Курсовая работа - Финансовое планирование - файл n1.doc

Курсовая работа - Финансовое планирование
скачать (296.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc297kb.20.11.2012 00:59скачать

n1.docПлан

Введення..................................................................................................................3
1.Необхідність, зміст фінансового планування і види фінансових планів........................................................................................................................5

2. Характеристика нормативних документів, що використовуються під час планування.............................................................................................................11

3. Інформаційне забезпечення складання фінансових планів...........................14

4. Види фінансового планування.........................................................................18

5. Методи фінансового планування.....................................................................24
Висновок................................................................................................................26
Список використаної літератури.....................................................................28
Бізнес план............................................................................................................29

Введення
В умовах ринкової економіки, самостійності підприємств, їхньої відповідальності за результати діяльності виникає об'єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану і перспективних фінансових можливостей. На розв'язання таких питань і спрямована фінансова стратегія підприємства. Розробка фінансової стратегії - це галузь фінансового планування. Як складова частина загальної стратегії економичного розвитку, вона повинна узгоджуватися з цілями і напрямками останньої. У свою чергу, фінансова стратегія впливає на загальну економічну стратегію підприємства. Зміна ситуації на макрорівні і на фінансовому ринку викликає корекцію як фінансової, так і загальної стратегії розвитку підприємства.

Теорія фінансової стратегії, досліджуючи об'єктивні економічні закономірності ринкових відносин, розробляє форми і способи виживання і розвитку в нових умовах. Фінансова стратегія включає методи і практику формування фінансових ресурсів, їхнього планування і забезпечення фінансової стійкості підприємства в ринкових умовах господарювання. Фінансова стратегія охоплює усі форми фінансової діяльності підприємства: оптимізацію основних і оборотних засобів, формування і розподіл прибутку, грошові розрахунки, інвестиційну політику.

Усебічно з огляду на фінансові можливості підприємств, об'єктивно оцінюючи характер внутрішніх і зовнішніх факторів, фінансова стратегія забезпечує відповідність фінансово-економічних можливостей підприємства умовам, які склались на ринку товарів і фінансовому ринку. Фінансова стратегія передбачає визначення довгострокових цілей фінансової діяльності і вибір найефективніших способів їхнього досягнення. Цілі фінансової стратегії повинні підкорятись загальнії стратегії економічного розвитку і направлятись на максимізацію прибутку і ринкової вартості підприємства. При розробці фінансової стратегії варто враховувати динаміку макроекономічних процесів, тенденції розвитку вітчизняних фінансових ринків, можливості диверсифікованості діяльності підприємства.

У процесі розробки фінансової стратегії особлива увага приділяється виробництву конкурентноздатної продукції, повноті виявлення грошових доходів, мобілізації внутрішніх ресурсів, максимальному зниженню собівартості продукції, формуванню і розподілу прибутку, визначенню оптимальної потреби в оборотних коштах, раціональному використанню притягнутих засобів, ефективному використанню капіталу підприємства.

Важливе значення для формування фінансової стратегії має облік факторів ризику. Фінансова стратегія розробляється з урахуванням ризику неплатежів, інфляційних коливань, фінансової кризи й інших непередбачених обставин.

Основу перспективного фінансового планування складає прогнозування, яке є втіленням стратегії підприємства на ринку. Фінансове прогнозування полягає у вивченні можливого фінансового стану підприємства на перспективу. На відміну від планування, прогнозування передбачає розробку альтернативних фінансових показників і параметрів, використання яких у відповідності з тенденціями зміни ситуації на ринку дає можливість визначити один з варіантів розвитку фінансового стану підприємства.

Основою фінансового прогнозування є узагальнення й аналіз наявної інформації з наступним моделюванням і обліком факторів можливих варіантів розвитку ситуації і фінансових показників. Методи і способи прогнозування повинні бути досить динамічними для того, щоб вчасно врахувати ці зміни.

Таким чином, фінансове планування визначає найважливіші показники, пропорції і темпи розширеного відтворенн|, є основною формою реалізації головних цілей підприємства.

  1. Необхідність, зміст фінансового планування і види фінансових планів


Планування разом з попереднім, що доповнює й обґрунтовує його прогнозуванням і економічним аналізом являє собою складову частину керування економікою. Воно може застосовуватися і використовуватись на загальнодержавному рівні (народногосподарське планування), на рівні галузей (галузеве планування) і регіонів (регіональне планування), окремих сфер економіки (наприклад, соціальне чи бюджетне планування), підприємств, компаній, фірм. Цілком застосовно планування і на рівні домашнього господарства, родини у виді, скажемо, планування родинного бюджету .

У широкому змісті слова, планування є приреченням майбутнього, будуванням активного образу, моделі бажаного і намічуваного майбутнього стану економіки при одночасному встановленні шляхів, способів, засобів і термінів досягнення цього стану, кінцевих рубежів планованих дій. Плани практично завжди орієнтовані на визначені цілі, на рішення задач, що стоять перед економікою, що знаходить висвітлення в показниках плану, його числових параметрах, що фіксують міру, ступінь рішення соціально-економічних задач, просування до намічених кінцевих цілей. Планові показники відбивають також спрямованість економічних дій, проміжні результати, види й обсяги затрачуваних ресурсів для досягнення планових цілей.

Плани найтіснішим образом пов'язані з часом , тому що вони розробляються на визначений період, іменований плановим періодом. Результуючі показники планів фіксуються на момент часу, що відповідає закінченню планового періоду. У масштабах економіки в цілому найбільше поширене річне планування, але цілком можливо економічне планування на кілька років. Спостерігаються спроби планування економіки на десяти-двадцятилітній період, але це вже скоріше плани-припущення, плани-прогнози, тому що невизначеність майбутніх умов функціонування економіки не дозволяє визначити її картину через настільки значний час. Ці труднощі не виключають, однак, розробки довгострокових планових проектів, програм, що стосуються рішення окремих науково-технічних, екологічних і інших проблем.

Невизначеність, властива ринковим умовам господарювання, визначає невідкладну необхідність планування чи моделювання діяльності підприємства. При цьому фінансове планування можна визначити як один із самих головних інструментів зміни напрямків фінансових потоків на підприємстві .

Планування - це процес розробки і прийняття цільових настанов кількісного і якісного характеру з визначенням шляхів найефективнішого їхнього досягнення. Такі установки розробляються у виді "дерева цілей".

Місце фінансового планування в ринковій економіці визначається тим, що планування є однією з функцій керування, тому фінансове планування - це функція керування фінансами.

Функції керування - це частина управлінської діяльності. Вони визначають формування структури управлінської системи.

Планування в керуванні - це:

1) конкретизація цілей керування в системі показників фінансово-господарської діяльності підприємства;

2) розробка стратегії і тактики діяльності, яка орієнтована на досягнення цілей менеджменту.

З погляду менеджменту функція "планування" полягає в розробці змісту і послідовності дій для досягнення сформульованих цілей.

План підприємства, який враховує працю людей і рух ресурсів (матеріальних і фінансових), має силу наказу для відзначених у ньому осіб і структурних одиниць. У плані чітко і докладно відзначаються:

Практично вся система господарського керування і регулювання виробництва заснована на методах планування. Оскільки завершення одного етапу роботи служить початком наступного, пов'язати всі етапи без допомоги планування неможливо.

Необхідність складання планів визначається багатьма причинами, найважливішими з який, є:

1) невизначеність майбутнього;

2) координуюча роль плану;

3) оптимізація економічних наслідків.

Невизначеність майбутнього полягає не у визначенні точних цифр і орієнтирів стану фірми в майбутньому, а у встановленні важливих напрямків (коридору), у межах яких може варіюватися той чи інший показник.

Зміст координуючої ролі плану полягає в наявності добре деталізованих і взаємопов'язаних цільових настанов, що дисциплінують оперативну і перспективну діяльність підприємства.

Оптимізація економічних наслідків полягає в тім, що будь-яка неузгодженість чи збій діяльності системи має потребу у фінансових витратах на її подоланні. Якщо є план, імовірність збою є нижче.

Фінансове планування не тотожне фінансовому прогнозуванню.

Відомо, що прогнозування сконцентроване на найбільш ймовірних подіях і результатах. Якщо представити заздалегідь, що саме може відхилити заплановане в будь-яку іншу сторону, тоді найбільше імовірно, що підприємство помітить небезпечні симптоми, а, отже, зможе зреагувати швидше, щоб виправити положення.

Слід зазначити, що фінансове планування не ставить своєю ціллю обов'язково звести до мінімуму ризики. Навпроти, його зміст полягає в аналізі і виборі ризиків, які необхідно прийняти, і тих, яких можливо було б уникнути.

Для цього підприємства розробляють кілька способів ситуаційного аналізу, відповідаючи на питання "а що, якщо?". Деякі розробляють план і його результати, виходячи з найбільш ймовірного набору умов, а потім змінюють прийняті ними припущення поступово, по одному. Деякі менеджери можуть розглядати наслідки кожного варіанта плану в межах визначених комплексних сценаріїв. Наприклад, один сценарій може передбачати високі процентні ставки, які приводять до уповільнення росту світової економіки й уцінки товарних. Другий сценарій може базуватися на ідеї зростаючого падіння у вітчизняній економіці, високій інфляції і слабкій національній валюті.

В основу фінансового планування покладені стратегічний і виробничий плани.

Стратегічний план передбачає формулювання цілей, задач і сфери діяльності підприємства. Наприклад, що наступна цільова настанова: "Забезпечити щорічний приріст обсягів виробництва протягом 2006-2010 роки в розмірі 20 %".

Виробничі плани складаються на основі стратегічного і передбачають визначення виробничої, маркетингової, науково-дослідної й інвестиційної політики.

Фінансове планування - це процес, який складається з наступних процедур:

1. Аналіз фінансових і інвестиційних можливостей, які має підприємство.

2. Прогнозування наслідків поточних рішень з метою уникнути несподіванок і усвідомити зв'язок зробленого сьогодні з тим, які рішення прийдеться приймати в майбутньому.

3. Обґрунтування обраного варіанту рішень з ряду можливих (цей варіант і буде представлений у кінцевій редакції плану).

4. Оцінка результатів підприємства в порівнянні з цілями, встановленими у фінансовому плані.

У короткостроковому плануванні плановий період (обрій планування) рідко перевищує 12 місяців. Застосовуючи цей вид, керівництво підприємства прагне до максимальної точності у відповіді на питання, чи досить його коштів для оплати поточних рахунків, тому використовує короткострокове планування для визначення потреби в позичках і пошуку вдалих кредиторів.

Фінансове планування взаємопов'язане з плануванням виробничо-господарської діяльності підприємств. Усі статті фінансового плану підприємства будуються на основі показників виробничого плану (обсягу виробництва продукції, кошторисах витрат на виробництво, капітальних вкладень тощо). Таким чином, виробничий план грає головну роль у фінансовому плануванні. Однак процес упорядкування фінансового плану не є арифметичним перерахуванням планових виробничих показників у фінансові. Ці два види планування взаємозалежні і впливають один на одного.

У сучасних умовах зв'язок фінансового і виробничого планування ще більш підсилився, оскільки такі найважливіші показники, як реалізація продукції в грошовому вираженні і прибуток, визначають можливості успішного розвитку підприємства, що, у свою чергу, підвищує роль фінансових планів.

Однак поряд з факторами, які мають потребу в широкому впровадженні фінансового планування в сучасних економічних умовах, діють і інші фактори, які обмежують його застосування в Україні.

Такими факторами виступають:

Фінансове планування означає свідому організацію фінансового розвитку на основі гармонічної і, по можливості, оптимальної структури цілей і відповідних їм засобів досягнення.

У той же час фінансове планування - процес розробки людьми конкретного плану фінансових заходів, тобто звичайний вид діяльності людини. Для того, щоб ця діяльність була успішною, необхідна наявність методології і методики розробки фінансового плану.

Планування фінансів, як і будь-який інший вид діяльності, має свою мету і свої задачі.

Метою планування фінансів є визначення можливих обсягів надходження коштів і їхньої витрати в плановому періоді.

Фінансовий план можна розглядати як завдання за окремими показниками, а також як фінансовий документ, що забезпечує взаємозв'язок показників розвитку підприємства з наявними ресурсами, взаємодія сукупної вартісної оцінки засобів, що беруть участь у відтворних процесах і в процесах звертання грошового капіталу.

Основне завдання фінансового планування - це забезпечення нормального відтворного процесу необхідними джерелами фінансування, їхнього формування і використання.

Друге завдання - дотримання інтересів акціонерів і інших інвесторів. Бізнес-план, який містить докладне фінансове обґрунтування інвестиційного проекту, є для інвестора основним документом, що стимулює вкладення капіталу.

Третє завдання - гарантія виконання зобов'язань підприємства перед бюджетом і позабюджетними фондами, банками й іншими кредиторами. Оптимальна для підприємства структура капіталу приносить максимальний прибуток і максимізує платежі в державний бюджет.

Четверте завдання - виявлення резервів і мобілізація ресурсів з метою ефективного використання прибутку й інших доходів.

П'яте завдання - контроль за фінансовим станом, платіжо- і кредитоспроможністю підприємства.

Важливим моментом фінансового планування є визначення стратегії планування.

Стратегія (Strateg < stratos (гр.) - військо + ago - веду) фінансового планування означає загальний напрямок розробки фінансового плану, джерел надходження засобів, джерел прибутку.

Процес формування фінансової стратегії підприємства складається з наступних етапів:

Господарюючий суб'єкт являє собою систему, що складається з різних виробництв, цехів, складів|, служб (ремонтної тощо ), відділів (фінансового, бухгалтерії тощо ), лабораторій, магазинів і інших підрозділів. Роль кожного з цих підрозділів в одержанні прибутку є різною.

Важливою складовою фінансового планування господарюючого суб'єкта є визначення його центрів доходу (прибутку) і центрів витрат.

Центр доходу господарюючого суб'єкта - це підрозділ, який приносить йому прибуток. Центр доходу має й інше призначення – профіт (фр. profіt - вигода, прибуток).

Центр витрат – підрозділ господарюючого суб'єкта, який є збитковим чи взагалі некомерційним, але відіграє важливу роль у діяльності господарюючог суб'єкта.

Фінансове планування потрібно, у першу чергу, для зберігання фінансової рівноваги підприємства, а, з іншого боку, - для запобігання нагромадження зайвих ліквідних засобів.

Воно повинне охоплювати усі фінансово-економічні і виробничо-господарські процеси

Крім вищезгаданого, фінансове планування чи планування платежів має справу з усіма потоками платежів. Воно необхідне, щоб формувати всі потоки платежів на підприємстві, а також між підприємством і зовнішнім середовищем з урахуванням етапів платіжних засобів за один чи кілька періодів. Потоки платежів і запаси платіжних засобів для фінансового планування варто визначати по видам, величині і моментам часу їхнього виникнення на підставі діяльності підприємства в майбутньому періоді. Це дозволить володіти інформацією про очікувані платежі.

Таким чином, фінансове планування є невід'ємною частиною фінансової роботи на підприємстві і при цьому, забезпечує:

* формування й ефективне використання фінансових ресурсів підприємства;

* виявлення найефективніших напрямків інвестування і зосередження фінансових ресурсів на цих напрямках;

* відповідність фінансових дій економічному становищу і матеріальним можливостям підприємства;

* визначення головної погрози з боку конкурентів, правильний вибір напрямків фінансових дій і маневрування для досягнення вирішальної переваги над конкурентами.


2. Характеристика нормативних документів, що використовуються під час планування
Планування було прерогативою командно-адміністративної системи. Головна ціль фінансового плану підприємства полягала у виявленні невикористаних ресурсів і визначенні суми платежів у бюджет, величина яких відповідала перевищенню доходів підприємства над його витратами. Сума і рівень витрат централізовано нормувалися. Надлишкова централізація фінансів при планово-директивній економіці послабляла економічні стимули для розширення виробництва. Це негативно відбивалось на результатах фінансово-господарської діяльності підприємств. Державні дотації в багатьох галузях досягали значних розмірів, оскільки ці галузі були збитковими чи малорентабельними.

Сьогодні фінансове планування вимагає використання нових принципів організації. Його зміст і форми повинні бути істотно змінені в зв'язку з новими економічними умовами і соціальними орієнтирами.

Тому, головним інструментом фінансового планування, в умовах ринкової економіки, є кошторисне планування (бюджетирование) .

Кошторис (бюджет) - це форма планового розрахунку, яка визначає докладну програму дій підприємства на майбутній період.

Основна мета складання кошторисів полягає:

1) в узгодженні оперативних і перспективних планів;

2) у координації дій різних підрозділів підприємства;

3) у деталізації загальних цілей виробництва і доведення и їх до керівництва різноманітними центрами відповідальності;

4) у керуванні і контролі за виробництвом;

5) у стимулюванні ефективної роботи керівників і персоналу підприємства;

6) у визначенні майбутніх параметрів господарської діяльності;

7) у періодичному порівнянні поточних результатів діяльності з планом.

Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка упроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в керуванні і контролі за собівартістю продукції, а також для підвищення точності планових показників.

Впровадження принципів бюджетування надає ряд переваг:

1) щомісячне планування бюджетів структурних підрозділів дає можливість одержати більш точні показники розмірів і структури витрат, чим система бухгалтерського обліку і фінансової звітності, і, відповідно, більш точне планове значення розміру прибутку;

2) у межах твердження мысячних бюджетів, структурним підрозділам буде даватися велика самостійність у витраті й економії по бюджету фонду оплати праці, що підвищує матеріальну зацікавленість працівників в успішному виконанні планових завдань|;

3) бюджетне планування дозволить здійснити режим економії фінансових ресурсів підприємства.

Бюджет являє собою поняття, яке означає кількісне представлення плану дій, причому, як правило, поняття "бюджет" традиційно трактується як "кошторис".Таким чином, основними нормативними документами фінансового планування на підприємстві є бюджети чи кошториси. При розробці фінансового плану підприємства складаються наступні бюджети (кошториси):

Крім того, кошториси розділяються на два види: кошториси по основній діяльності підприємства і кошториси по неосновним видам діяльності.

Розглянемо приклади складання окремих кошторисів.

Кошторис (бюджет) продажів - це перший і найважливіший крок у складанні фінансового плану. Він складається з урахуванням рівня попиту на продукцію підприємства, географії збуту, категорії покупців, сезонних факторів. Він включає в себе дані про очікуваних грошових потоків від продажів, які надалі ввійдуть у дохідну частину бюджету потоку коштів . Варто пам'ятати, що навіть незначне відхилення запланованого обсягу продажів від фактичного може привести до серйозних відхилень бюджетних показників від фактичних.

Кошторис (бюджет) виробництва - це план випуску продукції в натуральному вираженні. Його складають, виходячи з бюджету продажів з урахуванням виробничих потужностей, збільшення і зменшення запасів, а також величини зовнішніх закупівель. Необхідний обсяг випуску продукції визначається як прогнозний запас готової продукції на кінець періоду плюс обсяг продаж за цей період і мінус запас готової продукції на початок періоду.

Бюджет прямих витрат на матеріали складають на підставі виробничого бюджету і бюджету продажів. Він показує, скільки сировини і матеріалів необхідно для виробництва і скільки повинно бути закуплено

Бюджет прямих витрат на матеріали, як правило, складають з урахуванням термінів і порядку погашення кредиторської заборгованості за товари.

Бюджет загальновиробничих витрат відображає обсяг усіх утрат, пов'язаних з виробництвом продукції за винятком прямих витрат на матеріали і прямих витрат по оплаті праці. Як правило, він включає в себе ряд стандартних статей витрат: амортизацію й оренду виробничого устаткування, додаткові виплати працівникам, оплату невиробничого часу тощо.

Кошторисне планування містить два етапи:

1) планування - визначення майбутніх цілей;

2) моніторинг (супровід) аналіз оперативної господарської діяльності, тобто того, як протягом планового періоду здійснюється виконання запланованих рішень. Кошториси складають у цілому на рік із щоквартальною чи щомісячною розбивкою.

Розрізняють два підходи до розрахунку кошторисів:

1. Розробка кошторису з "нуля". Застосовується у випадку, якщо проектується нове підприємство чи підприємство змінює профіль діяльності.

2. Планування від досягнутого. Застосовується у випадку, якщо профіль роботи підприємства не змінюється.

Фінансовий план є, так само, важливим елементом бізнес-плану, який складають для обґрунтування конкретних інвестиційних проектів, а також для керування поточної і стратегічної фінансової діяльністі.

Таким чином, основними документами регламентуючими процеси фінансового планування є бюджет (кошторис), а також бізнес-план.


3. Інформаційне забезпечення складання фінансових планів.
Значення фінансового планування полягає в тім, що воно дає можливість визначити життєздатність проекту підприємства при умовах конкуренції і є інструментом одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Отже, основними завданнями фінансового планування на підприємстві є:

* забезпечення виробничої й інвестиційної діяльності необхідними фінансовими ресурсами;

* встановка раціональних фінансових відносин із суб'єктами господарювання, банками, страховими компаніями;

* визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінка раціонального його використання;

* виявлення і мобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок раціонального використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів;

* здійснення контролю за утворенням і використанням платіжних засобів.

Фінансове планування дає можливість розв'язувати наступні конкретні питання:

Система інформаційного забезпечення фінансового планування є складової інформаційної системи фінансового менеджменту.

У цілому, же, інформаційна система (чи система інформаційного забезпечення) фінансового менеджменту являє собою процес беззупинного цілеспрямованого підбору відповідних інформативних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування і підготовки ефективних оперативних управлінських рішень по всіх аспектах фінансової діяльності підприємства .

Зміст системи інформаційного забезпечення фінансового планування, її широта і глибина визначаються галузевими особливостями діяльності підприємств, їхньою організаційно-правовою формою функціонування, обсягом і ступенем диверсифікації фінансової діяльності і поруч інших умов. Конкретні показники цієї системи формуються за рахунок як зовнішніх (поза підприємством), так і внутрішніх джерел інформації. У розрізі кожної з груп цих джерел уся сукупність показників, що включаються в інформаційну систему фінансового планування, попередньо класифікується.

Система показників інформаційного забезпечення фінансового планування, формованих із зовнішніх джерел, ділиться на чотири основні групи .

1. Показники, що характеризують загальноекономічний розвиток країни:

а) показники макроекономічного розвитку;

б) показники галузевого розвитку.

2. Показники, що характеризують кон'юнктуру фінансового ринку:

а) показники ринку фондових інструментів;

б) показники кон'юнктури ринку грошових інструментів.

3. Показники, діяльність контрагентів і конкурентів:

а) банків;

б) страхових компаній;

в) постачальників продукції;

г) покупців продукції;

д) конкурентів.

4. Показники, діяльність контрагентів і конкурентів:

а) по фінансовій діяльності підприємств;

б) по функціонуванню окремих сегментів фінансового ринку.
Система показників формованих із внутрішніх джерел інформації, ділиться на три основні групи .

1. Показники, що характеризують фінансовий стан і результати фінансової діяльності:

а) показники, що характеризують склад активів і структуру використовуваного капіталу;

б) показники, що характеризують основні фінансові результати господарської діяльності підприємства;

в) показники, що характеризують рух коштів і окремих фінансових фондів.

2. Показники, що характеризують фінансові результати діяльності окремих структурних підрозділів підприємства:

а) показники, що характеризують фінансові результати діяльності по основних сферах фінансової діяльності;

б) показники, що характеризують фінансові результати діяльності в регіональному розрізі;

в) показники, що характеризують фінансові результати діяльності окремих центрів відповідальності.

3. Показники, що характеризують фінансові результати діяльності окремих структурних підрозділів підприємства:

а) система внутрішніх нормативів, що регулюють фінансовий розвиток підприємства;

б) система планових показників фінансового розвиток підприємства.
Використання всіх показників, що представляють інтерес, формованих із зовнішніх і внутрішніх джерел, дозволяє створити на кожнім підприємстві цілеспрямовану систему інформаційного забезпечення фінансового планування, орієнтовану як на прийняття стратегічних фінансових рішень, так і на ефективне поточне керування фінансовою діяльністю.

Якщо подивитися на фази процесу планування і керування виконанням плану, то можна побачити, що усі вони, крім частичної фази реалізації, є власне кажучи процесами переробки інформації. Перші чотири фази планування можна інтерпретувати як процес переробки інформації (іnput-output). Інформація на вході (іnput) перероблюється на декількох ступенях обробки з допомогою визначених технічних прийомів і інформації, що виходить на виході (output), тобто виходячи з альтернативи плану. У цьому випадку планування є процесом перетворення вхідної інформації в вихідну. Чітка орієнтація цього процесу досягається систематичною координацією усіх фаз процесу планування на підставі широкого узгодження первинної інформації (feed forward) і інформації зворотного зв'язку (feed back) .

Процес планування, передбачає застосування різних видів інформації.

По стадіями керування розрізняють прогнозну, планову, облікову, нормативну інформацію, інформацію для аналізу господарської діяльності й оперативного керування.

Прогнозна інформація пов'язана з функцією прогнозування, планова - із плануванням (стратегічним, поточним); облікова - з управлінським, фінансовим обліком; інформація для аналізу господарської діяльності - з функцією економічного аналізу; для оперативного керування і регуляції - з відповідними функціями.

Нормативна інформація виникає і використовується на стадіях технічної підготовки виробництва, а також в інших випадках, наприклад, для формування цін, тарифікації. Вона містить норми і нормативи, ціни, розцінки, тарифи, а також деякі інші дані, наприклад, заздалегідь обумовлені табличні величини (ставки прибуткового податку з громадян і т.п.).

Нормативну інформацію можна умовно розділити на нормативно-правову і нормативно-довідкову. До нормативно-правовий належать розпорядження органів законодавчої і виконавчої влади (закони, постанови, акти), які регулюють економічну діяльність підприємства. Нормативно-довідкова інформація - це норми і нормативи, які визначаються керівництвом підприємства (наприклад, норми витрат матеріалів). До довідкової належить інформація, однакова для усіх функціональних різновидів: назва підприємства, міністерства, відомства, штатний розклад, список постачальників і покупців тощо .

Оскільки планування є процесом переробки інформації, то ступінь визначеності й імовірності прогнозної інформації, що переробляється, впливає на ступінь надійності планування. Тобто планування проводиться в умовах повної інформації (визначеності), чи неповної інформації (невизначеність).

При наявності повної інформації (детермінований випадок) плани розробляються, виходячи з того, що знання про зміст плану (ціль, постановку, проблеми, інструменти, дані, терміни) є повними, надійними иі визначеними.

Перший випадок неповної інформації зустрічається при наявності визначених ризиків. Про планування з урахуванням визначених ризиків можна говорити тоді, коли той, хто розробляє план, повиннен рахуватись з тим, що, наприклад, при кожній реалізованій альтернативі можуть бути різні наслідку в кожному окремому випадку. Це стосується й інструментальних перемінних, даних, термінів і т.д.

Одним з випадків неповної інформації є планування в умовах невизначеного ризику. Розроблювач у цій ситуації повинний виходити з того, що кожна з реалізованих альтернатив може привести до декількох наслідків, імовірність настання яких невідома. Про імовірність поведення факторів зовнішнього середовища, що впливає на вибір альтернативи, не можна не зробити ніяких припущень.

Незважаючи на те, що в практиці планування ситуації невизначеного ризику зустрічаються частіше, ніж ситуація визначеності, саме їй, а тим самим і системам планування, що функціонують в умовах повної інформації, приділяється велике значення. Причини цього варто шукати в тім, що практиці планування властиві:

Незалежно від сформованого стану у практиці планування, новітні теорії прийняття рішень, а також теорії планування спрямовані на більш широкий і детальний облік впливу неповної інформації.

В організаційних процесах засіб і продукт праці є інформацією: плани, звіти, нормативи, організаційні регламенти і т.п. Ці процеси можна назвати інформаційними. Вони завжди закінчуються інформаційними ресурсами.

Інформаційні ресурси по своєму призначенню також обслуговують матеріальні (технічні) процеси шляхом розробки їхніх інформаційних моделей, як виробничого процесу, так і його кінцевих результатів. Організаційні процеси забезпечують взаємозв'язок технічних процесів. Цей взаємозв'язок може бути технологічний й організаційний. У технології виробництва поєднуються моделі і конструкції виробів, матеріалів, режим обробки, устаткування і т.д.

4. Види фінансового планування.
Фінансове планування на фірмі буває трьох видів і розрізняється по типу плану, що складається, і терміну на який він розробляється. Фінансове планування буває: оперативне, поточне і перспективне (стратегічне).

Усі види фінансового планування на фірмі пов'язані один з одним і здійснюються у визначеній послідовності.

Таблиця 1

Види фінансового планування

Перспективне (стратегічне) фінансове планування

Поточне фінансове планування

Оперативне фінансове планування

Форми розробляємих фінансових планів

Прогноз звіту про прибутки і видатки; прогноз руху грошових засобів; прогноз бух. балансу

План доходів і видатків по операційній діяльності; план доходів і видатків по інвестиційній діяльності; план надходження і використання грошових засобів; балансовий план

Платіжний календар, касовий план

Період планування

1 -3 року

1 рік

Декада, квартал, місяць


Вихідною точкою планування є прогнозування основних напрямків фінансової діяльності підприємства, здійснюване в процесі перспективного планування, що визначає задачі і параметри поточного фінансового планування. У свою чергу основа для розробки оперативних фінансових планів формується саме на стадії поточного фінансового планування.

Перспективне фінансове планування

У сучасних умовах перспективне фінансове планування охоплює період від одного року до трьох років. Перспективне планування складається з розробки фінансової стратегії підприємства і прогнозування фінансової діяльності. Фінансова стратегія підприємства являє собою визначення довгострокових цілей фінансової діяльності фірми і вибір найбільш ефективних способів їхнього досягнення. Фінансова стратегія повинна також узгоджуватися з загальною стратегією фірми, хоча вона теж робить на загальну стратегію визначений вплив.

На основі фінансової стратегії фірми формується фінансова політика фірми по конкретних напрямках фінансової діяльності фірми: податкової, амортизаційної, дивідендної, емісійної і т.п.

Далі відбувається розробка системи заходів, що забезпечують реалізацію фінансової стратегії, визначаються права, обов'язки і міри відповідальності керівників відділів і підрозділів фірми за результати реалізації фінансової стратегії фірми.

Заключний етап розробки фінансової стратегії фірми це оцінка ефективності даної стратегії. Ця оцінка повинна проводиться по декількох параметрах:

1. Оцінюється, наскільки розроблена фінансова стратегія узгоджується з загальною стратегією фірми, виявляються можливі чи нестикування протиріччя. Уточнюється ступінь погодженості цілей, напрямків і етапів реалізації цих стратегій.

2. Оцінюється погодженість фінансової стратегії фірми з прогнозованими змінами в зовнішнім підприємницькому середовищі.

3. Оцінюється гнучкість фінансової стратегії, те наскільки швидко і правильно зможе відреагувати фірма на можливі різкі зміни в зовнішнім середовищі.

4. Оцінюється реализуемость розробленої фінансової стратегії, тобто розглядаються можливості фірми у формуванні власних і залученні зовнішніх фінансових ресурсів.

5. Оцінюється результативність фінансової стратегії, те наскільки вона вплине на положення фірми на ринку, підвищить її репутацію, збільшить прибутку і т.д.

Основу перспективного планування складає прогнозування, утілення стратегії фірми.

Прогнозування складається у вивченні можливого фінансового стану фірми на перспективу. Базою прогнозування є узагальнення й аналіз наявної інформації з наступним моделюванням можливих варіантів розвитку ситуації. Інформаційною базою прогнозів є бухгалтерська і статистична звітність підприємства.

На відміну від планування перед прогнозуванням не стоїть задача реалізації прогнозів на практиці, тому що прогноз це усього лише можливість угадати варіант розвитку ситуації. Прогнозування припускає розробку альтернативних фінансових показників і параметрів. Їхнє використання при що намітилися і заздалегідь спрогнозированных тенденціях змін на ринку допомагає визначити один з варіантів розвитку фінансового положення підприємства.

Результатом перспективного фінансового планування є розробка трьох основних фінансових документів:

Основною метою створення цих документів є оцінка фінансового положення підприємства на кінець планованого періоду.

Для складання прогнозних фінансових документів важливо правильно визначити обсяг майбутніх продажів. Це необхідно для правильної організації виробничого процесу, розподілу коштів , контролю над запасами. Прогноз обсягу продажів дає представлення про те, яку частку ринку підприємства припускає зайняти. Прогнози складаються на основі даних про продажі за попередні періоди і маркетингові дослідження, у тому числі опитувань потенційних споживачів, вивченні тенденцій і нових віянь на ринку.

Прогнози продажів виражаються як у грошових, так і в натуральних одиницях.

За допомогою прогнозного звіту про прибутки і збитки визначається величина одержуваного прибутку в майбутньому періоді, він показує динаміку фінансових операцій підприємства.

Прогноз балансу відбиває фіксовану, статистичну картину фінансового положення підприємства.

Прогноз руху коштів відбиває рух грошових потоків по поточній, інвестиційній і фінансовій діяльності. Розмежування напрямків діяльності при розробці прогнозу підвищує ефективність керування грошовими потоками.

За допомогою прогнозу руху коштів можна більш точно оцінити, скільки буде потрібно коштів у визначені періоди, синхронізувати надходження і витрата коштів .

Після складання цього прогнозу визначають стратегію фінансування підприємства. Послідовно визначаються джерела довгострокового фінансування, формується структура капіталу і витрат, вибирається спосіб нарощування довгострокового капіталу.

Поточне фінансове планування.

Поточне планування фінансової діяльності є складовою частиною перспективного плану, воно ґрунтується на розробленій фінансовій стратегії і фінансовій політиці по окремих аспектах фінансової діяльності і являє собою конкретизацію його показників. Розроблювальні конкретні види поточних фінансових планів дають можливість підприємству визначити на майбутній період усі джерела фінансування її розвитку, сформувати структуру доходів і витрат фірми, забезпечити постійну платоспроможність, визначити структуру активів і капіталу фірми на кінець планованого періоду.

Поточне фінансове планування складається в розробці трьох основних документів:

Основна мета цих документів - оцінка фінансового положення фірми на кінець планованого періоду. Поточний фінансовий план створюється на період в один рік.

Річний фінансовий план розбивається поквартально чи щомісячно, у залежності від потреби у фінансових засобах. Більш конкретних план дозволяє більш точно скоординувати рух коштів , зіставити доходи і витрати, ліквідувати касові розриви.

На етапі створення річного фінансового плану установлюється відповідність можливостей підприємства по випуску продукції, наданню послуг з попитом та пропозицією на ринку.

Поточні фінансові плани підприємства розробляються на основі даних про:

Також на розроблювальні плани впливає чинне законодавство, система оподатковування й інших зовнішніх факторів.

Для складання фінансових документів важливо визначити обсяг майбутніх продажів, звичайно цей план складається ще на етапі перспективного фінансового планування.

На основі цих даних розраховується необхідна кількість матеріальних і трудових ресурсів, визначаються й інші складені витрати на виробництво. І вже на основі цих даних розробляється плановий звіт про прибутки і збитки. За допомогою цього звіту прогнозується величина прибутку, що повинна бути отримана в розрахунковому періоді.

В даний час на середніх і великих підприємствах широко розповсюджений спосіб планування витрат по центрах відповідальності, коли керівник кожного відділу несе відповідальність за витрати свого відділу.

Далі розробляється план руху коштів . Цей план враховує всі надходження і платежі, витрати і витрати, показує чистий грошовий потік, тобто чи надлишок дефіцит коштів на визначений момент часу. Фактично він показує рух грошових потоків по поточній, інвестиційній і фінансовій діяльності. Розмежування типів діяльності дозволяє підвищити ефективність керування грошовими потоками.

План руху коштів складається на рік з розбивкою по кварталах і містить у собі дві основні частини: надходження і витрати. Ці частини у свою чергу розбиті на витрати (доходи) по типах діяльності: поточної, інвестиційної і фінансовий.

Заключним документом поточного річного фінансового плану є плановий баланс активів і пасивів на кінець планованого періоду. Він показує стан майна і фінансів підприємства в результаті планованої діяльності.

Ціль розробки балансового плану формування оптимальної структури капіталу, що забезпечує достатню фінансову стійкість фірми в майбутньому періоді.

В міру реалізації закладених у поточному фінансовому плані заходів реєструються фактичні результати діяльності підприємства.

Фінансовий контроль здійснюється шляхом зіставлення реальних показників із плановими.
Оперативне фінансове планування.

Оперативне фінансове планування є як би логічним продовженням поточного фінансового планування. Воно здійснюється з метою контролю за надходженням фактичного виторгу на розрахунковий рахунок і витратою наявних фінансових ресурсів підприємства. Фінансування планових заходів повинне здійснюватися за рахунок зароблених підприємством засобів, а це вимагає ефективного контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів. Оперативний план необхідний для забезпечення фінансового успіху підприємства. Він містить у собі складання і виконання платіжного календаря, касового плану і розрахунок потреби в короткостроковому кредиті.

У процесі складання платіжного календаря зважуються наступні задачі:

1. організація розрахунку тимчасового збігу грошових надходжень і майбутніх витрат підприємства;

2. формування інформаційної бази про рух грошових припливів і відтоків;

3. щоденний облік усіх змін в інформаційній базі;

4. аналіз неплатежів (по сумах і джерелам) і організація заходів для їхнього подолання і запобігання;

5. розрахунок потреби в короткостроковому кредиті у випадку тимчасової розбіжності грошових надходжень і зобов'язань, а також оперативне придбання позикових засобів;

6. розрахунок тимчасово вільних засобів підприємства, він виробляється по торбах і термінам;

7. аналіз фінансового ринку з позиції найбільш надійного і вигідного вкладення тимчасово вільних засобів.

Платіжний календар складається на квартал з розбивкою на місяці і більш короткі періоди. При його здійсненні необхідно стежити за ходом виробництва і реалізації, станом запасів, дебіторської заборгованості з метою попередження невиконання фінансових зобов'язань.

Головною особливістю правильно складеного платежу є його збалансованість. Такий календар допомагає виявити фінансові помилки, недолік засобів, зрозуміти причину такого положення, намітити і виконати відповідні заходи, і таким чином, уникнути фінансових утруднень.

Календар платежів складається на основі наступних документів:

На багатьох фірмах поряд із платіжним календарем складається податковий календар, а також платіжні календарі по окремих видах руху коштів .

Крім платіжного календаря на підприємстві повинний складатися касовий план - план обороту наявних коштів . Цей план відбиває надходження і виплати наявних коштів через касу. Він необхідний для контролю за надходженням і витратою наявних засобів.

Банку, обслуговуючому підприємство також необхідний його касовий план, щоб скласти зведений касовий план на обслуговування своїх клієнтів у встановлений термін. Касовий план розробляється на квартал.

Заключним етапом фінансового планування є складання зведеної аналітичної записки. У ній дається характеристика основних показників річного фінансового плану і робляться висновки про планову забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами і структурі їхнього формування.
5. Методи фінансового планування.
Методи планування - це конкретні способи і прийоми планових розрахунків. Планування фінансових показників здійснюється за допомогою декількох методів. До них відносяться методи:

Метод економічного аналізу дозволяє визначити основні закономірності, тенденції в русі натуральних і вартісних показників, внутрішні резерви підприємства. Цей метод застосовується при вивченні динаміки різних показників за визначений період часу (кілька місяців, років).

Зміст нормативного методу фінансового планування полягає в тім, що на основі заздалегідь установлених норм і нормативів визначається потреба підприємства у фінансових ресурсах і джерелах їхнього утворення.

Такими нормативами є ставки податків і зборів, тарифи відрахувань у державні соціальні фонди, норми амортизаційних відрахувань, дисконтна ставка банківського відсотка і т.д.

Норми і нормативи бувають різні: державні, регіональні, місцеві, галузеві, нормативи самого підприємства.

Федеральні нормативи є обов'язковими для всієї території Росії. ДО них відносяться:

Регіональні і місцеві нормативи діють в окремих суб'єктах України і затверджуються і представницькими, і виконавчими органами влади. До них відносяться, як правило, ставки регіональних податків і зборів.

Галузеві нормативи застосовуються в рамках окремих галузей чи по групах організаційно-правових форм підприємств (малі підприємства, акціонерні товариства, підприємства з іноземними інвестиціями).

Нормативи підприємства розробляють самі суб'єкти, що хазяюють, і використовують їх для контролю за ефективністю використання ресурсів і врегулювання внутрішньогосподарських процесів. До цих нормативів відносяться:

Нормативний метод фінансового планування є одним з найбільш використовуваних. Тому актуальною проблемою кожного підприємства є розробка економічно обґрунтованих норм і нормативів для формування і використання грошових ресурсів і організація контролю за їхнім дотриманням усіма підрозділами підприємства.

Використання методу балансових розрахунків для визначення майбутньої потреби у фінансових засобах ґрунтується на прогнозі надходження засобів і витрат по основних статтях балансу на визначену дату в перспективі. Балансовий метод застосовується при прогнозі надходжень і виплат із грошових фондів, квартального плану доходів і витрат, платіжного календаря і т.д.

Метод грошових потоків носить універсальний характер при складань фінансових планів і допомагає при прогнозуванні термінів і розмірів надходження необхідних фінансових ресурсів. Цей метод ґрунтується на очікуваних надходженнях засобів на визначену дату. Метод грошових потоків дає більш повну інформацію, чим метод балансових розрахунків.

Метод багатоваріантності складається в розробці декількох взаимозаменяющих варіантів планових розрахунків, для того, щоб вибрати з них оптимальний. При цьому критерії вибору можуть бути різними.

Наприклад, у першому варіанті можна закласти збільшення обсягу продажів за рахунок зміни ситуації на ринку, а в другому зменшення продажів через збільшення вартості транспортування товару.

Зміст економіко-математичного моделювання у фінансовому плануванні полягає в тім, що воно дозволяє визначити кількісне вираження взаємозв'язків між фінансовими показниками і факторами, що впливають на їхню величину. Цей взаємозв'язок виражається через економіко-математичну модель, що являє собою точний математичний опис економічних процесів за допомогою графіків, таблиць, рівнянь і нерівностей. У модель включають тільки основоопределяющие фактори.

При використанні економіко-математичного моделювання варто мати на увазі, що невеликий період дослідження (місяць, квартал) не дозволить виявити загальні закономірності. Також не можна брати і занадто великий період, тому що будь-які економічні закономірності нестабільні і можуть змінюватися протягом тривалого часу. На практиці доцільно використовувати для перспективного планування річні фінансові показники за минулі 3-5 років, а для поточного планування - квартальні дані за 1-2 року.

Ціль кожної фірми підібрати такі методи фінансового планування, щоб кінцевий результат виявлявся якнайближче до прогнозу.
Висновок.
Фінансове планування є винятково важливим аспектом діяльності будь-якого підприємства.

Фінансове планування - це процес розробки фінансових планів і планових показників, що допомагають забезпечити підприємство фінансовими ресурсами і збільшити ефективність його діяльності у визначений період часу в майбутньому. Фінансове планування є як би першим кроком на шляху до процвітання фірми.

Фінансове планування утілює вироблені стратегічні цілі у форму конкретних фінансових показників. Воно дає можливість визначити, наскільки перспективний той чи інший проект, новий напрямок діяльності. Також фінансове планування є інструментом одержання інвестицій.

Методи планування - це конкретні способи і прийоми планових розрахунків. Планування фінансових показників здійснюється за допомогою декількох методів. До них відносяться методи: економічного аналізу; нормативний; балансових розрахунків; грошових потоків; метод багатоваріантності; економіко-математичне моделювання. Ціль кожної фірми підібрати такі методи фінансового планування, щоб кінцевий результат виявлявся якнайближче до прогнозу.

Процес фінансового планування включає кілька етапів, таких як: аналіз фінансової ситуації; розробка загальної фінансової стратегії фірми; складання поточних фінансових планів; коректування, ув'язування і конкретизація фінансового плану; здійснення оперативного фінансового планування; виконання фінансового плану; аналіз і контроль виконання плану.

Важливо пам'ятати, що максимальної ефективності можна домогтися тільки при послідовному виконанні всіх етапів процесу фінансового планування, тому що вони взаємозалежні.

Фінансове планування на фірмі буває трьох видів і розрізняється по типі плану, що складається, і терміну на який він розробляється. Фінансове планування буває: оперативне, поточне і перспективне (стратегічне). З переходом від одного виду планування до іншого мети, задачі, етапи здійснення і показники більш конкретизуються, стають більш чіткими.

У сучасних умовах перспективне фінансове планування охоплює період від одного року до трьох років. Перспективне планування складається з розробки фінансової стратегії і прогнозування фінансової діяльності підприємства.

Поточне планування фінансової діяльності є складовою частиною перспективного плану, воно ґрунтується на розробленій фінансовій стратегії і фінансовій політиці по окремих аспектах фінансової діяльності і являє собою конкретизацію його показників.

Оперативне фінансове планування - це логічне продовження поточного фінансового планування. Воно здійснюється з метою контролю за надходженням фактичного виторгу на розрахунковий рахунок і витратою наявних фінансових ресурсів підприємства.

Я вважаю дуже важливим використання фінансового планування, усіх його видів. Поступове просування від великого до малого, конкретизація фінансових показників, контроль за виконанням фінансових планів є запорукою процвітання і стійкості будь-якого підприємства. Також дуже важливо не просто використовувати існуючі методи фінансового планування в Україні, але і намагатися увесь час засвоїти нове, відслідковувати нові методики фінансового планування, переймати закордонний досвід.
Список використовуваної літератури:
1. Внутріфірмове планування: Підручник. - 2-і изд., испр. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 400 с.

2. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. - М.: Фінанси і статистика, 1997.

3. Положення по бухгалтерському обліку "Бухгалтерська звітність організації"

4. Положення по бухгалтерському обліку "Доходи організації"

5. Положення по бухгалтерському обліку "Витрати організації"
Бізнес план


ТОВ „Інтернет +”

м. Дніпропетровськ, Україна

вул. Новокримська 124а1. Проектований продукт чи послуга.
Інтернет на сьогоднішній момент є оперативнішим джерелом інформації і засобом спілкування між людьми. Для цієї глобальної мережі не існує границь, за допомогою Інтернету пошта доходить за кілька годин у будь-яку крапку земної кулі, люди одержують можливість візуально спілкуватися один з одним не виходячи з будинку. Новини в Інтернеті на кілька годин випереджають телебачення , радіомовлення і газети.

Доступ до Інтернету буде представлений у різних формах, що залежать від потреб споживача: це може бути доступ, що комутирується, по телефонних лініях чи постійний доступ 24 години на добу. Оплата варіюється від стану ринку, тому що на даний момент на ринку присутній близько 30 компаній, що представляють доступ до Інтернету, відповідно ціни не можуть бути сильно завищені чи занижені. Зразкова оцінка вартості доступу буде складати приблизно 45-50 $ США на місяць за необмежений доступ і при погодинній оплаті, що залежить від часу дня буде складати 1.5-1.7$ вдень і 0.7-0.8$ уночі. Денний час буде визначатися з 9.00 ранку до 12.00 ночі, нічний час буде відповідно з 12.00 ночі до 9.00 ранку. За надання електронної поштової скриньки і доступу до сервера новин плата не стягується, також безкоштовно буде надано 2Мб дискові простори для нестатків користувача. Використання місця на диску понад 2 Мб буде оплачуватися окремо. Також паралельно наданню доступу в Інтернет будуть створюватися сайты для комерційних організацій і приватних осіб. Оплата даної послуги не має фіксованого прейскуранта і встановлюється індивідуально для кожного замовника. Для користувачів буде організована цілодобова телефонна служба технічної підтримки. З огляду на стан телефонних ліній у Дніпропетровську, не всі бажаючі зможуть одержати ту швидкість з'єднання, що вони хотіли б, але в цілому це не повинно відбитися на загальному числі користувачів.


2. Оцінка ринку збуту
Ринком збуту доступу в Інтернет (надалі назвемо його аккаунт) буде Дніпропетровськ. З огляду на велику кількість конкурентів і інтерес до Інтернету, який не слабшає, можна сказати, що в найближчі кілька років ринок виросте в кілька разів. Фірми, що надають аккаунти для користувачів, дають у своїй основі, ідентичний пакет послуг, що незначно змінюється в залежності від кожної фірми. Ціни на ринку незначно коливаються в залежності від попиту. Незважаючи на достаток фірм пропонуючих дану послугу попит на аккаунти тримається приблизно на одному рівні. На ринку можна виділити 2 найбільші компанії, що надають аккаунти , такі як, Демос , Релком, у яких ціни трохи вище , ніж у середньому по Дніпропетровську . Але в даних компаніях трохи ширший спектр наданих послуг і якість сервісу. Попитом у приватних осіб користаються аккаунти більш дрібних фірм , у яких також існує щомісячна оплата (так названий unlіmіted) , без обліку часу . Якість зв'язку прямо залежить від якості АТС користувача і провайдера, так що в кожного провайдера поступово формується своє коло постійних користувачів . Дослідження думки споживачів буде вироблятися, з огляду на дзвінки в службу технічної підтримки і думки користувачів , які будуть висловлені в спеціальних конференціях . З цих конференцій також можна почерпнути інформацію про своїх конкурентів , тому що ці конференції не контролюються ніким із провайдерів , це джерело досить об'єктивної інформації про стан ринку провайдингових послуг.

Послуги, надані нашою компанією, орієнтовані як на приватного користувача, так і на організації. Наш аккаунт буде досить популярний, тому що ми надаємо можливість вибору між щомісячною і погодинною оплатою, у деяких провайдерах такого вибору немає. Реєстрація користувачів у нашій базі даних буде безкоштовна, у той час як деякі провайдери стягують за це одноразову плату в розмірі 20-40 $ США. Для організацій ми можемо надати виділений канал ІSDN, при щомісячній платі 300-400$ США. Даний вид доступу необхідний компаніям, яким необхіден оперативний доступ до інформації й оперативний зв'язок зі своїми партнерами по усьому світі . Також буде попит на сайти різних компаній , тому що при всіх інших умовах реклама в Інтернеті набагато дешевша і до того ж на своєму сайті можна розмістити непорівняно більше інформації , чим у будь-якому друкованому виданні.


3. Конкуренція
Зараз на ринку знаходиться кілька основних провайдерів, у яких склалося визначене коло користувачів і які будуть складати основну конкуренцію. Нижче приведені ціни на надані ними аккаунти.Назва компанії провайдера


Ціна на unlimited (нобмежений доступ)


Погодинна оплата


1. Cityline


36.6 $


15 $ за 15 годин праці


2. Mr. Postman


20$ (тільки вночі з 2 до 10)

60 $ за 40 часов + необмежений доступ вночі

1,8 $ за годину з 8 до 3 ночі

0,9 $ за годину з 3 до 8 ранку3. Demos (регистрация 20 $)


ні

З 9 до 24 години 2,4 $ за годину (по робочих днях)

З 9 до 24 години 1,8 $ за час (по вихідним дням)

З 24 до 9 години 1,2 $ за годину


4. Com2com


ні

30 $ за 60 годин праці

при перевищенні 60 годин погодинна оплата із розрахунку 1,8 $ за годину


У даній таблиці знаходяться представники всіх цінових категорій. З огляду на те, що дані компанії знаходяться на ринку досить давно, то про них склалася вже досить стійка думка споживачів. Оскільки наша компанія буде орієнтуватися на споживача із середнім статком , то компанії типу Demos'а не будуть складати нам конкуренцію, тому що ми споконвічно не зможемо вийти на їхній рівень надання послуг. Основну конкуренцію ми будемо спостерігати з боку невеликих провайдерских фірм , що надають доступ по системі необмеженого доступу. На даний момент на ринку по такій системі реально працюють досить невелика кількість фірм. З них 2-3 знаходяться на ринку більше року, інші досить недавно були створені і ми будемо знаходитися з ними в однакових умовах. У нових компаній немає ще сформованого кола користувачів , також як і єдиної думки користувачів про якість наданих послуг.

Рекламу своїх послуг фірми провайдери розміщають в основному в спеціалізованих виданнях, що зв'язано з тим, що Інтернет не одержав ще всебічного застосування в Україні. Але реклама розміщається в комп'ютерній пресі досить регулярно, що свідчить про регулярний попит на аккаунти в Дніпропетровську. У світі комунікацій на даний момент є технології що дозволяють підвищити швидкість передачі даних по телефонних лініях . Деякі компанії для залучення користувачів починають уводити на своїх модемних пулах (телефонний номер на який установлені модеми) ці технології, але в деяких випадках це себе не виправдує, тому що для одержання високої швидкості з'єднання 57600 біт/сек. (середня швидкість з'єднання 28800-33600) необхідно мати високоякісні кабелі (оптоволокно) і цифрову АТС. Більшість же користувачів не мають ні того, ні іншого і наявність чи відсутність у фірми даного устаткування ніяк не торкається до їхніх інтересів.

Наступний аспект у виборі провайдера лежить в області оплати послуг. Для зручності користувачів деякі провайдери надають своїм клієнтам можливість оплати своїх послуг через банк чи за допомогою кредитної картки. Це істотно спрощує взаємовідношення провайдера з клієнтом і дозволяє зняти додаткове навантаження з офісу.


4. Маркетинг
Поширення аккаунтів передбачається не тільки через прямо фірма?клієнт, а ще через магазини і фірми торгуючі комп'ютерною технікою. За попереднім договором з магазином (компанією) наш аккаунт буде додаватися в комплекті з модемом чи разом з комп'ютером оснащеним модемом. Також для реклами можна буде поширювати аккаунти у виді невеликих безкоштовних пакетів утримуючих 2-3 години роботи в Інтернет. Такий вид реклами здобуває останнім часом дуже велику популярність, поширюються дані аккаунти через комп'ютерні журнали чи на комп'ютерних виставках. Для нових користувачів буде надана можливість перевірки зв'язку, так називаний тестовий логін на 0.5-1 година роботи, перед заключенням договору на підключення.

Організована для клієнтів служба технічної підтримки буде працювати цілодобово і без вихідних, це робиться для оперативного усунення неполадок і, щоб клієнт завжди міг одержати кваліфіковану допомогу при виникненні проблем.

Думка про якість зв'язку і роботі вузла підключення будуть отримані прямо від наших клієнтів чи зі спеціальних груп новин, доступних для загального користування. У цих же групах можна знаходити нових клієнтів самим, а не чекати поки вони прийдуть самі.

5. Виробничий план
Для створення Інтернет вузла необхідно невелике приміщення для розміщення комп'ютерів і комунікаційного устаткування, також необхідна наявність у приміщенні телефонних ліній. Для нормальної роботи необхідні 2-3 комп'ютера об'єднані в локальну мережу , 20-30 модемів об'єднаних в одну стійку і підключених до телефонної лінії через спеціальний разветвитель. Все устаткування : комп'ютери, модеми та інше буде закуповуватися на внутрішньому ринку, тому що при прямому замовленні у виробників можливі затримки при одержанні товару на митниці. Телефонні лінії будуть закуповуватися в ДТС, ймовірно буде закуплена відразу ціла серія з 10-15 номерів для забезпечення повного функціонування офісу . Також необхідно придбати ліцензію на надання комунікаційних послуг у Мінзв'язку України.

Після налагодження стабільної роботи вузла можливо буде скорочений чи тимчасово припинений набір нових користувачів бажаючих підключитися по системі unlіmіted , що зв'язано з високою популярністю даної системи оплати . Але замість, користувачам будуть запропоновані варіанти оплати за визначену кількість годин , наприклад 30 $ за 30 годин ( що складає 1$ у годину) , а при перевищенні цього ліміту оплата буде вироблятися по базовій тарифній ставці. Необхідно буде ввести трохи таких пакетів з кількістю годин, наприклад від 10 до 80 , це повинно задовольнити користувачів різного рівня і надати їм волю вибору.


6. Організаційний план
У даній таблиці зведені співробітники необхідні для нормального функціонування фірми і зразкова заробітна плата для кожного співробітника.


Посада й обов'язки співробітника

Зарабітна плата


1. Системний адміністратор. Підтримує функціонування сервера і програмного забезпечення.


300 $


2. Бухгалтер.


200$


3. Менеджер по рекламі


200$


4. Начальник. Забезпечує роботу вузла доступу в плині робочого дня.


500 $

5. Служба технічної підтримки (2 чоловіка) Забезпечують інформаційну і технічну підтримку користувачів по телефону.


200 $


6. Кур'єр. Виконує різні доручення .

.


За домовленістюЗАГАЛЬНА СУМА 1600 $


На початковому етапі розвитку компанії можливе сполучення деяких посад. Наприклад начальник і системний адміністратор, які знаходяться в офісі в денний час можуть давати консультації користувачам по виниклим питанням. Заробітна плата відповідно в них при сполученні буде підвищена.
7. Оцінка ризику і страхування
При нинішньому стані телефонних ліній у Дніпропетровську однієї з головних проблем буде якість зв'язку , що може погіршуватися по різних причинах, наприклад через зміну погодних умов. Але це не повинно кардинально вплинути на кількість наших клієнтів. Інша проблема, з якою можуть зіштовхнутися не тільки користувачі Інтернету , це введення ДТС погодинної оплати за телефон . ДТС у даному випадку є монополістом у цій області і ймовірно тому не особливо прислухається до думок навколишніх. Оскільки оплата буде вироблятися щохвилинно і не буде існувати якої-небудь щомісячної плати , то це сильно може відбитися на кількості користувачів. Зі своєї сторони для запобігання відтоку користувачів буде надана спеціальна послуга (callback - повернення дзвінка).


8. Фінансовий план і стратегія

фінансування
Нижче приведені зразкові витрати для облаштованості Інтернет вузла.


Витрати

Одноразові

Постійні

1. Модемна стійка (2 шт.)

2. Сервер

3. Дрібне устаткування

4. Оренда каналу

5. Телефонні лінії (16 шт.)

3600 $

1500 $

1000 $
3200 $750 $ / мес.

480 $/ мес.Загальна сума
9300 $


1230 $/ мес.Як видно всі первісні вкладення складуть приблизно 10500 $. У наступній таблиці наводяться передбачувані дані про витрати і доходи на перший рік роботи , у плині якого передбачається окупити вкладені в справу засоби. У непередбачені витрати входять такі випадки як поломка чи удосконалення устаткування , а також невеликі суми грошей на хабарі ( в основному відноситься до госструктур ).


Витрати і доходи

Зразкова оцінка


1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1.Приплив користувачів


100 чел.


50 чел.


50 чел.


30 чел.


2.Доход від продажів


5000 $


7500 $


10000 $


11500 $


3.Витрати на розширення вузла
3400 $ (одноразово) +240 $ мес.


4.Зарплата співробітникам


-1600 $


-1600 $


-1600 $


-1600 $


5. Непередбачені витрати


-2500 $


-1000 $


-1000 $


-1000 $


6.Податки


7.Комунальні платежі

-500 $

-500$

-500$


-500 $З даної таблиці видно, що теоретично перший можливий прибуток може з'явитися в 2-м кварталі , але в 3-м вона все рівно піде на розширення вузла й у загальній сумі по 3-му кварталу фірма себе ще не окупить . На окупність реально вийти не раніш 4-го кварталу чи пізніше .

Засоби на фінансування, передбачається брати частково свої і частково, спираючись на банківські кредити. Брати всю суму необхідну на відкриття справи в банку невигідно, тому що з великих відсотків по кредитах окупність підприємства може наступити набагато пізніше .
9. Юридичний план
Форма організації компанії передбачається як Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Оскільки частину засобів на створення компанії передбачається брати не з банківських кредитів , то така форма власності є найбільш придатною, тому що частину засобів зможуть внести члени товариства. До того ж при невдачі члени товариства ризикують тільки внесеними в справу засобами у відмінності від товариства з повною відповідальністю.
Висновок
ТОВ „ Інтернет +” буде займатись наданням послуг у сфері Інтертет мереж. Доступ до Інтернету буде представлений у різних формах, що залежать від потреб споживача: це може бути доступ, що комутирується, по телефонних лініях чи постійний доступ 24 години на добу. Компанія надає можливість вибору між щомісячною і погодинною оплатою. Реєстрація користувачів у базі даних буде безкоштовна. Також для клієнтів буде організована служба технічної підтримки, яка буде працювати цілодобово і без вихідних, це робиться для оперативного усунення неполадок і, щоб клієнт завжди міг одержати кваліфіковану допомогу при виникненні проблем.

Всі первісні вкладення складуть приблизно 10500 $.

З даного бізнес плану видно, що теоретично перший можливий прибуток може з'явитися в 2-м кварталі , але в 3-м вона все рівно піде на розширення вузла, й у загальній сумі по 3-му кварталу фірма себе ще не окупить . На окупність реально вийти не раніш 4-го кварталу чи пізніше .

Засоби на фінансування, передбачається брати частково свої і частково, спираючись на банківські кредити. Брати всю суму необхідну на відкриття справи в банку невигідно, тому що з великих відсотків по кредитах окупність підприємства може наступити набагато пізніше .Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации