Пересада А.А., Майорова Т.В. Інвестиційне кредитування - файл n1.doc

Пересада А.А., Майорова Т.В. Інвестиційне кредитування
скачать (655.4 kb.)
Доступные файлы (15):
n1.doc231kb.15.02.2002 18:36скачать
n2.doc43kb.15.02.2002 18:38скачать
Rozd_1.doc136kb.15.02.2002 13:30скачать
Rozd_2.doc168kb.15.02.2002 15:19скачать
Rozd_3.doc238kb.20.02.2002 17:13скачать
Rozd_4.doc486kb.15.02.2002 16:20скачать
Rozd_5.doc146kb.15.02.2002 16:26скачать
Rozd_6-1.doc72kb.15.02.2002 16:30скачать
Rozd_6-2.doc197kb.20.02.2002 13:29скачать
Rozd_7.doc246kb.15.02.2002 17:53скачать
Rozd_8.doc254kb.20.02.2002 13:30скачать
Rozd_9.doc316kb.20.02.2002 13:30скачать
n13.doc211kb.21.03.2002 15:46скачать
n14.doc32kb.15.02.2002 13:25скачать
n15.doc30kb.15.02.2002 18:43скачать

n1.doc

  1   2   3
ДОДАТКИ

Додаток 1

ЗАЯВКА

на кредитування інвестиційного проекту

ОПИС ПОЗИЧАЛЬНИКА

1. Статутна назва позичальника (підприємство/організація)

2. Юридична адреса

3. Код ЗКПО (загальний класифікатор підприємства)


4. Форма власності
5. Сектор


АПК
Хімічна та нафтохімічна промисловість
Легка промисловість
Зв’язок
Медична промисловість
Паливно-енергетичний комплекс
Машинобудування
Соціальна інфраструктура
Лісопромисловий комплекс
Транспорт
Металургійна промисловість
Інше6. Рік заснування підприємства

7. Головні види діяльності

8. Чисельність працюючих

9. Показники бухгалтерського балансу, ф. 1, затверджено Мін­фіном України для звітності за ____ рік (тис. грн).

1) Основні засоби:

залишкова вартість (020) _____ первісна вартість (022) _____.

2) Запаси та витрати (роз. 2 активу балансу)_____.

3) Дебіторська заборгованість (сума рядків 200—270)______.

4) Грошові кошти (сума рядків 290—320)_____.

5) Статутний фонд (400)_____.

6) Довгострокові пасиви (розділ 2 пасиву балансу)______.

7) Короткострокові пасиви(сума рядків 600—720)______.
10. Показники звіту про фінансові результати за ____________ р., ф. 2
(тис. грн).


Показники

Сума

Виручка від реалізації продукції
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Витрати на виробництво реалізованої продукції
Доходи від інших видів діяльності
Балансовий прибуток


11. Назва банку

ОПИС ПРОЕКТУ
12. Назва та мета інвестиційного проекту

13. Відповідальна за підготовку та реалізацію проекту юридич­на /фізична особа

назва юридичної особи


14. Адреса відповідальної особи

Телефон

Факс

15. Стадія проектного циклу

Попередня розробка ТЕО
Підготовка (розробка ТЕО)
Робоче проектування
Експертиза
Конкурс або контрактна фаза
Впровадження16. Тривалість проекту
17. Місце впровадження проекту


Область

Місто

Район

Село

Назва підприємства

18. Ринкова орієнтація проекту

Збільшення експортного потенціалу
Заміщення внутрішніх поставок
Задовольняння внутрішніх потреб


19. Бажаний вид валюти кредиту

Валюта України
Долар США
Німецька марка
Російський рубль
Інша ВКВ
Інша неконвертована валюта

20. Інвестиційні витрати


Інвестиційні
витрати

Сума

валюта України

валюта кредиту

Передінвестиційні дослідження та підготовчі роботиОренда земельної ділянкиОсвоєння земельної ділянкиБудівлі та спорудиІнфраструктураТехнологіяБудівельно-монтажні роботиОбладнанняПусконалагоджувальні роботиПідготовка кадрівВідсотки по позикахНакладні витратиОбігові коштиУсього
21. Можливі джерела фінансування проекту


Можливі джерела фінансування

Сума (тис. грн)

Власні кошти
Внески залучених учасників
Державні субсидії
Позики іноземних банків
Позики вітчизняних банків
Позики міжнародних фін. організацій
Інші
Усього


22. Очікувані результати
А. Чиста поточна вартість (NPV)де Р1, Р2, ..., Рk річні грошові надходження від проекту, і — ставка дисконтування, ІС — стартові інвестиції.

Б. Внутрішня норма рентабельності (IRR)де і1 значення відсоткової ставки в дисконтному множнику, за якого f(і1) < 0, (f(і1) > 0); і2 значення відсоткової ставки в дисконтному множнику, за якого f(і2) < 0, (f( і2) > 0).

В. Коефіцієнт ефективності інвестицій (РІ)Г. Строк окупності інвестицій (РР )

РР = ІС : Рk ,

де Рk щорічний чистий дохід.

Д. Технічна екологічна та соціальна оцінка проекту

Інвестиція сприяє створенню нових робочих місць
Інвестиція супроводжуватиметься впровадженням сучасних або пер­спективних ресурсозберігаючих та екологічно безпечних видів технологій
Інвестиція орієнтуватиметься на найбільш раціональне використання сировинної бази України
Інвестиція сприятиме зниженню енергоспоживання на одиницю продукції, що виготовляється
Продукція підприємства є конкурентоспроможною на вітчизняному та міжнародному ринках


Підпис ______________________

(Керівник підприємства)
Підпис ______________________

(Керівник банку)

Додаток 2

ПЛАН

техніко-економічного обґрунтування


(розрахунку) кредитної пропозиції

І. Основні характеристики

 1. Необхідність одержання кредиту.

 2. Обґрунтування розміру кредиту (оптимальність розміру).

 3. Мета використання кредитних коштів.

 4. Термін повернення кредиту.

ІІ. Етапи кредитного проекту
(вказати тривалість кожного етапу)


1. Придбання обладнання або товарів (сировини, матеріалів).

  1. Ціна і кількість обладнання або товару (сировини, матеріалів), що придбається згідно з контрактом, договором.

  2. Наявність митної декларації, відповідність її реквізитів даним контракту (якщо контракт укладений з нерезидентом).

  3. Термін, схема транспортування, вид транспорту, вартість транс­портних послуг.

  4. Основні постачальники сировини та комплектуючих.

2. Виготовлення продукції.

2.1. Наявність виробничих приміщень (власні або орендовані), складів.

2.2. Основні показники якості виробничого обладнання:

— ступінь зносу (%);

— відповідність технічних характеристик обладнання світовим вимогам;

— розрахунок потреби в новітньому обладнанні.

2.3. Собівартість продукції в асортименті по одиницях (калькуляція, що складається з кількості і вартості витрат на сировину, матеріали, а також усі накладні витрати на кожну одиницю і на весь обсяг вироб-
ництва).

3. Реалізація товарів.

3.1. Структура ціни на товари, що реалізуються (собівартість, податки, відсотки за кредит, чистий прибуток, порівняння цін з діючими ринковими або існуючими в галузі).

3.2. Ринок і напрямки збуту товарів — внутрішній, зовнішній, основні споживачі (дефіцит або надвиробництво аналогічних товарів). Наявність контрактів, договорів про збут та їх умови. Канали збуту. Частка від загального обсягу продажу (реалізації) найбільш значного покупця _____%. Основні конкуренти у регіоні, в Україні, на зовнішньому ринку.

3.3. Фактори щодо переваги товарів після реалізації кредитного проекту аналогічним товарам інших виробників.
4. Економічний ефект від реалізації кредитного проекту.

4.1. Порівняння показників підприємства до і після використання кредиту.


Показники

До реалізації проекту

Після реалізації
проекту

4.1.1. Виручка від реалізації продук­ції, тис. грн4.1.2. Собівартість продукції, тис. грн4.1.3. Прибуток на одиницю продук­ції, грн4.1.4. Рентабельність продукції, %4.1.5. Балансовий прибуток, тис. грн4.1.6. Чистий прибуток підприємства, тис. грн5. Графік погашення кредиту.

Місяць

Сума
основного
кредиту,
тис. грн

Сума відсотків
за користування,
тис. грн

Джерела погашення,
тис. грн

Дохід від реалізації кредит­ного проекту

Дохід
від інших програм
Додаток 3
РЕКОМЕНДАЦІЇ БАНКУ
ЩОДО СТРУКТУРИ ПІДГОТОВКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ

1. Опис та концепція.

2. Право власності та менеджмент:

3. Постачальники обладнання та технічна допомога:

4. Маркетинг.

Маркетингова інформація, включаючи попередні три роки продажу, існуючий та прогнозований продаж на наступні п’ять років (у грошовому еквіваленті та натуральних показниках):

5. Характеристика продукції, персоналу, сировини та комуналь­них послуг (включаючи споживання електроенергії, газу, води і т. д.) та інші засоби, необхідні за проектом:

6. Інвестиційні вимоги, фінансування проекту та прибутки:


Додаток 4

Договір застави №______

м. Київ «___» ____________ 200_ р.

Український акціонерний комерційний банк, далі «Заставоутримувач», в особі ____________________________________, який діє на підставі довіреності, нотаріально засвідченої приватним нотаріусом _______________від ______________року, та зареєстрованої в реєстрі за № _______, з одного боку, та _________________________________, далі «Заставник», з другого боку, надалі спільно та/або окремо названі як Сторони, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Цей договір забезпечує вимоги Заставоутримувача, що випливають з кредитного договору № ______ від ______ 200_ р. (а також усіх додаткових угод, що можуть бути укладені до нього), далі «Кредитний договір», укладеного між Заставоутримувачем та Заставником, за умовами якого останній зобов’язаний повернути Заставоутримувачу до ____________ р. кредит у розмірі ______________________________ (__________________) гривень, відсотки за користування ним, а також сплатити штрафні санкції (штраф, пеню) у розмірі та у випадках, передбачених Кредитним договором.

У випадку продовження строків виконання Заставником зобов’язань за Кредитним договором (шляхом укладення додаткових угод до нього), дія застави, передбаченої цим Договором, зберігається до повного виконання вказаних зобов’язань.

1.2. Заставник передає у заставу Заставоутримувачу право вимоги за строковими зобов’язаннями по наступних договорах (далі — «предмет застави»):

договір________________ від _________ р., укладений між Заставником та _______________ на суму ___________ зі строком дії до _________ р.

Відповідно до умов указаних договорів Заставник має право вимагати передачі йому грошових коштів в оплату за _________.

1.3. Вартість предмета застави згідно з оцінкою Сторін становить ______________ (________________) гривень.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Заставоутримувач має право:

2.1.1. За наявності спору в суді (третейському суді) з приводу предмета застави вступити у справу як сторона (третя особа із майновими вимогами або без таких вимог);

2.1.2. Самостійно вживати заходів, які необхідні для захиста предмета застави проти порушень з боку Заставника та/або третіх осіб;

2.1.3. Здійснювати за бухгалтерськими та фінансово-господарсь­кими документами перевірки предмета застави та стану його ліквід-
ності;

2.2. Заставник зобов’язаний:

2.2.1. Вчинювати дії, необхідні для забезпечення дійсності предмета застави.

2.2.2. Не здійснювати передоручення заставленого права під час дії цього Договору.

2.2.3. Не вчиняти дій, що тягнуть припинення предмету застави та/або зменшення його вартості.

2.2.4. Вжити заходів, необхідних для захисту предмета застави від посягань з боку третіх осіб.

2.2.5. Надавати Заставоутримувачу відомості про зміни, що сталися у предметі застави, про його порушення з боку третіх осіб, сприяти Заставоутримувачу у проведенні ним перевірок предмета застави шляхом надання необхідних документів.

2.2.6. У випадку закінчення строків усіх та/або частини зобов’язань, право вимоги за якими становить предмет застави, та/або у випадку припинення вказаних зобов’язань будь-яким шляхом, та/або у випадку відмови Сторони за договорами, вказаними у п. 1.2 цього Договору, виконати свої зобов’язання, замінити їх рівноцінними за вартістю.

2.3. У випадку отримання грошових коштів у рахунок виконання зобов’язань за договорами, Заставник зобов’язаний негайно перерахувати отримані кошти Заставоутримувачу в рахунок погашення заборгованості за Кредитним договором.

2.4. У випадку порушення умов цього Договору Заставоутримувач має право провести у встановленому законом порядку переведення на себе заставленого права.
3. Строк і порядок звернення
стягнення на предмет застави

3.1. Звернення стягнення на предмет застави (у повному обсязі чи у відповідних частинах) за цим Договором відбувається відповідно до згоди Сторін, якої досягнуто Сторонами з укладенням цього Договору. Відповідно до ст. 61 Цивільного кодексу України ця згода набирає чинності, а права та обов’язки Сторін щодо звернення стягнення на предмет застави виникають у момент настання будь-якого з наступних випадків таким чином:

— при неповерненні, повному або частковому, у встановлений згідно з п. 2.2 Кредитного договору строк суми кредиту — щодо повного обсягу предмета застави;

— при несплаті, повній або частковій, у встановлені згідно з Кредит­ним договором строки сум відсотків за користування кредитом — щодо відповідних за вартістю частин предмета застави;

— при несплаті, повній або частковій, у встановлені згідно з Кредит­ним договором строки сум штрафних санкцій — щодо відповідних за вартістю частин предмета застави;

— при реорганізації у будь-який спосіб або ліквідації Заставника — щодо повного обсягу вартості предмета застави.

3.2. Сторони погоджуються, що укладення (підписання) додаткових документів для підтвердження звернення стягнення на предмет застави, виходячи з викладених вище положень цього пункту Договору, не потрібне.

3.3. Реалізація предмета застави відбувається поступання вимогою, яка здійснюється Заставником і Заставоутримувачем. Згід­но зі ст. 61 Цивільного кодексу України та домовленістю Сторін, якої досягнуто між ними з укладенням цього Договору, поступання вимогою щодо предмета застави (в обсязі, в якому здійснено стягнення на предмет застави) набирає чинності, а права та обов’язки Сторін з поступання вимогою, які передбачені ст. 197—200 Цивільного кодексу України, виникають одразу після звернення стягнення на предмет застави згідно з положеннями п. 2.1 цього Договору.

3.4. З моменту здійснення поступання вимогою Заставоутримувач отримує всі права кредитора (у відповідних обсягах) по договорах, зобов’язання за якими являють собою предмет застави, зокрема, право безпосереднього отримання відповідних сум коштів від боржників за цими договорами.
4. Відповідальність Сторін

4.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

У випадку надання недостовірної інформації, яка стосується
умов цього Договору та/або процесу його виконання, Заставник сплачує Заставоутримувачу штраф у розмірі __________________ (_____________) гривень.
5. Строк дії Договору

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до виконання зобов’язань за Кредитним договором та будь-якими додатковими угодами до нього.
6. Інші умови

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання зобов’язань Заставником за Кредитним договором. У випадку продовження строків зобов’язань, що випливають з Кредитного договору (шляхом укладення додаткових угод до нього), дія застави, передбаченої цим Договором, зберігається до повного погашення вказаних зобов’язань.

6.2. Зміни та доповнення до цього Договору (зокрема при частковій чи повній зміні предмета застави) можуть бути внесені за згодою Сторін, що повинна бути оформлена у письмовій формі.

6.3. Усі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі шляхом направлення рекомендованих листів або телеграм.

6.4. У разі часткового виконання Заставником зобов’язань за Кредит­ним договором застава зберігається в початковому вигляді.

6.5. З усіх питань, що стосуються предмета, умов та/або процесу
виконання цього Договору, але прямо не врегульовані положеннями цього Договору, Сторони мають керуватись чинним законодавством України.

6.6. Цей Договір складений у 2-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу: один — для Заставника, другий — для Заставоутримувача.
7. Реквізити Сторін
Заставоутримувач Заставник

Додаток 5

Договір поруки №_______

м. Київ «___» ____________ 200_ року

Фірма ___________ в особі Президента _________ , який діє на підставі Статуту та прав за посадою (далі «Поручитель»); акціонерне товариство __________ в особі Генерального директора ___________ , який діє на підставі Статуту (далі «Позичальник»), та акціонерно-ко­мерційний банк ____________ в особі Голови Правління ___________ , який діє на підставі Статуту і прав за посадою (далі «Кредитор»), що разом за текстом цього договору (далі «Договір») іменуються Сторони, згідно зі ст. 191—194 Цивільного кодексу України уклали Договір про таке:

1. Терміни, що застосовуються в Договорі

1.1. Позичальник— ____________________________________.

1.2. Кредитор — Український акціонерний комерційний банк — кредитор Позичальника за кредитним договором №_________ від ________________ 2000 р. (надалі — Кредитний договір), у забезпечення виконання Позичальником зобов’язань за яким укладено цей Договір.

1.3. Поручитель — __________________________________ — особа, яка зобов’язується перед Кредитором відповідати за погашення заборгованості Позичальника за Кредитним договором на засадах солідарного боржника.

2. Предмет Договору

2.1. Поручитель, відповідно до умов цього Договору, у випадку невиконання та/або прострочення виконання Позичальником зобов’язань за Кредитним договором по поверненню Кредитору:

1) заборгованості за наданим кредитом у розмірі ________ грн;

2) відсотків, нарахованих за користування кредитом (у тому числі у разі прострочення виконання зобов’язання по поверненню кредиту, відсотків за неправомірне користування кредитом);

3) недоутримки (штрафу, пені), а також виконати інші боргові зобов’язання у грошовій формі, що випливають з Кредитного договору, зобов’язується виконати зобов’язання по поверненню вказа-
них вище і несплачених Позичальником сум Кредитору, а Позичаль-
ник зобов’язується відшкодувати Поручителю сплачені ним суми заборгованості у випадку виконання останнім зобов’язань перед Кредитором.

2.2. У випадку невиконання Позичальником зобов’язань, що
випливають із Кредитного договору, Поручитель відповідає перед Кредитором як солідарний боржник у тому ж обсязі, що і Пози-
чальник.

3. Порядок пред’явлення претензій
за порукою та розрахунків


3.1. У випадку невиконання зобов’язань Позичальником у строки, визначені Кредитним договором, Кредитор зобов’язаний звернутися з письмовим повідомленням на адресу Поручителя.

3.2. У повідомленні вказується:

1) номер і дата цього Договору;

2) дані щодо невиконання Позичальником своїх зобов’язань та вказівка на обсяг невиконання (несплата суми кредиту та/або відсотків, та/або сум недоутримки, інше);

3) перелік документів, що підтверджують невиконання Позичаль­ником своїх зобов’язань (виписка з особового рахунку, інші доку-
менти);

4) номери рахунків, на які необхідно перерахувати суми забор­гованості за Кредитним договором.

3.3. Виконання Поручителем зобов’язань перед Кредитором повинно відбуватися протягом 10 днів з дати отримання Поручи-
телем повідомлення, направленого відповідно до п. 3.2 цього Договору.

3.4. Виконання Поручителем зобов’язань перед Кредитором здійснюється шляхом перерахування суми заборгованості з поточного рахун­ку у визначений цим договором термін на рахунки, відкриті Кредитором у Головному операційному управлінні Промінвестбанку України, МФО 300012, номери яких повинні бути вказані у порядку, передбаченому п. 3 цього Договору.

3.5. Після виконання Поручителем зобов’язань перед Кредитором, Поручитель набуває права регресної вимоги до Позичальника в обсязі виконаних зобов’язань.

4. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором винна Сторона відшкодовує потерпілій Стороні завдані їй збитки.

4.2. За несплату суми поруки у строк, зазначений у п. 3.3 цього Договору, Поручитель сплачує на користь Кредитора пеню, що обчислюється від суми простроченого платежу в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за який сплачується пеня, за весь період прострочення.

5. Інші умови

5.1. Цей Договір укладений в 3-х примірниках, які мають рівну юридичну силу: один — для Кредитора, другий — для Поручителя, третій — для Позичальника.

5.2. Усі зміни і доповнення до цього Договору приймаються за взаємною згодою Сторін і укладаються в простій письмовій формі.

5.3. Спори, що виникають між Сторонами, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.4. Строк дії Договору — з моменту підписання до повного погашення зобов’язань по Кредитному договору, в забезпечення якого порука, а також по додаткових угодах до нього.

5.5. Сторони цього Договору зобов’язуються негайно повідомляти одне одного про зміну своїх юридичних адрес та інших реквізитів.

6. Реквізити Сторін

Кредитор

Поручитель

Позичальник


  1   2   3


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации