тривалість розрахункового періоду ефективної роботи, хв (режим роботи двозмінний, тривалість зміни – 8 годин);

N – кількість деталей (виробів), підлягаючих виготовленню на розрахунковий період, штук;

S – число робочих змін на добу.

r = (8*2*60)/200 = 4,8 хв/шт.

Отже, середній такт роботи потокової лінії складає 4,8 хв/шт.

Величина, зворотна такту, яка характеризує кількість виробів, які випускаються в одиницю часу, має назву темп потокової лінії та розраховується за годину.

Темп = 60 / r = 60 / 4,8 = 12,5 шт/год

2. Розрахункова кількість устаткування робочих місць на кожну операцію технологічного процесу визначається по формулі:

Cpi = tшт / r,

де tшті - норма штучного часу на і-ої операцій.

Cp1 = 4,5/4,8 = 0,93

Cp2 = 2,0/4,8 = 0,41

Cp3 = 3,1/4,8 = 0,64

Cp4 = 2,9/4,8 = 0,6

Cp5 = 5,0/4,8 = 1,04

Cp6 = 4,9 /4,8 = 1,02

Cp7 = 6,0/4,8 = 1,25

Cp8 = 7,0/4,8 = 1,45

Cp – розрахункова кількість робочих місць на кожну операцію,

Cn – прийнята кількість робочих місць на кожну операцію.

Розрахунок прийнятих робочих місць: виконується шляхом округлення розрахункового числа робочих місць до найбільшого цілого числа.

Cn1 =1 станок

Cn2 = 1 станок

Cn3 = 1 станок

Cn4 = 1 станок

Cn5 = 2 станка

Cn6 = 2 станка

Cn7 = 2 станка

Cn8 = 2 станка

3. Коефіцієнт завантаження устаткування по кожній операції визначається відношенням розрахункового числа верстатів до прийнятого:

Kp = (Cpi / Cni) * 100%

Kp1 = (0,93/1)*100% = 93

Kp2 = (0,41/1)*100% = 41

Kp3 = (0,64/1)*100% = 64

Kp4 = (0,6/1)*100% = 60

Kp5 = (1,04/2)*1005 = 52

Kp6 = (1,02/2)*100% = 51

Kp7 = (1,25/2)*100% = 62

Kp8 = (1,45/2)*100% = 72

Загальний коефіцієнт завантаження в цілому по лінії (Кзаг) дорівнює:

Кзаг = (? Cpi / ? Cni)*100%,

Кзаг = (7,34/12)*100% = 61

4. Складемо стандарт – план роботи (табл. 1.2.)

5. Розрахуємо кількість операторів = 9*2 = 18*1,1 = 20 робітників, так як робота в дві зміни.

Висновок. Кількість робочих місць – 12, кількість робочих із врахуванням вихідних днів та роботи у дві зміни – 20 чоловік.


Таблиця 1.2.

Стандарт-план


№ операції

Операція

Норма часу, хвл

Такт, хвл

Число робочих місць

№ робочого місця

Заванта-ження робочого місця

Кіл-ть операторів

Визначення роботи

Порядок обслу-говування місць

Графік роботи обладнання і переходу робочих місць за період обороту лінії (480 хвилин)

Випуск виробу за 480 хв

Ср

Сn

%

хвл

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

360

390

420

450

480

1

Свердлити отвір у площині під опорний ролик

4,5

4,8

0,93

1

1

93

445

1

А


2

Фрезерувати торець із внутрішньої сторони

2,0

4,8

0,41

1

2

41

197

1

Б3

Свердлити отвір до перетинання з литим каналом

3,1

4,8

0,64

1

3

64

308

1

В4

Нарізати різьблення

2,9

4,8

0,6

1

4

60

288

1

Г5

Свердлити отвір на прохід

5,0

4,8

1,04

2

5

6

100

4

480

20

2

Д

Е6

Ввернути картер шпильки і загорнути гайки

4,9

4,8

1,02

2

7

8

100

2

480

10

2

Ж

З7

Нарізати різьблення

6,0

4,8

1,25

2

9

10

100

25

480

120

2

Л

М8

Цековати отвори

7,0

4,8

1,45

2

11

12

100

45

480

216

2

Н

ОДобова програма, штук

200


12Список використаної літератури
1. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 524 с.

2. Курочки А.С. Организация производства: Уч. Пособие. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.

2. Теория организации: Учебник / Под ред. В. Г. Алиева. - М.: Луч, 1999. – 416 с.

3. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2003. - 672 с. - (Серия „ Высшее образование”).

4.

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации