Титаренко Л.Д. (укл.) Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни Теоретичні основи товарознавства - файл n1.doc

Титаренко Л.Д. (укл.) Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни Теоретичні основи товарознавства
скачать (122 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc122kb.19.11.2012 13:27скачать

n1.doc


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВАКАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


Методичні вказівки

студентам заочної форми навчання

щодо вивчення дисципліни

“Теоретичні основи товарознавства”


для напряму підготовки

6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 11 від 22.06.09

Дніпропетровськ

2009

Методичні вказівки студентам заочної форми навчання щодо вивчення дисципліни “Теоретичні основи товарознавства” /Л.Д. Титаренко. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2009. – 14 с.
Укладач: Л.Д. Титаренко, канд. техн. наук, доцент.
Відповідальна за випуск: В.А. Павлова, зав. кафедри товарознавства і торговельного підприємництва, д. е. н., професор.

З М І С Т1. Програма дисципліни _________________________________ 3

2. Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю____ 5

3. Тематика контрольних робіт ____________________________6

4. Рекомендована література____________________________ 13
1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Модуль 1
Тема 1. Вступ до товарознавства

Матеріальне і духовне виробництво. Товар в економічних відносинах виробника і споживача. Комерційна операція – основа діяльності торговельної організації.

Історія розвитку товарознавства на фоні розвитку цивілізації.
Тема 2. Предмет, зміст, метод і завдання сучасного товарознавства

Системний аналіз у товарознавстві. Поняття “система” і принципи системного підходу для розуміння явищ. Міра і вимірювання її показників. Системний підхід до вивчення товару. Основні категорії товарознавства. Місце товарознавчих знань у системі наукових знань і їхній взаємозв’язок.
Тема 3. Теоретичні основи формування потреб і споживання товарів

Поняття про потреби. Класифікація і характеристика потреб за походженням, сферою життєдіяльності, об’єктом спрямованості.

Основи раціонального споживання продовольчих і непродовольчих товарів. Поняття про збалансоване та адекватне харчування.

Рівні потреб і вимоги. Класифікація вимог. Вимоги до надійності товарів. Показники надійності.
Тема 4. Споживні властивості товарів

Загальна характеристика споживних властивостей продовольчих товарів. Корисні властивості продовольчих товарів, їхня класифікація та загальна характеристика. Хімічний склад продуктів. Роль окремих компонентів продовольчих товарів у формуванні споживних властивостей та харчової цінності

Вплив неорганічних речовин харчових продуктів на формування їхніх споживних властивостей та здатності до збереження.

Енергетична, біологічна цінність і органолептичні властивості продовольчих продуктів.

Загальна характеристика споживних властивостей непродовольчих товарів. Натуральні властивості, загальні поняття, групування, коротка характеристика, якісна і кількісна визначеність, якісні і кількісні показники.


Тема 5. Товарні властивості продовольчих і непродовольчих товарів

Формування товарних властивостей. Поняття товарного вантажу і його формування. Вплив факторів середовища і часу на товарні властивості товарів.
Модуль 2
Тема 6. Якість товарів

Поняття про якість товарів і товарних вантажів. Якість товару – головна властивість споживчої цінності. Показники якості. Кваліметрія – наука про кількісну оцінку якості товарів.

Залежність якості продукції від різних факторів у сферах виробництва, обігу і споживання.

Доброякісність товарів. Категорії доброякісності і сорти товарів.
Тема 7. Основи дослідження властивостей і оцінки якості товарів

Підходи в системі дослідження властивостей і якості продовольчих і непродовольчих товарів. Харчова цінність, біологічна цінність доброякісності і засвоєння – основні напрямки у визначенні якості харчових продуктів.

Методи дослідження властивостей і якості товарів.
Тема 8. Класифікація і асортимент товарів

Загальні поняття. Сутність, мета і значення класифікації.

Системи класифікації товарів.

Кодування товарів.

Артикуляція товарів, види і значення артикулів. Асортимент товарів. Визначення поняття “асортимент” і “сортамент”.


Тема 9. Зберігання товарів


Теоретичні основи товаропросування товарів у сфері обігу. Системні властивості товаропросування. Фактори зовнішнього середовища і час, їхній вплив на споживні властивості товару і на економічну ефективність комерційних операцій з товаром.

Наукові принципи збереження продовольчих і непродовольчих товарів. Консервування як засіб збільшення термінів зберігання товарів. Класифікація товарів за здатністю до зберігання. Транспортування товарів. Умови транспортування.
Тема 10. Проблеми якості і втрат товарів під час товаропросування

Внутрішні процеси, що відбуваються в товарах, їх взаємозв’язок із зовнішніми факторами є причиною зниження якості і маси товарів у період товаропросування. Природні втрати, причини їхнього виникнення. Шляхи зниження втрат.

Тема 11. Види і засоби інформації про товари


Види інформації про товари і їхня характеристика. Вимоги до змісту і форми інформації згідно з Законом України “Про захист прав споживачів” і нормативно-технічними документами.

Експлуатаційні або ужиткові документи.
2. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


 1. Предмет і завдання товарознавства як науки. Зв`язок товарознавства з іншими дисциплінами.

 2. Характеристика понять “харчова цінність” та “споживні властивості” продовольчих товарів.

 3. Вода. Значення для організму людини. Форми зв’язку води з сухими речовинами харчових продуктів, вплив її на якість та збереження продовольчих товарів.

 4. Активність води – важливий показник збереження продовольчих товарів. Фактори, які впливають на величину активності води.

 5. Зольні елементи продовольчих товарів, їхня фізіологічна роль та вплив на харчову цінність товарів.

 6. Вуглеводи: значення у для організму людини, хімічна природа, властивості, вміст у продовольчих товарах, роль у формуванні харчової цінності та споживних властивостей продовольчих товарів. Характеристика основних груп.

 7. Ліпіди: хімічна природа, склад, властивості. Вплив жирнокислотного складу та структури тригліцеридів на їхні властивості.

 8. Значення білків для організму людини, їхній склад у харчових продуктах. Класифікація білків та характеристика окремих груп.

 9. Загальні властивості білків, які мають значення при переробці та зберіганні продовольчих товарів.

 10. Ферменти: значення для організму людини, хімічна природа, класифікація, загальні та специфічні властивості, механізм дії.

 11. Значення ферментів при виробництві та зберіганні продовольчих товарів.

 12. Небілкові азотисті речовини. Їх роль у формуванні харчової цінності, споживних властивосьтей та якості продовольчих товарів.

 13. Водорозчинні та жиророзчинні вітаміни, їхня біологічна роль, вміст у харчових продуктах.

 14. Кислоти, дубильні, ароматичні та барвні речовини харчових продуктів, їхня роль у формуванні харчової цінності та якості продовольчих товарів.

 15. Сутність раціонального збалансованого харчування. Енергетична цінність продовольчих товарів.

 16. Оптичні, структурно-механічні та теплофізичні властивості харчових продуктів. Їхнє значення при оцінці якості товарів; показники якості продовольчих товарів, які характеризують ці властивості.

 17. Цілі та завдання зберігання харчових продуктів. Режим зберігання продовольчих та непродовольчих товарів.

 18. Фізичні, хімічні, біохімічні та мікробіологічні процеси, що відбуваються в товарах при зберіганні. Зміна якості та товарного вигляду товарів під впливом цих процесів.

 19. Види втрат маси харчових продуктів. Фактори, які впливають на розміри втрат. Шляхи скорочення втрат продовольчих товарів при транспортуванні, зберіганні та реалізації.

 20. Цілі та завдання консервування продовольчих товарів. Квашення як метод консервування.

 21. Характеристика фізичних, хімічних, .фізико-хімічних та .комбінованих методів консервування.

 22. Фактори, які формують якість продовольчих та непродовольчих товарів.

 23. Характеристика понять “якість”, “властивість”, “показники якості продукції”.

 24. Класифікація та номенклатура показників якості.

 25. Сучасні напрямки в оцінці якості продовольчих та непродовольчих товарів. Кваліметрія.

 26. Класифікація та характеристика методів оцінки якості продукції.

 1. Характеристика окремих груп методів оцінки якості продукції (інструментальні, сенсорні, соціологічні, експертні).

 1. Класифікація і характеристика споживчих властивостей непродовольчих товарів: функціональні, екологічні, ергономічні, естетичні властивості, властивості, що характеризують надійність товарів.

 2. Асортимент товарів. Визначення поняття “асортимент” і “сортимент”. Показники асортименту і структура, повнота, широта, взаємозамінність, стабільність, новизна.

 3. Класифікація та кодування товарів. Сутність і цілі класифікації та кодування товарів.

 4. Види інформації про товари та їхня характеристика: маркувальна довідка, маркувальна умовна, рекламно-довідкова, експлуатаційно-супровідна.


3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Контроль за систематичністю самостійної роботи студентів у міжсесійний період здійснюється шляхом перевірки контрольної роботи, яку студент виконує в терміни, встановлені графіком навчального процесу.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань і однієї експериментальної задачі.

Завдання для виконання контрольної роботи студенти одержують на кафедрі товарознавства та комерційної діяльності.

Відповіді на теоретичні питання повинні відображати самостійне розуміння студентом поставленої проблеми, а не бути копією підручника.

У відповідях на питаннях, де потрібно дати порівняльну характеристику декількох компонентів, що входять до складу продовольчих товарів, основу повинна складати таблиця з відповідними даними. Студент, проаналізувавши наведені дані, зобов’язаний зробити обґрунтований висновок. Якщо відповідь на таке завдання буде представлена у вигляді характеристики окремих компонентів, така робота буде повернута студенту для доопрацювання.

Захист контрольної роботи відбувається на початку екзаменаційної сесії. На екзамен студент повинен приходити з захищеною контрольною роботою.
Теоретичні питання
1. Вода. Значення води для організму людини, вміст у харчових продуктах. Форми зв’язку води з сухими речовинами продуктів, їх роль у формуванні споживних властивостей товарів.

2. Вплив кількості води та форм зв’язку на здатність товарів до транспортування та збереження. Активність води – важливий показник збереження товарів.

3. Вуглеводи. Хімічна природа та ознаки класифікації, значення для організму людини та вміст у харчових продуктах. Роль вуглеводів у формуванні харчової цінності товарів.

4. Моносахариди: хімічна природа, характеристика основних представників. Властивості моносахаридів, що мають практичне значення при переробці та збереженні продовольчих товарів.

5. Олігосахариди: склад та характеристика основних представників. . Властивості олігосахаридів, що мають практичне значення при переробці та збереженні продовольчих товарів.

6. Полісахариди: склад, структура, характеристика основних представників, властивості та використання.

7. Пектинові речовини: характеристика основних представників, використання. Роль пектинових речовин у формуванні споживних властивостей товарів.

8. Жири: хімічна природа та склад, вміст у харчових продуктах, характеристика складових частин.

9. Роль жирів у формуванні харчової цінності продовольчих товарів, властивості.

10. Білки: значення білків для організму людини, амінокислотний склад та структура молекули білка.

11. Властивості білків, що проявляються при переробці та збереженні товарів.

12. Класифікація білків та характеристика основних груп.

13. Ферменти: хімічна природа, загальні та специфічні властивості, механізм дії ферментів.

14. Класифікація та характеристика класів ферментів. Роль ферменті у виробництві та збереженні товарів.

15. Зольні елементі: класифікація та характеристика основних представників. Роль зольних елементів у формуванні харчової цінності продовольчих товарів.

16. Небілкові азотисті речовини, їхня роль у формуванні споживних властивостей продовольчих товарів.

17.Характеристика речовин, що формують біологічну цінність продовольчих товарів.

18. Барвні речовини: класифікація та характеристика основних груп. Роль цих речовин у формуванні харчової цінності та споживних властивостей товарів.

19. Пахучіі речовини: класифікація та характеристика основних груп. Роль цих речовин у формуванні харчової цінності та споживних властивостей товарів.

20. Енергетична цінність харчових продуктів (теоретична і реальна, наведіть приклади розрахунків енергетичної цінності). Вплив хімічного складу на енергетичну цінність харчових продуктів.

21. Дайте визначення понять «властивість», «показник якості» та «якість» товарів. Розкрийте чинники, що формують якість товарів.

22. Класифікація методів визначення якості товарів, характеристика окремих груп інструментальних методів.

23. Класифікація методів визначення якості товарів, характеристика органолептичного методу визначення показників якості.

 1. Розкрийте сутність .біохімічних процесів, що відбуваються у товарах при збереженні. Їхній вплив на зміну споживних властивостей, харчової цінності та товарів.

25. Розкрийте сутність .фізичних та мікробіологічних процесів, що відбуваються у товарах при збереженні. Їхній вплив на зміну споживних властивостей, харчової цінності та якості товарів.

26 Вплив кількості води та форм її зв’язку з сухими речовинами продуктів на харчову цінність та збереження товарів.

27. Структурно-механічні та оптичні властивості товарів. Використання цих властивостей при визначенні якості товарів, показники якості, що характеризують ці властивості.

28. Фізико-механічні та теплофізичні властивості товарів. Використання цих властивостей при виробництві, транспортуванні та збереженні товарів.

29. Дайте характеристику функціональних властивостей та надійності товарів.

30. Дайте характеристику ергономічних, екологічних та естетичних властивостей товарів

31 Класифікація споживних властивостей товарів, характеристика безпеки та надійності товарів.

32. Асортимент товарів. Визначення понять «номенклатура», «асортимент» та «сортамент». Характеристика показників структури асортименту.

33. .Дайте характеристику властивостей , що характеризують надійність товарів. Показники, що визначають ці властивості.

34. Процеси, що відбуваються в товарах під час товаропросування. Їхній вплив на споживні властивості товару.

35. Режими зберігання товарі. Чинники, що впливають на вибір цих режимів.

36. Цілі та завдання збереження товарів. Класифікація процесів, що мають місце при збереженні товарів, характеристика фізико-хімічних процесів.

37. Цілі та завдання консервування продовольчих товарів. Класифікація методів консервування. Маринування продовольчих товарів.

38. Характеристика фізико-хімічних методів консервування.

39. Використання високих температур для консервування продовольчих товарів.

40. Використання низьких температур для консервування продовольчих товарів.

41. Розкрийте сутність біохімічних методів консервування.

42. Розкрийте сутність комбінованого методу консервування.

43. Розкрийте сутність хімічних методів консервування

44. Класифікація товарів, види класифікацій, цілі та завдання. Кодування товарів.

45.Засоби і форми інформації про товар. Вимоги до інформації про товар.

46.Класифікація та характеристика видів інформації про товар
Експериментальні задачі
Задача 1. Яка кількість тепла (кДж) та вологи (г) утворюється за 20 діб від 100 т зерна у сховищі внаслідок аеробного дихання, якщо з однієї тонни зерна за 10 діб виділилося 3,6 г вуглекислого газу (врахувати, що на дихання витрачено тільки моносахариди, яких у зерні міститься 2,8 %).
Задача 2. Визначити кількість глюкози, що витрачається на бродіння тіста, якщо від 100 кг тіста утворилося 0,7 кг етилового спирту і 0,9 кг молочної кислоти. Достатньо це буде для процесів бродіння глюкози, якщо у тісті її міститься 2,8 %?
Задача 3. Визначити, яка кількість цукру (мальтози) утворюється у процесі ферментативного гідролізу 600 г крохмалю. Яка кількість цукру (глюкози) буде отримана при кислотному гідролізі такої ж кількості крохмалю?
Задача 4. Визначте, яка кількість вологи (г) і тепла (кДж) виділяється внаслідок аеробного дихання продукту за 12 діб, якщо за добу виділяється 3,0 мг вуглекислого газу на кожний кг продукту, а маса продукту становить 120 кг (врахувати, що на дихання витрачались тільки моносахариди).
Задача 5. Визначте, яка кількість моносахаридів-гексоз витрачається у процесі бродіння 100 кг тіста, якщо при цьому утворюється 1,1 % винного спирту і 0,9 % молочної кислоти (проценти вказані до маси тіста).
Задача 6. Визначте, які речовини і в якій кількості утворюються внаслідок аеробного дихання від 100 кг вишень за 2 доби, якщо за добу виділяється 2,5 г вуглекислого газу на кожний кг моносахаридів (врахувати, що на дихання витрачаються тільки моносахариди, яких у вишнях 10,3 %).
Задача 7. Визначте реальну енергетичну цінність (в кДж) 200 г продукту, що містить 48 % води, 9 % білка, 40 % засвоюваних вуглеводів, 2 % жиру і 1 % кухонної солі, якщо коефіцієнт засвоювання дорівнює 0,92.
Задача 8. Визначте теоретичну і реальну енергетичну цінність бутерброда, який складається з 30 г напівкопченої ковбаси “Української” і 60 г батона з пшеничного борошна 1 сорту.
Задача 9. Визначте теоретичну і реальну енергетичну цінність (в кДж) однієї склянки молока (220 г).
Задача 10. На продовольчий склад надійшло 5 т борошна з вологістю 13,5%. Відносна вологість повітря у складі 70%. Яку масу борошна втратили за час встановлення рівноважної вологості (рівноважна вологість борошна при відносній вологості 70% – 12,6%)?
Задача 11. На склад прийняли вагон борошна (3,5 т), відносна вологість повітря на складі була 70%, температура 16С. Коли через декілька діб борошно відправили у роздрібну мережу, виявилася нестача у 840 кг. З якою вологістю надійшло борошно на склад, якщо рівноважна вологість при відносній вологості повітря 70% – 12,6%?
Задача 12. На скільки вищою стане температура і вологість 93 т зерна за 17 діб зберігання внаслідок аеробного дихання, якщо з 1 кг моносахаридів за 1 день виділилося 2,36 г вуглекислого газу (вміст моносахаридів у зерні 2,1 %, теплоємність сухої речовини 0,45)?
Задача 13 . На продовольчому складі розміром 25х7х2,5 м температура підвищилась на 10С (з 10 до 20С). Відносна вологість повітря при 10С – 75%. Через 6 годин підвищення температури вона стала 80%. Яка була відносна вологість відразу після підвищення температури, на скільки зменшилась маса товару (максимальна кількість водяних парів в 1 м3 повітря при 20С – 17 г, при 10С – 9,5г).
Задача 14. На складі розміром 40х10х3,5 м до вечора знизилась температура і здійснилося зволоження цукру. Яка кількість вологи осіла з повітря на цукор? Первинна температура 20С, вологість – 75%, надвечір температура 15С. Максимальний вміст парів в 1 м3 при 15С – 13,5 г при 20С – 17 г.
Задача 15. Визначте кислотність хліба з борошна пшеничного в/сорту і хліба “Бородинського”, виходячи з даних, які представлені у таблиці:

Назва хліба


Маса наважки хліба, г

Об’єм колби для приготу-вання витяжки, мл

Об’єм витяжки, яку беруть для титруван-ня, мл

Нормаль-ність лугів (щёлочей)

Поправочний коефіцієнт

Об’єм лугів, що йде на титрування, мл

Хліб із борошна в/г

24,8

250

25

1,0

1,0217

0,1

Хліб “Бородин-

ський”

25,2

200

25

0,1

0,987

1,9


Задача 16. Визначте масову частку вологи у вареній ковбасі вищого сорту за такими даними:

маса наважки до висушування – 5,120 г.;

маса наважки з бюксою після висушування –22,03 г.;

маса пустої бюкси – 18,6 г.
Задача 17. Визначте титровану кислотність борошна, якщо при титруванні “бовтанки” із 7 г борошна витрачено 0,2 мл 1 н розчину лугу (коефіцієнт нормальності лугу 1,039).
Задача 18. Визначте розмір втрат борошна, що надійшло на зберігання на оптову базу. Маса борошна – 55 т; масова частка вологи борошна - 14,5%; борошно зберігалося при відносній вологості – 70%; рівновісна вологість борошна при цих умовах – 12,6%.
Задача 19. Визначте вологість рослинної олії за такими даними:

маса бюкси з олією до висушування 28,4913 г;

після висушування – 28,4007;

маса пустої бюкси – 23,4865.
Задача 20. Розрахуйте теоретичну та реальну енергетичну цінність сніданку, що складається з таких продуктів:

Хліб з борошна в/с – 70 г

Масло вершкове –15 г

Сир голландський –50 г

Чай з цукром (цукру у чаї чае 30 г)

Хімічний склад продуктів

Найменування

Вміст, %

Засвоюваність

білків

жирів

вуглевод.

Хліб з борошна в/с

7,5

2,0

3,6

96

Масло вершкове

1,5

82,5

0,5

95

Сир голландський

12,5

25,4

3,6

93

Цукор

0

0

99,7

98


Задача 21. Розрахуйте теоретичну та реальну енергетичну цінність салату, що складається з таких продуктів:

Редиска свіжа –150 г

Цибуля зелена – 25 г

Яйця варені –25 г

Майонез „Провансаль” – 30 г

Хімічний склад продуктів


Найменування

Вміст, %

Засвоюваність

білків

жирів

цукрів

Редиска свіжа

0,9

0,2

3,6

86

Цибуля зелена

2,1

0

3,8

85

Яйця варені

15,4

16,8

2,5

98

Майонез «Прован.»

3,6

67,0

2,3

96


Задача 22 Визначте на скільки зміниться вологість і маса сухих речовин у партії борошна (50 т) за 2 місяці зберігання, якщо внаслідок аеробного дихання із 1 кг моносахаридів за 1 добу виділяється 5,5 г вуглекислого газу (вміст моносахаридів у борошні 2,8%).
Задача 23. Визначте скільки гексоз витрачено в процесі бродіння 250 кг тіста, якщо при цьому утворилося 1,2 % етилового спирту та 0,8 % молочної кислоти (по відношенню до маси тіста). У тісті міститься 7,6% моносахаридів

Задача 24. Визначте скільки і яких речовин утвориться внаслідок анаеробного дихання партії суниці (50 кг) за 3 дні зберігання, якщо за 1 добу на процес дихання витрачається 10,5 г моносахаридів (вміст моносахаридів у малині 7,2%). Як зміниться температура цієї партії ягід?
Задача 25. На склад надійшла партія макаронних виробів (60т). Відносна вологість повітря у складі 75%, температура 15 оС. Коли через деякий час макаронні вироби відправили в роздрібну мережу, виявилася нестача 900кг. З якою вологістю макаронні вироби надійшли на склад (рівновагома вологість макаронних виробів при відносній вологості 75% – 12,9%)?
Задача 26. Визначте втрату маси охолодженого м’яса (маса партії 120 т), що зберігалося в холодильній камері, довжина та ширина якої по 3 м, а висота 2,5 м, при температурі 00С, а через деякий час температура в цій камері піднялася до 50С. Початкова відносна вологість повітря у холодильній камері була 85%. Максимальна кількість водяних парів у 1 м3 при температурі 00С –5 г, при температурі 50С –7,5 г.
Задача 27. Визначте титровану кислотність сметани, якщо на титрування 10 г продукту витрачено 7 мл 1 н розчину лугу.
Задача 28. Визначте кислотне число свинного топленого жиру, якщо на титрування 10 г жиру витрачено 0,4 мл 1 н лугу КОН (коефіцієнт нормальності лугу 1,078).
Задача 29. Визначте титровану кислотність кефіру, якщо на титрування 20 мл його витрачено 2 мл 1 н розчину лугу.
Задача 30. Визначте титровану кислотність молока, якщо при титруванні 10 мл продукту витрачено 0,25 мл 1 н розчину лугу (коефіцієнт нормальності лугу 0,972).
Задача 31. За добу людина споживає (в середньому) 250 г хліба з житнього борошна, 60 г вершкового масла. Хімічний склад продуктів такий:

хліб житній – вуглеводів – 62 %, жиру – 2 %, білків – 14 %;

вершкове масло – жиру – 72,5 %, вуглеводів – 0,5 %, білків – 1,5 %

Яку реальну енергетичну цінність мають вказані продукти?
Задача 32. В сховищі, яке має ширину 10 м, довжину 40 м і висоту 2,5 м відбулося зволоження крупів через різке зниження температури. Початкова температура була 5С, вологість повітря 70 %. Потім температура впала до 0С. Яку кількість води поглинули крупи. Максимальна кількість водяних парів у 1м3 при 5°С – 7,5 при 0°С – 5,0 г.

Задача 33. Визначте титруєму кислотність вершкового масла, якщо при титруванні 3 г продукту використано 0,4 мл 1 н розчину лугу (коефіцієнт нормальності лугу 0,965).
Задача 34. Вага наважки хліба до висушування 5 г, після висушування 2,8 г. Визначте масову частку вологи і сухих речовин у цьому зразку хліба.
Задача 35. На складі, що має об’єм 1500 м3 зберігалась партія овочів масою 125 т. У процесі зберігання відбулося суттєве підвищення температури у складі (з 5 до 150С). Початкова відносна вологість у складі становила 85%. Визначте втрати овочів, що мали місце при зміні умов зберігання.ща? Максимальна кількість водяних парів у 1 м3 при температурі 50С –7,5 г, при температурі 150С –12,5 г.


4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 227 с. – (базовий підручник)

 1. Титаренко Л.Д., Пугач Т.Б., Мазур В.А. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних, практичних робіт і проведення семінарських занять з дисципліни «Теоретичні основи товарознавства». – Дніпропетровськ: ДУЕП. – 2002. – 50 с.

 2. Основы товароведения: учеб. Пособие для нач. проф. Образования / И.В. Муравина. – М.: Издательский центр „Академия”, 2007. – 224 с.

 3. Теоретичні основи товарознавства: Підручник / за заг. ред. д.т.н., с.н.с., проф. Ю.Т. Жука. – Львів: Компакт – ЛВ, 2009. – 480с.


Методичне видання
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни

“Теоретичні основи товарознавства” для студентів заочної форми навчання напряму “Торгівля”

__________________________________________________________________

Підписано до друку 23.11.99. Формат 60х84/16.

Оперативна поліграфія. Тираж 40 прим.

Умов. друк. арк. 0,81. Зам. № 344

__________________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ ДАУБП.

49070, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации