Навчальна програма - Інформаційні ресурси - файл n1.doc

Навчальна програма - Інформаційні ресурси
скачать (276 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc276kb.13.10.2012 20:59скачать

n1.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Одеський національний політехнічний університет

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор ОНПУ

_________

«_____» ______ 2010 р.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни
«ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ»
Для студентів гуманітарного факультету
Рівень підготовки – бакалавр

Галузь знань – 0201 «Культура»

Напрям підготовки - 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”


Одеса 2010


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

«ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ»

(за вимогами ECTS)
ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ
ПРЕДМЕТ: інформаційні системи (бібліотеки, архіви, банки даних, музеї тощо) як основні носії інформації, що відображають процеси і результати всіх сфер цілеспрямованої діяльності людини


Курс та семестр вивчення за навчальним планом

2-й курс,

3-й

семестр

Кількість кредитів ECTS

5,5

Кількість кредитних модулів

2
Повний обсяг часу на вивчення дисципліни (в годинах)
198


У тому числі аудиторні заняття

з них:

 • лекційні

- практичні

72
54

18
Види завдань та робіт
(РР, РГР, КР, КП)

РР

Обсяг часу на СРС (в годинах)
111

Індивідуальна роботи (в годинах)
15

Форми контролю: (модульний – МК, підсумковий – ПК, іспит – І)
2 МК, ПК, І



ПЕРЕДМОВА
1. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі.


  1. . Мета викладання дисципліни, її роль у вищій освіті.


У системі підготовки бакалаврів галузь знань – 0201 «Культура» за напрямом 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність” дисципліна «Інформаційні ресурси» є базовою у формуванні комплексу знань і навичок з використання інформаційних ресурсів.

Згідно закону документаційного забезпечення документально фіксується виникнення, функціонування і закінчення існування будь-якої соціальної системи. Ефективне управління інформаційними ресурсами – основа успішної діяльності будь-якого суб’єкта інформаційних відносин у локальному, регіональному, державному, міждержавному і глобальному масштабі.

МЕТА: ознайомити майбутніх фахівців із специфікою інформаційних систем, із загальними закономірностями функціонування, збереження та використання інформації в процесі людської діяльності, сформувати необхідні знання щодо використання інформаційних ресурсів у професійній сфері.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, яку рекомендовано Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).


1.2. Завдання вивчення дисципліни

Знати:


Уміти:

2. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Найменування тем, розподіл обсягу годин




п/п



Назва тем


Кількість

годин

лекції

практичні

заняття

1

Предмет, завдання, термінологічний апарат та нормативно-правова база дисципліни «Інформаційні ресурси»

6/6

2/4

2

Інформаційний ресурс та соціальна система

4/4

2/3

3

Властивості, функції, принципи функціонування та види інформаційних ресурсів

8/8

2/4

4

Генеративні й транзитні інформаційні системи та їх ресурси

8/8

2/4

5

Термінальні інформаційні системи. Інформаційний ресурс бібліотек

8/10

2/4

6

Термінальні інформаційні системи. Інформаційний ресурс архівів

4/6

1/4

7

Термінальні інформаційні системи. Інформаційний ресурс музеїв

4/4

1/4

8

Термінальні інформаційні системи. Інформаційний ресурс виставок та інформаційних центрів

4/6

2/4

9

Інформаційний ресурс персональних систем

2/4

2/4

10

Інформаційний ресурс мережі Інтернет

2/4

2/4

11

Захист інформаційних ресурсів

4/6

2/4

Всього: 54/66 18/45
2.2. Найменування та зміст модулів і лекцій


Кредитний модуль 1. Загальна характеристика інформаційних ресурсів. Інформаційний ресурс генеративних та транзитних систем.
Тема 1. Предмет, завдання, термінологічний апарат та нормативно-правова база дисципліни «Інформаційні ресурси»
Лекція 1. Вступ до дисципліни «Інформаційні ресурси».

1. Предмет, мета та завдання дисципліни «Інформаційні ресурси».

2. Види ресурсів. Специфіка інформаційних ресурсів.

3. Концепція інформаційного суспільства.
[11, 20-25, 27-31; 14, 7-10; 17, 30-33; 21]

Лекція 2. Нормативно-правова база дисципліни «Інформаційні ресурси».

 1. Закон України "Про інформацію" – базовий правовий акт в системі регулювання інформаційних відносин в Україні.

 2. Основні положення законів України про інформаційну діяльність та охорону прав інтелектуальної власності.


[1; 2; 3; 4; 5; 10, 117-129; 11, 147-155]
Лекція 3. Термінологічний апарат дисципліни «Інформаційні ресурси».

 1. Інформація та її характеристика

 2. Основні поняття дисципліни «Інформаційні ресурси»

 3. Дискусійне питання про терміни «інформаційний ресурс» і
  «документний ресурс»


[10, 6-11, 58-62; 11, 20-25; 14, 17-22; 15, 10-13; ]


Тема 2. Інформаційний ресурс та соціальна система
Лекція 4. Специфіка соціальної системи

1. Структура соціальної системи

2. Особливості функціонування елементів соціальної системи
[10, 16-19; 14, 10-12]

Лекція 5. Місце інформаційного ресурсу в соціальній системі

1. Інформаційний ресурс соціальної системи

2. Документографічний та метадокументографічний ресурс соціальної системи
[10, 16-19; 14, 12-17]


Тема 3. Властивості, функції, принципи функціонування та види інформаційних ресурсів
Лекція 6. Властивості та функції інформаційних ресурсів

 1. Властивості інформаційних ресурсів

 2. Функції інформаційних ресурсів


[11, 114-120; 14, 22-26]
Лекція 7. Принципи функціонування інформаційних ресурсів

  1. Аспекти виникнення та формування інфоресурсів

  2. Основні принципи функціонування інфоресурсів


[14, 26-32]
Лекція 8. Класифікація інформаційних ресурсів

 1. Види інфоресурсів за масштабами

 2. Види інфоресурсів за родом матеріальної основи

 3. Види інфоресурсів за ступенем організованості


[10, 64-67; 14, 33-38; 22]
Лекція 9. Класифікація інформаційних ресурсів (продовження)

 1. Види інфоресурсів за суб’єктами інформаційних відносин

 2. Види інфоресурсів за секторами ринку інформаційних продуктів та послуг

 3. Види інфоресурсів за місцем у документальному процесі


[10, 114-120; 14, 33-38; 22]


Тема 4. Генеративні й транзитні інформаційні системи та їх ресурси
Лекція 10. Генеративні інформаційні системи та їх ресурси

 1. Види генеративних систем

 2. Технічні засоби генерування інформаційних ресурсів


[14, 41-45; 22]


Лекція 11. Генеративні інформаційні системи та їх ресурси (продовження)

 1. Виробники інформаційних ресурсів

 2. Книговидання


[14, 45-53; 22]
Лекція 12. Транзитні інформаційні системи

 1. Поняття «документний потік»

 2. Властивості документного потоку


[11, 207-221; 14, 53-55; 22]
Лекція 13. Транзитні інформаційні системи (продовження)

 1. Транзитні документальні канали

 2. Книжкова торгівля


[14, 55-58; 22]
Кредитний модуль 2. Інформаційний ресурс термінальних, персональних систем та мережі Інтернет.
Тема 5. Термінальні інформаційні системи. Інформаційний ресурс бібліотек
Лекція 14. Історія бібліотечної діяльності

 1. Історія зарубіжної бібліотечної діяльності

 2. Історія вітчизняної бібліотечної діяльності



[14, 65-77; 22]
Лекція 15. Особливості бібліотечної діяльності

 1. Основні поняття бібліотечної діяльності

 2. Функції бібліотеки

 3. Принципи бібліотечної діяльності


[2; 11, 170-181; 14, 80-86; 16, 66-68]
Лекція 16. Особливості бібліотечної діяльності (продовження)

  1. Класифікація бібліотек

  2. Специфіка бібліотечної технології


[2; 11, 170-181; 14, 80-86]
Лекція 17. Електронна бібліотека

 1. Термінологічні питання та загальна характеристика електронної бібліотеки

 2. Переваги електронної бібліотеки

 3. Національна електронна бібліотека України


[7; 11, 155-170; 14, 121-124; 20]


Тема 6. Термінальні інформаційні системи. Інформаційний ресурс архівів
Лекція 18. Архівний інформаційний ресурс

 1. Поняття «архів». Еволюція архівів

 2. Види архівів

 3. Критерії відбору документів в архів


[4; 14, 86-93]
Лекція 19. Постановка архівної діяльності. Особливості архівів України

 1. Функції архіву

 2. Принципи формування та організації архівного фонду

 3. Система архівних установ України

 4. Книжкова палата України


[4; 14, 93-99; 16, 68-71; 23]


Тема 7. Термінальні інформаційні системи. Інформаційний ресурс музеїв
Лекція 20. Інформаційний ресурс музеїв

 1. Основні поняття музейної діяльності

 2. Еволюція музеїв

[14, 99-102]
Лекція 21. Інформаційний ресурс музеїв (продовження)

 1. Постановка музейної діяльності

 2. Систематизація музеїв


[14, 102-111]
Тема 8. Термінальні інформаційні системи. Інформаційний ресурс виставок та інформаційних центрів
Лекція 22. Інформаційний ресурс виставок

1. Основні поняття виставкової діяльності

2. Класифікація виставок

3. Специфіка інформаційного ресурсу виставок
[14, 99-102]



Лекція 23. Ресурси інформаційних центрів

 1. Виникнення та розвиток центрів НТІ

 2. Особливості функціонування інфоцентрів

 3. Інфоцентри та інформаційні агентства України


[11, 85-94; 95-105, 14, 111-119]
Тема 9. Інформаційний ресурс персональних систем
Лекція 24. Інформаційний ресурс персональних систем

1. Особливості персональних інформаційних ресурсів

2. Види персональних інформаційних ресурсів

3. Взаємодія персональних і суспільних інформаційних ресурсів
[14, 126-137]
Тема 10. Інформаційний ресурс мережі Інтернет
Лекція 25. Інформаційний ресурс мережі Інтернет

 1. Історія та основні поняття Інтернет

 2. Класифікація джерел інформації в Інтернет

 3. Інформаційні системи і служби в Інтернет


[ 8, 238-248; 11, 181-185; 15, 31-42]


Тема 11. Захист інформаційних ресурсів
Лекція 26. Особливості захисту інформаційних ресурсів

1. Загальна характеристика інформаційної безпеки

2. Методи захисту інформації

3. Правове регулювання захисту інформаційних ресурсів
[1; 5; 11, 185-189; 233-237; 14, 138-149]
Лекція 27. Державна політика України щодо захисту інформаційних ресурсів

 1. Основні напрями державної політики України щодо захисту інформаційних ресурсів

 2. Основи правової захищеності інформаційних ресурсів в Україні


[1; 5; 8, 319-328; 11, 75-76; 233-237; 10, 111-120]

2.3. Практичні заняття

Метою практичних занять є закріплення теоретичних знань щодо особливостей, принципів функціонування та збереження інформаційних ресурсів, а також здобуття навичок використання ресурсів різних інформаційних систем.
Усього передбачено 9 практичних занять загальним обсягом 18 годин.
Заняття 1. Законодавчі основи та термінологічні питання дисципліни «Інформаційні ресурси».

Мета: закріплення теоретичних знань про нормативно-правове регулювання інформаційної діяльності та термінологічні аспекти вивчення дисципліни «Інформаційні ресурси».

Завдання: формування навичок роботи із законодавчим матеріалом в сфері інформаційної діяльності

[1; 2; 3; 4; 5; 10, 117-129; 11, 147-155]
Заняття 2. Загальна характеристика та класифікація інформаційних ресурсів

Мета: закріплення теоретичних знань про властивості, функції, принципи функціонування та види інформаційних ресурсів

Завдання: сформувати знання щодо специфіки функціонування, збереження та використання інформаційних ресурсів


[10, 64-67, 114-120; 11, 114-120; 14, 33-38; 22]

Заняття 3. Ресурси генеративних та транзитних інформаційних систем

Мета: закріплення теоретичних знань про особливості генеративних та транзитних інформаційних систем

Завдання: навчити виокремлювати і характеризувати ресурси генеративних та транзитних систем

[11, 207-221; 14, 41-58; 22]

Заняття 4. Інформаційний ресурс бібліотек

Мета: сформувати теоретичні знання про особливості бібліотеки як одної з основних термінальних інформаційних систем

Завдання: навчити виокремлювати, характеризувати та використовувати інформаційний ресурс бібліотек


[2; 7; 11, 155-181; 14, 65-77, 80-86; 16, 66-68; 20; 22]
Заняття 5. Інформаційний ресурс архівів та музеїв

Мета: сформувати теоретичні знання про особливості архівів та музеїв як термінальних інформаційних систем

Завдання: навчити виокремлювати, характеризувати та використовувати інформаційний ресурс архівів та музеїв

[4; 14, 86-111; 16, 68-71]

Заняття 6. Інформаційний ресурс виставок та інформаційних центрів

Мета: сформувати теоретичні знання про особливості виставок та інформаційних центрів як термінальних інформаційних систем

Завдання: навчити виокремлювати, характеризувати та використовувати інформаційний ресурс виставок та інформаційних центрів



[11, 85-94; 95-105, 14, 99-119]

Заняття 7. Інформаційний ресурс персональних систем

Мета: засвоєння теоретичних знань щодо специфіки інформаційного ресурсу персональних систем

Завдання: сформувати навички формування інформаційного ресурсу персональних систем

[14, 126-137]
Заняття 8. Інформаційний ресурс мережі Інтернет

Мета: засвоєння основних понять Інтернет

Завдання: навчити класифікувати джерела інформації в Інтернет

[ 8, 238-248; 11, 181-185; 15, 31-42]
Заняття 9. Захист інформаційних ресурсів

Мета: закріплення теоретичних знань про інформаційну безпеку, методи та правове регулювання захисту інформаційних ресурсів

Завдання: навчити характеризувати ресурсне забезпечення державної інформаційної політики щодо формування, використання і захисту інформаційних ресурсів України

[1; 5; 8, 319-328; 10, 111-120, 11, 75-76, 185-189; 233-237; 14, 138-149]

2.4. Реферативна робота

Тематика реферативних робіт

Термінальні інформаційні системи. Інформаційний ресурс бібліотек Історія, структура, фонди, колекції, особливості, специфіка використання новітніх інформаційних технологій.



1. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

2. Національна парламентська бібліотека України

3. Наукова бібліотека Одеського національного університету ім.

І.І. Мечникова

4. Одеська державна наукова бібліотека ім. М.Горького

5. Публічні бібліотеки Києва

6. Миколаївська державна наукова бібліотека ім. О. Гмірєва

7. Наукова бібліотека Запорізького державного університету

8. Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка

9. Бібліотека Верховної Ради України

10. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленко

11. Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека

12. Одеська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. М. Грушевського

13. Російська державна бібліотека (м. Москва)

14. Російська національна бібліотека (м. Санкт-Петербург)
Концепція інформаційного суспільства
15. Концепція інформаційного суспільства Д. Бела та Е. Тоффлера

16. Концепція інформаційного суспільства Т. Стоуньера та Й. Масуди

17. Мережеве суспільство і концепція інформаціоналізма М. Кастельса

18. Концепція ЮНЕСКО про розвиток суспільства знань

19. Інформаційна нерівність і шляхи її подолання у світовій практиці

Термінальні інформаційні системи. Інформаційний ресурс музеїв Історія, структура, фонди, колекції, особливості, специфіка використання новітніх інформаційних технологій.



20. Музеї Києва

21. Музеї Одеси

22. Музеї Львова

23. Музеї Харкова

24. Музеї Дніпропетровська

25. Музеї Москви

26. Музеї Санкт-Петербурга

27. Специфіка інформатизації музейної справи України
Термінальні інформаційні системи. Інформаційний ресурс архівів

28. Книжкова палата України

29. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

30. Нормативно-правова регламентація архівної справи України

31. Історія архівів України

32. Специфіка інформатизації архівної справи України

33. Репрезентація архівних інформаційних ресурсів України в мережі Інтернет

34. Державні архіви України

35. Державний архів Одеської області
Термінальні інформаційні системи. Інформаційний ресурс виставок та інформаційних центрів

36. Тимчасові і постійні виставки України

37. Особливості інформаційних центрів України

2.5. Лабораторні роботи програмою не передбачені.

2.6. Розрахунково-графічна частина програмою не передбачена.
3. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЗНАНЬ.

Розрахунок балів проводиться згідно з вимогами наказу від 02.02.2007 № 14 «Про зміни та доповнення до наказу від 12.07.06 №49 “Про організацію навчального процесу у 2006/2007 н.р.” »


4. РОЗПОДІЛ БАЛІВ (КРЕДИТІВ ECTS)






Кредитний модуль І

50 (2,75)

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

14 (0,75)

8 (0,5)

14 (0,75)

14 (0,75)




Кредитний модуль ІІ

50 (2,75)

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Тема 11

15

(1)

9

(0,375 )

9

(0,375 )

9

(0,375 )

4,5

(0,125 )

4,5

(0,125)

9

(0,375 )


Шкала оцінювання:

95-100 балів – відмінно (А) (відмінне виконання лише з незначними помилками);

85-94 балів - дуже добре (В) (вище середнього рівня з кількома помилками);

75-84 балів – добре (С) (загалом правильно виконане завдання з незначною кількістю недоліків);

65-74 балів – задовільно (D) (непогано, але зі значною кількістю недоліків;

60-64 балів – достатньо (Е) (виконання задовольняє мінімальні критерії);

30-59 балів – незадовільно (FX) (потрібна додаткова робота над дисципліною);

1-29 балів – незадовільно (F) (потрібне повторне вивчення дисципліни).

5. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

5.1. Рекомендована література


Нормативні документи


 1. Закон України: «Про інформацію» // Відом. Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – С. 1447-1462.

 2. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»// Відомості Верховної Ради. – 1995. - № 16. - с. 63-98.

 3. Закон України «Про інформаційні агентства» // Вісник Держ. комітету архівів України. - 2003. - Вип. 2. - с. 15-33.

 4. Закон України «Про Національний архівний  фонд  та  архівні  установи» // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 8. – с. 62-82.

 5. Закон України: «Про національну програму інформатизації» // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27-28. – ст. 181.


Основна література



 1. Акинин П. В. Мировые информационные ресурсы. Интернет / П. В. Акинин. – СПб.: КноРус, 2008. – 256 с.

 2. Антопольский А. Б. Электронные библиотеки: принципы создания: научно-методическое пособие / А. Б. Антопольский, Т. В. Майстрович. — М.: Либерея-Бибинформ, 2007. — 288 с.

 3. Інформаційні системи в менеджменті: навч. посіб. / С.В. Глівенко, Є.В. Лапін, О.О. Павленко та ін. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 407 с.

 4. Карпенко В. О. Інформаційна політика та безпека: підручник / В. О. Карпенко. – К.: Нора – Друк, 2006. – 320 с.

 5. Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: навч. посіб. / С. П. Кулицький – К.: МАУП, 2002. –224 с.

 6. Ліпінська А. В. Інформаційні ресурси в документознавстві: навч. посібник для дистанційного навчання / А. В. Ліпінська. – К.: Університет «Україна», 2007. – 330 с.

 7. Лиходедов Н. П. Информационные ресурсы для бизнеса: монография / Н. П. Лиходедов. – СПб.: ЭЛБИ, 1998. - 183 с.

 8. Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні / упоряд. С. Е. Демський. – К., 2001. – 688 с.

 9. Столяров Ю. Н. Документный ресурс: учебн. пос. для студ. высш. учеб. зав. / Ю. Н. Столяров. – М.: Либерия, 2001. – 154 с.

 10. Хорошилов А.В. Мировые информационные ресурсы: учеб. пособие / А.В. Хорошилов, С.Н. Селетков. - СПб. : Питер, 2004. - 176 с.



Додаткова література



 1. Алешин Л. И. Классификация информационных ресурсов электронных библиотек: по результатам поиска в Интернете / Л. И. Алешин // Библиография. – 2003.- № 4. – С. 3-7.

 2. Курс экономики: учебник.- 2 изд., доп. / под ред. Б. А. Райзберга. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 176 с.

 3. Ткаченко Ю. «Електронні», «цифрові» та «віртуальні» бібліотеки: термінологічні зауваження / Ю. Ткаченко// Бібліотечний вісник. — 2006. — №2. — С. 14-16.

 4. Филиппова Л. Я. Информационно-библиотечные ресурсы Интернет / под ред. Щетинина. – Х.: К-Центр, 1998. – 80 с.

 5. Чекмарьов А.О. Національна система електронних бібліотек / А.О. Чекмарьов, Л.Й. Костенко, Т.П. Павлуша / НАН України, Нац. б-ка України ім.В.І. Вернадського. — К.: НБУВ, 1998. — 52 с.

 6. Шевчук О.Б., Голобуцький О.П. Інформаційне суспільство: бути чи не бути / О.Б. Шевчук, О.П. Голобуцький. – К.: Атлант UMS, 2001. – 104 с.

 7. Хорошилов А.В. Управление информационными ресурсами: учебник / А.В. Хорошилов, С.Н. Селетков, Н.В. Днепровская. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 271 с.

 8. www.ukrbook.net


5.3. План-заявка дисципліни




Види

занять СРС



Кількість годин на тиждень


Обсяг

годин





1



2


3

4



5

6


7



8



9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20



Лекції СРС


2

/

2


4

/

4


2

/

4


4

/

4


2

/

4


4

/

4


2

/

4


4

/

4


2

/

2

МК1


4

/

4


2

/

4


4

/

4


2

/

4


4

/

4


2

/

2


4

/

4


2

/

4


4

/

4

МК2




54/66

Практ.

заняття

СРС




2

/

4





2

/

6





2

/

4





2

/

6








2

/

4





2

/

4





2

/

4





2

/

4



2

/

6




18/42



Разом

годин





























































72/108


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации