Лігоненко Л.О. та ін. (укл.) Фінанси підприємства. Опорний конспект лекцій - файл n1.xls

Лігоненко Л.О. та ін. (укл.) Фінанси підприємства. Опорний конспект лекцій
скачать (448.4 kb.)
Доступные файлы (16):
n1.xls35kb.30.09.2007 20:32скачать
n2.doc264kb.09.01.2007 08:27скачать
n3.doc140kb.09.01.2007 08:29скачать
n4.doc25kb.27.11.2006 10:42скачать
n5.doc33kb.27.11.2006 10:34скачать
n6.doc45kb.09.01.2007 08:55скачать
n7.xls35kb.07.04.2007 17:27скачать
n8.doc175kb.09.01.2007 08:40скачать
n9.doc110kb.09.01.2007 08:25скачать
n10.doc268kb.09.01.2007 08:42скачать
n11.doc217kb.09.01.2007 08:43скачать
n12.doc191kb.09.01.2007 08:26скачать
n13.doc468kb.09.01.2007 08:25скачать
n14.doc166kb.09.01.2007 08:31скачать
n15.doc113kb.09.01.2007 08:38скачать
n16.doc101kb.09.01.2007 08:45скачать

n1.xlsOverview

ФинРезульт
Актив
Пасив


Sheet 1: ФинРезульт

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка 2002 2003 2004 2005 Планові значення на 2006 рік
1 2 3 4 5 6 7
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 10 602 487 707 619 857 014 1 084 329,90 1318963,21775699
Податок на додану вартість 15 ( 80 313,4 ) ( 116 184 ) ( 140 660 ) ( 177 388,9 ) 219827,202959498
Акцизний збір 20 39096,50 42229,00 57909,30 73931,00 86471,5305881672

25 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 0
Інші вирахування з доходу 30 112 610 171 856 163 210 211 709 267482,073563764
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 35 370 467 377 350 495 234 621 300,60 745182,410645561
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 40 183 305 190 589 265 470 319 177,30 388835,982802924
Валовий:

прибуток 50 187 162 186 761 229 765 302 123,30 356346,427842637
збиток 55 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 60 81 034,90 107 161 158 190 258 514,70 380559,841817823
Адміністративні витрати 70 25 350,50 30 400,20 39 607,30 44 980,70 51083,0925735912
Витрати на збут 80 99 799,80 112 626 142 249 236 151,30 287251,028054743
Інші операційні витрати 90 ( 83 253 ) ( 107 418 ) ( 153 532 ) 238 906,10 351693,995062227
Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток 100 59 793,80 43 478,90 52 566,80 40 599,90 46878,1539698991
збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 571,5 2 554,50 0 0 0
Інші фінансові доходи 120 2 514,90 948,4 1 180,30 0 0,00
Інші доходи 130 2 652,10 2 565 29 150,80 14 900 14 900
Фінансові витрати 140 ( 5 819,2 ) ( 6 790,5 ) ( 13 248,8 ) 17 406,40 17 406,40
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 4,1 ) ( 0 ) ( 0 ) 0
Інші витрати 160 ( 7 344,7 ) ( 7 410,6 )  1159,11 1300,30 1456,34
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток 170 52 368,40 35 341,60 68 490 36 793,20 42 915,42
збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 19 223,70 19 771,60 19 960,90 20 783,90 10728,8544924748
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток 190 33 144,70 15 570 48 529,10 16 009,30 32 186,56
збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:

доходи 200 0 0 0 0
витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0 0 0
Чистий:

прибуток 220 33 144,70 15 570 48 529,10 16 009,30 32 186,56
збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Sheet 2: Актив

Актив Код рядка 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004р. 31.12.2005р Планові значення на кінець 2006 року
1 2 3 4 5 6 7
I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 10 640 862,5 3 571,90 4 140,50 4 709,10
первісна вартість 11 1 935,10 2 747,40 6 348,80 8 684,20
накопичена амортизація 12 1 295,10 1 884,90 2 776,90 4 543,70
Незавершене будівництво 20 11 157,50 232 974 14 658,80 40 929,90 40 929,90
Основні засоби:

залишкова вартість 30 175 482 181 691 507 485,50 525 111,50 542 737,50
первісна вартість 31 257 271 291 509 658 465,30 735 829,10
знос 32 81 788,60 109 818 150 979,80 210 717,60
Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 40 570,5 3 181,50 0 0 0
інші фінансові інвестиції 45 4,2 1,1 123,6 123,6 123,6
Довгострокова дебіторська заборгованість 50 0 0 0 0 0
Відстрочені податкові активи 60 1 632 679 0 0 0
Інші необоротні активи 70 0 0 0 0 0
Усього за розділом I 80 189 487 419 389 525 839,80 570 305,50 588500,1
II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси 100 39 183,10 43 661,40 75 607,20 73 973,90 91113,1744444898
тварини на вирощуванніта відгодівлі 110 0 0 0 0 0
незавершене виробництво 120 1 903,90 3 070,50 5 551,90 5 645,40 6820,5244392994
готова продукція 130 5 478,60 7 282,50 8 748,70 9 521,70 11128,9069432609
товари 140 3 777,80 4 993,90 4 079,50 9 479,80 8259,2711662447
Векселі одержані 150 0 0 0 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 30 222,90 30 177,80 32 978,60 63 132,10 57748,4702297326
первісна вартість 161 32 290,90 33 105,80 36 357,60 69 211,10 63309,0796586371
резерв сумнівних боргів 162 2 068 2 928 3 379 6 079 5560,6094289045
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом 170 213,7 1 999,90 3 490,20 4 545,40 4818,9135653366
за виданими авансами 180 5 062,20 14 388,80 15 616,50 11 204,20 16084,2544504234
з нарахованих доходів 190 0 0 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1 519,70 5 583,20 3 258 4 279,80 4520,3851203138
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 0 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 3 876,50 3 358,10 3 929,70 1 306,40 3140,0658718028
в іноземній валюті 240 43,9 247,1 11 915,60 10,5 10,5
Інші оборотні активи 250 2 626 6 630,30 9 033,50 18 401,80 16452,8273357407
Усього за розділом II 260 93 908,30 121 394 174 209,40 201 501 220097,293566645
III. Витрати майбутніх періодів 270 504,6 480,2 292,5 2 239,90 2 239,90
Баланс 280 283 900 541 263 700 341,70 774 046,40 810 837,29

Sheet 3: Пасив

Пасив Код рядка 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004р. 31.12.2005р Планові значення на кінець 2006 року

I. Власний капіталСтатутний капітал 300 53 820 197 692 197 692 197 692 197 692

Пайовий капітал 310 0 0 0 0 0

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 0 0 0

Інший додатковий капітал 330 10 902,80 10 963,20 10 963,20 10 963,20 10 963,20

Резервний капітал 340 2 140,70 3 797,70 4 576,20 7 002,70 10715,8356911848 3 713,14
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 55 834,90 69 747,90 117 498,50 131 081,30 158389,405563714 162 102,54 Сума приростів нерозподіленого прибутку та резервного капіталу не повина перевищувати суму чистого планового прибутку
Неоплачений капітал 360 0 12 299 0 0 0

Вилучений капітал 370 4 556,60 3 639,80 0 0 0

Усього за розділом I 380 118 142 266 262 330 729,90 346 739,20 377 760

II. Забезпечення наступних витрат і платежівЗабезпечення виплат персоналу 400 0 0 0 0 0

Інші забезпечення 410 0 0 0 0 0

Цільове фінансування 420 0 0 0 0,7 0,7

Усього за розділом II 430 0 0 0 0,7 0,7

III. Довгострокові зобов'язанняДовгострокові кредити банків 440 91 029 117 674 179 152 140 588,40 137286,461062386

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0 0 0 0

Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0 3 304 4 848 4734,1371210601

Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0 10 447,90 8 976,50 8 765,67

Усього за розділом III 480 91 029 117 674 192 903,90 154 412,90 150 786,27 150 786,27
IV. Поточні зобов'язанняКороткострокові кредити банків 500 4 509,50 84 918 32 465,80 74 871,20 73112,7325120288

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 18 285,20 0 0 0


Векселі видані 520 0 168,4 0 2 000 2 000

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 35 620,50 24 978,80 21 074,30 55 953,10 46919,1023010627

Поточні зобов'язання за розрахунками:з одержаних авансів 540 5 115,70 10 504,60 8 695,80 17 416,50 15905,5826240538

з бюджетом 550 4 061,50 3 788,50 4 458,90 4 776,30 5625,3656954639

з позабюджетних платежів 560 11,7 18,8 22,3 0 0

зі страхування 570 13,3 194,1 410,5 423,4 436,7053836784

з оплати праці 580 770,7 1 269,10 2 300,90 1 820,70 2510,5582175182

з учасниками 590 47,7 47,7 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 600 0 0 0 0 0

Інші поточні зобов'язання 610 6 292,90 31 439 107 279,40 115 632,40 135780,534567102

Усього за розділом IV 620 74 728,70 157 327 176 707,90 272 893,60 282290,581300908 209177,848788879
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 0 0 0

Баланс 640 283 900 541 263 700 341,70 774 046,40 810 837,29 810 837,29


Сума кредитів у плановому періоді 223 899,00


Сума кредитів у передплановому періоді 229 284,10Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации