Навчальна програма - Документна лінгвістика - файл n1.doc

Навчальна програма - Документна лінгвістика
скачать (288 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc288kb.13.10.2012 20:59скачать

n1.doc

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Одеський національний політехнічний університет
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності
.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни
«Документна лінгвістика»
Для студентів гуманітарного факультету
Рівень підготовки – бакалавр

Галузь знань – 0205 - Культура

Спеціальність – 6.020105 – Документознавство та інформаційна діяльність


Одеса 2011

1. Мета та задачі дисципліни, її місце і значення

у навчальному процесі

Метою викладання дисципліни «Документна лінгвістика» є надання студентам необхідних теоретичних знань і початкових практичних навичок застосування, аналізу та удосконалення лінгвістичної складової й супутніх явищ інформаційно-комунікативної діяльності.


Вивчення дисципліни «Документна лінгвістика» частково базується на знаннях і вміннях, які отримані студентами при вивченні дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» та пов’язана з дисциплінами «Основи літературного редагування» «Аналітико-синтетична обробка документів», «Основи управлінського документування», «Теоретичні основи документно-інформаційної діяльності ».

Критеріями відбору матеріалу дисципліни являється типові програми однойменних дисциплін; досвід викладання дисципліни на кафедрі та в інших провідних вузах; наукові досягнення кафедри в межах даної дисципліни; а також навчальні посібники, нормативні та технічні документи, монографії і матеріали періодичної літератури, що визначають зміст дисципліни тощо.
2. ВИМОГИ ДО компетенцій, ЗНАНЬ ТА УМІНЬ
Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України, ОКХ та ОПП для галузі знань – Культура, для спеціалістів спеціальності 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність».

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

3. СКЛАД І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Кyрс та семестр вивчення за навчальним планом

2 кyрс


Всього

3семестр

Кількість кредитів ЕСТS

6

6

Кількість семестрових модулів

2

2

Повний обсяг часy, год.

216

216

В томy числі, кількість аyдиторних занять, год.

72

72лекційних

36

36

3 ниx:

практичних

36

36
лабораторних

-

-

Види завдань та робіт (РР, РГР, КР, КП)

РР
Обсяг часy на СРС, год.

126

126

Індивідуальна робота, год.

18

18

Форма контролю І – іспит

І
3.1. Розподіл обсягу за семестрами та модулями
Розподіл часу між змістовими модулями та видами аудиторного навантаження/СРС за семестрами зведений в таблицюНайменування змістових модулів

Лекції

Практичні заняття

3 семестр


Семестровий модуль 1

Документна лінгвістика як теоретико-прикладна дисципліна

6/9

4/9

Основні поняття аналізу тексту в документній лінгвістиці

4/7

4/9

Стилістика як наукове підґрунтя документної лінгвістики

4/9

4/9

Лінгвістичні норми документів

4/8

6/9

Всього, модуль 1

18/36

18/36


Семестровий модуль 2

Логічний аналіз тексту документа


4/7

6/9

Використання комп’ютера у оформленні та обробці документів

4/7

4/9

Лінгвістична складова у електронному спілкуванні

4/7

4/9

Редагування текстових електронних документів

6/9

4/9

Всього, модуль 2

18/36

18/36


Всього

36/54

36/723.2. Лекційні заняття
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ №1

Теоретико-методологічні засади документної лінгвістики
Змістовний модуль 1. Документна лінгвістика як теоретико-прикладна дисципліна
Лекція 1. Теоретичні основи документної лінгвістики

1. Історичні витоки документної лінгвістики.

2. Місце документної лінгвістики серед інших галузей знань і навчальних дисциплін.

3. Традиційні та нові напрями лінгвістичних досліджень.

([1], 8-18; [4], 16-18)

Лекція 2. Текст як об’єкт дослідження

 1. Трактування тексту у науковій літературі.

 2. Текст і дискурс.

 3. Ознаки тексту.

 4. Класифікація текстів у документній лінгвістиці.

([2], 37-73; [9], 31-33)

Лекція 3. Методи лінгвістичного дослідження тексту документа

 1. Описовий метод.

 2. Структурний метод.

 3. Математичні та комп’ютерні методи і прийоми аналізу тексту.

([2], 73-81)
Змістовний модуль 2. Основні поняття аналізу тексту в документній лінгвістиці

Лекція 4. Композиція тексту службових документів.

 1. Загальні вимоги до створення тексту службового документа.

 2. Змістова композиція тексту.

 3. Лінгвістична композиція.

 4. Архітектоніка тексту.

([2], 98-119; [9], 56-73)

Лекція 5. Категорії тексту

 1. Загальне поняття про категорії тексту.

 2. Категорії звязності та цілісності.

 3. Категорія дискретності.

 4. Категорії інформативності та континууму.

([2], 135-155; [9], 33-42)
Змістовний модуль 3. Стилістика як наукове підґрунтя документної лінгвістики

Лекція 6. Стилістична диференціація української лексики.

  1. Поняття «стилістика».

  2. Стилі сучасної української літературної мови.

  3. Науковий та офіційно-діловий стилі у професійному спілкуванні.

([2], 184-185; [3], 55-91)

Лекція7. Лексико-стилістичні норми текстів документів

 1. Поняття про термін та метамову.

 2. Способи творення та особливості використання документознавчої термінології.

 3. Лексикографічний аспект метамови.

([2], 187-199; [7], 96-108)
Змістовний модуль 4. Лінгвістичні норми текстів документів

Лекція 8. Орфографічні та морфологічні норми текстів документів.

 1. Правила скорочень у текстах документів.

 2. Позначення цифрової інформації в документах.

 3. Написання і відмінювання власних особових назв.

 4. Рід та особливості вживання назв осіб за професією, посадою, званням.

([2], 199-227; [7], 112-129)

Лекція 9. Синтаксичні норми текстів документів.

 1. Речення як складова тексту документа.

 2. Текст як надфразова єдність.

 3. Засоби зв’язку між компонентами надфразової єдності та типи НФЄ.

([2], 236-242)
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ №2

Логічний аналіз та комп’ютеризація у документній лінгвістиці
Змістовний модуль 5. Логічний аналіз тексту документа

Лекція 10. Використання законів логіки у структурі документного тексту.

 1. Закон тотожності.

 2. Закон протиріччя.

 3. Закон виключеного третього.

 4. Закон достатньої підстави.

([3], 236-242)

Лекція 11. Логічність мовлення.

 1. Умови логічності.

 2. Функціонально-смислові типи мовлення.

 3. Логічні помилки у доказах та визначеннях.

([6], 17-24; [9], 28-51)
Змістовний модуль 6. Використання комп’ютера у оформленні та обробці документів

Лекція 12. Створення текстових електронних документів.

  1. Текстове оформлення Word-документа.

  2. Створення форм та бланків.

  3. Перевірка правопису.

([2], 257-259; [7], 112-123)

Лекція 13. Робота з таблицями у Word-документі.

 1. Поняття «таблиця»

 2. Структура таблиці.

 3. Створення таблиці у Word-документі.

([2], 259-267; [7], 134)
Змістовний модуль 7. Лінгвістична складова у електронному спілкуванні

Лекція 14. Архітектоніка електронних документів.

 1. Лінгвістичні особливості електронних документів.

 2. Графіка текстів офіційно-ділового стилю.

 3. Шрифтове оформлення документів.

([2], 267-277; [7], 127)

Лекція 15. Лінгвостилістика електронного ділового листування.

 1. Особливості електронного листа.

 2. Структура ділового листа.

 3. Вимоги до ділових електронних листів

([5], 19-96; [10], 386-444)
Змістовний модуль 8. Редагування текстових електронних документів

Лекція 16. Обробка електронного документу.

 1. Текстовий редактори і текстові процесори.

 2. Вікна редактора Microsoft Word.

 3. Обробка документу.

([7], 120-127)

Лекція 17. Розпізнавання документів.

 1. Програма Finereader.

 2. Порядок розпізнавання текстових документів.

 3. Основні етапи: сканування, сегментування тексту, безпосереднє розпізнавання.

([2], 277-291)

Лекція 18. Автоматичний переклад документів.

 1. Загальні знання про автоматичний переклад.

 2. Засоби та види автоматичного перекладу.

 3. Комп’ютерна лексикографія.

([2], 291-294)


  1. Практичні заняття
Обсяг в годинах

Тема та стислий зміст роботи

Мета роботи

2

1. Документна лінгвістика як теоретико-прикладна дисципліна [1], 8-18; [4], 16-18

Визначення сфери використання документної лінгвістики.

Формування теоретичних знань про основні питання документної лінгвістики та їх місце у межах проблемного поля теоретичної лінгвістики

2

2. Текст як об’єкт дослідження.

[2], 37-73; [9], 31-33

Виокремлення типів дискурсів та класифікація текстів документної лінгвістики.

Формування знань про текст як основний об’єкт лінгвістики, його ознаки

2

3. Методи лінгвістичного дослідження тексту документа [2], 73-81

Використання описового, структурного, математичного та комп’ютерного методів і прийомів аналізу тексту

Формування знань про методи дослідження тексту.

2

4. Композиція тексту службових документів [2], 98-119; [9], 56-73

Загальні вимоги до створення тексту службового документа. Розрізнення змістової, лінгвістичної композиції та архітектоніки тексту.

Сформувати теоретичні знання про архітектоніку службового документу та методику оцінювання композиції.

2

5. Категорії тексту. [2], 135-155; [9], 33-42

Реалізація у текстах службових документів категорій зв’язності, цілісності, дискретності, інформативності, континууму за допомогою нормативних мовних засобів.

Сформувати теоретичні знання про кількість, типологію та ієрархію категорій тексту.


2

6. Стилістична диференціація української лексики. [2], 184-185; [3], 55-91

Характеристика текстів різних стилів мови, формування навичок використання лінгвістичних явищ у текстах документів.

Визначення особливих рис функціональних стилів мови, засвоєння теоретичних знань щодо використання у офіційно-діловому стилі лінгвістичних явищ.


2

7. Лексико-стилістичні норми текстів документів. [2], 187-199; [7], 96-108

Поняття про термін та метамову.

Способи творення та особливості використання документознавчої термінології. Лексикографічний аспект метамови.

Засвоєння стилістичних норм текстів документів, поняття про термін та метамову.


2

8. Орфографічні та морфологічні норми текстів документів. [2], 199-227; [7], 112-129

Застосування правил скорочень у текстах документів, використання цифрової інформації в документах.

Формування навичок щодо використання орфографічних та морфологічних норм у процесі складання текстів службових документів

2

9. Синтаксичні норми текстів документів [2], 236-242

Характеристика документних текстів за синтаксичними особливостями, виокремлення над фразової єдності.

Формування знань про синтаксичні особливості текстів документів, надфразову єдність

2

10. Використання законів логіки у структурі документного тексту. [3], 236-242

Застосування логічної структури та стилістичних фігур у документних текстах.

Засвоєння та дотримання законів логіки при складанні документів; виділення стилістичних фігур.

2

11. Логічність мовлення. [6], 17-24; [9], 28-51

Виокремлення функціонально-смислових типів мовлення, виділення логічних помилок у доказах та визначеннях.

Сформувати теоретичні знання про умови логічності

2

12. Створення текстових електронних документів. [2], 257-259; [7], 112-123

Використання комп’ютерних технологій для складання службових документів: створення документу, перевірка правопису, шаблони.

Формування знань про особливості текстового оформлення Word-документа.


2

13. Робота з таблицями у Word-документі. [2], 259-267; [7], 134

Поняття про таблицю, її структуру та оформлення. Створення документів з таблицями, у формі таблиць.

Формування знань про структуру та особливості таблиць, їх лінгвістичне оформлення .


2

14. Архітектоніка електронних документів. [2], 267-277; [7], 127

Аналіз графіки текстів офіційно-ділового стилю та використання шрифтів при оформленні документів

Формування знань стосовно лінгвістичних особливостей електронних документів, їх будову.


2

15. Лінгвостилістика електронного ділового листування. [5], 19-96; [10], 386-444

Типові мовні звороти ділових листів; створення різноманітних електронних листів.

Формування знань щодо лінгвістичного наповнення електронного ділового листування.


2

16. Обробка електронного документу. [7], 120-127

Робота з редактором Microsoft Word, обробка документів.

Сформувати знання про текстові редактори і текстові процесори

2

17. Розпізнавання документів. [2], 277-291

Навички сканування, сегментування текстів, безпосереднє розпізнавання.

Познайомити студентів із програмою Finereader та порядок розпізнавання текстових документів


2

18. Автоматичний переклад документів. [2], 291-294

Переклад різноманітних текстів та укладання термінологічних словників для практичного використання у процесі навчання.

Познайомити студентів із автоматичним перекладом текстів документів та основними електронними словниками


Матеріали для самостійного опрацювання лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять викладені в основній і додатковій літературі.
3.4. Реферативна робота
Реферативна робота виконується в 3 семестрі за графіком виконання. Оцінювання роботи здійснюється за 20-бальною системою. За навчальним планом на виконання роботи відводиться 0,5 кредиту.

Мета реферативної роботи – розвиток самостійності студентів у доборі та опрацюванні джерел інформації з визначеної теми, удосконалення вмінь обирати суттєве, основне, а також давати оцінку проаналізованому та робити висновки.

Тематика реферативних робіт:

 1. Виникнення та розвиток документної лінгвістики.

 2. Історичні витоки документної лінгвістики.

 3. Теоретичні основи документної лінгвістики.

 4. Форми і сутність зв’язків документної лінгвістики з іншими галузями знань.

 5. Текст як наукове поняття та об’єкт дослідження.

 6. Співвідношення понять «текст» і «дискурс».

 7. Класифікація текстів у лінгвістиці.

 8. Дискурс і його розуміння в дослідженнях лінгвістично-герменевтичного спрямування.

 9. Особливості герменевтичної інтерпретації тексту.

 10. Особливості текстової комунікації.

 11. Види та методи уніфікації текстів.

 12. Вимоги до побудови текстів управлінських документів.

 13. Методи дослідження тексту документа.

 14. Змістова та лінгвістична композиція тексту документа.

 15. Засоби вираження зв’язності у текстах управлінських документів.

 16. Інформативність як провідна категорія тексту службових документів.

 17. Стилістична диференціація української лексики.

 18. Стилістика мови службових документів: використання іншомовних слів, професійно-технічної та термінологічної лексики.

 19. Поняття про термін та метамову.

 20. Використання архаїзмів, канцеляризмів, синонімів та паронімів у діловому мовленні.

 21. Вживання великої літери у службових документах.

 22. Написання складних, складноскорочених слів та графічних скорочень у діловій документації.

 23. Стилістичні особливості використання прикметників та дієслівних форм у текстах службових документів.

 24. Особливості використання службових частин мови в текстах службових документів.

 25. Лінгвістичний аналіз наукових текстів.

 26. Текст як надфразова єдність, або складне синтаксичне ціле.

 27. Види надфразових єдностей та засоби їх зв’язку.

 28. Синтаксичні особливості текстів службових документів.

 29. Вживання розділових знаків у текстах службових документів.

 30. Створення форм і бланків службових документів.

 31. Особливості сканування текстових та нетекстових матеріалів.

 32. Засоби автоматичного перекладу тексту.

 33. Лінгвістичний аналіз художніх текстів.

 34. Комунікативний аналіз рекламних текстів.

 35. Лінгвістичний аналіз публіцистичних текстів.


Графік виконання реферативної роботи:

п/н

Зазначення обсягу роботи

Терміни виконання*

1

Вибір теми дослідження, обговорення та затвердження науковим керівником, знайомство з літературою

до 15.09.2011

2

Складання плану, опрацювання обраних джерел інформації, визначення мети та завдань дослідження.

15.09 – 29.09.2011

3

Написання тексту реферату, обґрунтування висновків.

29.09 – 03.11. 2011

4

Підготовка до захисту реферативної роботи.

Захист.

03.11 – 17.11.2011

17.11 – 08.12.2011


* терміни подано для орієнтування у графіку підготовки РР
3.5. Планування самостійної роботи студента
Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи студентів визначається навчальним планом підготовки бакалаврів спеціальності 6.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність» з урахуванням специфіки та змісту дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми, а також питомої ваги в навчальному процесі практичних занять.

РОЗПОДІЛ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


№ пп

Зміст роботи

Кількість годин

1

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу

54

2

Підготовка до практичних занять

72
Разом

126   1. Питання до модульних контрольних робіт


Модуль 1


 1. Пояснити поняття “лінгвістика”. Визначити місце документної лінгвістики у межах проблемного поля теоретичної лінгвістики.

 2. З якими дисциплінами споріднена документна лінгвістика?

 3. Дати визначення фразеології, фразеологічних одиниць (ФО), афористика. Навести приклади використання ФО у документах текстах.

 4. Визначити місце документної лінгвістики в системі мовознавчих наук.

 5. Охарактеризувати дихотомію (за Соссюром), “мова/мовлення” (узагальнений варіант). Розкрити знакову природу мови (поняття “семіотика”, “знак”).

 6. Дати характеристику моделі загальнонародної мови. Назвати поняття і категорії стилістики.

 7. Охарактеризувати текст як результат і одиницю ділового мовлення. Назвати категорії тексту та ознаки, які базуються на них.

 8. Визначити поняття “текст”, “дискурс”. Назвати типи дискурсів. Які відмінності існують між текстом та дискурсом?

 9. Назвати закони логіки та охарактеризувати їх використання у структурі текстів офіційно-ділового стилю, наукового стилю.

 10. Дати характеристику звертання як етикетної форми ділового спілкування.

 11. Охарактеризувати екстралінгвістичні фактори у стилістиці. Поняття стилю, стилетворчих засобів.

 12. Поняття “термінологія”, “термін”, “професіоналізм”. Як творяться терміни?

 13. Назвати типові тексти документної лінгвістики.

 14. Дати загальну характеристику усіх функціональних стилів. Назвати спільні риси книжних стилів. Який стиль є найдавнішим стилем української мови?

 15. Охарактеризувати період та його роль у писемних та усних текстах. Яку інтонацію слід використати у періоді, які розділові знаки найчастіше використовуються у періоді? Дати приклад схематичного виділення періоду.

 16. Які вимоги до оформлення службового листа (у твердій копії та у електронному варіанті)? Як оформляти P.S. у листах?

 17. Поняття “логічність мовлення”, “логічність мислення”. Назвати найголовніші умови логічності.

 18. Дати повну характеристику наукового стилю (НС). Схематично зобразити його підстилі, варіанти та жанри

 19. Пояснити поняття “синонімія”, “синонім”, “синонімічний ряд”, “домінанта”, “евфемізм”, “дисфемізм”.

 20. Назвати стилістичні фігури та тропи, які можуть використовуватися у офіційно-діловому, науковому, публіцистичному стилях.


Модуль 2


 1. Охарактеризувати особливості синтаксису документних текстів (порядок слів; особливості функціонування членів речення; сполучуваність слів; складні випадки керування).

 2. Охарактеризувати змістову та лінгвістичну композицію текстів документів.

 3. Охарактеризувати паралінгвістично активні тексти /креолізовані/. Які функції виконують: розрядка, курсив, оригінальне використання розділових знаків, шрифт, колір, лінії, що підкреслюють?

 4. Які вимоги до оформлення ділового електронного листа? Пояснити поняття “нетикет” (“сетикет” – рос.).

 5. Якими засобами виражається автосемантія?

 6. Назвати категорії тексту.

 7. Дати повну характеристику офіційно-ділового стилю. Зобразити схематично типологію його видів і жанрів.

 8. Назвати та охарактеризувати функціонально-смислові типи мовлення. Зробити спробу схематичного пояснення кожного типу.

 9. Охарактеризувати дискурс як напрям міждисциплінарного вивчення. Текст як результат і одиниця ділового мовлення.

 10. Охарактеризувати екстралінгвістичні фактори у стилістиці. Поняття стилю, стилетворчих засобів.

 11. Дати визначення метамови.

 12. Особливості використання законів логіки у структурі документного тексту.

 13. Охарактеризувати демаркатори та їх роль в архітектоніці тексту документу.

 14. Дати характеристику функціональних стилів.

 15. Синтаксичні особливості текстів службових документів.

 16. У чому виявляється імпліцитність текстів документів?

 17. Охарактеризувати засоби вираження зв’язності у текстах управлінських документів.

 18. Написання складних, складноскорочених слів та графічних скорочень у діловій документації.

 19. Особливості сканування текстових та нетекстових матеріалів.

 20. Засоби автоматичного перекладу тексту3.4.2. Питання до підсумкового контролю


  1. Дати визначення лінгвістики тексту.

  2. Які причини виникнення документної лінгвістики?

  3. Що є об’єктом і предметом вивчення документної лінгвістики?

  4. Які наукові галузі історично займалися вивченням текстів документів?

  5. Розкрити сутність зв’язків документної лінгвістики з мовознавчими дисциплінами, іншими галузями знань.

  6. Назвати особливості тексту як об’єкту лінгвістичного дослідження. Дати базове визначення тексту документа у документній лінгвістиці.

  7. Поняття «дискурс». У чому полягає різниця між текстом та дискурсом?

  8. За якими критеріями диференціюють тексти службових документів?

  9. Що таке метод та методика?Яке призначення описового методу?

  10. Поясніть специфіку структурного методу. У яких методиках він реалізується?

  11. Охарактеризуйте математичні та комп’ютерні методи і прийоми аналізу тексту.

  12. Загальні вимоги до створення тексту службового документа.

  13. Змістова композиція тексту.

  14. Лінгвістична композиція.

  15. Архітектоніка тексту.

  16. Дайте визначення поняття «категорії тексту». У чому складність визначення кількості, типології, ієрархії категорій тексту?Як поділяються категорії тексту?

  17. Поясніть різницю понять «імпліцитні зв'язки» та «експліцитні зв'язки».

  18. Дати визначення поняття «стилістика». Охарактеризувати мовний стиль.

  19. Розповісти про функціональні стилі української літературної мови.

  20. Охарактеризувати науковий та офіційно-діловий стиль.

  21. Які джерела виникнення та походження документознавчої термінології?

  22. Що таке «термін», «метамова»? Які ознаки властиві терміну?

  23. Що таке лексикографія? Назвіть словники, якими використуєтеся.

  24. Правила скорочень. Як позначати цифрову інформацію у документах?

  25. Які числівники в текстах документів пишуться словами?

  26. Як відмінюються власні назви? У яких звертаннях обидва слова набувають кличного відмінка?

  27. Поняття «речення» та «надфразова єдність». Види над фразових єдностей та засоби їх зв’язку.

  28. Найпростіші одиниці логічного аналізу тексту.У чому полягає закон тотожності? Охарактеризувати закон протиріччя.

  29. Дати визначення закону виключеного третього. У чому полягає закон достатньої підстави?

  30. Дати визначення логічності. Які вимоги застосовують до доказів і визначень?

  31. Охарактеризувати функціонально-смислові типи речень.

  32. Як створити новий текстовий документ?

  33. ІЦо таке форматування тексту?

  34. Як зробити перевірку правопису в тексті українською мовою в текстовому процесорі?

  35. Назвіть параметри сторінки, що зазвичай використовуються для текстів документів.

  36. Як здійснити автоматичну перевірку правопису?

  37. Поняття «таблиця». Яку структуру має таблиця? Які основні складнощі у роботі з таблицями у Word?

  38. Поняття про парагінвістичні засоби текстів. Поняття «креолізовані тексти».

  39. Які вимоги до створення електронних документів?

  40. Охарактеризувати особливості ділового листування.

  41. Які вимоги до ділових, зокрема, електронних листів? Яку структуру має діловий лист? Яке золоте правило ділового листування?

  42. Охарактеризувати текстові редактори і текстові процесори.

  43. Дати опис вікна документа.

  44. Які вимоги висуваються до оформлення електронних документів?

  45. Які документи завжди пишуть від руки?

  46. Розповісти про можливості програми Finereader. Який порядок розпізнавання текстових документів у програмі Finereader?

  47. Охарактеризуйте основні етапи: сканування, сегментування тексту, безпосереднє розпізнавання.

  48. ІЦо означає термін «машинний переклад»? Які напрями машинного перекладу найбільш швидко розвиваються в сучасному суспільстві?

  49. Назвіть відмінні риси друкованих і машинних словників.

  50. Назвіть основні типи словників, що використовуються в системі машинного перекладу? Назвіть відомі вам машинні словники і перекладачі та їх особливості.

4. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА ОЦІНКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Оцінювання знань студентів виконується у відповідності до Наказу «Про організацію навчального процесу» ОНПУ та Додатків до нього.

На вивчення дисципліни за навчальним планом виділено 5 кредитів.

Кредити, які виділені на дисципліну, розподіляються між модульними контрольними роботами, накопичувальною частиною дисципліни (поточними контрольними опитуваннями) та виконанням реферативної роботи.
4.1. Розподіл балів та кредитів
Розподіл балів та кредитів відносно модульних контрольних робіт та виконання накопичувальної частини дисципліни наведено нижче у таблиці відповідно до навчального плану за семестрами.3 семестр

Семестровий модуль 1

Вид роботи

К-ть балів

К-ть кредитів

Модульна контрольна робота №1

20

1,2

Накопичувальна частина дисципліни:

 • поточні контрольні опитування

 • виконання реферативної роботи

30
20
10

1,8
1,55
0,25

Всього

50

3


3 семестр

Семестровий модуль 2

Вид роботи

К-ть балів

К-ть кредитів

Модульна контрольна робота №2

20

1,2

Накопичувальна частина дисципліни:

 • поточні контрольні опитування

 • виконання реферативної роботи

30
20
10

1,8
1,55
0,25

Всього

50

34.2.Оцінка та критерії оцінки засвоєння дисципліни
Оцінка якості засвоєння дисципліни та її окремих елементів, проводиться, відповідно до таблиці, де приведені європейська, 100-бальна і державна шкали.


Шкала оцінювання

Визначення якості навчання

ЕСТS

Бали

12

балів

5

балів

100 балів

12 балів

4 балів

А

95 – 100

10 – 12

5

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначними помилками

В

85 – 94

7 – 9

4

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

С

75 – 84

7 – 9

ДОБРЕ – в загальному правильно виконане завдання з незначною кількістю грубих помилок

D

65 – 74

4 – 6

3

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

Е

60 – 64

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

30 – 59

1 – 3

2

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібна додаткова праця над дисципліною

F

< 30

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібне повторне вивчення дисципліни4.2.1. Критерії оцінювання підсумкового контролю
Підсумковим контролем з дисципліни є усний екзамен.

Екзаменаційний білет з дисципліни складається з двох частин: теоретичної та практичної. Мінімальна кількість балів, що зараховується як позитивний результат, дорівнює 60 (за 100-бальною шкалою).

Бали розподіляються наступним чином: 60 балів – теоретична частина та 40 балів – практична.

Теоретична частина містить 2 питання рівної складності, практична – 1 завдання рівної складності.

За бездоганну відповідь на кожне теоретичне питання студент отримує – 30балів. При цьому відповідь вважається бездоганною, якщо студент повністю розкрив суть питання, послідовно і логічно його доповів, навів приклади; зробив посилання на відповідні літературні джерела.

За бездоганне виконання завдання практичної частини студент отримує – 40 балів.

Завдання практичної частини іспиту вважається виконаним бездоганно, якщо під час його виконання було послідовно і правильно дано правильну відповідь, логічно проаналізовано наявні помилки та прийоми їх усунення, використано відповідні правила, проаналізовано архітектоніку та логічну структуру запропонованого тексту.

Іспит вважається не складеним, якщо студент отримав незадовільну оцінку.
4.2.2. Критерії оцінювання модульних контрольних робіт
Модульні контрольні роботи виконуються у письмовій формі. Максимальна оцінка за їх бездоганне виконання становить 20 балів (1,5 кредити).

Модульна робота складається з теоретичної частини (у формі тестових запитань) та практичної частини (завдання рівної складності).

Кількість теоретичних запитань у першій модульній роботі – 10. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал, виконання двох практичних завдань передбачає оцінювання – 10 балів. Друга модульна робота містить 20 тестових запитань, які оцінюються 0,5 бали за кожне, та одне практичне завдання рівної складності – 10 балів.

Практичні завдання вважаються виконаними, якщо виправлено усі наявні помилки, обґрунтовано вибір правила для виправлення, зроблено усі можливі варіанти та дано пояснення до виконання завдання.

Протягом семестру виконується дві модульні контрольні роботи. За їх бездоганне виконання виставляється по 20 балів, у сумі – 40.
4.2.3. Критерії оцінювання виконання накопичувальної частини дисципліни
Накопичувальна частина дисципліни складається з поточного контрольного опитування та виконання реферативної роботи. Контрольне опитування проводиться після опанування лекційним матеріалом змістового модулю. Кількість контрольних опитувань у семестрі – 4. Максимальне оцінювання кожного опитування – 10 балів (0,8 кредиту). Виконання РР оцінюється у семестрі – 20 балів (0,5 кредиту).
4.2.3.1.Критерії оцінювання поточного контрольного опитування
Контрольне опитування проводиться у формі письмової контрольної роботи. Контрольна робота полягає у виконанні практичних завдань за тематикою змістового модулю.

Бездоганне виконання поточної контрольної роботи оцінюється в 10 балів. Якщо в роботі відсутнє пояснення до виконаного завдання – знімається 2 бали; при неправильному виконанні – знімається 2 бали; неправильній відповіді – знімається 2 бали. При відмові від виконання завдання оцінка не виставляється.

5. Література
5.1. Основна література


 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник [Текст]/ Ф.С. Бацевич. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – 344с.

 2. Поберезська Г.Г., Волинець І.М. Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності: Навч. посіб. [Текст]/за ред.. І.П. Ющука. – К.:Знання, 2008. – 351с.

 3. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник [Текст]/ О.Д. Пономарів. – 3-є видан., перероб. і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248с.

 4. Сосюр Фердінанд де. Курс загальної лінгвістики [Текст]/ Переклад з фр. А.Корнійчук, К. Тищенко. – К.: Основи, 2004. – 324с.

 5. Шевчук С.В. Службове листування: Довідник [Текст] / С.В. Шевчук. – К.: Літера, 2007. – 108с.

 6. Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация: Учебное пособие [Текст]/ Е.Е. Анисимова – М.: Издат.центр «Академия», 2003. – 128с.

5.2. Додаткова 1. Галузинська Л.І., Науменко Н.В., Колосюк В.О. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. посіб. [Текст]/ Л.І. Галузинська, Н.В. Науменко, В.О. Колосюк. – К.: Знання, 2008. – 430с.

 2. Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови: Навч. Посібник [Текст] / М.С. Зарицкий. – К.: Парл. Вид-во, 2001. – 156с.

 3. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб. [Текст] / І.М. Кочан. – 2-е вид.,перероб. і доп. – К.: Знання, 2008 – 423 с.

 4. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів [Текст]/ С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – 2-е вид., доп. і випр. – К.: Довіра: УНВЦ “Рідна мова”, 2005. – 507с.


5.3. Методичні розробки


 1. Кубко В.П. Документна лінгвістика. Конспект лекцій [Текст]/ В.П. Кубко. – Одеса: Наука і техніка, 2006. – 92с.

 2. Кубко В.П. Документна лінгвістика. Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» денної форми навчання/ В.П. Кубко.- Одесса: ОНПУ. – [Електронна версія] - 59 с.

 3. Кубко В.П. Документна лінгвістика: методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів спеціальності 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» денної форми навчання Одесса: ОНПУ. – [Електронна версія].- 20 с.


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации