Калина А.В. Економіка праці - файл n1.doc

Калина А.В. Економіка праці
скачать (915 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc3337kb.15.03.2009 21:15скачать

n1.doc

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Детальніше розрахункові формули наведено в довідниковому по-сібнику з питань організації та оплати праці [38], навчально-мето-дичному посібнику [34] та довіднику [63].

Аналіз і планування трудових показників часто використовуєть-ся для проведения аудиту у сфері трудових відносин. Аудит може проводитися у трьох основних аспектах:

В організаційно-тпехнологічному аспекші аудит являє собою пере-вірку документації та аналіз показників, що свідчать про легітим-ність та ефективність діяльності підприємства. У вітчизняній еконо-міці праці аналіз трудових показників на підприємствах завжди

207

розглядався як невід’ємний елемент організації праці та трудових відносин. У цій сфері був накопичений певний конструктивный дос-від, що може і мае бути ефективно використаний. У західній прак-тиці аудит в трудовій сфері зазвичай містить аналіз даних, що відносяться до програм розвитку трудових ресурсів, в тому числі по-казників плинності кадрів, скарг, прогулів, невиходів на роботу, ви-робничого травматизму, відношення персоналу до роботи та ступе-ня задоволення працею.

У соціально-психологічному аспекті аудит в трудовій сфері — це є оцінка соціально-трудових відносин на підприємстві, що поряд з вивченням документації передбачає проведения самостійних опиту-вань, анкетувань, індивідуальних та колективних бесід, інтерв’ю з працівниками різних рівнів та категорій. Таким чином, працівни-ками визначається оцінка соціально-трудових відносин на підпри-ємстві, основні чинники трудової мотивації та резерви вдосконален-ня діяльності фірми з суб’єктивних позицій.

Економічний аспект аудиту в трудовій сфері — це є визначення:

Як і фінансові перевірки, аудит в трудовій сфері проводиться пе-ріодично, щоб підприємство (фірма) було впевнено у виконанні по-ставлених завдань. Аналіз та оцінка якогось одного показника або явища окремо від інших не дають очікуваного результату, — необ-хідний комплексний аналіз, що передбачає вивчення рівня та дина­мки будь-якого окремого показника в тісному взаємозв’язку із змінами рівня та динаміки всіх інших. Найефективнішою є пере-вірка, що надає повну та достовірну інформацію про результати впровадження програм управління та розвитку персоналу, які роз-глядаються як внесок у вирішення стратегічних завдань організації. 3 цією метою використовується інформація, яку надає статистична звітність по праці (див. табл. 2 на с. 209-211).

208

Таблиця 2 Діючі форми статистичної звітності з питань праці, заборгованості виплат заробітної плати та використання робочого часу

№ п/п

Назва

форми

Найменуван-ня органу, № наказу, дата затвердження

Хто подає

Строки та місце

пред’явлення

форми

Примітки

1

2

3

4

56

Державна статисіпична звітність по праці

1

№ 1-ПВ міс. “Звіт по праці”

Держком-

стат

України,

нак. від

22.11.2000

№374

Підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності та господарю-вання

Подається (починаючи зі звіту за I квартал 2001 р.) до 7-го числа після звітного періоду до:

• головного
управління
статистики в
Автономий
Республіці Крим,
обласного
(районного,
міського) органу
державної
статистики — за
його наказом;

• органу, до
сфери управлін-
ня якого
відносяться, —
за його вказів-
кою

Дані

передають телегра-фом, якщо звіт не може бути переданий в певні строки

ІНШИМИ

засобами

2

№ 1-ПВ міс. (зведена) “Зведений звіт по праці”

Держком-

стат

України,

нак. від

22.11.2000

№374

Підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності та господарю-вання, що мають декілька видів діяльності

"

"

3

№ 1-ПВ

(умови

праці)

Держком-

стат

України,

Промислові

підприємства,

будівельні

Подається не пізніше31 грудня звітного
209

Продовження табл. 2

1

2

3

4

5

6
пошт. — річна “Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу в несприятли-вих умовах”

нак. від 23.10.97

№374

організації, підприємства та організації -транспорту І зв'язку, колек-тивні с/г підприємства, незалежно від форм власності

року до:

• Держкомстату
Автономно!
Республіки
Крим, обласного
(районного,
міського) органу
державної
статистики — за
його вказівкою;

• своєї вищої
організації — за
вказівкою
4

№ 6-ПВ

пошт. —

річна

“Чисель-

ність

окремих

категорій

робітників

та підготов-

ка кадрів”

Держком-

стат

України,

нак. від

23.10.97

№374

Підприємства, установи, організації та колективні c/r підприємства, незалежно від форм власності

Подається не пізніше 5 січня року, наступного за звітом до:

• Держкомстату
Автономно!
Республіки
Крим, обласного
(районного,
міського) органу
державної
статистики — за
його вказівкою;

• своєї вищої
організації — за
вказівкою
Державна статистична звітність про стан заборгованості по виплаті заробітної плати

5

№ 1-ПВ

(заборго-

ваність)

(середньом-

ісячна)

“Звіт про

стан

заборгова-

НОСТІ ЩОДО

виплати заробітної

плати”

Держком-

стат

України

нак. від

2.12.98

№407

Підприємства, установи, організації не­залежно від форм власності та господарю-вання

Подається 11-го числа після звіт-ного періоду до: • Держкомстату Автономно! Республіки Крим, обласного (районного, міського) органу державної статистики — за його вказівкою;

Дані

передають телегра­фом, якщо звіт не може бути переданий

ІНШИМИ

засобами зв'язку в певні строки

210

Закінчення табл. 2

1

2

3

4

56

• органу, до сфери управління якого відносяться — за наказом
Державна статистична звітність про використання робочого часу

6

№ 3-ПВ (середньо-кв.) “Звіт про

викорис-тання робочого часу”

Держком-стат України нак. від 4.01.2000 № 1

Підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності та господарю-вання

Подається 7-го числа після звітного періоду до:

• Держкомстату
Автономно!
Республіки
Крим, обласного
(районного,
міського) органу
державної
статистики — за
його наказом;

• органу, до
сфери управлін-
ня якого
відносяться — за
наказом

Дані

передають телегра-фом, якщо звіт не може бути переданий в установлен строки

ІНШИМИ

засобами

7

№ 3-ПВ (зведена) “Зведений звіт про викорис-тання робочого часу”

Держком-стат України нак. від 4.01.2000 № 1

Багатогалузеві підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та господарю-вання

"

"
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации