Курсовая работа - Маркетинг продукции предприятия - файл n1.doc

Курсовая работа - Маркетинг продукции предприятия
скачать (523.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc524kb.19.11.2012 21:59скачать

n1.doc

  1   2   3


Міністерство науки та освіти України

Одеська Державна Академія Будівництва та Архітектури

Кафедра менеджменту та маркетингу

Курсова робота на тему:

«Маркетинг продукції підприємства»


План

Вступ

Розділ 1. Аналіз маркетингового середовища підприємства «Ceresit»

  1. Теоретична характеристика внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства

  2. Характеристика суб’єктів мікросреди підприємства «Ceresit»

  3. Характеристика впливу факторів макросреди на виробництво товарів фірми «Ceresit». Step-аналіз

  4. Визначення стану ринку продукції підприємства «Ceresit»

Розділ 2. Аналіз маркетингової товарної політики на підприємстві «Ceresit»

2.1. Характеристика трьох рівнів товару, який виробляється на підприємстві

2.2. Асортиментна політика підприємства «Ceresit»

2.3. Життєвий цикл товару. Стадія життєвого циклу товару, який виробляється на підприємстві «Ceresit»

2.4. Порівняльний аналіз конкурентоспроможності підприємства «Ceresit»

2.5. Товарний знак, марка, логотип та упакування товару.

Розділ 3. Маркетингова цінова політика на підприємстві «Ceresit»

Розділ 4. Маркетингова політика комунікацій на підприємстві «Ceresit»

Розділ 5. Маркетингова політика розподілу на підприємстві «Ceresit»

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що в нестабільних економічних і політичних умовах, що склалися в Україні, іноземним підприємствам, як і вітчизняним, стає дедалі складніше втримувати свої позиції на українському ринку, оскільки стрімке зниження рівню життя в державі скорочує попит на будь-яку продукцію. Щодо будівельної промисловості – ситуація суттєво погіршилась за останні два роки. Виробникам необхідно постійно вивчати зміни, що відбуваються на українському ринку, проводити маркетингові дослідження, та приймати рішення щодо скорочення чи розширення виробництва, застосування певних маркетингових заходів.

Об’єктом дослідження є всесвітньо відома торгова марка «Сeresit» компанії «Хенкель Баутехнік». Компанія «Хенкель Баутехнік» - це новітні технічні виробництва, професійне науково-технічне супроводження продукції, унікальна лабораторія якості і розвитку, а також широкий асортимент продукції. Ceresit вже став загальновживаною назвою клею для плитки, матеріалом для улаштування підлог, сумішей для гідроізоляційних робіт, систем матеріалів для теплоізоляції будинків, шпаклівок, штукатурки та монтажної піни.

Під час свого існування підприємство «Хенкель Баутехнік(Україна)» стало лідером на ринку будівельної хімії, а продукція торгової марки Ceresit, яку воно виробляє, користується заслуженим попитом та авторитетом серед будівельників, як «любителів», так і професіоналів.
Торгова марка «Сeresit» пропонує такі види продукції:


Мета і задачі курсової роботи: провести маркетингове дослідження стану ринку будівельних сумішей в сучасних умовах для прийняття керівництвом фірми «Сeresit» рішень щодо подальшої цінової і товарної політики на території України.

Курсова робота складається з вступу, п’яти розділів та списку використаної літератури. Об’єм курсової роботи – 47 сторінок.

Розділ 1. Аналіз маркетингового середовища підприємства

  1. Теоретична характеристика внутрішнього та зовнішнього маркетингового середовища підприємства.

Маркетингове середовище підприємства – сукупність активних суб’єктів і сил, що діють у межах і за межами підприємства та впливають на можливості керівництва службою маркетингу встановлювати і підтримувати з цільовими клієнтами відносини успішного співробітництва.

Внутрішнє маркетингове середовище підприємства - внутрішні чинники, які впливають на діяльність підприємства. До них належать наявність основних виробничих фондів, обігових коштів, трудових ресурсів та ін.

Зовнішнє маркетингове середовище підприємства — сукупність суб'єктів господарювання, економічних, суспільних і природних умов, що діють у глобальному оточенні. Залежно від характеру впливу різноманітних факторів зовнішнє середовище поділяють на макро- і мікросередовище.

Мікросередовище будь-якого підприємства становлять постачальники, посередники, покупці, конкуренти, представники суміжного бізнесу, громадськість.

Постачальники — це фірми, компанії, індивідуальні підприємці, що забезпечують виробництво необхідними ресурсами: інформаційними, програмними, технічним обладнанням, енергією, паливом тощо. Керівництво повинно визначити, які ресурси доцільно виробляти на фірмі, а які купувати, враховуючи якість, надійність поставок, гарантійні умови, ціни. Ефективність поставок великою мірою залежить від того, наскільки на підприємстві застосовуються принципи маркетингу при встановленні зв’язків із постачальниками.

Маркетингові посередники — це фірми, організації, окремі особи, які забезпечують компанії просування, розподіл і продаж товарів на ринку. Посередники виконують такі функції:

Покупці — кінцева мета компаній з маркетинговою орієнтацією.

Існує п’ять типів ринків покупців:

Конкуренти — це фірми, що функціонують на тому самому ринку і намагаються задовольнити потреби покупців своїми товарами та послугами, збільшуючи свою частку ринку за рахунок інших фірм. Вони впливають на вибір ринку, маркетингових посередників, на формування асортименту і на весь комплекс маркетингових заходів.

Представники суміжного бізнесу — фірми, що функціонують на інформаційному ринку і пропонують суміжні продукти, які не є сировиною чи обов’язковим комплектуванням для продукції даної фірми, але між ними є тісний зв’язок на стадії використання. Вони можуть співпрацювати на рівні технологій обробки інформації і суттєво взаємно впливати на бізнес один одного.

Громадськість — це будь-які групи людей, що виявляють інтерес до діяльності фірми або можуть вплинути на неї. Їх можна розділити на три типи:

З макросередовища можна виділити шість компонент, що впливають на управління системою маркетингу: демографія, економіка, наука і техніка, політика і право, соціальні умови життя, культура, природні фактори.

Демографія:

У демографічному аспекті важливими факторами є зміна чисельності населен­ня, рівень народжуваності, розподіл населення за віком та статтю, міграція насе­лення, його національна структура тощо.

Економіка:

В економічному аспекті на прийняття маркетингових рішень впливає не лише кількісний та якісний склад споживачів, та їхня купівельна спроможність; її своєю   чергою, зумовлюють економічні спади, рівень безробіття, зміни цін, заощадження населення, умови одержання кредитів. Аналізуючи економічне середови­ще .необхідно враховувати диференціацію доходів у сім'ях.

Наука і техніка:

Фактори науково-технічного середовища зумовлюють якісні зміни технології виробництва основних фондів та сировини, появу нових товарів на ринку. Кожне нове відкриття у науці й техніці може викликати появу нової галузі промисловості та ліквідацію наявної галузі; може призвести до зниження попиту на продукцію. Своєчасне врахування нових тенденцій і досягнень науково-технічного прогресу надає підприємству нові можливості розширення його діяльності.

Політика і право:

На маркетингові рішення значною мірою можуть впливати події, які відбува­ються у політичному середовищі. Менеджер із маркетингу має добре знати і вміло застосовувати положення основних законів та законодавчих актів, що стосуються інтересів підприємства, споживачів та суспільства загалом.

Соціальні фактори не менше впливають на ринкову ситуацію і повинні враховуватися під час розроблення стратегії і тактики маркетингу на будь-якому рівні. Наприклад, уведення в школах і вузах нових навчальних планів і програм, дисциплін і спеціальностей вимагає миттєвої відповідної маркетингової реакції всіх зацікавлених підприємств, відомств, фірм і окремих фахівців-підприємців щодо забезпечення інформаційної, технічної, організаційної, наукової, фінансової, кадрової підтримки. Соціальна сфера регулюється і фінансується в основному державою, вона впливає на розвиток ринку як безпосередньо, так і опосередковано, зумовлюючи нову ситуацію на споживчому ринку. І це має враховуватися стратегією маркетингу зацікавлених структур.

Культура суттєво впливає на маркетингову діяльність. Її можна визначити як історично обумовлений рівень розвитку суспільства, його творчого потенціалу і спроможності людини реалізувати себе в організації життя і діяльності у суспільстві. Рівень розвитку культури багато в чому визначається рівнем економічного розвитку людства, країни, регіону.

У людей, що живуть на одній території, можуть об’єднуватися різні культури, різні історичні традиції, звички, засоби життя. Велику роль тут відіграє належність до певного класу, професії, сімейного укладу. Кожне підприємство повинно знати, на який рівень культури покупця орієнтується його виробництво, якою мірою створюваний ним товар відповідає певному рівню культури населення. Для цього необхідні спеціальні дослідження і відповідна сегментація ринку.

Природні фактори:

Вплив факторів природного середовища особливо відчутний на сучасному етапі. Дефіцит деяких видів сировини і зростання у зв'язку з цим вартості енергії, збіль­шення забрудненості довкілля призвели до рішучого втручання урядів багатьох країн світу у процес раціонального використання та відтворення природних ре­сурсів, що передбачає контролювання підприємницької діяльності з боку держав.

  1. Характеристика суб’єктів мікросреди відповідного підприємства.

Отже, розглянемо мікросередовище заводу «Henkel Ceresit», який знаходиться в Україні, в місті Миколаєві (Львівська обл.).

У травні 2009 року компанія «Хенкель Баутехнік (Україна)» німецького концерну Henkel ввела в експлуатацію у Миколаєві на Львівщині завод з виробництва будівельних сумішей Ceresit.

Німці вклали в завод 10 млн. EUR. Його планова потужність складає 210 тис. тонн сумішей в рік. Збувати продукцію підприємство планує на території Західної України. Термін окупності проекту – 6-7 років.

Миколаївський завод є п’ятим за рахунком підприємством, яке Henkel запустила в Україні, і одним із двох найпотужніших з-поміж них.

 1. Постачальники:

ПП «Хімтек» (пігменти: пасти та порошки);

ТОВ «Корал, ГМБХ» (пластифікатори, органічні добавки для будівельних сумішей);

ГП «Завод хімічних реактивів» (ефіри і солі органічних кислот);

Рубежанський хімічний завод "Заря" (пластифікатори та ін.);

ГП «Хімічний завод «Южний» (різноманітні хімічні складові);

ВАТ "Завод Дельта", «Поліграфічний комбінат» (тара та упаковка);

та інші.

 1. Посередники:

а) будівельні гіпермаркети: «Нова Лінія», «Епіцентр», «OBI», тощо;

б) магазини будівельних матеріалів;

в) будівельні ринки та базари.

3. Споживачі та клієнти:

а) будівельні організації, що займаються будівництвом житлових та громадських новобудівель, магазинів, торгівельних та розважальних центрів, тощо;

б) невеликі будівельні фірми, іноді окремі будівничі бригади, що займаються будівництвом та ремонтом житлових будівель для фізичних осіб;

в) фізичні особи, які самостійно роблять ремонт.

4. Конкуренти (скоріше основні конкуренти, оскільки кількість конкурентів-виробників будівельних сумішей досить велика як серед українських виробників, так і серед іноземних) :

а) «Knauf»;

б) «Vetonit»;

в) «Сonsolit»;

г) «Weber»;

ґ) «Основіт» та ін..

5. Контактні аудиторії (громадськість):

а) Фінансові структури;

б) ЗМІ;

в) Державні структури;

г) Суспільні організації (Організація, що займається проблемами забруднення зовнішнього середовища; Організація захисту прав споживачів; тощо);

ґ) підприємство (комунікації всередині підприємства, тощо).  1. Характеристика впливу факторів макросреди на виробництво товарів фірми «Хенкель Ceresit». Step-аналіз.
Фактори

Ранг важливості

Оцінка

(від 1 до 5)

Сума

Демографічний

 • скорочення населення;

 • збільшення кількості молодих сімей.

3-2
+3


-6
+9

Економічний

 • ріст реальних з/п;

 • зменшення розміру соціальної допомоги;

 • збільшення інвестування в будівництво;

 • зниження рівня життя;

 • інфляція.
5


+4
-2


+5


-4
-5


+20
-10


+25


-20
-25

Науково-технічний

 • розробка нових технологій;

 • розробка більш продуктивного обладнання;

 • збільшення ціни на розробку нових технологій.

5


+4

+5


-2


+20

+25


-10

Політико-правовий

 • збільшення податку на прибуток;

 • складності податкової системи;

 • високі ставки податків.

4


-3

-3


-4-12

-12

-16

Соціально-культурний

 • зростання значення якості будівельних матеріалів при будь-якій ціні серед споживачів;

 • популярність використання екологічно безпечних будівельних сумішей.
2


+2

+2


+4

+4

Природний

 • обмеженість природних ресурсів;

 • ріст забруднення навколишнього середовища.

5


-5

-4


-25

-20

*Максимальний ранг важливості - 5, мінімальний - 1.
Зведена характеристика впливу факторів макросреди на виробництво товарів фірми Сeresit в Україні

Фактори

Можливості

Загрози

Демографічний

+9

-6

Економічний

+45

-55

Науково-технічний

+45

-10

Соціально-культурний

+8

0

Природний

0

-45

Політико-правовий

0

-30


Висновок:

Отже, згідно Step-аналізу макросереди для продукції фірми Ceresit можна зробити наступний висновок, що найбільші для неї надає науково-технічний фактори. Це зв’язано з використанням фірмою найпередовіших технологій, що при низьких затратах забезпечують високу якість продукції. Підприємство постійно збільшує об’єм виробництва та розширює номенклатуру за рахунок створення нових товарів. Інноваційна діяльність фірми знаходиться на вищому рівні.

Досить непогана ситуація склалася щодо економічного фактору, але разом з можливостями є і загрози, що перевищують їх показник. Разом з покращенням рівня життя чи збільшенням заробітної плати певної частини населення(та частина, що не є занадто чутливою до економічної ситуації в країні), спостерігається погіршення рівня життя іншої внаслідок інфляції, зменшення розміру соціальних виплат, тощо.

Щодо демографічного фактору (+9; -6) збільшення кількості молодих сімей добре впливає на попит будівельної продукції, оскільки молоде подружжя, що має змогу купити житло обов’язково зробить там ремонт. В свою чергу зниження показника кількості населення негативно впливає на фірму, оскільки разом з зменшенням населення зменшується кількість потенційних споживачів.

Відносно непогана ситуація склалася з соціально-культурним фактором(+8;0). Останнім часом спостерігається ріст бажання людей купувати виключно якісну і екологічно безпечну продукцію, ціна відходить на другий план. Фірма Сeresit пропонує саме таку продукцію, отже вона має суттєву конкурентну перевагу порівняно з іншими аналогічними підприємствами.

Не подають ніяких можливостей природний (0;-45) і політико-правовий(0;-30) фактори. Щодо політико-правового фактору, слід сказати, що система оподаткування в Україні не сприяє активному розвитку промисловості. Недосконала нормативно-правова база заважає нормальному функціонуванню як національних, так і іноземних підприємств на території країни. На сьогоднішній день у зв’язку з нестабільністю політичної ситуації в країні, плутаниною та сварками щодо Податкового Кодексу, цей фактор є досить загрузлим для підприємства.

З природним фактором справи гірші, оскільки ріст забруднення навколишнього середовища та скорочення природних ресурсів майже досягли своєї критичної точки, що не може не відобразитися на підприємстві з такими потребами у сировині, як Ceresit.


  1. Визначення стану ринку продукції підприємства «Хенкель Сeresit».

Концерн Henkel (Henkel-Konzern) – це відома німецька хімічна компанія, яка працює у трьох напрямках: чистильні і миючі засоби, засоби особистої гігієни, будівельна хімія. Однією за найвідоміших торгових марок цієї компанії на будівельному ринку є Ceresit, яка виготовляє різноманітні будівельні суміші, що користуються чималим попитом в Україні. Якість цієї продукції підтверджена неодноразово.

За останні два роки у зв’язку з економічною кризою, компанія помітила суттєве зниження попиту майже на 50%(!). Фірма активно бореться з впливом кризи, запускаючи нові лінії продукції: фарби, клеї тощо. «Це для того, щоб зменшити об’єми збитків і збільшити об’єми виробництва. За офіційними даними, ринок впав близько на 50%», - відзначив заступник генерального директора «Хенкель Баутехнік (Україна)».

Щоб дослідити ситуацію, яка сформувалась на ринку будівельних матеріалів, виявити конкретні причини зниження попиту та можливості зміни ситуація, необхідно провести маркетингове дослідження.

Оскільки цільові сегменти фірми досить різні, стосовно кожного з них потрібно застосувати певний вид дослідження.

Стосовно будівельних організацій, що займаються будівництвом житлових та громадських новобудівель, магазинів, торгівельних та розважальних центрів, тощо, фахівець з маркетингу проведе «поверхневе» дослідження вторинної інформації щодо:

- кількості цих організацій два роки назад(умовний початок періоду економічної кризи та початок стрімкого зниження попиту на продукцію фірми) і на сьогоднішній день. Ця інформація допоможе виявити, чи зменшилась кількість подібних підприємств у зв’язку з кризою, що в свою чергу означає зменшення кількості потенційних та реальних споживачів будівельної продукції серед крупних покупців;

- економічного стану організацій у 2008-2010 рр., оскільки це може суттєво відобразитися на їх купівельній спроможності;

- попиту на послуги крупних будівельних організацій.

Отже, дані подаються в %:

 1. Кількість будівельних організацій у 2010 році скоротилась на 20% порівняно з цифрою 2007 року.

 2. 18% з вищевказаних 20% було ліквідовано внаслідок їх банкрутства; на кінець 2010 року було зафіксовано 35% «заморожених» будівництв від загальної кількості споруджень, які будуються; 65% організацій(з 80%, які не були ліквідовані) припинили на неозначений термін будівництво майже 50% своїх проектів; ті 15%, що залишилися сповільнили будівництво та скоротили витрати на будівельні матеріали.

 3. на початок 2009 року було зафіксовано суттєве зниження попиту на послуги будівельних організацій такого типу, а саме майже на 50(!)% від попиту 2007 року.

Отже, це дослідження показало, що найвигідніший сегмент будівельного ринку для фірми Ceresit зазнав суттєвого негативного впливу з боку економічної кризи, що не могло не відобразитись на їх купівельній спроможності. Оскільки з великою кількістю будівельних організацій Сeresit співпрацює особисто, фахівець з маркетингу може з впевненістю стверджувати, що зниженням попиту на продукцію на цьому сегменті не є зниження якості продукції та цінова політика фірми Ceresit.

Щодо невеликих будівельних фірм, окремих будівничих бригад, що займаються будівництвом та ремонтом житлових будівель для фізичних осіб та фізичних осіб, які самостійно роблять ремонт., є доцільним зробити маркетингове дослідження первинної інформації, попередньо зібраної за допомогою анкетування членів бригад, які безпосередньо виконують ремонтні роботи.

Ціль та завдання дослідження: характеристика ситуації, що склалася на ринку будівельних матеріалів, конкретніше – будівельних сумішей, для прийняття рішення щодо подальших дій фірми стосовно цього ринкового сегменту.

Об’єктами дослідження являються: фізичні особи, що виконують ремонтні роботи за замовленням, рік опитуваних від 20 до 60; фізичні особи, в основному чоловіки, які самостійно роблять ремонт віком від 20 до 65, з доходом від 1000 грн.

Предметом дослідження являються: продукти фірми Ceresit, а саме будівельні суміші.

Завдання дослідження:

 1. виявити причини зниження попиту на продукцію;

 2. вивчити претензії та потреби споживачів для прийняття подальших рішень щодо виробництва та цінової політики підприємства.

Об’єм структури вибірки: для розрахунку об’єму вибірки використовуємо формулу для розрахунку об’єму вибірки безповторним методом для середньої (Формула 1.4.1).
Формула №1.4.1

«Формула для розрахунку об`єму вибірки безповторним методом для середньої»

N= t2 * s2 * N / N*?2+ t2*s2

Де: N- об’єм вибірки; t- нормоване відхилення, ?- допустима помилка; Для маркетингових досліджень частіше використовують ?=0,05.

Розрахунок об’єму вибірки для фірми Ceresit: при значенні генеральної сукупності 10000 людей (чоловіки віком від 20 до 60 років з доходом від 1000 грн.); t=2 при p=0,954, ?=0,005, s2=2, маємо:

N= 22 * 2 * 10000 / 10000*0,0052+ 22*2 = 80000/ 8,25? 9697

Отже, необхідно опитати 9697 чоловік.

Складання опитувального листа: опитування проводилось з 25 інтерв`юєрами на головних вулицях обласних центрів України, біля будівельних магазинів, ринків. Тривалість дослідження зо днів. Інтерв`юєри – асистенти відділу маркетингу фірми Ceresit в Україні, котрі за проведену роботу, а саме розроблення анкет, проведення опитування, обробку і аналіз інформації отримають 1000 грн. премію кожен. Витрати на друкування анкет не враховуємо, оскільки вони не значні. Вартість сувенірного календаря – 1 грн.

Отже, витрати на опитування складають:

1000 * 25 + 1,0 * 9697 = 25000+9697= 34697

Опитування проводитиметься усно.

Опитувальний лист був розроблений для фірми Ceresit для проведення маркетингового дослідження

Добрий день! Фірма Cerеsit проводить дослідження на українському ринку будівельних сумішей. Нам дуже важлива ваша думка щодо нашої компанії та аналогічних підприємств, діючих на території України, а тому ми будемо вдячні вам за чесні відповіді на наші запитання. У подарунок за участь в опитуванні ви отримуєте сувенірний календар на наступний рік.

Вам необхідно обрати тільки один варіант відповіді.

1. З якою періодичністю Ви робите косметичний ремонт у своєму домі (для будівельників – з якою періодичністю Ваші постійні клієнти роблять(замовляють) косметичній ремонт в своїх домівках)?

а) раз в 1-2 роки;

б) раз в 3-4 років;

в) раз в 5-7 років.

2. Щодо капітального ремонту?

а) раз в 5-7 років;

б) раз в 7-9 років;

в) раз в 10-12 років.

3. При виборі будівельних матеріалів (зокрема сумішей) на що Ви дивитесь в першу чергу?

а) на відомість торгівельної марки;

б) на ціну;

в) на склад (чи присутні в ньому екологічно небезпечні речовини).

4. Чи віддаєте Ви перевагу певній торгівельній марці при виборі будівельних сумішей?

а) так, користуюсь тільки тим, з чим мав справу раніше і впевнений щодо якості;

б) так, але вибір базується на порадах знайомих, професіоналів тощо;

в) так, віддаю перевагу найбільш відомим і розрекламованим ТМ;

г) ні, все залежить від ціни, а не від торгівельної марки.

5. Яка торговельна марка, що виробляє будівельні суміші, на Ваш погляд є найбільш якісною і надійною?

а) «Knauf»;

б) «Vetonit»;

в) «Сonsolit»;

г) «Weber»;

ґ) «Основіт»;

д) «Ceresit»;

е) інше _________.
6. Яка ТМ, що виробляє будівельні суміші, на Ваш погляд має найкращу цінову політику?

а) «Knauf»;

б) «Vetonit»;

в) «Сonsolit»;

г) «Weber»;

ґ) «Основіт»;

д) «Ceresit»;

е) інше ___________.
7. Яка ТМ, що виробляє будівельні суміші, на Ваш погляд є найбільш популярною і розрекламованою?

а) «Knauf»;

б) «Vetonit»;

в) «Сonsolit»;

г) «Weber»;

ґ) «Основіт»;

д) «Ceresit»;

е) інше _________.
8. Якій ТМ з нижче названих Ви віддаєте перевагу, коли робите капітальний ремонт?

а) «Knauf»;

б) «Vetonit»;

в) «Сonsolit»;

г) «Weber»;

ґ) «Основіт»;

д) «Ceresit»;

e) інше _____________.
9. Де частіше Ви купуєте будівельні матеріали?

а) в гіпермаркетах будівельних матеріалів;

б) в будівельних магазинах;

в) на будівельних ринках;

г) замовляю в інтернеті;

ґ) свій варіант ____________________.
10. Чи користувались Ви будівельними матеріалами ТМ «Сeresit»?

а) так;

б) ні.

11. Якщо так, чи сподобалась Вам наша продукція?

а) так, тепер завжди купую тільки Сеresit;

б) так, але ціна зависока;

в) ні, більше не буду купувати;

г) ні, висока ціна для невисокої якості.

Розділ 2. Аналіз маркетингової товарної політики на підприємстві «Сeresit».

2.1. Дати характеристику трьом рівням товару, який виробляє підприємство «Сeresit».

Товар — це все, що призначене для задоволення певної потреби і пропоноване на ринку для продажу. Товаром можуть бути матеріальні об'єкти, послуги, місця, організації та ідеї. Начало формы

Товар — це все, що призначене для задоволення певної потреби і пропоноване на ринку для продажу. Товаром можуть бути матеріальні об'єкти, послуги, місця, організації та ідеї.

Розглядаючи товар як комплексне поняття, можна сприймати його на трьох рівнях: товар за задумом, товар у реальному виконанні, товар із підкріпленням.
Перший рівень - товар за задумом – відображає ту потребу, яку товар задовольняє, тобто це товар з чіткою орієнтацією на споживання , скоріше функція, котру виконує товар для споживача.
Другий рівень - товар в реальному виконанні – це реально створений виріб із конкретними властивостями і характеристиками (властивості, характеристики, якість, дизайн, упаковка).
Третій рівень - товар з підкріпленням – це “шлейф” обслуговування , тобто ті додаткові послуги і вигоди, які виробник надає споживачу одночасно з товаром.

Товари торгової марки «Ceresit»:

1ий рівень – задоволення людської потреби в гарному і якісно зробленому ремонті, в затишку і комфорті;

2ий – різні будівельні суміші, а саме шпаклівка, ґрунтовка, реставраційні суміші, анкерні суміші тощо;

3ій – гарантія, після продажний сервіс, проведення навчальних курсів для клієнтів щодо правильного і ефективного використання продукції торгової марки, переважно новинок.

  1. 2.2. Асортиментна політика підприємства «Ceresit».

Група

Торгова марка

Асортимент

Розфасування

Ціна

Цільова аудиторія споживачів

Клейкі суміші

Сeresit

Клейка суміш для керамічної плитки

5 кг

14.98Споживачі з середнім та високим рівнями доходів

Клейка суміш для кам’яної плитки

25 кг

110,55

Швидкотвердіюча клейка суміш

25 кг

139,44

Клейка суміш для мармуру

25 кг

137,55

Еластична клейка суміш

25 кг

110,35

Гідроізоляційні суміші

Сeresit

Жорстка гідроізоляційна суміш

10 кг

59,58

Споживачі з середнім та високим рівнями доходів

Еластична гідроізоляційна суміш

5 кг

189,58

Допоміжні суміші

Сeresit

Високоміцне покриття для підлоги

25 кг

163,28Споживачі з середнім та високим рівнями доходів

Легковирівнююча суміш

25 кг

78,73

Добавка для звукоізоляційного стягування

5 кг

47,73

Добавка для звукоізоляційного стягування

25 кг

206,65

Самовирівнююча суміш

25 кг

88,14

Ґрунтовка

Сeresit

Епоксидна ґрунтовка

10 кг

1755,56

Споживачі з середнім та високим рівнями доходів

Глубокопроникаюча ґрунтовка

10 л

80,76

Антимікробна глубокопроникаюча ґрунтовка

1 л

39,47

Шпаклівка

Сeresit

Акрилова шпаклівка

10 л

178,36

Споживачі з середнім та високим рівнями доходів

Гіпсова фінішна шпаклівка

25 кг

105,75

Полімерна фінішна шпаклівка

25 кг

118,42

Стартова шпаклівка

25 кг

57,08

Штукатурка

Сeresit

Штукатурка «камешкова»

25 кг

140,02

Споживачі з середнім та високим рівнями доходів

Декоративна штукатурка

25 кг

101,52

Мозаїчна штукатурка

14 кг

275,12

Реставраційна штукатурка

25 кг

266,60

Інші суміші

Ceresit

Суміш ППС

25 кг

65,33

Споживачі з середнім рівнем доходів

Сумів МВ

25 кг

82,43


Аналіз асортименту фірми
  1   2   3


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации