Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика - файл n1.doc

Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика
скачать (5265.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc7238kb.06.11.2005 02:00скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО


О.Г. Кальман, І.О. ХристичПРАВОВА

СТАТИСТИКА

Затверджено


Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів юридичних

спеціальностей вищих закладів освіти


Харків

Право”

2004

ББК67

К17


Гриф “Затверджено Міністерством освіти

і науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти надано 10.02.2004 р. Міністерством

освіти і науки України
Рецензенти:

В.В. Голіна, член-кореспондент Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, завідувач ка­федри кримінології та кримінально-виконавчого права Націо­нальної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого;

Л. М. Давиденко, доктор юридичних наук, професор ка­федри кримінального права та кримінології Національного університету внутрішніх справ МВС України;

В.М. Глібко, кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

Кальман О.Г., Христич 1.0.

К 17 Правова статистика: Підручник для студентів юридич­них спеціальностей вищих закладів освіти. — Харків: Пра­во, 2004. - 304 с.

I8ВN 966-8467-05-1

У підручнику відповідно до програми курсу “Правова статистика” розглядаються теоретичні та методологічні основи статистичної науки. Дається загальна характеристика системи галузей правової статисти­ки та її показників. Наводяться їх значення для відображення рівня, структури та особливостей розвитку правових явищ. Теоретичні поло­ження ілюструються показниками офіційних статистичних даних і вибіркових досліджень.

Для студентів, аспірантів, науковців, викладачів юридичних вищих навчальних закладів, працівників органів державного управління і правоохоронних органів.

ББК67


© О.Г. Кальман, 1.0. Христич, 2004

ISBN966-8467-05-1 © «Право», 2004

ЗмістПередмова……………………………………………..

Розділ І. Предмет і метод статистичної науки………….

§ 1. Поняття та історія розвитку статистики………………

§ 2. Предмет статистичної науки……………………….

§ 3. Методологія, методи та етапи статистичної науки

§4. Види господарського обліку

§ 5. Галузі статистичної науки та їх взаємозв’язок з іншими науками

§ 6. Нормативне забезпечення та організація статистики в Україні

Питання та завдання для самоконтролю
Розділ II. Предмет і метод правової статистики та значення її показників у забезпеченні правопорядку

§ 1. Поняття правової статистики та історія її розвитку в Україні

§ 2. Предмет, завдання та мета правової статистики

§ 3. Взаємозв’язок правової статистики і загальної теорії статистики

§ 4. Етапи та методи правової статистики

§ 5. Галузі правової статистики та їх взаємозв’язок з іншими правовими науками

§ 6. Структура статистичного апарату в органах суду, органах прокуратури та органах внутрішніх справ

§ 7. Значення даних правової статистики для зміцнення правопорядку в країні

Питання та завдання для самоконтролю
Розділ III. Статистичне спостереження

§ 1. Сутність і організаційні форми статистичного спостереження

§ 2. Мета та план статистичного спостереження

§ 3. Об’єкти правової статистики. Особливості відображення об’єктів у правовій статистиці

§ 4. Одиниці сукупності, спостереження, виміру

§ 5. Програма статистичного спостереження

§ 6. Види статистичного спостереження

§ 7. Способи статистичного спостереження

§ 8. Помилки спостереження і види контролю даних

Питання та завдання для самоконтролю
Розділ IV. Документи первинного обліку та статистична звітність правоохоронних органів

§ 1. Поняття про статистичні формуляри

§ 2. Види документів первинного обліку для реєстрації та обліку злочинів в органах внутрішніх справ, прокуратури, податкової міліції та Служби безпеки України

§ 3. Види документів первинного обліку органів суду

§ 4. Поняття про статистичну звітність

§ 5. Види статистичної звітності в органах

внутрішніх справ та органах прокуратури

§ 6. Види статистичної звітності в органах суду та органах юстиції

§ 7. Види статистичної звітності в органах, які ведуть боротьбу з адміністративними правопорушеннями

Питання та завдання для самоконтролю
Розділ V. Зведення та групування статистичних даних

§ 1. Поняття статистичного зведення та його види

§ 2. Основні вимоги, завдання та види групувань

§ 3. Основні питання методології статистичних групувань

§ 4. Групування (класифікації) в правовій статистиці

§ 5. Статистичні ряди розподілу

§ 6. Статистичні таблиці

Питання та завдання для самоконтролю
Розділ VI. Графічне зображення статистичних даних

§ 1. Поняття про статистичні графіки

§ 2. Основні елементи статистичних графіків

§ 3. Види графіків та правила їх побудови

Питання та завдання для самоконтролю
Розділ VII. Абсолютні та відносні величини

§ 1. Поняття про узагальнюючі показники

§ 2. Абсолютні статистичні величини

§ 3. Поняття відносних величин та форми їх вираження

§4. Види відносних величин

Питання та завдання для самоконтролю
Розділ VIII. Середні величини та показники варіації

§ 1. Поняття середньої величини

§ 2. Види середніх величин та техніка їх обчислення

§ 3. Поняття моди та медіани

§ 4. Показники варіації та способи їх обчислення

Питання та завдання для самоконтролю
Розділ IX. Основні положення теорії імовірності та вибіркового спостереження

§ 1. Основні поняття теорії імовірності

§ 2. Поняття закону великих чисел. Динамічні та статистичні закономірності

§ 3. Вибірковий метод та його значення для вивчення правових явищ

§ 4. Основні положення вибіркового спостереження

§ 5. Способи відбору одиниць у вибіркову сукупність

Питання та завдання для самоконтролю
Розділ X. Ряди динаміки

§ 1. Поняття про статистичні ряди та їх види

§ 2. Види рядів динаміки та правила їх побудови

§ 3. Основні показники рядів динаміки і техніка їх обчислення

§ 4. Вивчення закономірностей ряду динаміки

§ 5. Інтерполяція, екстраполяція та прогнозування з використанням рядів динаміки

Питання та завдання для самоконтролю
Розділ XI. Індекси

§ 1. Поняття індексного методу

§ 2. Правила побудови індивідуальних індексів

§ 3. Правила побудови та обчислення загальних індексів. Агрегатний індекс — основна форма загального індексу

§ 4. Поняття середніх індексів

§ 5. Базисні та ланцюгові індекси

Питання та завдання для самоконтролю
Розділ XII. Основні положення комплексного статистичного аналізу даних у правовій статистиці

§ 1. Поняття про взаємозв’язок статистичних показників

§ 2. Види та форми зв’язків між явищами

§ 3. Прийоми виявлення щільності зв’язку між показниками досліджуваних явищ

Питання та завдання для самоконтролю
Розділ XIII. Міжнародна правова статистика

§ 1. Поняття, завдання і методи міжнародної правової статистики

§ 2. Правова статистика міжнародних організацій

§ 3. Організація правової статистики у зарубіжних країнах

Питання для самоконтролю
Література
Додаток

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну статистику”
Передмова


Підручник “Правова статистика” побудовано відповідно до навчальної програми курсу “Правова статистика”, який вивчається в юридичних вищих навчальних закладах України за спеціальністю “Правознавство”.

Вивчення статистичної науки має важливе значення в підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі суспільних наук взагалі і юриспруденції зокрема, оскільки для науково обґрунтованого пізнання тенденцій і закономірностей розвитку суспільного життя, до якого належать і пра­вові явища, конче необхідно вміти їх аналізувати. Прийоми і засоби такого аналізу розробляє саме статистична наука. Тому майбутній юрист повинен орієнтуватися у методах статистичного аналізу розвитку суспіль­них явищ і прийомах такого аналізу в усіх галузях правової науки.

Застосування статистичних методів дослідження розширює поле зору студентів і, крім того, допомагає їм краще розбиратися в особливостях соціально-економічного розвитку держав, їх правових систем, оцінювати ефективність діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинами та іншими правопорушеннями. Адже без аналізу статистичних даних будь-яка наука оперує лише схоластичними висновками на потребу якій завгод­но абстрактній концепції або політичної орієнтації. Статистика — це міст, який з'єднує теорію і практику соціального пізнання. Тому чим повніше у наукових розробках використовуються результати статистичних дослід­жень, тим достовірнішими будуть знання дійсності.

Особливо важлива роль у курсі “Правова статистика” належить кримінально-правовій статистиці, яка є інформаційною базою кримі­нології у вивченні тенденцій і закономірностей розвитку злочинності, її причин та умов, особливостей суб’єктів, які вчинили злочин, у розробці заходів протидії злочинності. Пояснення цьому криється в тому, що практичний працівник-юрист повинен бути озброєний методикою і прийомами статистичного аналізу злочинності, її причин і умов з тим, щоб більш активно брати участь у межах своєї компетенції в розробці і реалізації заходів щодо її попередження. Звідси можна зробити висно­вок про те, що правова статистика необхідна для плідної роботи по по­передженню злочинів та інших правопорушень і є однією з передумов удосконалення законодавства і розвитку різних галузей права.

Нові завдання, які стоять перед правоохоронними органами в умо­вах побудови правової, соціальне орієнтованої держави на засадах рин­кових, економічних відносин, потребують доброго знання основ статистичних методів аналізу суспільних явищ з тим, щоб вони сприяли і допомагали вирішенню цих завдань. Подібне завдання і покладене на навчальний курс з правової статистики, мета якого полягає в тому, щоб майбутній фахівець-юрист мав науково обґрунтоване уявлення про за­кономірності розвитку суспільно-правових явищ, володів методикою проведення статистичних досліджень, вмів правильно читати офіційну статистику, аналізувати рівень, структуру, динаміку злочинності та інших правопорушень взагалі по країні, в окремих регіонах та інших напрямках. Показники різних галузей статистики дають можливість у сукупності випадкових явищ виявити закономірності проявів кожного окремого суспільного явища. Тому все, що відбувається в суспільстві і є сукупністю явищ, може бути об’єктом статистичного аналізу. Більш того, статистика не тільки характеризує зміни у житті суспільства, а й дає оперативну діагностику його стану і прогноз на майбутнє.

У підручнику, крім викладення загальнотеоретичних положень, автори велику увагу приділили практичним напрямкам статистичної роботи право­охоронних органів, оскільки значна кількість студентів-юристів у майбутньо­му працюватиме саме у цих органах. У зв’язку з цим у підручнику істотну увагу приділено питанням побудови і організації статистичної роботи в пра­воохоронних і правозастосовних органах України. У відповідному розділі підручника наведено основні види документів первинного обліку і реєстрації фактів, які ведуться у цих органах, порядок їх заповнення і подання. Роз­глядаються також питання організації, проведення статистичного спостере­ження і аналізу одержаної статистичної інформації.

Враховуючи ту обставину, що студенти юридичних вищих закладів країни не вивчають вищу математику і теорію імовірності, всі складні теоретичні положення з методологічної точки зору викладено із застосуванням мінімального математичного апарату.

Одержані під час вивчення правової статистики знання дадуть можливість практикуючому юристу виконувати свої функції більш кваліфіковано, на сучасній науковій основі у будь-якому напрямку юридичної діяльності, розширяти професійний і загальний кругозір.

За останні роки в Україні не було видано повноцінного підручника з правової статистики. Деякі навчальні заклади опублікували лише на­вчальні посібники, які не повною мірою охоплюють усі розділи програ­ми курсу. Автори цього підручника спробували підготувати його з ура­хуванням сучасного розвитку правової статистики, з позицій нового українського законодавства щодо ведення статистичного обліку в країні і зарубіжного досвіду проведення статистичних досліджень.

Сподіваємося, що запропонований підручник стане надійною підтримкою для студентів в опануванні основами статистичного аналі­зу правових явищ.

Автори щиро вдячні рецензентам: члену-кореспонденту Академії правових наук України, доктору юридичних наук, професору В.В. Голіні; доктору юридичних наук, професору Л. М. Давиденку; кандидату юридич­них наук, доценту В.М. Глібку за їх змістовні зауваження і побажання, які були враховані при підготовці підручника до видання.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации