Дудник М.З. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Електричні машини - файл n1.doc

Дудник М.З. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Електричні машини
скачать (1828.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1829kb.19.11.2012 17:08скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МіністерсТво Освіти І НАУКИ України
Донецький державний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання лабораторних робіт

з дисципліни « Електричні машини »

Розділ « Машини постійного струму »

Донецьк - ДонДТУ - 2001
МіністерсТво Освіти І НАУКИ України
Донецький державний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдо виконання лабораторних робіт

з дисципліни « Електричні машини »

Розділ « Машини постійного струму »

Присвячується 80 – річчю ДонДТУ
Затверджено

на засіданні кафедри

« Електромеханіка і ТОЕ ».

Протокол № 2 від 12.10.2000

Рекомендовано

до видання навчально – видавничою

радою ДонДТУ.

Протокол № _____________

від _____________________ 2001 р.Донецьк - ДонДТУ – 2001

УДК 621.313 (071)

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні машини». Розділ «Машини постійного струму» (для студентів спеціальностей 7.090601 «Електричні станції», 7.090602 «Електричні системи та мережі», 7.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання», 7.092208 «Електромеханічні системи автоматизації і електропривод»)

Наведені рекомендації й загальні правила виконання лабораторних робіт, а також правила з техніки безпеки.

У розробці методичних вказівок до окремих лабораторних робіт взяли участь студенти Антонов С.В., Болотов Д.В., Молявко А.Г.


Укладачі: М.З. Дудник, д.т.н., професор

Г.В. Демченко, к.т.н., доцент

А.О. Гусаров, к.т.н., доцент


Рецензент: Є.Б. Ковальов, д.т.н., професор
Правила безпеки для студентів, що працюють в лабораторії електричних машин1. Не ставати до роботи, не ознайомившись з робочим місцем та системою аварійного вимикання.

2. Перед складанням схеми переконатися у відсутності напруги на виводах автомата живлення.

3. Перед вмиканням схеми переконатися в тому, що вся ввімкнена у схему апаратура знаходиться у вихідному положенні.

4. Під час вмикання та в процесі регулювання стежити за показаннями основних вимірювальних приладів схеми.

5. В процесі роботи не лишати без нагляду установку, що знаходиться під напругою.

6. Не проводити без спеціальних апаратів будь-яких перемикань в установці, що знаходиться під напругою.

7. Не торкатися неізольованих частин приладів та апаратів, що знаходяться під напругою.

8. При роботі з електричними машинами слідкувати, щоб одяг не був захоплений частинами, що обертаються.

9. Не проводити перемикань у схемі до зупинки машини.

Цими правилами необхідно керуватися тільки при роботі з електричними машинами та апаратами низької напруги.

Правила внутрішнього розпорядку


1. До лабораторних занять допускаються тільки ті студенти, які засвоїли правила безпеки.

2. Лабораторні роботи виконуються бригадою студентів у складі не менше двох людей.

3. Кожен студент повинен заздалегідь підготуватися до роботи. При недостатній підготовці студент не допускається до роботи.

4. При складанні схеми спочатку складається головна мережа (мережа струмів), а потім – паралельні та допоміжні мережі.

5. Складена схема повинна бути перевірена викладачем, який дав дозвіл на виконання.

6. Після вмикання схеми, без нотування показань приладів, перевіряється можливість виконання роботи у всьому заданому діапазоні та характер зміни показань. Тільки після цього приступають до роботи.

7. Результати вимірювань по кожній характеристиці повинні бути переві­рені викладачем.

8. Усі перемикання у схемі чи остаточна разбірка схеми робиться тільки зі згоди викладача після перевірки вірності результатів роботи. У випадку невірності отриманих даних робота повторюється.

9. Після перемикання схема повинна бути перевірена викладачем.

І0. У разі аварії на робочому місці необхідно негайно вимкнути живлен­ня та повідомити про аварію викладача без будь-яких змін у схемі. Разом з викладачем треба знайти причину аварії та спосіб її усунення.

11. Студент повинен бережливо відноситись до обладнання лабораторії. Забороняється робити написи крейдою, олівцем чи чорнилом на столах, приладах та машинах. Не можна захаращувати столи приладами та апаратами, які не використовуються в роботі, складати на них книги, зошити і таке інше.

12. До наступного заняття кожен студент повинен скласти звіт про викона­ну роботу за встановленою формою.

Оформлення звітів про виконані лабораторні роботи


Результати лабораторних робіт, виконаних в лабораторії електричних машин, оформлюються у вигляді звіту за одним зразком. Звіт пишуть пастою та чорнилом чорного або синього кольору з одного боку листа. Бланки ви­готовляють на листах формату А4 (розміри 210297мм). Основні надписи виконуються згідно держстандарту.

На першій сторінці роблять основний надпис, як для першого листа текстових документів, на інших як для наступних сторінок. У звіті обов’язково повинні бути відображені розділи “Мета роботи”, “Зміст роботи”, “Схеми випробувань” та “Результати вимірювань та обчислень”, “Аналіз отриманих ха­рактеристик та короткі висновки”. До складу звіту можуть бути включені інші розділи, які враховують специфіку дисципліни, що вивчається. При цьому необ­хіднопредставити відповідні схеми, рисунки та графіки.

Дозволяється наступне оформлення першої сторінки звіту про лабораторну роботу. У верхній частині бланка вказується номер чи назва роботи, група та прізвище студента, а у нижній частині розміщується прізвище викладача та студента, їхні підписи і дата виконання роботи, як показано на рис.0.1.

Усі виконані та підписані керівником звіти про лабораторні роботи складають по порядку та брошурують. При великій кількості сторінок (більш, як десять) складають зміст звіту, який розміщують в альбомі після титуль­ного листа. Титульний лист має надпис “Журнал лабораторних робіт (звіти)“ із вказівкою керівника та виконавця (рис.0.2).


ЕАПУ-99а

Звіт про лабораторну роботу №1

Дмитренко В.Ю.

Дослідження машини постійного струму1. Мета роботи

Ознайомлення з конструкцією та паспортом машини постійного струму, оволодіння засобами пускової розмітки вхідних кінців машини та розрахунками за паспортними даними.
2. Обладнання та прилади.

Машина постійного струму типу ..., номінальна потужність Рн= ... кВт, номінальний струм Ін= ... А, номінальна частота обертання ... хв-1, ККД ?= ... %, Автомат АП2, вольтметр типу ... на 25. Однофазний металевий реостат (ОР). Пристосування для загальмування якоря при вимірюваннях його опору.
3.Зміст роботи.

3.1. Поглиблене вивчення конструкції машини постійного струму.

3.2. Знайомство з паспортними даними машини постійного струму, розрахунки за паспортними даними.

3.3. Розмітка вивідних кінців обмоток.

3.4. Виміри опору обмоток.

4. Схеми досліджень.

5. Результати вимірювань та обчислень.

Розробив

Дмитренко В.ЮАркуш

Перевірив

Дудник М.З.1
Прізвище

Підпис

Дата

Аркушів


Рисунок 0.1 — Зразок виконання першого аркуша звіту про

лабораторну роботу.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра ”Електромеханіки і ТОЕ”


ЖУРНАЛ

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

(ЗВІТИ)

Керівник

д.т.н., проф. Дудник М.З.

Виконавець

студент Дмитренко В.Ю.


Донецьк-2001Рисунок 0.2 — Приклад титульного листа.

Лабораторна робота №1

Дослідження машини постійного струму

Мета — ознайомитися з конструкцією та паспортом машини. Оволодіти засобами передпускової розмітки виводів машини постійного струму та розрахун­ками за паспортними даними.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации