Навчальна програма - Культура мовлення та ораторське мистецтво - файл n1.doc

Навчальна програма - Культура мовлення та ораторське мистецтво
скачать (176.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc177kb.13.10.2012 20:59скачать

n1.docМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Одеський національний політехнічний університет

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор ОНПУ

_________

«_____» ______ 2010 р.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни
«КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ТА ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО»
Для студентів гуманітарного факультету.

Рівень підготовки – бакалавр.

Галузь знань –

Напрям підготовки -


Програма розроблена та забезпечується кафедрою документознавства та інформаційної діяльності
Одеса 2010

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

«КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ТА ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦСТВО»

(за вимогами ECTS)
ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ
ПРЕДМЕТ: Культура мовлення. Ораторське мистецтво.


Курс та семестр вивчення за навчальним планом

2-й курс

4 семестр


Кількість кредитів ECTS

3

Кількість змістовних модулів

2

Загальний обсяг часу на вивчення дисципліни (в годинах)

108

В тому числі аудиторні заняття

З них:

Лекційні

практичні36

18

Обсяг часу на СРС (в годинах)

54

Підсумкова форма контролю

залік
ПЕРЕДМОВА

1. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі.


  1. . Мета викладання дисципліни, її роль у вищій освіті.


Дисципліна «Культура мовлення та ораторське мистецтво» складається з двох взаємопов’язаних циклів і враховує такі важливі моменти, як орієнтація на вимоги сьогоднішнього дня і врахування наукових досягнень в осмисленні мовленнєвого висловлювання і впливу.

Даний курс входить до циклу основних дисциплін для зазначеної спеціальності і є надзвичайно важливим для майбутніх фахівців гуманітарного профілю, оскільки мовна культура — невід’ємна від загальної культури людини.
Розділ «Культура мовлення» має на меті ознайомлення студентів з основами культури фахового мовлення як комунікативної системи; формування необхідних знань щодо збагачення мовлення та активного використання мовних засобів залежно від соціальних чи побутових обставин.

Розділ «Ораторське мистецтво» знайомить студентів з основними принципами оволодіння майстерністю красномовства. Студенти отримують знання, необхідні для підготовки доповідей, промов, виступів.

1.2. Завдання вивчення дисципліни
- розвиток загальнокультурного рівня студентів;

- володіння основними мовними нормами;

- вміння використовувати лексико-фразеологічні та стилістичні можливості літературної мови;

- прищеплення мовленнєвих умінь, необхідних для виявлення себе як особистості в різноманітних ситуаціях і сферах діяльності;

- розвиток навичок роботи з інформаційними матеріалами при підготовці до мовленнєвої комунікації в різних сферах і ситуаціях.
2. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Найменування тем дисциплін, розподіл обсягу годин


№п/п


Назва тем

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

1

Норми сучасної літературної мови

8/8

6/6

2

Комунікативні ознаки мовлення

6/6

2/2

3

Стилістичні можливості мовних засобів

4/4

4/4

4

Специфіка ораторського мовлення

10/10

2/2

5

Публічний виступ та види ділового спілкування

8/8

4/4

Всього: 36/36 18/18
2.2. Назва та зміст модулів і лекцій

Кредитний модуль 1. Культура мовлення

Тема 1: Норми сучасної літературної мови
Лекція 1. Вступ. Предмет вивчення курсу «Культура мовлення»

 1. Мета і завдання курсу.

 2. Основні поняття та визначення.

[1, 3-5; 3, 43; 12, 305-313]

Лекція 2. Національна та літературна мови

1. Мова як суспільне явище.

2. Поняття національної мови.

3. Поняття літературної мови.

4. Усна та письмова форми літературної мови.

[3, 23-31; 8, 175-177; 14, 54-61]

Лекція 3. Особливості використання стилів літературної мови

1. Поняття про стилі мови.

2. Науковий і офіційно-діловий стилі.

3. Публіцистичний та художній стилі.

4. Розмовно–побутовий стиль мови.

[1, 9-11; 3, 32-38; 13, 313-368]

Лекція 4. Норми сучасної літературної мови

1. Орфоепічні та акцентологічні норми сучасної літературної мови.

2. Морфологічні норми сучасної літературної мови

3. Стилістичні норми сучасної літературної мови

[3, 44-46; 215-222, 13, 631-650; 14, 272-280]

Тема 2. Комунікативні ознаки мовлення

Лекція 5. Комунікативні ознаки культури мовлення

1. Правильність як комунікативна ознака мовлення.

2. Поняття про точність мовлення.

3. Логічне мислення й культура мовлення.

[3, 43-61]

Лекція 6. Комунікативні ознаки культури мовлення (продовження)

1. Поняття чистоти мовлення.

2. Поняття достатності мовлення.

3. Доречність мовлення.

[3, 67-71, 71-74]

Лекція 7. Образність та художня виразність мовлення.

1. Багатство (різноманітність) мовлення.

2. Умови виразності мовлення.

3. Тропи та фігури мовлення.

[3, 61-67, 75-78; 13, 692-703]
Тема 3: Стилістичні можливості мовних засобів

Лекція 8. Лексична парадигматика

1. Стилістичне використання полісемії.

2. Стилістичні можливості омонімії та паронімії

3. Стилістичне використання синонімії та антонімії.
[13, 370-381]

Лекція 9. Фразеологія та її стилістичні можливості

1. Поняття про фразеологію.

2. Класифікація фразеологізмів.

3. Походження фразеологізмів.

4. Стилістичне використання фразеологізмів.

[13, 397-399]
Кредитний модуль 2. Ораторське мистецтво.
Тема 4: Специфіка ораторського мовлення

Лекція 10. Цільові установки мовного спілкування

  1. Мовна діяльність, мотивація мовного спілкування.

  2. Особливості ораторського мовлення.

[8, 374-381]

Лекція 11. Основи формування умінь ораторського мистецтва

  1. Ефективна мовна комунікація.

  2. Слухання як передумова грамотного мовлення.

[14, 40-42]

Лекція 12. Ораторське мовлення: роди, види. Оратор і аудиторія.

1. Класифікація ораторського мовлення.

2. Контакт з аудиторією.

3. Врахування особливостей аудиторії

[3, 317-319; 8, 317-325]
Лекція 13. Невербальні засоби мовного спілкування

 1. Жести та міміка — елементи невербальної комунікації

 2. Типи жестів.

 3. Етикет жестів.

[6, 144-153]

Лекція 14. Мовний етикет.

1. Основні правила спілкування.

2. Словесні формули вітання, прощання, подяки, вираження співчуття, заперечення, відмови тощо.

3. Звертання. Особливості звертання в українській мові.

[1, 42-45; 3, 223-301]

Тема 5: Публічний виступ та види ділового спілкування
Лекція 15. Мовлення в процесі комунікації. Структура спілкування

  1. Функціонально-смислові типи мовлення.

  2. Елементарний комунікативний цикл, типова комунікативна ситуація.

  3. Структура спілкування.

[1, 10-15; 14, 70-73]

Лекція 16. Композиція публічного виступу

 1. Поняття про композицію мовлення.

 2. План – основа композиції.

 3. Складові елементи композиції.

 4. Методи викладу матеріалу.

[3, 320-324; 8, 301-312]

Лекція 17. Підготовка до публічного виступу

  1. Відчуття невпевненості перед аудиторією.

  2. Зовнішній вигляд оратора.

  3. Етапи підготовки публічного виступу.

  4. Види підготовки публічного виступу.

[3, 341; 6, 142-194; 8, 286-301]
Лекція 18. Мовна поведінка в окремих типових комунікативних ситуаціях ділового спілкування. Види ділового спілкування.

  1. Бесіда

  2. Презентація

  3. Розмова по телефону

  4. Переговори

[3, 313; 8, 70-128]

2.3. Практичні заняття

Метою практичних занять є закріплення теоретичних знань, здобуття навичок використання лексико-фразеологічних та стилістичних можливостей літературної мови; розвиток навичок роботи з інформаційними матеріалами при підготовці до мовленнєвої комунікації в різних сферах і ситуаціях.

Усього передбачено 9 практичних занять загальним обсягом 18 години.
Заняття 1. Загальнонародна та літературна мова.

Мета: формування знань про склад національної мови; поняття літературної мови як найвищої форми спілкування в суспільстві.

Завдання: навчити розрізняти форми усного та письмового мовлення, характеризувати особливості кожної з них.

[3, 23-31; 8, 175-177; 14, 54-61]
Заняття 2. Особливості використання стилів літературної мови.

Мета: визначення особливостей наукового, офіційно-ділового, публіцистичного, художнього, розмовно-побутового стилів.

Завдання: навчити розрізняти, усне та писемне, розмовне та книжне мовлення; функцію кожного стилю та які мовленнєві ситуації характеризують вибір стилю.

[1, 9-11; 3, 32-38; 13, 313-368]
Заняття 3. Норми сучасної літературної мови.

Мета: формування поняття нормативності мови на рівні орфоепії та акцентуації, лексики та граматики, особливостей стилістичних норм, а також зв’язку норми з суспільно-комунікативною функцією мови.

Завдання: навчити застосовувати орфоепічні, акцентологічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні та стилістичні норми літературної мови.

[3, 44-46; 215-222, 13, 631-650; 14, 272-280]
Заняття 4. Способи словесної номінації.

Мета: засвоєння знань щодо прямого й переносного значення слів та стилістичних засобів організації тексту.

Завдання: навчити вирізняти тропи та стилістичні фігури.

[3, 61-67, 75-78; 13, 692-703]
Заняття 5. Лексична парадигматика

Мета: опанування категорією парадигматики як співвідносності між формо. Слова та його змістом; засвоєння понять омонімії, паронімії, синонімії та антонімії.

Завдання: сформувати знання щодо різновидів омонімів, понять паронімів та парономазії, явищ синонімії та антонімії

[13, 370-381]
Заняття 6. Фразеологія та її стилістичні можливості.

Мета: засвоєння поняття фразеології, афористики та походження фразеологізмів, ознайомлення з формальними та лексико-синтаксичними ознаками фразеологічних одиниць.

Завдання: навчити розрізняти фразеологізми за степенем мотивації; визначати афористичні одиниці, виробити вміння поділяти фразеологічні одиниці на структурні моделі, розрізняти властивості фразеологічних одиниць

[13, 397-399]
Заняття 7. Ораторські навички та вміння.

Мета: формування навичок аналізу будь-якої промови, визначити основні вміння оратора, що складаються на основі набутих навичок.

Завдання: вчити аналізу текстів промов видатних ораторів давнини та сучасних ораторів, на матеріалі зразків промов проаналізувати вміння авторів переконливо викладати зміст доповіді

[8, 436-437; зразки промов]

Заняття 8. Підготовка до публічної промови.

Мета: засвоєння знань щодо підбору матеріалів для публічної промови, роботи над текстом промови, оволодіння навиками усного та письмового видів складання тексту промови.

Завдання: оволодіння навичками роботи з вибраною з різних джерел літературою, виробити навики складання детального конспекту промови з основними формулюваннями, цитатами, числами, власними назвами, навчити публічно виступати з опорою на письмовий текст.

[3, 343-345; 8, 490-499]

Заняття 9. Види ділового спілкування.

Мета: засвоєння знань щодо мовної поведінки в типових комунікативних ситуаціях ділового спілкування.

Завдання: навчити розрізняти види ділових бесід за характером питань, що обговорюються, напрацювання навичок підготовки тексту для камерної презентації, практичне застосування найважливіших правил телефонної розмови. Засвоєння вимог, які ставляться до ділової розмови по телефону.

[15, 51-57, 60-66]
2.4. Лабораторні роботи програмою не передбачені.

2.5. Розрахунково-графічна частина програмою не передбачена.

3. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЗНАНЬ.

Розрахунок балів проводиться згідно з вимогами наказу від 02.02.2007 № 14 «Про зміни та доповнення до наказу від 12.07.06 №49 “Про організацію навчального процесу у 2006/2007 н.р.” »
4. РОЗПОДІЛ БАЛІВ (КРЕДИТІВ ECTS)


Кредитний модуль І

50 (1,5)

Тема 1

Тема 2

Тема 3

25 (0,75)

15 (0,45)

10 (0,3)
Кредитний модуль ІІ

50 (1,5)

Тема 4

Тема 5

30 (0,9)

20 (0,6)Шкала оцінювання:

95-100 балів – відмінно (А) (відмінне виконання лише з незначними помилками);

85-94 балів - дуже добре (В) (вище середнього рівня з кількома помилками);

75-84 балів – добре (С) (загалом правильно виконане завдання з незначною кількістю недоліків);

65-74 балів – задовільно (D) (непогано, але зі значною кількістю недоліків;

60-64 балів – достатньо (Е) (виконання задовольняє мінімальні критерії);

30-59 балів – незадовільно (FX) (потрібна додаткова робота над дисципліною);

1-29 балів – незадовільно (F) (потрібне повторне вивчення дисципліни).

5. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Барабанова Н.Р., Ященко Л.Є. Культура мовлення. Конспект лекцій для студентів гуманітарних спеціальностей денної та заочної форми навчання. — Одеса: Наука і техніка, 2005. – 56с.

 2. Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови. Навчальний посібник.—К., 2001.

 3. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред.. Н.Д.Бабич.—Чернівці: Книги-ХХІ, 2005.—572с.

 4. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика.—К., 1994.

 5. Пономарів О. Стилістика сучасної української літературної мови.—Тернопіль, 2000.

 6. Сопер, Поль. Основы искусства речи. Книга о науке убеждать.—Ростов н/Д: Феникс, 2005.—448с.

 7. Шевчук С.В., Шкуратяна Н.Г. Сучасна українська літературна мова.—К., 2000.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика: Учебное пособие для вузов.—М.: ИКЦ «МарТ», 2004.—512с.

 2. Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник.—К., 1995.

 3. Головин Б.Н. Основы культуры речи.—М., 1980.

 4. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови.—Львів, 1996.

 5. Плещенко Т.П., Федотова Н.В., Чечет Р.Г. Стилистика и культура речи. Минск, 2001.—544с.

 6. Розенталь Д.Э. Русский язык. Справочник-практикум: Управление в русском языке. Практическая стилистика.—М., 2005.—752с.

 7. Русский язык и культура речи / Под ред. проф. В.И.Максимова.—М.: Гардарики, 2004.—413с.

 8. Сучасний тлумачний словник української мови: 65000 слів / За заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В.В.Дубічинського.—Х.: ВД «ШКОЛА», 2006.—1008с.

 9. Токарська А.С., Кочан І.М. Культура фахового мовлення правника: Навч. посібник.—Львів: Світ, 2003.—312с.

 10. Фразеологический словарь русского литературного языка / Сост. А.И.Федоров.—М.:ООО «Фирма»Издательство АСТ», 2001.—720с.

 11. Фразеологічний словник української мови.—К., 1999.


5.3. План-заявка дисципліни


Види

занятьКількість годин на тиждень


Обсяг

годин

12


3

45

6


789


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19
Лекції

СРС


2

/

2


2

/

2


2

/

2


2

/

2


2

/

2


2

/

2


2

/

2


2

/

2


2

/

2


2

/

2


2

/

2


2

/

2


2

/

2


2

/

2


2

/

2


2

/

2


2

/

2


2

/

2


2

/

2

36/36

Практ.

заняття

СРС

2

/

2


2

/

2


2

/

2
2

/

2


2

/

2


2

/

2
2

/

2


2

/

2

2

/

2


18/18Разом

годин

2

/

2

4

/

4

4

/

4

4

/

4

2

/

2

2

/

2

4

/

4

4

/

4

4

/

4

2

/

2

2

/

2

4

/

4

2

/

2

4

/

4

2

/

2

4

/

4

2

/

2

2

/

2

2

/

2

54/54

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации