ДНАОП 1.1-10-1.01-97 Правила безопасной эксплуатации электроустановок - файл n1.doc

ДНАОП 1.1-10-1.01-97 Правила безопасной эксплуатации электроустановок
скачать (685 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc685kb.19.11.2012 20:29скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8                                                     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Н А К А З

N 257 від 06.10.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
13 січня 1998 р.
vd971006 vn257 за N 11/2451

Про затвердження Правил безпечної експлуатації
електроустановок

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держнаглядохоронпраці
N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )

На виконання вимог п.3.1 Положення про опрацювання,
прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих
і галузевих нормативних актів про охорону праці, затвердженого
наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 16 березня 1994 р. N 19 ( z0094-94 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12 травня 1994 р. за N 94/303
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила безпечної експлуатації
електроустановок, що додаються.
2. Зазначені Правила безпечної експлуатації набирають
чинності з 01.03.98.
3. З вступом у дію зазначених Правил вважати такими, що не
застосовуються на території України, Правила техніки безпеки при
експлуатації електроустановок (видання друге, перероблене і
доповнене), затверджені Міненерго СРСР 10.09.85 та Президією ЦК
галузевої профспілки 21.08.85 (НАОП 1.1.10-1.01-85).
4. Управлінню по нагляду в металургії, енергетиці, при
експлуатації підйомних споруд та котлонагляду разом з Міненерго
України:
4.1. Вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними
інспекторами та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці,
експертами експертно-технічних центрів, працівниками установ,
організацій, апарату Міненерго України у тримісячний термін від
дня їх одержання.
4.2. Установити постійний контроль за виконанням вимог Правил
посадовими особами і працівниками.
5. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці
подати замовлення на видання цих Правил.
6. Начальнику управління по нагляду в металургії, енергетиці,
при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду Іванченко В.І.
подати протягом двох тижнів управлінню нормативно-правового
забезпечення охорони праці Комітету відповідні матеріали для
включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних
автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про
охорону праці.
7. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Сорокіна І.Д.

Голова Комітету С.П.Ткачук
Затверджено
наказом Державного комітету України
по нагляду за охороною праці від
6 жовтня 1997 р. N 257
Правила
безпечної експлуатації електроустановок
1. Галузь застосування
Правила безпечної експлуатації електроустановок (далі -
Правила) поширюються на працівників, які виконують роботи в
електроустановках Міністерства енергетики України (далі -
Міненерго України).
Дотримання вимог цих Правил є обов'язковим у разі виконання
робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та
експлуатації електроустановок електричних станцій, електричних і
теплових мереж, електричної частини пристроїв ТАВ, ЗДТК, районних
котелень, енергоремонтних та інших підприємств.
Вимоги цих Правил слід враховувати під час проектування та
обслуговування електроустановок.
Під час виконання робіт в електроустановках поряд з цими
Правилами слід керуватись також державними і галузевими
нормативними актами з охорони праці, стандартами безпеки праці,
нормами та інструкціями заводів-виробників обладнання.
Засоби захисту повинні відповідати вимогам державних
стандартів, а також НАОП 1.1.10-1.07-82 "Правила применения и
испытания средств защиты, используемых в электроустановках".
Ці Правила можуть бути змінені та доповнені тільки органом,
що їх затвердив. Керівництво підприємства, залежно від місцевих
умов, може вживати додаткових заходів, що підвищують безпеку
робіт. Такі заходи не повинні суперечити цим Правилам.
Із набуттям чинності цими Правилами вважати такими, що не
застосовуються на території України "Правила техники безопасности
при эксплуатации электроустановок" (видання 2-е, перероблене і
доповнене), затверджені Міненерго СРСР 10.09.85 та Президією ЦК
галузевої профспілки 21.08.85 (НАОП 1.1.10-1.01-85).
2. Нормативні посилання

——————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Позначення | Назва |Ким, коли затверджено,|
|п/п| нормативного | |реєстрація в Мін'юсті |
| | акта | | |
|———+——————————————+——————————————————————+——————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|———+——————————————+——————————————————————+——————————————————————|
| 1 |ДНАОП |Правила будови і без- |Затверджено наказом |
| |0.00-1.03-93 |печної експлуатації |Держнаглядохоронпраці |
| | |вантажопідіймальних |України від 16.12.93 |
| | |кранів |N 128 |
| 2 |ДНАОП |Правила будови і без- |Затверджено наказом |
| |0.00-1.07-94 |печної експлуатації |Держнаглядохоронпраці |
| | |посудин, що працюють |України від 18.10.94 |
| | |під тиском |N 104 |
| 3 |ДНАОП |Перелік робіт з під- |Затверджено наказом |
| |0.00-8.02-93 |вищеною небезпекою |Держнаглядохоронпраці |
| | | |України від 30.11.93 |
| | | |N 123 ( z0196-93 ) |
| 4 |ДНАОП |Положення про медичний|Затверджено наказом |
| |0.03-4.02-94 |огляд працівників |МОЗ України від |
| | |певних категорій |31.03.94 N 45 |
| | | |( z0136-94 ) |
| | | |Зареєстровано в Мін'ю-|
| | | |сті України 21 червня |
| | | |1994 р. за N 136/345 |
| 5 |ДНАОП |Перелік важких робіт |Затверджено наказом |
| |0.03-8.07-94 |і робіт із шкідливими |МОЗ України від |
| | |і небезпечними умовами|31.03.94 N 46 |
| | |праці, на яких заборо-|( z0176-94 ) |
| | |няється застосування |Зареєстровано в Мін'ю-|
| | |праці неповнолітніх |сті України 28 липня |
| | | |1994 р. за N 176/385 |
| 6 |НАОП |Правила техники безо-|Затверджено Міненерго |
| |1.1.10-1.02-83|пасности при эксплуа-|СРСР 05.11.83 |
| | |тации тепломеханичес-|ЦК галузевої проф- |
| | |кого оборудования|спілки 26.10.83 |
| | |электростанций и теп-| |
| | |ловых сетей | |
| 7 |НАОП |Правила безопасности|Затверджено Міненерго |
| |1.1.10-1.04-85|при работе с инстру-|СРСР 30.04.85 ЦК |
| | |ментом и приспособле-|галузевої профспілки |
| | |ниями |27.03.85 |
| 8 |НАОП |Правила применения и|Затверджено Міненерго |
| |1.1.10-1.07-82|испытания средств за-|СРСР 26.07.82 |
| | |щиты, используемых в| |
| | |электроустановках (из-| |
| | |дание 8-е) | |
| 9 |ГОСТ |ССБТ. Электрические | |
| |12.1.002-84 |поля промышленной час-| |
| | |тоты. Допустимые уров-| |
| | |ни напряженности и | |
| | |требования к проведе- | |
| | |нию контроля на рабо- | |
| | |чих местах | |
|10 |ГОСТ |ССБТ. Электромагнитные| |
| |12.1.006-84* |поля радиочастот. До- | |
| | |пустимые уровни на ра-| |
| | |бочих местах и требо- | |
| | |вания к проведению | |
| | |контроля | |
|11 |ГОСТ |ССБТ. Строительство. | |
| |12.1.013-78 |Электробезопасность. | |
| | |Общие требования | |
|12 |ГОСТ |ССБТ. Электробезопас- | |
| |12.1.019-79* |ность. Общие требова- | |
| | |ния и номенклатура ви-| |
| | |дов защиты | |
|13 |ГОСТ |ССБТ. Рабочее место | |
| |12.2.032-78 |при выполнении работ | |
| | |сидя. Общие эргономи- | |
| | |ческие требования | |
|14 |ГОСТ |ССБТ. Рабочее место | |
| |12.2.033-84 |при выполнении работ | |
| | |стоя. Общие эргономи- | |
| | |ческие требования | |
|15 |ГОСТ |ССБТ. Работы электро- | |
| |12.3.032-84* |монтажные. Общие тре- | |
| | |бования безопасности | |
|16 |ГОСТ |ССБТ. Цвета сигнальные| |
| |12.4.026-76* |и знаки безопасности | |
|17 |ГОСТ |Двуокись углерода | |
| |8050-85* |газообразная и жидкая.| |
| | |Технические условия | |
|18 |ГОСТ |Азот газообразный и | |
| |9293-74* |жидкий. Технические | |
| | |условия | |
|19 |СНиП III-4-80*|Техника безопасности в|Затверджено постановою|
| | |строительстве |Держбуду СРСР |
| | | |9.06.80 N 82 |
|20 | |Правила устройства|М.: Энергоатомиздат, |
| | |электроустановок. |1985 |
| | |Шестое издание,перера-| |
| | |ботанное и дополненное| |
|21 | |Правила охорони |Затверджено постановою|
| | |електричних мереж |Кабінету Міністрів |
| | | |України від 4 березня |
| | | |1997 р. N 209 |
| | | |( 209-97-п ) |
|22 |ГКД |Навчання, інструктаж і|Затверджено Міненерго |
| |34.12.102-95 |перевірка знань пра- |України 08.09.95 |
| | |цівників підприємств, | |
| | |установ і організацій | |
| | |Міненерго України з | |
| | |питань охорони праці | |
| | |та експлуатації облад-| |
| | |нання | |
|23 | |Типовая инструкция по|Затверджено Міненерго |
| | |технике безопасности|СРСР 24.12.71 |
| | |для персонала, обслу-| |
| | |живающего кенотронные| |
| | |установки | |
| 24|ГОСТ |ССБТ. Электробезопас- | |
| |12.1.051-90 |ность. Расстояния | |
| | |безопасности в охран- | |
| | |ной зоне линий элек- | |
| | |тропередачи напряже- | |
| | |нием свыше 1000 В. | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
( Розділ 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
3. Терміни, позначення, скорочення, визначення

————————————————————————————————————————————————————————————————
| Терміни, | |
| позначення та | Визначення |
| скорочення | |
|———————————————————+——————————————————————————————————————————|
| 1 | 2 |
|———————————————————+——————————————————————————————————————————|
|АГП |Автоматичне гасіння поля |
|АСК |Автоматизована система керування |
|Базове заземлення |Заземлювальний пристрій на повітряній лі-|
| |нії електропередавання (контур заземлення|
| |опори, груповий заземлювач та ін.), що ви-|
| |користовується для зниження наведеного по-|
| |тенціалу на проводах до безпечного значен-|
| |ня |
|БМО |Будівельно-монтажна організація |
|Бригада (за на- |Бригада у складі двох працівників і біль-|
|рядом або розпо- |ше, включно з керівником робіт або праців-|
|рядженням) |ником, який спостерігає за безпечним вико-|
| |нанням робіт (наглядачем) |
|Відкрите розподіль-|Електричне розподільче устаткування, об-|
|че устаткування;ВРУ|ладнання якого розташоване просто неба |
|Вторинне (допоміж- |Сукупність затискачів і електричних прово-|
|не) коло |дів, що з'єднують прилади і пристрої керу-|
| |вання, автоматики, вимірювань, захисту і|
| |сигналізації |
|ВЧ-зв'язок |Високочастотний зв'язок |
|Груповий заземлювач|Два і більше з'єднаних між собою стрижне-|
| |вих заземлювачі, що встановлюються на |
| |відстані не менше 3 м один від одного |
|"Допускається", |Означають, що зазначені вимоги застосову-|
|"може" |ються як виняток, у разі, якщо до цього|
| |спонукають місцеві умови |
|Допуск первинний |Допуск до роботи за нарядом або розпоряд-|
| |женням, що здійснюється вперше |
|Допуск повторний |Допуск на робоче місце, де раніше вже про-|
| |водилась робота за цим нарядом |
|Електроустановка |Енергоустановка, призначена для вироблян-|
| |ня, перетворювання,передавання,розподілян-|
| |ня чи споживання електричної енергії |
|Електроустановка |Електроустановки, ПЛ і КЛ, що їх обслуго- |
|без місцевих опера-|вують оперативно-виїзні бригади або опера-|
|тивних працівників |тивно-виробничі працівники |
|Електроустановка |Електроустановка або її ділянка, які пере-|
|діюча |бувають під напругою або на які напруга|
| |може бути подана вмиканням комутаційних|
| |апаратів, а також ПЛ, що розміщена в зоні|
| |дії наведеної напруги або перетинається з|
| |діючою ПЛ |
|Електроустановка |Електроустановка напругою до і понад|
|до і понад 1000 В |1000 В (за діючим значенням напруги) |
|Електроустановка |РУ напругою понад 1000 В з одиночною сек-|
|з простою та на- |ціонованою або несекціонованою системою|
|очною схемою |шин, без обхідної системи шин, всі ПЛ та|
| |КЛ, всі електроустановки напругою до|
| |1000 В |
|Електромагнітне |Вид матерії, що визначається в усіх точках|
|поле; ЕМП |двома векторними величинами, які характе-|
| |ризують дві його сторони, що називаються|
| |відповідно "електричне поле" та "магнітне|
| |поле", які чинять силовий вплив на заряд-|
| |жені частинки, що залежить від їх швидкос-|
| |ті і величини їх заряду |
|ЕУ |Електролізна установка |
|Закрите розподільче|Електричне розподільче устаткування, об-|
|устаткування; ЗРУ |ладнання якого розташоване в приміщенні |
|ЗДТК |Засоби диспетчерського і технологічного|
| |керування в енергосистемах (кабельні і по-|
| |вітряні лінії зв'язку і телемеханіки, ви-|
| |сокочастотні канали, пристрої зв'язку і|
| |телемеханіки) |
|Зона впливу елек- |Простір, в якому напруженість електричного|
|тричного поля |поля перевищує 5 кВ/м |
|Зона сильної дії |ПЛ (ділянка ПЛ) під наведеною напругою, на|
|наведеної напруги |якій в разі заземлення в РУ і на місці ро-|
| |біт значення наведеної напруги більше 42 В|
|Зона слабкої дії |ПЛ (ділянка ПЛ) під наведеною напругою, на|
|наведеної напруги |якій в разі заземлення в РУ і на місці ро-|
| |біт значення наведеної напруги менше 42 В |
|Кабельна лінія |Лінія електропередавання, виконана одним|
|електропередавання;|чи декількома кабелями, прокладеними без-|
|КЛ |посередньо в землі, кабельних каналах,|
| |трубах, на кабельних конструкціях, а також|
| |у воді чи відкрито |
|Керівники, спеціа- |Керівники підприємств, установ і організа-|
|лісти |цій, їхні заступники, начальники цехів,|
| |відділів, служб, районів, дільниць, лабо-|
| |раторій та їхні заступники, майстри, інже-|
| |нери, інші посадові особи, які організову-|
| |ють виконання робіт в діючих електроуста-|
| |новках |
|КЛЗ |Кабельна лінія зв'язку |
|Комплектне розподі-|Комплектне розподільче устаткування, виго-|
|льче устаткування; |товлене з шаф чи блоків із вмонтованим у |
|КРУ |них обладнанням, пристроями керування,кон-|
| |тролю, захисту, автоматики і сигналізації |
| |та постачається в зібраному чи підготовле-|
| |ному для збирання вигляді |
| |Комплектне розподільче устаткування може|
| |виконуватись, наприклад, як комплектне|
| |розподільче устаткування для експлуатації|
| |на відкритому просторі (КРУВ); як комп-|
| |лектне розподільче устаткування з елегазо-|
| |вою ізоляцією (КРУЕ) і т.ін. |
|Комутаційний |Електричний апарат, призначений для кому-|
|(електричний) |тації струму в одному чи кількох електрич-|
|апарат |них колах |
|КСУ |Компресорно-сигнальна установка |
|Лінія електропере-|Елемент електропостачальної системи, приз-|
|давання; ЛЕП |начений для пересилання та розподілу|
| |електричної енергії напругою понад 1000 В|
| |без зміни її параметрів |
|Машини |Крани всіх типів, крани-екскаватори (екс-|
|вантажопідіймальні |каватори, призначені для роботи з гаком,|
| |який підвішено на канаті), талі, лебідки|
| |(для піднімання вантажу і людей), на які|
| |поширюються вимоги ДНАОП 0.00-1.03-94|
| |"Правила будови і безпечної експлуатації |
| |вантажопідіймальних кранів" |
|Механізми |Гідравлічні підіймальники, телескопічні|
| |вишки, екскаватори, трактори, автонаванта-|
| |жувачі, бурильно-кранові машини, висувні|
| |драбини з механічним приводом та ін. |
|Механічний замок |Замок, що замикається ключем, знімною руч-|
| |кою тощо |
|Напруженість нес-|Напруженість електричного поля, не спотво-|
|потвореного елект-|реного присутністю людини, що визначаєть-|
|ричного поля |ся в зоні, де слід перебувати людині під|
| |час роботи |
|Наряд-допуск (на- |Викладене на спеціальному бланку розпоряд-|
|ряд) |ження на безпечне виконання роботи, що|
| |визначає її зміст, місце, час початку і|
| |закінчення, необхідні заходи безпеки,|
| |склад бригади і працівників, відповідаль-|
| |них за безпечне виконання роботи |
|НПП |Необслуговуваний підсилювальний пункт |
|ОПП |Обслуговуваний підсилювальний пункт |
|Охоронна зона по- |1. Зона вздовж ПЛ, що є земельною ділян-|
|вітряних ліній |кою і повітряним простором, обмеженими|
|електропередавання |вертикальними уявними площинами, що розта-|
|і повітряних ліній |шовані з обох боків лінії від крайніх про-|
|зв'язку |водів за невідхиленого їхнього положення|
| |на відстані, м: |
| |для ПЛ напругою до 1 кВ та ПЛЗ ......... 2|
| |для ПЛ 1, 3, 6, 10, 20 кВ ..............10|
| |для ПЛ 35 кВ ...........................15|
| |для ПЛ 110 кВ ..........................20|
| |для ПЛ 154, 220 кВ .....................25|
| |для ПЛ 330, 400, 500 кВ змінного струму |
| |і 800 кВ постійного струму .............30|
| |для ПЛ 750 кВ ..........................40|
| |2. Зона вздовж переходів ПЛ через водойми|
| |(річки, канали, озера тощо), що є повіт-|
| |ряним простором над водною поверхнею во-|
| |дойм, обмеженим вертикальними уявними |
| |площинами, які розташовані з обох боків |
| |лінії від крайніх проводів за невідхилено-|
| |го їхнього положення для судноплавних во- |
| |дойм на відстані 100 м, для несудноплавних|
| |- на відстані, передбаченій для встанов-|
| |лення охоронних зон уздовж ПЛ, що прохо-|
| |дять по суші |
|Охоронна зона ка- |1. Ділянка землі вздовж підземних КЛ, об-|
|бельних ліній |межена уявними вертикальними площинами,|
|електропередавання |розташованими з обох боків лінії від край-|
|і кабельних ліній |ніх кабелів на відстані 1 м для КЛ і 2 м |
|зв'язку |для КЛЗ |
| |2. Частина водного простору від водної по-|
| |верхні до дна вздовж підводних КЛ і КЛЗ,|
| |обмеженого уявними вертикальними площина-|
| |ми, розташованими з обох боків лінії від|
| |крайніх кабелів на відстані 100 м |
|Підготовка робочого|Виконання технічних заходів з метою ство-|
|місця |рення безпечних умов проведення робіт на|
| |робочому місці |
|ПЛЗ |Повітряна лінія зв'язку |
|Повітряна лінія |Лінія електропередавання, проводи якої|
|електропередавання;|підтримуються над землею за допомогою опор|
|ПЛ |та ізоляторів |
| |Початком та кінцем ПЛ є лінійні портали|
| |або лінійні вводи РУ, а для відгалужень -|
| |відгалужувальна опора та лінійний портал|
| |або лінійний ввід РУ. При цьому натяжні|
| |ізолювальні підвіски, встановлені на лі-|
| |нійних порталах з боку ПЛ, а також усі за-|
| |тискачі, закріплені на проводах ПЛ, нале-|
| |жать до ПЛ. Не належать до ПЛ лінійні пор-|
| |тали з натяжними ізолювальними підвісками|
| |з боку підстанції, петлі на цих порталах,|
| |спуски з проводів ПЛ до різноманітного об-|
| |ладнання (комутаційних апаратів, розрядни-|
| |ків, конденсаторів зв'язку та ін.), а та-|
| |кож високочастотні загороджувачі |
|Повітряна лінія |ПЛ всіх класів напруг і ПЛЗ, що проходить|
|під наведеною |по всій довжині або на окремих ділянках|
|напругою |загальною довжиною не менше 2 км на відс-|
| |тані від осі іншої ПЛ напругою 110 кВ і|
| |вище змінного струму за напруги |
| |110 кВ .............................100 м |
| |154, 220 кВ ........................150 м |
| |330, 500 кВ ........................200 м |
| |750 кВ .............................250 м |
|"Повинно", "необ- |Означають обов'язковість виконання вимог|
|хідно", "слід" |цих Правил |
|ППР |Проект проведення робіт |
|Працівники вироб- |Працівники, робота яких безпосередньо по-|
|ничі |в'язана з виробничими процесами (експлуа-|
| |тація, ремонт, монтаж, налагоджування об-|
| |ладнання, транспортних засобів, споруд,|
| |будівель тощо) та з їх забезпеченням |
|Працівник з групою |Працівник, який має групу з електробезпеки|
|II, III і т.д. |не нижче II, III і т.д. |
|Працівники опера- |Працівники, які перебувають на чергуванні|
|тивні (чергові) |в зміні і допущені до оперативного управ-|
| |ління та (або) оперативних перемикань |
|Працівники опера- |Працівники, спеціально навчені і підготов-|
|тивно-виробничі |лені для оперативного обслуговування в|
| |затвердженому обсязі закріпленого за ними|
| |електрообладнання |
|Приєднання |Електричне коло (обладнання та шини) одно-|
| |го призначення, найменування і напруги,|
| |приєднане до шин РУ, генератора, щита,|
| |збірки, розміщене в межах електростанції,|
| |підстанції тощо. Електричні кола різної|
| |напруги одного силового трансформатора|
| |(незалежно від кількості обмоток), одного|
| |двошвидкісного електродвигуна вважаються|
| |одним приєднанням. В схемах многокутників,|
| |в полуторних та інших схемах до приєднання|
| |лінії, трансформатора належать всі комута-|
| |ційні апарати та шини, за допомогою яких|
| |цю лінію або трансформатор приєднано до РУ|
|Пробне вмикання |Короткочасне подавання напруги на електро-|
| |установку до повного закінчення робіт для|
| |проведення налагоджувальних робіт (балан-|
| |сування, перевірка технічних характеристик|
| |тощо) |
|Робота під напругою|Робота, що виконується з дотиком до стру-|
| |мовідних частин, що перебувають під робо-|
| |чою напругою або на відстанях до цих стру-|
| |мовідних частин, менших від допустимих |
|Роботи верхолазні |Роботи з монтажних пристосувань або без-|
| |посередньо з елементів конструкцій, облад-|
| |нання, машин і механізмів,які виконуються |
| |на висоті 5 м і вище від поверхні грунту,|
| |перекриття або робочого настилу. При цьому|
| |основним засобом запобігання падінню пра-|
| |цівника з висоти є запобіжний пояс |
|Роботи, що виконую-|Таке самостійне виконання працівниками|
|ться у порядку по- |робіт на закріпленій за ними ділянці|
|точної експлуатації|протягом робочої зміни, яке не потребує|
| |оформлення наряду чи розпорядження |
|Робоче місце |Місце постійного або тимчасового перебу-|
| |вання працівника на ділянці електроуста-|
| |новки у процесі трудової діяльності |
|Розподільче (елект-|Електроустава, призначена для приймання і|
|ричне) устаткуван-|розподіляння електричної енергії однієї|
|ня; РУ |напруги, що містить комутаційні апарати та|
| |з'єднувальні їх збірні шини, секції шин,|
| |пристрої керування та захисту |
|Розподільчий |Електричний розподільчий пристрій, який не|
|(електричний) |входить до складу підстанції |
|пункт; РП | |
|Розпорядження |Усне завдання на безпечне виконання робо-|
| |ти, яке визначає її зміст, місце, час, за-|
| |ходи безпеки (якщо вони вимагаються) та|
| |перелік працівників, яким доручено її ви-|
| |конання. Розпорядження може видаватись та-|
| |кож у письмовій формі |
|Струмовідна |Частина електроустановки, яка за нормаль-|
|частина |них умов перебуває під напругою |
|ТАВ |Пристрої теплової автоматики, теплотех-|
| |нічних вимірювань і захистів, засоби дис-|
| |танційного керування, сигналізації і тех-|
| |нічні засоби автоматизованих систем керу- |
| |вання |
|Трансформаторна |Електрична підстанція, призначена для пе-|
|підстанція; ТП |ретворення електричної енергії однієї нап-|
| |руги в енергію іншої напруги за допомогою|
| |трансформаторів |
————————————————————————————————————————————————————————————————
( Розділ 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
4. Вимоги до працівників
4.1. Посадові особи і працівники, які виконують роботи в
електроустановках Міністерства енергетики України, проходять
навчання та перевірку знань цих Правил.
4.2. Медичний огляд працівників слід здійснювати відповідно
до вимог ДНАОП 0.03-4.02-94 "Положення про медичний огляд
працівників певних категорій" ( z0136-94 ).
4.3. Працівники, які обслуговують електроустановки, повинні
вивчити ці Правила відповідно до вимог своєї посади або роботи,
яку вони виконують, пройти навчання безпечним прийомам праці на
робочому місці під керівництвом досвідченого працівника, перевірку
знань та присвоєння групи з електробезпеки (далі - групи)
відповідно до додатка 1 до цих Правил. Працівнику, який пройшов
перевірку знань цих Правил, видається посвідчення встановленої
форми, яке він повинен мати при собі під час виконання робіт.
Кожний працівник повинен знати, розуміти і дотримуватись
вимог цих Правил.
Забороняється допуск до роботи працівників, які не пройшли
навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
4.4. Працівники, які виконують роботи, зазначені у ДНАОП
0.00-8.02-93 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою" ( z0196-93 ),
повинні мати відповідний запис у посвідченні про перевірку знань.
4.5. Забороняється допуск працівників, молодших 18 років, до
робіт, зазначених у ДНАОП 0.03-8.07-94 "Перелік важких робіт і
робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких
забороняється застосування праці неповнолітніх" ( z0176-94 ).
4.6. Забороняється допуск до роботи працівників з ознаками
алкогольного або наркотичного сп'яніння.
Кожний працівник, якщо він не може вжити заходів щодо
усунення порушень цих Правил, зобов'язаний негайно повідомити
безпосереднього керівника про всі помічені порушення, а також про
небезпечні для людей несправності електроустановок та машин,
механізмів, пристроїв, інструменту та засобів захисту, що
застосовуються під час виконання робіт.
Забороняється виконувати розпорядження та завдання, що
суперечать вимогам цих Правил.
4.7. Керівники, спеціалісти, які безпосередньо організовують
роботу, зобов'язані забезпечити виконання її відповідно до вимог
цих Правил.
4.8. Працівники, винні у порушенні цих Правил, несуть
дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну
відповідальність згідно з чинним законодавством.
5. Оперативне обслуговування та виконання робіт
5.1. Оперативне обслуговування
5.1.1. До оперативного обслуговування електроустановок
допускаються працівники, які знають їхні схеми, інструкції з
експлуатації, особливості конструкції та роботи обладнання і
пройшли навчання та перевірку знань.
5.1.2. В електроустановках понад 1000 В працівники зі складу
оперативних або оперативно-виробничих працівників, які одноособово
обслуговують електроустановки, а також старші в зміні повинні мати
групу IV, решта - групу III.
В електроустановках до 1000 В працівники зі складу
оперативних або оперативно-виробничих працівників, які одноособово
обслуговують електроустановки, повинні мати групу III.
5.1.3. Забороняється в електроустановках наближення людей,
механізмів та вантажопідіймальних машин до неогороджених
струмовідних частин, що перебувають під напругою, на відстань,
меншу за зазначену в таблиці 5.1. Виняток становлять роботи з
використанням електрозахисних засобів згідно з пунктом 5.2.7 цих
Правил.
Таблиця 5.1 - Допустима відстань до струмовідних частин, що
перебувають під напругою
——————————————————————————————————————————————————————————————————
| Напруга, кВ |Відстань від людини |Відстань від меха- |
| |у будь-якому можливо-|нізмів та вантажопі- |
| |му її положенні та |діймальних машин у |
| |інструментів і при- |робочому та транс- |
| |стосувань, що вико- |портному положеннях, |
| |ристовуються нею, |від стропів, ванта- |
| |м |жозахватних присто- |
| | |сувань та вантажів, м|
|————————————————————+—————————————————————+—————————————————————|
| 1 | 2 | 3 |
|————————————————————+—————————————————————+—————————————————————|
| До 1: | | |
| на ПЛ | 0,6 | 1,0 |
| у решті електро-| Не нормується (без | 1,0 |
| установок | дотику) | |
| 6, 10, 20, 35 | 0,6 | 1,0 |
| 110 | 1,0 | 1,5 |
| 154 | 1,5 | 2,0 |
| 220 | 2,0 | 2,5 |
| 330 | 2,5 | 3,5 |
| 400, 500 | 3,5 | 4,5 |
| 750 | 5,0 | 6,0 |
| 800 постійного| 3,5 | 4,5 |
| струму | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка. В тексті цих Правил електроустановки напругою 3 кВ
прирівнюються до електроустановок 6 кВ, 60 кВ - до
110 кВ.

( Таблиця 5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
5.1.4. Огляд електроустановок електростанцій, підстанцій та
розподільчих пунктів може виконувати один працівник з групою III
зі складу оперативних та оперативно-виробничих працівників або
працівник з групою V зі складу керівників чи спеціалістів
підприємства. Огляд виконується з дозволу особи, в управлінні якої
знаходиться електроустановка. ( Абзац перший пункту 5.1.4
розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
Огляд електроустановок неелектротехнічними працівниками та
екскурсії слід проводити під наглядом працівника з групою V або
оперативного працівника з групою IV, якщо є дозвіл керівництва
підприємства. ( Абзац другий пункту 5.1.4 розділу 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26
( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
Огляд ПЛ слід виконувати відповідно до вимог підрозділу 16.7
цих Правил.
5.1.5. Електротехнічних працівників, які не обслуговують дані
електроустановки, слід допускати до них у супроводі оперативних
або оперативно-виробничих працівників з групою IV, або іншого
працівника з групою V. ( Абзац перший пункту 5.1.5 розділу 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26
( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
Працівник, який супроводить, повинен забезпечити створення
безпечних умов для людей та попереджати їх про заборону наближення
до струмовідних частин.
5.1.6. Під час огляду електроустановок понад 1000 В
забороняється відчиняти двері приміщень, комірок, не обладнаних
сітчастими огородженнями або бар'єрами, якщо відстань між дверима
і струмовідними частинами менша за зазначену в таблиці 5.1 цих
Правил. Перелік таких приміщень і комірок затверджує керівництво
підприємства.
В електроустановках понад 1000 В, в яких вхід до приміщень,
комірок обладнано сітчастими огородженнями або бар'єрами, під час
огляду забороняється відчиняти двері сітчастих огороджень і
проникати за огородження або бар'єри.
В електроустановках до 1000 В під час огляду дозволяється
відчиняти двері щитів, збірок, пультів керування та інших
пристроїв.
Забороняється під час огляду виконувати будь-яку роботу.
( Пункт 5.1.6 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 (
  1   2   3   4   5   6   7   8


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации