Дидоренко Э.А., Бараненко Б.И., Глазков В.А., Курочка Н.И., Силюков В.А., Цветков А.Г. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы - файл n1.doc

Дидоренко Э.А., Бараненко Б.И., Глазков В.А., Курочка Н.И., Силюков В.А., Цветков А.Г. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы
скачать (1694 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1694kb.23.11.2012 23:28скачать

n1.doc

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
араненко Б.І. Психологія оперативно-розшукової діяльності. Загальна частина: Навчальний посібник. - Лу­ганськ: РВВ ЛАВС МВС України, 2003.

Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. - М., 1973.

Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. - Т.: Узбекистан, 1991.

Васильев В.Л. Юридическая психология. - М., 1997.

Головаха Е.И. Структура групповой деятельности: Социально-психологический анализ. - К., 1979.

Гребельский Д.В. Теоретические проблемы оператив­но-розыскной деятельности органов милиции: Автореф. дис... канд. юрид. наук. - М., 1968.

Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб.: Питер, 2001.

Грохольський В.Л. Система принципів оперативно-розшукової діяльності: Дис... канд. юрид. наук. - К., 1999.

Давиденко Л. Функції прокуратури України згідно з новою Конституцією України // Право України. - К., 1997. - № 6.

Дидоренко Э.А., Овчинский С.С. Оперативно-профилактическое наблюдение. - К., 1982.

Дідоренко Е.О. До питання про порядок, умови пе­ревірки й оцінювання первісної інформації, що стано­вить оперативний інтерес, для успішної боротьби з про­явами групової організованої злочинності // Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності: Додаток до "Вісника ЛІВС МВС України", 2000. - № 2.

Дидоренко Э.А., Кириченко А.С., Розовский Б.Г. Про­цессуальный статус ОРД в уголовном судопроизводстве. -Луганск: РИО ЛИВД, 2000.

Долгова А.И. Криминология. - М.: Издательская груп­па НОРМА - ИНФРА. -М.,1999.

257

Сггисок использованном литературы и законодательных актов

Долженков О.Ф., Запорожцева Г.Є., Кіцул А.П. та ін. Використання психологічних знань в оперативно-розшу-ковій діяльності: Монографія. - Одеса: НДРВВ ОІВС, 2001.

Долженков А.Ф., Думко Ф.К. и др. Оперативно-розыскная деятельность как государственно-правовая форма борьбы с преступностью. - Одесса: ОГУ, 1994.

Долженков О.Ф., Думко А.Ф., Козаченко І.П. Опера-тивно-розшукова діяльність як правоохоронна функція кримінальної міліції. - Одеса: НДРВВ ОІВС, 2000.

Донченко Е.А., Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармония. - К.: Политиздат Украины, 1989.

Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 p. // Відомості Верховної Ради України. - 991. - № 4. - Ст. 20.

Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада

1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №
53. - Ст. 793.

Закон України "Про оперативно-розшукову діяль­ність" №2135-ХІІ від 18 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради. - 1992. - № 22. - Ст. 303.

Закон України "Про Прикордонні війська України" від 4 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради Ук­раїни. - 1992. - № 2. - Ст. 7.

Закон України "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. -1992. - № 27. - Ст. 382.

Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня

1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. -
№ 48. - Ст. 650.

Закон України "Про організаційно-правові основи бо­ротьби з організованою злочинністю" від ЗО червня

1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. -
№ 35. - Ст. 358.

Закон України "Про статус суддів" від 15 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№ 8. - Ст. 56.

258

Список использованной литературы и законодательных актов

Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 11. -Ст. 50.

Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" від 23 грудня

1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. -
№ П.-Ст. 51.

Закон України "Про державну таємницю" від 21 січня

1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. -
№ 16. -Ст. 93.

Закон України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і пре­курсорів" від 15 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 10. - Ст. 62.

Закон України "Про боротьбу з корупцією" від 5 жовт­ня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. -1995. -№ 34. - Ст. 266.

Закон України "Про державну охорону органів дер­жавної влади України та посадових осіб" від 4 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№ 35. - Ст. 236.

Закон України "Про розвідувальні органи України" від 22 березня 2001 р. // Офіційний вісник України. -2001. -№ 15. -Ст. 642.

Закон України "Про контррозвідувальну діяльність" від 26 грудня 2002 р. // Відомості Верховної Ради Ук­раїни. - 2003. - № 12. - Ст. 89.

Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. - К.: Наукова думка, 1996.

Козаченко И.П. Оперативно-розыскная профилакти­ка. -К., 1991.

Кондратьев Я.Ю., Бараненко Б.І., Пясецький А.І. та ін. Концепція психології оперативно-розшукової діяль­ності органів внутрішніх справ. - К.: РВВ МВС України, 2001.

259

Список использованной литературы и законодательных актов

Копєйчиков В.В. Питання конституційного процесу в Україні //Науковий вісник УАВС. - К., 1996.

Лукач И. О методологических проблемах обществен­ных наук // Вопросы философии. - 1981. -№ 1.

Овчинский С. С. Оперативно-розыскная информация / Под ред. А.С. Овчинского и B.C. Овчинского. - М.: ИН-ФРА-М, 2000.

Организованная преступность. Круглый стол / Под ред. А.И. Долговой, СВ. Дьякова. - М., 1989.

Основы оперативно-розыскной деятельности: Учеб­ник для вузов / Под ред. В.Б. Рушайло. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань, 2000.

Пирожков В.Ф. Законы преступного мира молодежи -криминальная субкультура. - Тверь 1994.

Права людини. Основні міжнародно-правові докумен­та. - К., 1989.

Резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамбле­ей ООН. - Нью-Йорк: Изд-во ООН, 1991; Звіт України в Комітеті ООН стосовно прав людини в Україні // АНОК, 1999.

Синилов Г. К. Основы оперативно-розыскной деятель­ности советской милиции. - М., 1975.

Скотт Д.Г. Конфликты и пути их преодоления. - К., 1991.

Тацій В.Я. Роль і місце прокуратури в системі право­охоронних органів України // Проблеми розвитку проку­ратури України в умовах становлення демократичної правової держави: Матеріали республіканської науково-практичної конференції. - К., 1996.

Цвік М.В. Про заключний етап конституційного про­цесу в Україні // Вісник Академії правових наук Ук­раїни. -X., 1996.-№ 5.

Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной деятельности. - М.: МЗ-Прогресс, 2001.

Шумило М.Є., Погорецький М.А. Оперативно-розшу-кова діяльність як навчальна дисципліна // Проблеми

260

Список использованной литературы и законодательных актов

вищої юридичної освіти: Тези доповідей та наукових повідомлень науково-методичної конференції / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. -X., 2002.

Юдин Э.Г.: Системный подход и принципы деятель­ности. Методологические проблемы современной науки. -М., 1978.

Юридична психологія: Підручник /В.Г. Андросюк, Л.І. Казміренко, Я.Ю. Кондратьев та ін.; За заг. ред. Я.Ю. Кондратьева. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999.

Юрчук В.В. Современный словарь по психологии. -Мн., 1998.

261

Содержание

Содержание

Предисловие 3

Тема 1. Введение в учебный курс "Основы оперативно-
розыскной деятельности в Украине" 5

Тема 2. Сущность и содержание оперативно-розыскной
деятельности как практической правоохранительной
категории 22

Тема 3. Правовая основа оперативно-розыскной
деятельности 39

Тема 4. Субъекты оперативно-розыскной

деятельности 54

Тема 5. Объекты оперативно-розыскной

деятельности 72

Тема 6. Личность преступника как основной

элемент объекта оперативно-розыскной

деятельности 86

262

Содержание

Тема 7. Организованные группы и преступные
организации как объекты оперативно-розыскной
деятельности 101

Тема 8. Меры и средства оперативно-розыскной
деятельности 117

Тема 9. Процессуальная сторона оперативно-
розыскной деятельности 132

Тема 10. Информационное обеспечение
оперативно-розыскной деятельности 150

Тема 11. Социальная и правовая защита
работников оперативных подразделений и других
участников оперативно-розыскной деятельности 169

Тема 12. Соблюдение законности

в оперативно-розыскной деятельности 183

Прилогкения 204

Литература 256

263

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

ДИДОРЕНКО Э.А. - профессор, член-корреспондент АПрН Украины (темы 1-5, 8-9 в соавт.);

БАРАНЕНКО Б.И. - кандидат юридических паук, профессор (темы 1-5, 8-9 в соавторстве; тема 6);

ГЛАЗКОВ В.А,- кандидат юридических наук, доцент (тема 11); КУРОЧКА Н.И.- кандидат юридических наук, доцент (тема 12), СИЛІОКОВ В.А. - кандидат юридических наук, доцент (тема 10); ЦВЕТКОВ А.Г. - кандидат юридических наук, доцент (тема 7); ВИЛЕНСКАЯ Э.В.- профессор (предисловие).

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В УКРАИНЕ

, Учебное пособие

Руководитель издательских проектов - Б.А. Сладкевйч
. Печатается в авторской редакции

Дизайн обложки - Б.В. Борисов

Поди, к печати 28.02.07. Формат 60 84/16.

Бумага офсет. Гарнитура PetersburgC

Усл. печат. лист. 16,5.

Издательство «Центр учебной литературы» ул. Электриков, 23

г. Киев, 04176 тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (бесплатно в пределах Украины) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CULCOM.IJA

Свидетельство ДК №1014 от 16.08.2002 сайт: WWW.CUL.COM.IJA

Віддруковано в ОП "Житомирська облдрукарня" з готових діапозитивів замовника. Зам. 70.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации