Калина А.В. Економіка праці - файл n1.doc

Калина А.В. Економіка праці
скачать (915 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc3337kb.15.03.2009 21:15скачать

n1.doc

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Головні напрями діяльності МОП. Робота МОП проходить за трьома основними напрямами: нормотворча діяльність, міжнародна технічна співпраця, дослідження та публікації.

Нормотворча діяльність — розробка й прийняття конвенцій та рекомендацій і контроль за їх виконанням — була й залишається го-ловним у діяльності МОП.

За 83 роки існування МОП ухвалила 184 конвенції (міжнародні угоди, що підлягають ратифікації державами-членами МОП) і 192 рекомендаци; у 1994-1995 pp. визначила 7 фундаментальних конвенцій у сфері праці (№29, 87, 98, 100, 105, 111, 138); у 1998 р. одноголосно ухвалила Декларацію основних принципів та прав у сфері праці, що базується на 7 фундаментальних конвенціях.

Україна ратифікувала 54 конвенції (46 із них — чинні), у тому числі всі фундаментальні конвенції. За роки незалежності Укра'ши ратифіковано 10 конвенцій.

258

Конвенція — це є міжнародний трудовий акт, що після його рати-фікації державою-членом МОП вважається обов’язковим для вико-нання.

Рекомендації представлені у вигляді орієнтирів, на які спирають-ся під час розробки політики для підготовки національного законо-давства та практичных заходів у соціально-трудовій сфері.

Уряди або інші законодавчі органи держав приймають рішення стосовно ратифікації конвенцій, а також визначають, які у цьому зв’язку зміни необхідно внести до національного законодавства. 3 моменту набуття чинності конвенції дана держава зобов’язана вжити всіх необхідних заходів (закони, підзаконні акти та ін.), щоб гарантувати виконання ії рішення, однак держава мае право відмо-витися від виконання рішення у подалыиому шляхом денонсації.

Конвенції та рекомендації охоплюють по суті всі основні питан­ия стосовно праці, зайнятості й соціально-трудових відносин.

Існує достатньо чітка система контролю, що передбачена в Ста­тут!. Бона передбачає регулярне надання доповідей урядами держав-членів МОП, а також спеціальні контрольні процедури, що спеціа-лізуються на розгляді подань та скарг.

Доповіді найважливіших конвенцій стосовно основних прав лю-дини у сфері праці подаються раз на два роки, а інших конвенцій — один раз на чотири роки. Держави-члени повинні періодично на-правляти МБП звіти про стан свого трудового законодавства з пи-тань, що є предметом нератифікованих конвенцій і рекомендацій.

Згідно зі Статутом МОП, організації підприємців та працівників мають право направляти у МБП подання стосовно недотримання у тій або іншій державі ратифікованих конвенцій. Таке подання, а та­кож відповідь-коментарій уряду відповідної держави-члена розгля-даються комітетом Адміністративної ради, яка спеціально ство-рюється для кожного випадку окремо за обов’язкової участі трьох сторін: члена представників уряду, підприємців та працюючих. Вис-новки й рекомендації ради виносяться на затвердження Адміністра-тивної ради.

Міжнародне технічне співробітництво здійснюється шляхом на­дання експертами МОП допомоги країнам у вирішенні найрізнома-нітніших соціально-трудових проблем. У теперішній час у багатьох країнах світу працює біля 600 експертів. Ця діяльність почалася ще в 30-х роках, коли у країни було направлено співробітників МБП

259

із консультативными функціями. Потім із фахівців різних країн, головним чином, економічно розвинених, поступово створювався інститут експертів.

Діяльність експертів як складова загальнодержавного розвитку мае на меті сприяння повній зайнятості, розвитку людських ресурсів, підвищенню рівня життя, удосконаленню трудового законодавства. Це також є надання допомоги у розвитку трипартизму, поліпшення трудових відносин, набуття професійно-технічної освіти, запровад-ження сучасних методів управління, поліпшення рівня праці та ін.

Окрім роботи експертів технічна допомога передбачає постачан-ня необхідного обладнання, надання стипендій для підготовки на-ціональних кадрів як на місцях, так і шляхом їх відрядження до ін-ших країн, організації різних семінарів, загалом для представників країн, що розвиваються.

Масштаби технічної допомоги МОП значною мірою обумовлені можливостями ії фінансування. Кошти регулярного бюджету МОП, що виділяються на технічну допомогу, є порівняно невеликими, од-нак їх частка в бюджеті зростає. Використовуються й кошти ПРО-ОН (Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй), відповідно до якої МОП доручає проведения великомасштабних проектів, особ­ливо стосовно підготовки кадрів.

Одне із найважливіших практичних значень мало для України здійснення з 1997 по 2002 роки проекту ПРООН/МОП (фінансовано-го урядом Швейцарії та ПРООН) “Впровадження гнучких програм професійного навчання безробітних”. Бюджет першого етапу проек-ту (1997-1999 pp.) складав 293 тис. доларів США. Протягом цього етапу було залучено до роботи понад 50 професійно-технічних на-вчальних закладів в усіх регіонах України та підготовлено понад 100 фахівців та викладачів за навчальними програмами (модулями). Для понад 30 професій було підготовлено підручники. Другий етап, що розпочався 1 липня 1999 р., тривав 36 місяців. Його бюджет складав 675 тис. доларів США. Цей етап передбачав підготовку майже 75 мо-дульних пакетів за професіями та практичне навчання безробітних, а також Чорнобильський компонент (надання допомоги у навчанні незайнятого населения міста Славутич та працівників, які вивільню-ються з Чорнобильської АЕС). Проекта МОП, що реалізувалися в Україні у 1999-2001 роках з перспективою до 2003 р., наведені в таблиці (с. 261).

260

Проекти МОП, що реалізувалися в Україні у 1999-2001 pp.

Назва проекту

Період реалізації, роки

Бюджет, дол. США

Проект ПРООН/МОП

1999-2002

675000

Проект ШЕК/МОП

Звітування про становище працюючих

дітей: обстеження дитячої праці в Україні

1 січня 1999 — 1 червня 2000

162346

Проект МОП/ПРООН/СБ Удосконалення моделі социального бюджету (другий етап) **

1 липня 1999 — 1 серпня 2000

35 000

Проект МОП

Поширення інформації про права працюю-чих ЖІНОК

липень 1998 — грудень 1999

35 000

Проект МОП/ПРООН

Дослідження рівня соціально-економічної

захищеності населения в Україні (перший

етап)

1 січня 2000 — 1 червня 2001

70 000

Програма ШЕК/МОП Викорінення найжорстокіших форм експлуатації дитячої праці в Україні

липень 2001 — липень 2003

627 978

Проект МОП

Упровадження методу організації професій-ної підготовки та розвитку робочої сили, заснованого на концепції компетентності

вересень 2000 — вересень 2002

150 000

(внесок МОП — 60 000)

Проект МОП

Україна: сприяння основним принципам та

правам у світі праці

жовтень 2001 — жовтень 2003

1 600 141

Попередній проект МОП Сприяння та розвиток загальної системи професійної реабілітації інвалідів в Україні: створення Національного центру професій-ної реабілітації інвалідів

червень — грудень 2001

70 000

Проект МОП/ПРООН

Дослідження рівня соціально-економічної

захищеності населения в Україні (другий

етап)

лютий 2002 — лютий 2003

140 000

Перший етап проекту ПРООН/МОП був реалізований з липня 1997 по липень 1999 р. Його бюджет складав 293 000 дол. США.

Спільний етап проекту МОП/ПРООН/СБ був реалізований з березня 1998 по бе-резень 1999 р. Його бюджет складав 144 000 дол. США.

261

На особливу увагу заслуговуе проект МОП щодо сприяння реалі-зації основних принципів і прав у сфері праці, що містить чотири на-прямки діяльності, зокрема:

Офіційне відкриття проекту відбулося 2 жовтня 2001 p., реаліза-ція триватиме до жовтня 2003 p.

Нормотворча діяльність та технічне співробітництво МОП ґрун-туються на проведенні систематичних досліджень і публікацій. Вони ведуться основними департаментами МБП, Міжнародним інститу-том соціально-трудових досліджень МОП у Женеві (МІСТД), Ту-ринським центром (з питань освіти). Дослідні програми охоплюють багато країн світу і після реалізації результати можуть бути надбан-ням усіх бажаючих. МІСТД підтримує зв’язки, співпрацює й об-мінюється результатами дослідження та методичними розробками з багатьма національними науково-дослідними закладами у сфері праці.

МБП як великий міжнародний видавничий центр випускає літе-ратуру декількома мовами. Серед публікацій — доповіді, підготов-лені для щорічної сесії МКП, різних спеціалізованих нарад і конфе-ренцій. Трьома мовами (англійською, французькою та іспанською) видається журнал “Міжнародний огляд праці”, а журнал “Трудовий світ", що видається п’ятьма мовами, виходить п’ять разів на рік. Крім того, видається англійською мовою “Офіційний бюлетень МБП”, який інформує про новини у діяльності МОП і публікує тек­ста документів МБП, видаються також “Законодавчі акта про пра-цю”, “Щорічник статистики праці”, “Праця у світі", щорічна допо-відь про тенденції розвитку й фактичний перебіг подій у трудових та соціальних галузях “Робоча освіта", журнал для допомоги проф-спілкам, їх навчальними закладам та ряд інших.

Крім документів і періодичних видань виходять міжнародні огля-ди-дослідження з різних питань, що готуються департаментами МБП, а також монографії, керівництво з техніки безпеки та гігієни

262

праці, конспекта курсів лекцій робочої освіти, підручники про уп-равління персоналом, довідники та ін.

МОП є координатором усіх дослідницьких робіт у галузях охоро-ни, гігієни праці й виробничої сфери, що виконуються як в окремих країнах, так і в міжнародних організаціях. Нею розроблено десятки типових інструкцій, які відносяться або до окремих галузей (гірничо-рудна промисловість, лісове господарство, машинобудування, місь-кий транспорт), або до галузей особливого ризику (радіація, бензол, азбест, шуми, вібрації і т. ін.).

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

Міжнародна організація праці, Міжнародна конференція праці, Між-народне бюро праці, Міжнародний інститут соціально-трудових дос-ліджень, Міжнародний навчальний центр, конвенції та рекомендації, регіональні конферещії, галузеві комітети, нормотворча діяльність.

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАПИТАННЯ

 1. Коли утворилася Міжнародна організація праці (МОП) і скільки вона налічує членів?

 2. Якою є структура МОП?

 3. Розкрийте значения МОП у житті нашої країни.

 4. У чому полягає нормотворча діяльність МОП?

 5. Які основні проекта МОП реалізовувалися в Україні?

263

Список використаної

та рекомендовано!' літератури

 1. Закон України “Про зайнятість населения” // Закони України. — К.: 1н-т законодавства, 1996. — Т.1. — С. 252-268.

 2. Закон України “Про затвердження Державно!' програми зайнятості насе­ления на 2001-2004 роки” // Голос України. — 2002. — № 76. — 23 квіт.

 3. Закон України “Про колективні договори І угоди” // Закони України. — К: 1н-т законодавства, 1997. — Т.6. — С. 5-10.

 4. Закон України “Про оплату праці” // Закони України. — К.: 1н-т законо­давства, 1997. — Т.8. — С. 210-218.

 5. Закон України “Про підприємства в Україні” // Закони України. — К.: 1н-т законодавства, 1996. — Т.1. — С. 310-331.

 6. Указ Президента України “Про затвердження Концепції подалыного ре-формування оплати праці в Україні” від 25 грудня 2000 р. № 1375/2000.

 7. Указ Президента України “Про Основні напрями політики щодо грошо-вих доходів населения України” від 7 серпня 1999 р. № 969/99.

 8. Указ Президента України “Про Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року” від 3 серпня 1999 р. № 958/99.

 9. Послания Президента України до Верховно!' Ради України // Уряд. кур’ер. — 2003. — 18квіт.
 1. Про концепцію побудови національної статистики України та Державно! програми переходу до міжнародної системи обліку та статистики: По­станова Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 p. № 326.

 2. Рекомендації щоцо визначення заробітної плати працюючих залежно від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприєм-ства: Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від31 березня 1999 р. № 44.

 3. Про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням краї'н, що розвивиються: Конвенція МОП від 3 червня 1970 р. № 131.

13.Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів: Конвенція МОП від 23 червня 1975 р. № 142.

 1. Про сприяння зайнятості і захист від безробіття: Конвенція МОП від 21 червня 1988 p. № 168.

 2. Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України: Наказ Мінстату України від 7 липня 1995 р. № 171 за погодженням з Мінекономіки України, Мінпраці України, Мін-фіном України. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 серпня 1995 р. №287/823.

 3. Інструкція по визначенню вартості робочої сили: Наказ Міністерства статистики України від 29 травня 1997 р. № 131. Зареєстровано в Мі-ністерстві юстиції України 14 липня 1997 р. № 258/2062.

264

 1. Абрамов В. М., Данюк В. М., Гриценко А. М., Колот А. М., Чернов В. I. Нормування праці. — К.: ВШОЛ, 1995.

 2. Аведян Л. Й. Управління людськими ресурсами на підприємстві: Авто-реф. дис. к. е. н. — Харків, 2000.

 3. Адамчук В. В, Ромашов О. В., Сорокина М. Е. Экономика и социология труда. — М.: ЮНИТИ, 2000.

 4. Баланда А. Л. Неформальна зайнятість (методологія І методика дослід-ження): Автореф. дис. к. е. н. — К., 1999.

 5. Бесєдін В. Ф. Прогнозування І розробка програм: Метод. реком. — К., 2000.

 6. Богданова Т. I. Організаційно-економічні аспекта формування структур-них трудових ресурсів: Автореф. дис. к. е. н. — Хмельницьк, 1998.

 7. Bay мина О. Рынок труда: условная занятость при безусловной безрабо­тице // Зеркало недели. — 2002. — 11 берез.

 8. Войнатенко М., Наконечна Г. Ж. Система показників використання тру-дових ресурсів // Економіст. — 1998. — 4 черв. — № 6.

 9. Выявление и оценка резервов роста производительности труда на про­мышленных предприятиях (в объединениях): Метод. реком. — М.: Эко­номика, 1990.

 1. В Украине почти миллион безработных // Сегодня. — 2002. — 19 листоп.

 1. Головко М. Л., Пастухов В. П. Зайнятість населения України. — К., 1998.

28.Дідківська Л. L, Головко Л. С. Державне регулювання економіки. — К.: Знання-Прес, 2000.

 1. Економіка праці: Посібник. — Львів, 1999.

 1. Журавлёв П. В., Карташов С. А., Маусов Н. К, Одёгов Ю. Г. Персонал: словарь понятий и определений. — М.: Экзамен, 1999.

 2. Завельский М. Г. Экономика и социология труда: Курс лекций. — М., 1998.

 3. Завиновская Г. Т. Организация заработной платы в промышленности. — К.:Выщашк., 1985.

 1. Завтовсъка Г. Т. Економіка праці. — К.: Вища шк., 2000.

 1. Захожай В. Б., Калина А. В. Статистика труда и занятости. — К.: МАУП, 2000.

 2. Заяцъ Т. А. Регіональне відтворення робочої сили (методологія І практи-ка регулювання): Автореф. дис. к. е. н. — К., 1997.

 3. Казановський А. В., Колот А. М. Соціальне партнерство на ринку праці. — Краматорськ: Нац. центр продуктивності, 1995.

 4. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка. — К.: МАУП, 2001.

 5. Калина А. В. Справочное пособие по вопросам организации и оплаты труда (для студентов бакалаврата, магистратуры). —К.: МАУП, 2000.

 1. КиреевВ. И. Международная экономика. — М.: ИНФРА-М, 2000.

265

 1. Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та вдосконален-ня. — К.:Праця, 1997.

 2. Костішина Т. А. Оплата праці на підприємствах торгівлі різних форм власності: Автореф. дис. к. е. н. — К., 1998.

 3. Кощеев А. А., Крищук Т. А., Украинец С. Я. Рынок и социальная защита населения. —К.: УкрНИИТИ, 1991.

 4. Лебедев О. Т., Каньковская А. Р., Филиппова Т. Ю. Основы экономи­ки. — СПб.: ИД “МиМ”, 1997.

 5. Левченко О. М. Підвищення якості трудового потенціалу: Автореф. дис. к. е. н. — Юровоград, 1998.

 6. Левчук Н. М. Демографічні втрати України у період сучасної соціально-економічної кризи: регіональні особливості: Автореф. дис. к. е. н. — К., 1998.

 7. Литовченко С. 5 000 000 украинцев работают за границей // Сегодня. — 2002. — 12листоп.

 8. Лукьянченко Н. Д. Управление трудом на промышленных предприяти­ях. —Донецк: Донбасс, 1996.

 9. Мандебура В. О. Рівень життя населения та механізми його регулюван-ня: Автореф. дис. д. е. н. — К, 1999.

 10. Маркс К. Капитал: Соч. —Т. 23.

 11. Матишенко С. Наши перспективы по данным ООН // Вечерние вести. — 2001. — 1січ.

 12. Мікловда В. В. Ринок праці та механізм його функціонування: Автореф. дис. к. е. н. — Львів, 1999.

 13. Міщенко I. М. Методи забезпечення сприятливих умов праці у матері-альному виробництві: Автореф. дис. к. е. н. — Юровоград, 1997.

 14. Мокий М. С, Скамай Л. Г., Трубочкина М. И. Экономика предприя­тий. — М.: ИНФРА-М, 2002.

 15. Петрова I. Л. Сегментація ринку праці та процес його регулювання: Автореф. дис. д. е. н. — К., 1998.

 16. Петюх В. М. Рыночная экономика. — К.: Урожай, 1995.

 17. Погорелое Н. Н. Нормирование труда в промышленности. — К.: Осно­вы, 1991.

 18. Поляков И. А., Ремизов К. С. Справочник экономиста по труду. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Экономика, 1998.

 19. Про кількість та склад населения України за підсумками Всеукраїнсько-го перепису населения 2001 року // Уряд. кур’ер. — 2002. — 28 груд. — № 244.

 20. Романюк М. Д. Методологія І практика регулювання міграційного руху населения за умов перехідної економіки: Автореф. дис. к. е. н. — К., 2000.

 21. РофеА. П., Збышко Б. Г. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов труда. — М., 1997.

266

 1. Рощин С. Ю., Разумова Т. О. Экономика труда. — М.: Инфра-М, 2000.

 2. Скочиляс С. М. Аналіз продуктивності праці в будівництві та резерви ЇЇ підвищення в умовах ринкових відносин: Автореф. дис. к. е. н. — Тер-нопіль, 1998.

 3. Смирницкий Е. К. Экономические показатели промышленности: Спра-вочник. — М.: Экономика, 1974.

 4. Соломенко I. М. Система вдосконалення організації праці управлінсько-го персоналу підприємств: Автореф. дис. к. е. н. — Юровоград, 1997.

 5. Социальная политика и рынок труда: вопросы теории и практики (учеб.-метод. разработки) / Науч. ред. и сост. Н. А. Волгин, А. И. Щербаков. — М.: РАГС, 1996.

 6. Социальные технологии: Толковый словарь. — Москва—Белгород: Луч, Центр социальных технологий, 1995.

 7. Стан ринку праці України за січень–вересень 2002 p. // Праця І зарпла-та. — 2002. — жовт. — № 34.

 8. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко та ін. — К.: КНЕУ, 1998.

 9. Травин В. В., Дятлов В. А. Менеджмент персонала предприятия. — М.: Дело, 2000.

 10. Уманский А. М., Сумцов В. Г. Международные трудовые нормы и реко­мендации. — Луганск: ВУГУ, 1999.

 11. Хомич О. I. Відтворення трудового потенціалу села і зайнятість (регіо-нальний аспект дослідження). — Львів, 1997.

 12. Черенко Л. М. Проблеми бідності в Україні: методи визначення та на-прями подолання: Автореф. дис. к. е. н. — К., 2000.

 13. Щёкин Г. В. Теория кадровой политики. — К.: МАУП, 1997.

 14. Щокін Г. В. Національне питания відродження // Персонал. — 2001. — №2.

 15. Экономика и социология труда / Под. ред. Б. Ю. Сербиновского и В. А. Чуланова. — Ростов н/Д: Феникс, 1999.

 16. Яковлев Р., Фёдорова М. Формирование и порядок определения цены рабочей силы // Проблемы труда. — М., 1995. — № 12.

267

зміст

Bcmyn 3

Населения і трудові ресурси України 5

Відтворення трудових ресурсів 31

РинокпрацівУкраїні 38

Зайнятість населения і безробіття 60

Організація праці 92

Нормування праці як основа її організації 112

Управління продуктивністю 128

Вартість робочої сили та її структура 147
Формування та регулювання заробітної плати 179

Аналіз і планування трудових показників 204

Управління персоналом та кадрова політика на підприємстві 214

Соціальне партнерство 231

Соціальна політика та соціальний захист населения 242

Міжнародна організація праці (МОП) 254

Список використаної та рекомендовано! літератури 264

268

Educational manual covers urgent issues of labour economy. While preparing the edition famous scientific works and other projects of single problems, which were given as section names, have been used.

The manual is intended for bachelor students and specialists of economic higher educational institutions, teachers and everyone interested in labour economy problems at the present day. For more profound study of the material one may use books, which are mentioned as the references at the end of the manual.

Навчальне видання

Калина Алла Василівна

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

Навчальний посібник

Educational edition

Kalyna, Alia V.

LABOUR ECONOMY

Educational manual

Редактор В. Є. Коломієць

Коректор Г. П. Васьківська

Комп’ютерне верстания Д. А. Варвары, А. В. Цебренко

Оформления обкладинки Д. А. Варварін

Підп. до друку 24.10.03. Формат 60х84/1(. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 15,81. Обл.-вид. арк. 16,02. Тираж 8000 пр. Зам. № 4-89

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Свідоцтво про внесения до Державного реестру суб'єктів видавничої справи ДК№ 8 від 23.02.2000

ВАТ “Білоцерківська книжкова фабрика" 09117 Біла Церква-17, вул. Леся Курбаса, 4
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации