Мельникова О.С. Анализ внешнеэкономической деятельности (на укр. яз) - файл n1.doc

Мельникова О.С. Анализ внешнеэкономической деятельности (на укр. яз)
скачать (402.9 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc890kb.08.06.2006 14:46скачать

n1.doc

  1   2   3   4


Донецький економіко-гуманітарний інститут
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту


Скорочений конспект лекцій

з дисципліни: “Аналіз зовнішньоекономічної діяльності”

для студентів

спеціальності 7.050.106 “ Облік і аудит”

освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” для всіх форм навчання



Затверджено

на засіданні кафедри

(протокол № ___ від ________________________)

Донецьк, 2006

УДК 657.6:339.9
Скорочений конспект лекцій призначено для студентів денного і заочного навчання всіх спеціальностей. Розглянуто теоретичні та методологічні аспекти здійснення ЗЕД вітчизняного підприємства та особливості її аналізу. Викладення матеріалу відповідає сучасним умовам діяльності підприємств на зовнішньому ринку.

УКЛАДАЧІ: ст. викладач Мельникова О.С.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

 ДЭГИ, Донецк, 2006
ЗМІСТ
Зміст.......................................................................................................................................................3

Тема 1 ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ.....................5

 1. Облік учасників зовнішньоекономічної діяльності.....................................................................5

 2. Реєстрація зовнішньоекономічних договорів...............................................................................6

 3. Ліцензування і сертифікація зовнішньоекономічних операцій..................................................7


Тема 2 ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА.................................................................................................................................9

 1. Склад первинних документів........................................................................................................9

 2. Комерційні документи............................................................................................................10

 3. Спеціальні документи...................................................................................................................12


Тема 3 РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ її ЗДІЙСНЕННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ...........................14

 1. Зовнішньоекономічна політика підприємств України: її склад, структура та особливості....14

 2. Засади регулювання зовнішньоекономічної діяльності в системі управлінського ієрархічного простору.........................................................................................................................16

 3. Визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств..............................18


Тема 4. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ......................21

 1. Аналіз умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств.................................21

 2. Аналіз фінансового стану контрагентів у зовнішньоекономічній діяльності..........................22


Тема 5. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТОВУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ...........................................................23
Тема 6. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ЗЕД......................................................................................26
Тема 7. МАРКЕТИНГОВІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА..............................................................................................................................27

 1. Маркетингова діяльність підприємств у ієрархічній системі пропозиції ринкового середовища.........................................................................................................................................27

 2. Маркетингові форми та засади інтенсифікації зовнішньоекономічної діяльності підприємств.........................................................................................................................................31

 3. Маркетингова оцінка ефективності виставкової діяльності підприємств-товаровиробників на зовнішніх ринках...............................................................................................................................35

 4. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення.........................................................................................................................................39


Тема 8. РИЗИКИ В ЗЕД ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ.................................................................42

 1. Види ризиків в ЗЕД.........................................................................................................................42

 2. Особливості страхування ЗЕД......................................................................................................46

 3. Стан та особливості формування страхового ринку України....................................................48


Тема 9. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ..........................50

1. Засади удосконалення зовнішньоекономічної державної політики..........................................50

2. Перспективні напрямки побудови державної геополітичної моделі зовнішньоекономічних зв'язків.................................................................................................................................................51

3. Перспективні напрямки побудови державної економічної моделі зовнішньоекономічних ринкових відносин.............................................................................................................................52

4. Основні напрямки удосконалення в політиці регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні.........................................................................................................................53

Література............................................................................................................................................54

Тема 1
ОСОБЛИВОСТІ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ


 1. Облік учасників зовнішньоекономічної діяльності

 2. Реєстрація зовнішньоекономічних договорів

 3. Ліцензування і сертифікація зовнішньоекономічних операцій



Зовнішньоекономічна діяльність — діяльність вітчизня­них і зарубіжних суб'єктів господарювання, побудована на відносинах між ними як на території України, так і за її межами.

Найважливішими особливостями, які обумовлюють по­рядок обліку операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємств, є необхідність додержання вимог законодавс­тва, що регулюють:

Мета 1 теми розглянути перші три питання.
1. Облік учасників зовнішньоекономічної діяльності
Підприємство, що має намір здійснювати експорт або імпорт товарів, повинно стати на облік у митному органі за місцем своєї державної реєстрації.

Для постановки на облік підприємству (або за його дорученням) митному брокеру необхідно подати до митного органа (вантажного відділу або митного посту) такі документи:

• довідку комерційного банку про наявність поточних рахунків у банку;

• наказ по підприємству про призначення відповідальних працівників за роботу з митницею; їх прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, зразки підписів, зразок печатки, яка використовується при оформленні документів у митних органах.

Інспектор вантажного відділу (митного поста) митниці, відповідальний за облік, звіряє копії з оригіналами поданих документів, завіряє обидва примірники "Облікової картки суб'єкта ЗЕД" особистою номерною печаткою, після чого один примірник картки залишає в справах митниці разом з копіями поданих на облік документів, а другий — видає на руки заявникові як свідоцтво про облік у митних органах.

Інспектор також присвоює підприємству обліковий номер, складений за схемою:

Цей номер зазначається на обох примірниках "Облікової картки суб'єкта ЗЕД".
Наприклад, якщо підприємству присвоєно обліковий номер 10121/3/02/00427, не означає, що:


2. Реєстрація зовнішньоекономічних договорів
Як правило, зовнішньоекономічні договори, укладені підприємствами, не потребують реєстрації в органах держав­ної влади.

Однак для окремих видів зовнішньоекономічних догово­рів така реєстрація є обов'язковою. Згідно з чинним законо­давством обов'язкової реєстрації потребують зовнішньоеконо­мічні договори (контракти), предметом яких є:

Переліки товарів, зовнішньоекономічні договори за якими потребують реєстрації, визначаються Міністерством еко­номіки та з питань європейської інтеграції України.
Діючий нині перелік товарів, експорт яких здійснюється за умови реєстрації зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11 липня 2002 р. № 207. Зокрема, до товарів, експорт яких здійснюється за умови реєстрації зовнішньоекономічних договорів, на­лежать такі види товарів:

Документи на реєстрацію контрактів подаються до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України.
Для обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрак­тів) подаються такі документи:


Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України, який звернувся за реєстрацією зовнішньоекономічного договору (контракту), оплачує вартість послуг за реєстрацію у розмірах, які визначає Міністерство економіки України.

Документом, що підтверджує реєстрацію зовнішньоекономічного договору (контракту), є картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту).

Картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) видається суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності у двох примірниках. Перший примірник такої кар­тки суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності залишає в мит­них органах після митного оформлення відповідних товарів. Другий — залишається у суб'єкта зовнішньоекономічної ді­яльності України.

Картка реєстрації-обліку дійсна протягом 12 календар­них місяців з дати її оформлення і втрачає чинність після закінчення цього терміну або здійснення у цей термін мит­ного оформлення товарів, що експортуються у повному обсягу, передбаченому зовнішньоекономічним договором (контрактом).
3. Ліцензування і сертифікація зовнішньоекономічних операцій
Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

Ліцензування зовнішньоекономічних операцій — отримання спеціального дозволу (ліцензії) на експорт чи імпорт визна­чених товарів або валютних цінностей, на які поширюється ліцензійний режим ввезення і вивезення.

Ліцензія експортна / імпортна — документ, що засвідчує право на експорт чи імпорт визначених товарів або валютних цінностей, на які поширюється ліцензійний режим ввезення і вивезення.

Залежно від того, яке право — на ввіз чи на вивіз — зас­відчується ліцензією, розрізняють такі види ліцензій:

Залежно від періоду дії розрізняють такі види ліцензій:

генеральна ліцензія — відкритий дозвіл на експортні / імпортні операції по визначеному товару (товарам) чи з визначеною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарам);

індивідуальна ліцензія -— дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом визначеного періоду часу.

У свою чергу, виділяють різні види індивідуальних ліцен­зій залежно від:

• обсягу засвідчуваних прав;

• підстав установлення режиму ліцензування.

Залежно від обсягу засвідчуваних прав виділяються такі види індивідуальних ліцензій:

відкрита ліцензія — відкритий дозвіл на експорт (ім­порт) товару протягом визначеного періоду часу з визначен­ням його загального обсягу;

разова ліцензія — разовий дозвіл, що має іменний харак­тер і надається для здійснення кожної окремої операції кон­кретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на пері­од не менше того, котрий є необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції.

Залежно від підстав установлення режиму ліцензування виділяються такі види індивідуальних ліцензій:

В Україні видача ліцензій здійснюється Міністерством економіки і з питань європейської інтеграції України або у межах наданих їм повноважень, Міністерством економіки Автономної Республіки Крим, відповідними підрозділами обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.

Перелік товарів, експорт і імпорт яких підлягає ліцензуванню, щорічно затверджується постановами Кабінету Міністрів України.

Крім того, ліцензування експорту й імпорту окремих то­варів може вводитися наказами Міністерства економіки і з питань європейської інтеграції України, прийнятими на підставі рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

Крім ліцензій, для міжнародних перевезень окремих ви­дів товарів вимагаються також дозволи інших органів держав­ної виконавчої влади. Органи державної влади надають такі види дозвільних документів для здійснення експортно-імпор­тних операцій:

• Державна служба експортного контролю України — доз­воли (висновки) на міжнародну передачу товарів, що підляга­ють державному експортному контролю, зокрема, товарів, що можуть бути використані у створенні деяких видів зброї;

• Міністерство культури України — свідоцтва на право
ввезення і вивезення культурних цінностей.
Сертифікація товарів у зовнішньоекономічній діяльності

Сертифікація товарів — комплекс дій, відповідно до яких уповноважений орган перевіряє і засвідчує відповідність това­рів або окремих їх характеристик спеціальним вимогам нор­мативних документів або зовнішньоекономічного договору.

Для відображення результатів сертифікації використову­ються документи про відповідність спеціальним вимогам — до­кументи, що засвідчують відповідність перевезених товарів спеціальним вимогам міжнародних договорів, законодавчим розпорядженням, умовам зовнішньоекономічного договору чи заявленим уповноваженим на здійснення контролю орга­нам характеристикам.

Сертифікат про походження (certificate of origin) доку­мент, що засвідчує країну, в якій товар було вироблено. У де­яких випадках сертифікат про походження містить також ін­формацію про частку використання місцевих матеріалів і місцевої робочої сили.

Ветеринарний сертифікат (veterinary certificate, animal he­alth certificate) документ, що засвідчує відсутність у ванта­жах, що підлягають ветеринарному контролю, збудників особливо небезпечних (у тому числі карантинних) хвороб тварин, а також хвороб, спільних для тварин і людей.

Сертифікат екологічного контролю (ecological certificate) — документ, що засвідчує, що вантажі, які підлягають еколо­гічному контролю, не містять хімічного чи радіоактивного забруднення.

Сертифікат якості (quality certificate) — документ, що зас­відчує відповідність товару, якість якого підлягає контролю, показникам якості, технічним характеристикам, вимогам без­пеки для життя і здоров'я людей, природного навколишньо­го середовища.

Сертифікат результатів аналізу (analysis certificate) доку­мент, який засвідчує склад інгредієнтів, що містяться в дея­ких видах вантажів.

Сертифікат ваги (weight certificate, weight list) документ, що засвідчує відповідність ваги вантажу вазі, зазначеній в ін­ших товарних документах — комерційному рахунку, коноса­менті, сертифікаті страхування.

Тема 2
Інформаційна база для проведення аналізу ЗЕД підприємства



 1. Склад первинних документів

 2. Комерційні документи

 3. Спеціальні документи




 1. Склад первинних документів


Первинними документами обліку зовнішньоекономічної діяльності є документи, що містять інформацію про різні сторони діяльності і правовідносин суб'єктів підприємницької діяльності у сфері зовнішньої торгівлі.

Залежно від призначення документів і участі контролюю­чих органів у їхньому обороті, документи, що використову­ються у зовнішньоекономічній діяльності, варто підрозділяти на дві великі групи:

Групу комерційних документів становлять:

До групи спеціальних документів належать:

дозвільні документи — документи, що служать дозволом на пропуск через митний кордон певних товарів. Загальна ха­рактеристика дозвільних документів надана у підрозділі "Лі­цензування зовнішньоекономічної діяльності".



 1. Комерційні документи


* Розрахункові документи
Рахунок-проформа (pro forma invoice, preliminary invoice) — документ, що направляється продавцем покупцю для під­твердження умов замовлення, яке надійшло від покупця, на покупку товарів.

Комерційний рахунок (commercial invoice) розрахунко­вий документ, що містить вимогу продавця до покупця про сплату зазначеної в ньому суми за поставлений товар. Комерційний рахунок також є основним документом, на підставі якого здійснюється митний контроль і митне очищення експортованих / імпортованих товарів.

Комерційний рахунок звичайно складається експорте­ром за формою, прийнятою в країні експортера, але його зміст повинен відповідати вимогам законодавства країни ім­портера.

Різновидом комерційного рахунка є рахунок-фактура (final invoice), що виписується продавцем покупцю після від­правлення товару.

Фрахтовий рахунок (freight bill) документ, що містить вимогу перевізника про оплату вартості транспортних послуг. У фрахтовому рахунку вказуються фрахтові ставки і вит­рати транспортування, а також умови платежу. У деяких випадках роль фрахтового рахунка виконує по­відомлення про прибуття вантажу.

Кредит-нота (credit note) розрахунковий документ, що містить повідомлення, яке посилається однією із сторін, що перебувають у розрахункових відносинах, іншій, про запис у кредит рахунка останньої певної суми через настання якої-небудь обставини, що надає стороні, на адресу якої відправ­ляється кредит-нота, право вимоги цієї суми.

Дебет-нота (debit note) розрахунковий документ, що містить повідомлення, яке посилається однією із сторін, які перебувають у розрахункових відносинах, іншій, про запис у дебет рахунка останньої певної суми через настання якої-небудь обставини, що надає стороні, що відправляє дебет-но-ту, право вимоги цієї суми.
* Транспортні і товаросупроводжувальні документи
Товарна накладна, товарно-транспортна накладна (consig­nment note) документ, що засвідчує прийняття вантажу до перевезення автомобільним транспортом із зобов'язанням доставити вантаж у місце призначення і видати його зазна­ченій особі.

Накладна супроводжує вантаж під час перевезення і разом з ним видається вантажоодержувачу на станції приз­начення.

Залежно від виду використовуваного для перевезення вантажу транспорту розрізняють такі види накладних:

Як правило, накладні складаються на бланках встановле­ної (типової) форми. У міжнародних перевезеннях викорис­товуються такі типові форми накладних:

Накладна не є товаророзпорядчим документом і не надає право власності на товари власнику його оригіналу.

Коносамент (bill of lading) документ, що засвідчує прий­няття вантажу до перевезення морським транспортом із зо­бов'язанням доставити вантаж у порт призначення і видати його законному власнику коносамента.

З юридичної точки зору коносамент виконує три основ­ні функції:

- засвідчує укладання договору морського перевезення між експортером і перевізником;

- підтверджує передачу товарів перевізнику для відправлення в зазначене місце призначення на конкретному судні;

- надає право власності на товари власнику його оригіналу.

Залежно від способів передачі прав на одержання вантажу коносаменти підрозділяються на:

Залежно від наявності застережень про претензії перевіз­ника до кількості і якості прийнятого до перевезення ванта­жу чи його пакування розрізняють коносаменти:

Залежно від особливостей перевезення розрізняють коно­саменти:

Залежно від режиму передачі вантажу судновласнику роз­різняють:

Залежно від характеру перевезення розрізняють:

Залежно від маршруту перевезення розрізняють:

Залежно від наявності в коносаменті строків і умов дос­тавки вантажів судноплавною компанією розрізняють:

Договір морського перевезення, договір фрахту (freight) договір, відповідно до якого судновласник за визначену ви­нагороду приймає на себе зобов'язання перевезти належний фрахтувальнику вантаж чи надати в його розпорядження для цієї мети судно або його частину.

Пакувальний аркуш (packing list) документ, що містить перелік видів і сортів товару, які знаходяться в кожному то­варному місці (ящику, коробці, контейнері), у випадку, коли в одному пакуванні містяться різні за асортиментом товари.

Специфікація, відвантажувальна специфікація (specifica­tion, shipping specification) - товаросупроводжувальний до­кумент, за змістом і призначенням аналогічний пакуваль­ному аркушу.

Маніфест, декларація суднового вантажу (manifest, cargo manifest) - товаросупроводжувальний документ, що містить деталізований опис вантажів, розміщених на морському чи авіаційному судні.

Маніфест складається капітаном судна після того як оформлені накладні, коносаменти чи інші документи, що засвідчують прийняття вантажу до перевезення.
* Страхові документи
Договір страхування (insurance agreement) письмова угода між страхувальником і страховиком, відповідно до якої страховик приймає на себе зобов'язання при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату страхуваль­нику чи іншій особі, зазначеній у договорі страхування страхувальником, а страхувальник зобов'язується виплачу­вати страхові платежі в певні строки і виконувати інші умо­ви договору.

Страхова гарантія (insurance guarantee) документ, що засвідчує зобов'язання страховика оплатити визначену стра­ховим договором суму за свій рахунок у випадку настання визначених умов неплатежу з боку страхувальника. Страхова гарантія засвідчується страховим полісом.

Страховий поліс (insurancepolicy) документ, що підтвер­джує умови укладеного договору страхування.

Страховий сертифікат (certificate of insurance) документ, який засвідчує, що договір страхування укладений і страхо­вий поліс оформлений.

Страховий поліс видається страхувальником і має юри­дичну силу тільки в тому випадку, якщо за ним стоїть офор­млений у встановленому порядку страховий поліс.

У страхуванні вантажів страховий сертифікат засвідчує страхування окремої партії вантажу, що підпадає під дію ге­нерального поліса. Страховий сертифікат складається з двох частин. У першій частині перелічуються основні умови гене­рального поліса. Друга частина містить інформацію про това­ри із зазначенням страхової вартості.

3. Спеціальні документи

* Митні документи
Для оформлення митних документів, як правило, викорис­товуються бланки типової форми, затверджені нормативними актами Державної митної служби України.

Зазвичай такі бланки є уніфікованими і можуть використо­вуватися для оформлення декількох видів митних документів або у декількох видах митних операцій.

Уніфіковані бланки митних документів

Уніфікована митна квитанція МД-1 використовується при виконанні митним органом таких операцій:

Уніфікований адміністративний документ форми МД-2 вико­ристовується для складання митних документів, містить відо­мості про товари та інші предмети і транспортні засоби та ме­ту їх переміщення через митний кордон України або про зміну митного режиму щодо цих товарів, а також інформацію, необ­хідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів.

Митними документами, для складання яких використову­ється уніфікований адміністративний документ форми МД-2, є:

Уніфікований адміністративний документ форми МД-3 являє собою додаткові аркуші до уніфікованого адміністративного документа форми МД-2.

Він використовується у разі складання митних документів на партію товарів, що мають різні коди за Товарною номенкла­турою зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД), а також у випадках, коли товари з однаковим кодом за ТН ЗЕД мають різні дані (країна походження, валюта оцінювання тощо).

Формуляр-специфікація форми МД-8 може застосовуватися замість уніфікованого адміністративного документа форми МД-3 у таких випадках:

Види митних документів

Вантажна митна декларація (ВМД) - заява, що містить відомості про товари і транспортні засоби та мету їх перемі­щення через митний кордон України або про зміну митного режиму щодо цих товарів, а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів.

Попередня вантажна митна декларація — документ попе­реднього контролю за доставкою товарів, що містить відомос­ті про намір підприємства ввезти на митну територію України товари, щодо яких законодавством встановлено посилений контроль за їх доставкою у митницю призначення.

Попереднє повідомлення — документ попереднього кон­тролю за доставкою товарів, що містить відомості про намір підприємства ввезти на митну територію України товари, що­до яких законодавством не встановлено посиленого контро­лю за їх доставкою або пільгового порядку оподаткування при митному оформленні.

Внутрішній транзитний документ — документ контролю за доставкою товарів, що містить відомості про товари, які переміщуються між митницями в межах митної території України.

  1   2   3   4


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации