Калина А.В. Економіка праці - файл n1.doc

Калина А.В. Економіка праці
скачать (915 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc3337kb.15.03.2009 21:15скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

(4)

i=l,..., и — кількість галузей промисловості; j=\,..., m — кількість професій; N— незайняті, чол.;

(5)

W = О+І,

де О незайняті, які звернулися до служби зайнятості, чол.; /— незайняті, які не звернулися до служби зайнятості, чол.;

т

0=к^В,, (6)

7=1

51

де к коефіцієнт співвідношення між тими, хто звернувся до служ­бы зайнятості, та безробітними, наявність яких обумовлена інертністю системи обліку та реєстрації, за оцінками Міні-стерства статистики України, він дорівнює 1-6;

В безробітні за професіями.

Тобто,

п т т

K = llllz,j+kllBj+L (7)

і=\ j=\ j=\

Попит на робочу силу на ринку праці в промисловості можна представити так:

п т

Р=ХХ^' (8)

де F кількість вільних робочих місць та вакансій за галузями та професіями.

Для оцінки збалансованості регіонального ринку праці потрібно було б у чистому вигляді розглядати співвідношення Pv <=> N, але при оцінці збалансованості ринку праці в промисловості можна роз­глядати і співвідношення Pv <=> О. Це обумовлено тим, що у цьому разі немає потреби враховувати складову I, тому що ця частина пра-цівників знаходить роботу самостійно й не претендуе на вільні ро-бочі місця.

Таким чином, баланс ринку праці в промисловості матиме такий вигляд:

п т т

ЕЕ^<=>лЕ5у (9)

i=i j=i j=i

Ринок робочої сили не потребує додаткової сегментації за галузя­ми, тому що здатний на самостійне сегментування за професіями та трупами професій, які є характерними для даної галузі. Тим більш, що наймасовіші професії використовуються в багатьох галузях про-мисловості та інших галузях економіки. Управління цим ринком не­обидно здійснювати з позицій професійної структури ринку робочої сили та соціально-економічних чинників виходу на нього.

52

Сегментація осіб, які звернулися за сприянням у працевлаштуван-ні до служб зайнятості, може бути формалізована у такий спосіб:

0 = 01 + 02 + 03 + 04, (10)

де О1 — вивільнені та звільнені за власним бажанням, чол.;

02 — випускники навчальних закладів, чол.;

03 — демобілізовані з армії та звільнені з міст позбавлення волі,

чол.;

04 — особи, що більше року не працювали, чол.

3 усіх груп для промисловості найпривабливішими є дві перші, тому що у більшості випадків до них віднесено осіб, які мають про-фесії та не втратили кваліфікаційних і соціально-адаптаційних ха-рактеристик. При цьому початкову професійну структуру пропози-ції робочої сили на ринку праці промисловості можна коригувати відповідно до галузевого попиту.

Що ж до економіки в цілому, то розрахунки показників ринку праці на прогнозний період здійснюються на основі балансового ме-тоду [21]. Баланс ринку праці відображає взаємодії таких процесів:

Методологічна схема прогнозування ринку праці складається з таких стадій:

/ стадія аналіз формування ринку праці за попередній період з урахуванням:

// стадія прогнозування змін в динаміці та структурі ринку праці з урахуванням впливу окремих чинників і визначенням орієнтирів зміни окремих джерел формування попиту і пропозиції робочої сили.

/// стадія прогнозування обсягів пропозиції робочої сили, по­питу на неї, визначення кількості незайнятих і рівня безробіття.

53

Прогнозування показників попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці базується передусім на економіко-статистичному аналізі існуючих тенденцій розвитку ринку праці та врахуванні прогнозных макроекономічних показників:

• основных фондів та їх структуры за формами власності.
Прогнозування попиту та пропозиції робочої сили на ринку пра­
вд здійснюється в межах окремих джерел їх формування.

Пропозиція робочої сили визначаетъся за сукупністю таких показ-нише:

• інші категорії незайнятого населения.
Попит наробочу силу розраховуетъся як сума:

При прогнозуванні джерел формування ринку робочої сили знач-на увага приділяється показнику вивільнення робочої сили із галузей економіки за умов прискорення процесу реформування економіки, який може значною мірою перевищити темпи розвитку сфери при-кладання праці.

Вивільнення працівників із галузей економіки здійснюється під впливом комплексу чинників, характерних для конкретного етапу розвитку на даному етапі вивільнення робочої сили, і обумовлених в основному структурними зрушеннями в економіці за рахунок:

54

При прогнозуванні пропозиції робочої сили головним є визна-чення очікуваної кількості незайнятих трудовою діяльністю грома-дян, які мають звернутися до біржі праці (звертаються не всі незай-няті).

Враховуючи особливості періоду реформувань і започаткування економічного зростання в прогнозному періоді, можна передбачати підвищення частки незайнятих.

Структура пропозиції робочої сили прогнозується з урахуванням тенденції розвитку ії окремих джерел і чинників, що діятимуть у про­гнозному періоді.

Дещо складнішим є прогнозування попиту на робочу силу, що узагальнює потребу у працівниках для заміщення вільних робочих місць, вакантних посад і новостворених робочих місць. Ця потреба визначається з урахуванням чинників ринкових перетворень, струк-турно! перебудови, приватизації, реструктуризації, що пов’язані з такими макроекономічними показниками, як ВВП, загальний обсяг інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування, стан та структура основних фондів за формами власності.

У розрахунковому балансі ринку праці попит на робочу силу ві-дображається як показник працевлаштування, що уособлюе задо-волений попит. Цей показник враховуе як потребу в працівниках для заміщення вільних і новостворених робочих місць, так і інші напрями працевлаштування. Оскільки не всім, хто звертається до служби зайнятості, надається допомога з працевлаштування, певна частка незайнятих громадян знімається з обліку. Ця кількість осіб визначається з урахуванням тенденцій зміни їх співвідношення з пропозицією робочої сили. У перспективі питома вага цієї категорії громадян знижуватиметься.

Рівень безробіття визначається як відношення чисельності безро-бітних на кінець періоду до чисельності працездатного населения у працездатному віці.

Інформаційне забезпечення розрахунків ринку праці здійснюєть-ся за допомогою даних статистичної звітності: форм 1-ПН, 2-ПН (працевлаштування) “Звіт про працевлаштування і зайнятість насе-ления, що звернулося до служби зайнятості”. Перелік основних вхід-них та розрахункових показників, необхідних для складання балан­су ринку праці, наведено в табл. 2 та 3 (с. 56), алгоритми розрахунку показників балансу ринку праці викладено в табл. 4 (с. 57), зразки форми балансу ринку праці наведені в табл. 5 (с. 58).

55

Таблиця 2 Статистичні дані звітності, що використовуються для складання балансу ринку праці

Показники

Умовні познач.

Джерела інформації

Чисельність зареєстрованих громадян, не зайнятих трудовою діяльністю на початок року, тис. чол.

Чп

Статзвітність, форма 2-ПН (працевлашту-вання), розділ I, p.Ol, гр.1

Чисельність зареєстрованих громадян, не зайнятих трудовою діяльністю у звітному періоді, тис. чол.

У т. ч.:

Чн

р.01, гр.4

• вивільнені з галузей економіки

Чн1

р.06, 10, И, гр.4

• випускники навчальних закладів

Чн2

р.14, 15, 16, гр.4

• раніше зайняті у домашньому господарстві

Чн3

р.18, гр.4

• інші категорії незайнятого населения

Чн4

р.12, 13, 17, 19, 20, гр.4

Потреба в працівниках для заміщення вільних робочих місць і вакантних посад, тис. чол.

М

Розділ VII, р.01, гр.2

Потреба в працівниках для комплектування новостворених робочих місць, тис. чол.

Мс

Розділ VII, р.01, гр.13

Працевлаштовано незайнятих громадян (задоволений попит), тис. чол.

Чпр

РозділІ, р.01, гр.10

Знімаються з обліку, тис. чол.

Чо

РозділІ, р.01,гр.7

Чисельність незайнятих на кінець періоду, тис. чол.,

Чк

РозділІ, р.01, гр.13

з них — безробітні, тис. чол.

Чб

РозділІУ, р.01, гр.13

Таблиця 3 Баланс ринку праці (розрахункові показники)

Показник

Умовні познач.

Формула розрахунку

Пропозиція робочої сили, всього, тис. чол.

Р

Чп + Чн

Темп зростання (зниження) окремого показника, %

ПІ

(ПІ'/ПІ0 )- 100

Структура пропозиції робочої сили за джерелами ЇЇ формування, %

Дн

(4hV4h) • 100

Частка категорій громадян, які знімаються з обліку, в усьому обсязі пропозиції робочої сили, %

Дч

(Чо/Р) ■ 100

Частка незайнятих громадян, які реєструються на біржі праці протягом року, у всьому незайнятому працездатному населенні, %

Дчи

(Чн/Нн) ■ 100

Чисельність незайнятих на кінець періоду, тис. чол.

Чк

Р - Чпр - Чо

Рівень безробіття, %

Рб

(Чб/Ч) ■ 100

56

Таблиця 4 Прогнозні показники балансу ринку праці (алгоритми розрахунку)

Показники

Умовні познач.

Формула розрахунку

Частка незайнятих громадян, які реєструються на біржі протягом прогнозного року, в усьому незайнятому працездатному населенні

Дчн

За тенденцією зростання

Дчн = Ч6 ■*■ Чн

Структура пропозиції робочої шли за джерелами ЇЇ формування

Дні

3 урахуванням тенденцій розвитку

Темп зростання окремого показника

Ін

3 урахуванням тенденцій розвитку ВВП

Ін = Чнп ■*■ Чн^

Темп зростання потреби в працівниках

для комплектування новостворених робочих місць

імс

3 урахуванням тенденцій розвитку інвестицій

ІМС = Мсп ■*■ Мс6

Частка незайнятих громадян, які знімаються з обліку

До

3 урахуванням тенденцій зниження

До = Дчо ■*■ Дчн

Чисельність громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, що надійде на ринок протягом року

У т. ч.:

ЧНпр

Чн = Hh°p Дчнпр(1>

• вивільнені з галузей економіки

Чн1
• випускники навчальних закладів

Чн2

ЧР) = ЧнЧ= • Дн

• раніше зайняті у домашньому господарстві

Чн3

Дні°р (з урахуванням тенденцій розвитку)

• інші категорії незайнятого населения

Чн4
Потреба в працівниках для заміщення вільних робочих місць і вакантних посад

м°р

М = М • Ін

Потреба в працівниках для комплектування новостворених робочих місць

Мс°р

М = Мс • Імс

Чисельність не зайнятих громадян, які знімаються з обліку

Чо°р

Чо = Р • До°р

57

Таблиця 5 Баланс ринку праці

Показники

Базовий рік

Плановий рік

Прогноз-ний рік

Згідно з програмою

Очікуване

Пропозиція робочої сили, всього

Кількість незайнятих осіб, для яких вирішується питания працевлашту-вання, на початок року

Надійде до ринку праці протягом року, всього

У т. ч.:

• вивільнені з галузей економіки

• звільнені з причин плинності кадрів

• випускники навчальних закладів

• інші категорії незайнятого працездатного населения

Попит на робочу силу

Знімаються з обліку для самостійно-го вирішення участі у трудовій діяльності та з інших причин

Кількість незайнятих осіб, для яких вирішується питания працевлашту-вання, на кінець року

У т. ч.:

безробітні

Рівень зареєстрованого безробіття (у відсотках до працездатного населения у працездатному віці)

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

Рынок праці, міжнародний рынок праці, потенційний рынок праці, цыр-кулюючый рынок праці, внутрішньофірмовий рынок праці, структура рынку праці, попыт та пропозыщя робочої сылы, сегментація рынку праці, баланс рынку праці.

58

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАПИТАННЯ

 1. Охарактеризуйте суб’єкти ринку праці.

 2. Що складає інфраструктуру ринку праці?

 3. Як формується і задовольняється попит на робочу силу?

 4. Які є складові національного ринку праці та його регулятори?

 5. Назвіть різновиди ринку праці.

 6. Які є ознаки сегментації ринку праці?

 7. Покажіть основні сегмента сучасного ринку робочої сили за соціально-економічними характеристиками.

 8. За якою формулою розраховується сукупність елементів ринку праці при побудові сегментаційної моделі?

 9. Що таке баланс ринку праці та які є його складові?
 1. На який термін розраховується баланс ринку праці?

 2. Розв’яжіть задачу.

Вихідні дані:

а) чисельність незайнятих громадян на початок року — 800 чол.;

б) чисельність незайнятих громадян, які з’являться на ринку праці протя-
гом року, — 120 чол., в тому числі: вивільнених із галузей економіки —
70 чол., випускників навчальних закладів — 30 чол., зайнятих раніше в
домашньому господарстві — 15 чол., представники інших категорій не­
зайнятих громадян — 5 чол.;

в) чисельність громадян, які знялися з обліку в службі зайнятості для само-
стійного вирішення участі в трудовій діяльності, — 230 чол.;

г) попит на робочу силу — 147 чол.

Завдання:

 1. скласти баланс ринку праці;

 2. визначити:

а) пропозицію робочої сили на ринку праці на кінець року;

б) чисельність незайнятих громадян на кінець року;

в) вплив окремих джерел на формування загальної пропозиції робочої
сили;

г) частку працевлаштованих службою зайнятості громадян у всій про-
позиції робочої сили.

59

ЗАЙНЯТЮТЬ НАСЕЛЕНИЯ I БЕЗРОБІТТЯ

Згідно з теорією функціонування ринку праці, зайнятими вважа-ються лише ті, хто є працеактивними і пропонують свою робочу силу на ринку праці, що забезпечує взаємодію власників робочої сили з її споживачами.

Соціальна сутність зайнятості відображає потребу людини в са-мовираженні, а також у задоволенні матеріальних і духовних потреб через дохід, що особа отримує за свою працю.

Ціною робочої сили є заробітна плата (не обов’язково в грошовій формі). Але не всі акти купівлі-продажу робочої сили реєструються, і на сьогоднішній день велика їх частка приховується. Мотиви мо-жуть бути різними, проте практично всі вони об’єднуються в три ве-ликі групи:

Відповідно зайнятість може набувати різних форм:

нятого населения належать громадяни нашої країни, які прожива-ют на ії території на законних підставах, а саме:

60

Фахівці розрізняють такі форми зайнятості (див. схему. 1):

Зайнятість

Стандартна

Нестандартна


Зареєстрована

Ј

Зареєстрована

I I

Незареєстрована (нерегламентована)


Пер-

винна

Вто-ринна

Повна

Неповна

Явна неповна

Тіньова


Вимушена

Часткова

Прихована неповна


Поденна

Сезонна

Неформальна


Неповний робочий час

Тимчасова

Нелегальна


Схема 1. Класифікація форм зайнятості [20]

61

За тривалістю робочого часу зайнятість буває: повна, неповна, явна неповна, прихована неповна та часткова [28].

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации