Навчальна програма - Основи літературного редагування - файл n1.doc

Навчальна програма - Основи літературного редагування
скачать (258 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc258kb.13.10.2012 20:59скачать

n1.doc

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Одеський національний політехнічний університет
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни
«Основи літературного редагування»
Для студентів гуманітарного факультету

Рівень підготовки – бакалавр

Напрям підготовки – 0205 - Культура

Спеціальність – 6.020105 – Документознавство та інформаційна діяльність


Одеса 2011

1. Мета та задачі дисципліни, її місце і значення

у навчальному процесі

Мета викладання дисципліни «Основи літературного редагування» полягає у формуванні необхідних знань про сутність та характерні закономірності редагування як творчого процесу, завдання та зміст редакторського аналізу, методику редакційної обробки текстів документів, науково-рекламаційних та рекламних видань, що є неодмінною умовою ефективності та якості інформаційної діяльності у сучасному суспільстві.


Вивчення дисципліни «Основи літературного редагування» частково базується на знаннях і вміннях, які отримані студентами при вивченні дисциплін «Українська мова за професійним спрямуванням», «Документна лінгвістика» та пов’язана з дисциплінами «Аналітико-синтетична обробка документів», «Культура мови та ораторське мистецтво», «Теоретичні основи документно-інформаційної діяльності », «Теорія та практика реклами».

Критеріями відбору матеріалу дисципліни являється типові програми однойменних дисциплін; досвід викладання дисципліни на кафедрі та в інших провідних ВНЗ; наукові досягнення кафедри в межах даної дисципліни; а також навчальні посібники, нормативні та технічні документи, монографії і матеріали періодичної літератури, що визначають зміст дисципліни.
2. ВИМОГИ ДО компетенцій, ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України, ОКХ та ОПП для галузі знань – Культура, для спеціалістів спеціальності 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність».

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

особливості композиції та архітектоніки текстів різних жанрів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

3. СКЛАД І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ


Кyрс та семестр вивчення за навчальним планом

2 кyрс


Всього

4семестр

Кількість кредитів ЕСТS

5

5

Кількість семестрових модулів

2

2

Повний обсяг часy, год.

180

180

В томy числі, кількість аyдиторних занять, год.

72

72



лекційних

36

36

3 ниx:

практичних

36

36




лабораторних

-

-

Види завдань та робіт (РР, РГР, КР, КП)

-

-

Обсяг часy на СРС, год.

108

108

Індивідуальна робота, год.

-

-

Форма контролю І – іспит

І




3.1. Розподіл обсягу за семестрами та модулями
Розподіл часу між змістовими модулями та видами аудиторного навантаження/СРС за семестрами зведений в таблицю



Найменування змістових модулів

Лекції

Практичні заняття

4 семестр


Семестровий модуль 1

Завдання теорії та практики редагування як наукової дисципліни

4/7

4/7

Редакційно-видавничий процес як сукупність професійних дій

4/7

4/7

Книга як основний предмет видавничої діяльності


4/7

4/7

Основні методичні процедури аналізу і правки тексту

6/6

6/6

Всього, модуль 1

18/27

18/27


Семестровий модуль 2

Методика редагування текстів

6/9

6/9

Редакторська підготовка складових тексту

4/6

4/6

Редагування текстів за допомогою комп’ютерних програм

4/6

4/6

Організація видавничої справи

4/6

4/6

Всього, модуль 2

18/27

18/27


Всього

36/54

36/54


3.2. Лекційні заняття
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ №1

Редагування як вид професійної діяльності.

Змістовний модуль 1. Завдання теорії та практики редагування як наукової дисципліни

Лекція 1. Редагування в процесі комунікації

1. Загальне поняття про редагування.

2. Термінологічні та творчі аспекти редагування.

3. Організація і зміст процесу редагування.

([9], 112-126; [10], 235-249)

Лекція 2. Предмет та структура редакторського аналізу

 1. Поняття «редакторський аналіз».

 2. Текст як предмет редакторського аналізу.

 3. Редакторський аналіз за одиницями тексту.

([9], 115-120)

Змістовний модуль 2. Редакційно-видавничий процес як сукупність професійних дій.

Лекція 3. Основні етапи редакційного процесу.

 1. Підготовчий етап.

 2. Редакційний етап.

 3. Виробничий етап.

 4. Маркетинговий етап.

([9], 99-112)

Лекція 4. Види редагування.

 1. Загальне (універсальне) редагування.

 2. Спеціальне редагування.

 3. Редагування як єдність трьох груп видів аналізу.

([10], 224-249)

Змістовний модуль 3. Книга як основний предмет видавничої діяльності.

Лекція 5. Структура книги.

  1. Подвійна природа книги.

  2. Змістова структура книги.

  3. Матеріальна структура книги.

([9], 57-71; [13], 29-57)

Лекція 6. Службова частина (апарат) видання.

 1. Апарат видання: теоретичний і практичний аспекти.

 2. Елементи службової частини на початкових сторінках.

 3. Елементи службової частини на прикінцевих сторінках.

([9], 71-88; [10], 157-177)

Змістовний модуль 4. Основні методичні процедури аналізу і правки тексту.

Лекція 7. Загальна схема процесу редагування.

 1. Ознайомче читання.

 2. Рецензійне читання.

 3. Шліфувальне читання.

 4. Критерії ефективності редакторської роботи.

([2], 87-99; [8], 96-108)

Лекція 8. Методика правки тексту.

 1. Завдання правки тексту.

 2. Дотримання основних умов правки.

 3. Види правки текстів.

([2], 99-127; [8], 109-113)

Лекція 9. Технічні прийоми правки текстів.

 1. Причини виникнення недоліків та помилок.

 2. Коректурні знаки.

 3. Загальні прийоми виправлення помилок.

([5], 36-42)
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ №2

Редакторська підготовка видань.

Змістовний модуль 5. Методика редагування текстів.

Лекція 10. Редагування газетно-журнальних, рекламних, інформаційних видань.

 1. Газетно-журнальні видання.

 2. Рекламні видання.

 3. Інформаційні видання.

([4], 136-142)

Лекція 11. Редагування наукових, науково-популярних, довідкових видань.

 1. Наукові видання.

 2. Науково-популярні видання.

 3. Довідкові видання.

([10], 319-335)

Лекція 12. Редагування навчальних та художніх видань.

  1. Навчальні видання.

  2. Художні видання.

([9], 140-154; [15], 112-123)

Змістовний модуль 6. Редакторська підготовка складових тексту.

Лекція 13. Редагування композиції тексту.

 1. Логічність композиції.

 2. Групи навичок редакторського аналізу композиції.

 3. Рубрикація.

([3], 19-26)

Лекція 14. Техніка перевірки складових тексту.

 1. Правила роботи з фактами.

 2. Методика перевірки таблиць та ілюстрацій.

 3. Техніка перевірки заголовків та цитат.

([3], 26-57; [10], 249-273)

Змістовний модуль 7. Редагування текстів за допомогою комп’ютерних програм.

Лекція 15. Комп’ютерні засоби контролю правопису.

 1. Основні текстові редактори і текстові процесори.

 2. Автоматизована система розпізнавання тексту.

 3. Типові помилки автоматизованих програм перевірки текстів.

([7], 19-96; [10], 273-289)

Лекція 16. Редакторська підготовка перекладів.

 1. Особливості автоматизованих перекладних програм.

 2. Пошук іншомовного твору для перекладу.

 3. Редагування перекладу.

 4. Оформлення службової частини перекладного видання.

([7], 120-127)

Змістовний модуль 8. Організація видавничої справи.

Лекція 17. Тенденції розвитку видавничої справи на сучасному етапі.

 1. Українська видавнича справа у статистичному вимірі.

 2. Законодавство України про видавничу справу.

 3. Тенденції в організаційному, тематичному, мовному та географічному аспектах.

([10], 18-45)

Лекція 18. Організація і структура сучасного видавництва.

 1. Головні ознаки класифікації сучасних видавництв.

 2. Типові структури видавництв: український та зарубіжний досвід.

 3. Порядок створення видавництва.

 4. Розробка видавничої програми.

([10], 45-90)


  1. Практичні заняття



Обсяг в годинах

Тема та стислий зміст роботи

Мета роботи

2

1. Редагування в процесі комунікації. [9], 112-126; [10], 235-249

Організація процесу редагування та послідовність роботи редактора.

Формування теоретичних знань про термінологічні та творчі аспекти редагування


2

2. Предмет та структура редакторського аналізу [9], 115-120

Основні навички редакторського аналізу за одиницями тексту: мовленнєвими, логічними та композиційно-рубрикаційними.

Формування знань про редакторський аналіз та текст як предмет редакторського аналізу

2

3. Основні етапи редакційного процесу. [9], 99-112

Особливості пошуку потрібного автора та оригіналу, підготовка первинних документів, перевірка рецензії.

Формування знань про підготовчий, редакційний, виробничий та маркетинговий етапи редакційного процесу

2

4. Види редагування. [10], 224-249

Найголовніші блоки видів редагування: загальне та спеціальне, знати основні складові цих видів редагування.

Сформувати теоретичні знання про редагування як єдність трьох груп видів аналізу.


2

5. Структура книги. [9], 57-71; [13], 29-57

Характеристика структурних складових змістової та матеріальної частини книги.

Сформувати теоретичні знання про книгу та її подвійну природу


2

6. Службова частина (апарат) видання. [9], 71-88; [10], 157-177

Аналіз елементів службової частини на початкових та прикінцевих сторінках видання.

Формування знань щодо поняття «службова частина видання», вихідні відомості та їх основні елементи.


2

7. Загальна схема процесу редагування. ([2], 87-99; [8], 96-108)

Загальна система дій та дотримання однієї раціональної схеми процесу редагування.

Формування знань про критерії ефективності редакторської роботи

2

8. Методика правки тексту. [2], 99-127; [8], 109-113

Види правок: вичитка, скорочення, переробка та обробку.

Формування навичок щодо дотримання основних умов правки та її доцільності.


2

9. Технічні прийоми правки текстів. [5], 36-42

Види коректурних знаків, їх використання під час правки тексту.

Формування знань про причини виникнення недоліків та помилок, технічні прийоми правки.


2

10. Редагування газетно-журнальних, рекламних, інформаційних видань. [4], 136-142

Редагування різноманітних жанрів газетно-журнальних, рекламних, інформаційних видань.

Засвоєння особливостей редагування текстів за типами видань

2

11. Редагування наукових, науково-популярних, довідкових видань. [10], 319-335

З’ясування принципових позицій при редагуванні наукових, науково-популярних та довідкових видань, знати їх жанри та особливості.

Сформувати теоретичні знання про специфіку даних видань та особливі вимоги, які висуваються до редактора

2

12. Редагування навчальних та художніх видань. [9], 140-154; [15], 112-123

Вибудовувати внутрішню конструкцію видань, знати загальну методику роботи редактора та її послідовність.

Формування знань про особливості типологічного ряду навчальних та художніх видань.


2

13. Редагування композиції тексту.

[3], 19-26

Перевірка логічності композиції тексту та поняття рубрикації.

Формування знань про групи навичок редакторського аналізу композиції

2

14. Техніка перевірки складових тексту. [3], 26-57; [10], 249-273

Техніка перевірки усіх складових тексту, створення різних видів заголовків, використання фактичного матеріалу та ілюстрації.

Формування знань про правила роботи з фактами, методику перевірки таблиць, ілюстрацій, заголовків та цитат

2

15. Комп’ютерні засоби контролю правопису [7], 120-127

Текстові редактори та процесори у редагуванні текстів.

Формування знань про комп’ютерні засоби контролю правопису та автоматизовану систему розпізнавання тексту.

2

16. Редакторська підготовка перекладів. ([7], 120-127)

Навчити пошуку іншомовного твору, перекладача; оформлювати службову частину перекладного видання.

Сформувати знання про перекладознавчий мінімум для редактора-видавця, ретроперспективу перекладного видання в Україні

2

17. Тенденції розвитку видавничої справи на сучасному етапі. [10], 18-45

Використання основних законів України про видавничу справу.

Формування знань про видавничі тенденції в організаційному, тематичному, мовному та географічному аспектах

2

18. Організація і структура сучасного видавництва. [10], 45-90
Порядок створення видавництва та підготовка необхідної документації. Ознаки сучасного видавництва. Порівняння зарубіжних та українських видавництв.


Формування знань про головні ознаки класифікації сучасних видавництв, типові структури українських та зарубіжних видавництв.



Матеріали для самостійного опрацювання лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять викладені в основній і додатковій літературі.

3.4. Планування самостійної роботи студента
Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи студентів визначається навчальним планом підготовки бакалаврів спеціальності 6.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність» з урахуванням специфіки та змісту дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми, а також питомої ваги в навчальному процесі практичних занять.
РОЗПОДІЛ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


№ пп

Зміст роботи

Кількість годин

1

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу

54

2

Підготовка до практичних занять

54




Разом

108



   1. Питання до модульних контрольних робіт


Модуль 1


 1. Охарактеризувати українську видавничу справу у порівнянні з європейськими країнами.

 2. Назвати тенденції в організаційному, тематичному, мовному та географічному аспектах.

 3. Охарактеризувати законодавство України про видавничу справу.

 4. Назвати головні ознаки класифікації сучасних видавництв.

 5. Описати порядок створення та порядок реєстрації видавництва.

 6. Описати структуру сучасного видавництва в Україні і для порівняння видавництва в Західній Європі.

 7. Охарактеризувати безпрограшні, кон’юнктурні та ексклюзивні видання.

 8. Пояснити подвійну природу книги та описати її матеріальну і змістову структуру.

 9. Описати теоретичний і практичний аспекти службової частини видання.

 10. Розповісти про історію стандартів.

 11. Охарактеризувати сучасний стан із застосування чинних та розробкою нових видавничих стандартів в Україні.

 12. Описати основні характеристики міжнародних стандартних нумерацій книг та серіальних видань.

 13. Охарактеризувати міжнародний знак охорони авторського права.

 14. Описати основні сфери застосування редакторських професій.

 15. Охарактеризувати критерії ефективності редакторської роботи.

 16. Проаналізувати загальну схему процесу редагування.

 17. Дати повну характеристику усіх видів читань, що застосовуються в редакторській практиці.

 18. Проаналізувати методику правки текстів.

 19. Назвати основні причини виникнення недоліків та помилок у текстах.

 20. Охарактеризувати усі групи коректорських знаків та особливості їх використання у редагуванні.


Модуль 2


 1. Охарактеризувати редакційно-видавничий процес.

 2. Назвати види редагування та його термінологічні і творчі засади.

 3. Описати організацію та зміст процесу редагування.

 4. Особливість редагування газетно-журнальних, рекламних, інформаційних видань.

 5. Описати методику редагування наукових, науково-популярних, довідкових видань.

 6. Назвати особливості редагування навчальних та художніх видань.

 7. Описати особливості редакторської підготовки складових тексту: цитат та заголовків.

 8. Проаналізувати особливості редагування за допомогою комп’ютерних програм.

 9. Зробити ретроперспективу перекладного видання в Україні.

 10. Описати варіанти оформлення службової частини перекладного видання.

 11. Які критерії відбору та проблематика творів для перевидання? Дати повну характеристику.

 12. Описати процес пошуку іншомовного твору та перекладача для нього.

 13. Охарактеризувати особливості редакторської підготовки перевидань.

 14. Описати основні етапи роботи видавця з поліграфічним підприємством.

 15. Укласти необхідний економічний мінімум для автора, редактора, видавця.

 16. Охарактеризувати українську видавничу справу в статистичному вимірі.

 17. Описати роботу редактора з логічною та фактичною основою тексту.

 18. Описати різні види текстів та способів викладу як предмет роботи редактора.

 19. Охарактеризувати специфіку редагування телевізійних і радіотекстів.

 20. Описати основні технічні вимоги до правки текстів.



3.4.2. Питання до підсумкового контролю


 1. Визначення понять "редагування" та "редакторський аналіз".

 2. Завдання теорії та практики редагування як наукової дисципліни.

 3. Назвати види редагування та його термінологічні і творчі засади

 4. Текст як предмет редакторського аналізу. Типи текстів.

 5. Редагування як єдність трьох груп видів аналізу.

 6. Слово - речення - фраза як мовленнєві одиниці тексту.

 7. Поняття - висловлення — судження як логічні елементи тексту.

 8. Абзац - глави - розділи - частини як композиційно-рубрикаційні
  одиниці тексту.

 9. Визначення загальних, індивідуальних та особливих рис твору.

 10. З'ясування призначення тексту та формування конкретних вимог до
  нього.

 11. Зміст та форма - якісні характеристики тексту.

 12. Функціональні якості різних елементів тексту.

 13. Співвіднесеність якісних характеристик.

 14. Ознайомче, рецензійне та шліфувальне читання.

 15. Критерії якості редакторської роботи.

 16. Дотримання основних умов правки.

 17. Технічні прийоми як необхідні навички правки.

 18. Методика правки текстів.

 19. Правка-вичитування

 20. Правка-скорочення

 21. Правка-обробка

 22. Правка-переробка

 23. Коректурні знаки, класифікація за призначенням.

 24. Загальні правила застосування коректурних знаків.

 25. Основні методичні вимоги мовностилістичного аналізу.

 26. Прийоми усунення поширених помилок.

 27. Логічність композиції як редакторська вимога.

 28. Техніка усунення композиційних недоліків тексту.

 29. Види рубрик та їх вибір.

 30. Абзаци. Перелік. Нумерація та родове позначення рубрик.

 31. Три основні види перевірки фактичного матеріалу.

 32. Техніка перевірки цитат.

 33. Державний стандарт. Перелік необхідних нормативних видань

 34. Види науково-інформаційної літератури.

 35. Робота редактора з апаратом інформаційного видання.

 36. Типологічні ознаки рекламних видань.

 37. Форма та засоби вираження рекламної ідеї.

 38. Таблиці як засіб систематизації матеріалу.

 39. Класифікація книжних ілюстрацій та оцінювання їх функціональних якостей.

 40. "Пасивні" та "активні" помилки.

 41. Причини виникнення типових помилок та прийоми запобігання їм.

 42. Міжнародний знак охорони авторського права.

 43. Охарактеризувати усі групи коректорських знаків та особливості їх використання у редагуванні.

 44. Пояснити подвійну природу книги та описати її матеріальну і змістову структуру.

 45. Методика редагування наукових, науково-популярних, довідкових видань.

 46. Методика редагування навчальних та художніх видань.

 47. Методика редагування телевізійних і радіотекстів.

 48. Загальну схема процесу редагування.

 49. Теоретичний і практичний аспекти службової частини видання.

 50. Організація та зміст процесу редагування.

4. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА ОЦІНКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Оцінювання знань студентів виконується у відповідності до Наказу «Про організацію навчального процесу» ОНПУ та Додатків до нього.

На вивчення дисципліни за навчальним планом виділено 5 кредитів.

Кредити, які виділені на дисципліну, розподіляються між модульними контрольними роботами та накопичувальною частиною дисципліни (поточними контрольними опитуваннями).
4.1. Розподіл балів та кредитів
Розподіл балів та кредитів відносно модульних контрольних робіт та виконання накопичувальної частини дисципліни наведено нижче у таблиці відповідно до навчального плану за семестрами.


4 семестр

Семестровий модуль 1

Вид роботи

К-ть балів

К-ть кредитів

Модульна контрольна робота №1

20

1,2

Накопичувальна частина дисципліни:

 • поточні контрольні опитування




30
30



1,3
1,3



Всього

50

2,5




4 семестр

Семестровий модуль 2

Вид роботи

К-ть балів

К-ть кредитів

Модульна контрольна робота №2

20

1,2

Накопичувальна частина дисципліни:

 • поточні контрольні опитування




30
30



1,3
1,3



Всього

50

2,5

4.2.Оцінка та критерії оцінки засвоєння дисципліни
Оцінка якості засвоєння дисципліни та її окремих елементів, проводиться, відповідно до таблиці, де приведені європейська, 100-бальна і державна шкали.


Шкала оцінювання

Визначення якості навчання

ЕСТS

Бали

12

балів

5

балів

100 балів

12 балів

4 балів

А

95 – 100

10 – 12

5

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначними помилками

В

85 – 94

7 – 9

4

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

С

75 – 84

7 – 9

ДОБРЕ – в загальному правильно виконане завдання з незначною кількістю грубих помилок

D

65 – 74

4 – 6

3

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

Е

60 – 64

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

30 – 59

1 – 3

2

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібна додаткова праця над дисципліною

F

 30

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібне повторне вивчення дисципліни



4.2.1. Критерії оцінювання підсумкового контролю
Підсумковим контролем з дисципліни є усний екзамен.

Екзаменаційний білет з дисципліни складається з двох частин: теоретичної та практичної. Мінімальна кількість балів, що зараховується як позитивний результат, дорівнює 60 (за 100-бальною шкалою).

Бали розподіляються наступним чином: 60 балів – теоретична частина та 40 балів – практична.

Теоретична частина містить 2 питання рівної складності, практична – 2 питання рівної складності.

За бездоганну відповідь на кожне теоретичне питання студент отримує – 30балів. При цьому відповідь вважається бездоганною, якщо студент повністю розкрив суть питання, послідовно і логічно його доповів, навів приклади; зробив посилання на відповідні літературні джерела.

За бездоганне виконання кожного завдання практичної частини студент отримує – 20 балів.

Кожне завдання практичної частини іспиту вважається виконаним бездоганно, якщо під час його виконання було послідовно і правильно дано правильну відповідь, логічно проаналізовано наявні помилки та прийоми їх усунення.

Іспит враховується не складеним, якщо студент отримав незадовільну оцінку.
4.2.2. Критерії оцінювання модульних контрольних робіт
Модульна контрольна робота виконується у письмовій формі. Максимальна оцінка за її бездоганне виконання становить 30 балів (1,5 кредити).

Модульна робота складається з теоретичної частини (у формі тестових запитань) та практичної частини (завдання рівної складності). Максимальна оцінка за правильне виконання кожної частини становить 15 балів.

Кількість тестових запитань – 2. Кожна правильна відповідь оцінюється в 2,5 бали.

Правильне розв’язання двох практичних завдань оцінюється в 10 балів. Завдання вважається виконаним, якщо виправлено усі наявні помилки, обґрунтовано вибір виду правки, зроблено усі можливі варіанти та дано пояснення до виконання завдання.

Протягом семестру виконується дві модульні контрольні роботи. За їх бездоганне виконання виставляється по 30 балів, у сумі – 60.
4.2.3. Критерії оцінювання виконання накопичувальної частини дисципліни
Накопичувальна частина дисципліни складається з поточного контрольного опитування. Контрольне опитування проводиться після опанування лекційним матеріалом змістового модулю. Кількість контрольних опитувань у семестрі – 4. Максимальне оцінювання кожного опитування – 10 балів (0,5 кредити).
4.2.3.1.Критерії оцінювання поточного контрольного опитування
Контрольне опитування проводиться у формі письмової контрольної роботи. Контрольна робота полягає у виконанні практичних завдань за тематикою змістового модулю.

Бездоганне виконання поточної контрольної роботи оцінюється в 10 балів. Якщо в роботі відсутнє пояснення до виконаного завдання – знімається 2 бали; при неправильному виконанні – знімається 2 бали; неправильній відповіді – знімається 2 бали. При відмові від виконання завдання оцінка не виставляється.

5. Література
5.1. Основна література


 1. Законодавство України про видавничу справу [Текст]/ Верховна Рада України: Офіц. Вид./ Упоряд. Ю.П. Дяченко. – К.: Парламентське вид-во, 2005. – 160с.

 2. Іванченко Р.Г. Літературне редагування: Підручник [Текст]/ Р.Г. Іванченко. – К.: Парламентське вд-во, 2003. – 234с.

 3. Сізова К.Л., Алексеєнко Н.М., Бутко Л.В. Практикум з редагування: Навч. посіб. [Текст]/ К.Л. Сізова, Н.М. Алексеєнко, Л.В. Бутко. – К.: наша культура і наука, 2007. – 122с.

 4. Капелюшний А.О. Редагування в засобах масової інформації: Навч. посіб. [Текст]/ А.О. Капелюшний. – Л.: ПАІС, 2005. – 304с.

 5. Крайнікова Т.С. Коректура: Підручник [Текст]/ Т.С. Крайнікова. – К.: Наша культура і наука, 2005. – 252с.

 6. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи: Навч. посіб. [Текст]/ З.В. Партико. – Л.: Афіша, 2001. – 416с.

 7. Партико З.В. Комп’ютеризація видавничого процесу: Навч. посіб. [Текст]/ З.В. Партико. – К.: Вища школа, 1996. – 208с.

 8. Різун В.В. Літературне редагування: Підруч. [Текст]/ В.В. Різун. – К.: Либідь, 1996. – 240с.

 9. Тимошик М. Видавнича справа та редагування: Навч. посіб. [Текст]/ М. Тимошик. – К.: Наша культура і наука – Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004.- 224с.

 10. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практ. посіб. [Текст]/ М. Тимошик – 2-е вид., стереотипне. – К.: Наша культура і наука, 2006. – 560с.


5.2. Додаткова література


 1. Колесников Н.П. Практическая стилистика и литературное редактирование: Учебн. пособ. [Текст]/ Н.П. Колесников. – М.: ИКЦ «МарТ», 2003. – 192с.

 2. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – 3-є видан., перероб. і доповн. [Текст]/ О.Д. Пономарів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248с.

 3. Сава В. Основи техніки творення книги [Текст]/ В. Сава. – Л.: Каменяр, 2000. – 136с.

 4. Стилистика и литературное редактирование [Текст]/ под ред. проф. В.И. Максимова. – М.: Гардарики, 2004. – 651с.

 5. Стилистика и литературное редактирование: Практикум [Текст]/ под ред. проф. В.И. Максимова. – М.: Гардарики, 2004. – 350с.


5.3. Методичні розробки


 1. Коляда Т.Ф., Морозюк І.Є. Основи літературного редагування. Конспект лекцій [Текст]/ Т.Ф. Коляда, І.Є. Морозюк. – Одеса: Наука і техніка, 2005. – 76с.

 2. Кубко В.П. Основи літературного редагування: Методичні рекомендації до практичних занять для студентів денної форми навчання. – Одеса: ОНПУ, 2007. – [Електронна версія]. – 19 с.

 3. Кубко В.П. Основи літературного редагування: Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання. – Одеса: ОНПУ, 2007. – [Електронна версія]. – 17 с.


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации