Індивідуальні домашні роботи з дисципліни Управління витратами - файл n1.doc

Індивідуальні домашні роботи з дисципліни Управління витратами
скачать (201 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc201kb.20.11.2012 01:44скачать

n1.doc

Задача №1.

Розрахувати величину постійних та змінних витрат підприємства, використовуючи алгебраїчний та графічний методи, якщо відомі варіанти загальних витрат при відповідних варіантах виробництва:


Об’єм вир-ва, гр. од.

Загальні витрати, гр. од.

Q1

Q2

TC1

TC2

303

703

503

703Розв'язання:
y=ax+b

y=TC

x=Q

TC=Q*AVC+FC
AVC=
AVC==0,5

FC1=0,5*303-503=351,5

FC2=0,5*703-703=351,5
VC1=TC-FC=503-351,5=151,5

VC2=703-351,5=351,5

ВИСНОВОК

Постійні витрати— витрати, величина яких не змінюється залежно від зміни обсягу випуску продукції і які фірма повинна сплачувати навіть тоді, коли вона нічого не виготовляє. До них належать грошові витрати на експлуатацію будівель, споруд і обладнання, орендна плата, виплата відсотків за кредитом, заробітна плата апарату управління, витрати на охорону.

Змінні витрати— витрати, величина яких змінюється залежно від зміни обсягу виробництва. Динаміка їх нерівномірна: починаючи з нуля, вони спочатку зростають дуже швидко разом зі зростанням виробництва. З подальшим розширенням обсягів виробництва виникає фактор економії, і змінні витрати зростають повільніше, ніж збільшується обсяг продукції.

Валові витрати (загальні витрати) є сумою постійних і змінних витрат за кожного конкретного обсягу виробництва.

Аналізуючи отримані результати,видно,що змінні витрати підприємства змінюються з кожним роком у бік зростання. Така тенденція може свідчити про те що підприємство від недавно з'явилося на ринку,тому що стрімке зростання змінних витрат характерно для підприємств на початку їх діяльності,з подальшим розширенням виробництва вони змінюються у сторону зменшення. Постійні витрати впродовж років залишаються незмінними і становлять 351,5. Загальні витрати також впродовж досліджуваних 2 років також збільшуються прямопропорційно зростанню змінних витрат.
Задача №2.

Розподілити загальногосподарчі витрати підприємства за місяць за такими даними:

База розподілу,

машино-год +N

Витрати при нормальній потужності, грн. +N

Фактичні витрати, грн. +N

варіант
нормальна

фактична

ТС

FC

VC103


43

1103


303


803


503


3Розв’язання

Показники

Величина

На од. Бр., грн.

Витрати


На виробництво

На збут

Брнорм ,маш-год

103

 

 

 

Брфакт , маш-год

43

 

 

 

ТСнорм ,грн

1103

10,7

 

 

ТСфакт , грн

303
 

 

VC норм, грн

803

7,8

 

 

VC факт, грн

335,4
335,4

 

 FCнорм, грн

303

2,9
 

 ? FCфакт, грн

167,6
167,6

 

FCфакт розп, грн

124,7 

FCфактнерозп, грн

42,9
 

42,9

167,6+335,4=503
 1. Розрахуємо коефіцієнт використання обладнання(КВО):

КВО=43/103=0,4

Оптимальна величина КВО:0.8-0.9,а це значить,що обладнання на підприємстві використовується неефективно.

 1. Визначаємо величину всіх видів витрат на одиницю бази розподілу:

КТСнод.Б.р.= ТСнорм / Брнорм =АТСнорм

КТСнод.Б.р.=1103/103=10,7(грн.)

КVCнод.Б.р.= VСнорм / Брнорм =АVСнорм

КVCнод.Б.р=803/103=7,8(грн.)

КFCнод.Б.р.= FСнорм / Брнорм =АFСнорм

КFCнод.Б.р.=303/103=2,9(грн.)

Сума величин середніх змінних і середніх постійних мають дорівнювати середнім загальним: АТС=АVС+АFС

7,8+2,9=10,7

 1. Визначимо фактичну величину змінних витрат

VC факт= АVСнорм* Брфакт 

VC факт=43*7,8=335,4(грн)

Всі змінні фактичні витрати відносяться на виробництво,ці витрати називають розподіленими.

 1. Визначимо сумарні фактичні постійні витрати:

 ? FCфакт= ТСфакт- VC факт

 ? Fcфакт=503-335,4=167,6(грн.)

 1. Визначимо розподілену частину сумарних постійних витрат:

FCфакт розп= АFСнорм* Брфакт 

FCфакт розп=2,9*43=124,7(грн.),розподілена частина FC відноситься на виробництво.

 1. Визначимо нерозподілену частину сумарних постійних витрат:

FCфактнерозп= ? FCфакт- FCфакт розп

Fcфактнерозп=167,6-124,7=42,9(грн.)

 1. Визначаємо загальну величину витрат на виробництво і на збут:

167,6+335,4=503(грн.)

Задача №3

Підприємство займається виробництвом цегли. При цьому матеріальні витрати на одиницю продукту складають 100 грн., допоміжні матеріали 45,23 грн., транспортно-заготівельні витрати складають 58,12 грн. Витрати на паливо та енергію складають відповідно 25,5 та 10,2 грн., заробітна плата робітників основного виробництва складає 36,45 грн. Загальногосподарські витрати складають 47,49 грн., адміністративні витрати та витрати на збут складають 45,00 та 25,12 грн. відповідно.

Розв’язання

1) Визначимо виробничу собівартість:

Свир = 100,3+45,23+25,5+10,2+36,45+48,09+58,42=324,19 (грн)

2) Визначаємо повну собівартість:

Сповна = 324,19+45,03+25,42=394,64

Задача №4

На початок звітного періоду на підприємстві в залишку значилось 84 кг фарби вартістю 6,40 грн. за 1 кг. Протягом звітного періоду підприємство придбало фарбу у такій кількості та за такими цінами: 120 кг за ціною 5,0 грн., 243 кг за ціною 4,90 грн., 312 кг за ціною 5,23 грн. У цьому ж періоді було відпущено у виробництво 614 кг фарби.

Визначити:

1)методами LIFO, FIFO та середньозваженої собівартості, собівартість відпущених у виробництво ресурсів;

2)облікову вартість залишків запасів на кінець звітного періоду;

3)фінансові результати діяльності підприємства, при величині прибутку Х, що більше від собівартості на 10;

4)побудувати порівняльну таблицю та обґрунтувати отримані результати.

Розв’язання

Q, кг.

Ц, грн./кг.

Залишок минулого періоду

84

6,40

Придбали протягом періоду:1.

120

5,00

2.

243

4,90

3.

312

5,23

Списано на кінець періоду

759

Визначимо кількість залишку запасу на кінець періоду:

а) загальна кількість запасу:

84+120+243+312=759 кг

б) залишок становить:

759 – 614=145 кг

FIFO:

а) вартість запасів, які відносяться на собівартість:

Всп= 84*6,4+120*5+243*4,9+167*5,23 = 3201,71 (грн.)

б) вартість залишку:

Взал= (312-167)*5,23 = 758,35 (грн.)
LIFO:

а) вартість запасів:

Всп= 312*5,23+243*4,9+59*5 = 3117,46 (грн.)
б) вартість залишку:

Взал= (120-59)*5+84*6,4 = 842,6 (грн.)
Метод середньозваженої собівартості:

а) середньозважена ціна:

(84*6,4+120*5,0+243*4,90+312*5,23)/759=5,21747 грн

в) вартість залишку:

Всп= 614*5,21747 = 3203,53 (грн.)
Порівняння методів
FIFO

LIFO

Сер.зв. собів-сть

Всп

3201,71

3117,46

3203,53

Взал

758,35

842,6

756,53

?

3960,06

TR

4680,06

PF

1478,35

1562,6

1476,53

R, %

46,17

50,12

46,09

Воподатк.
Висновки:

В нашому випадку найбільш вигідним методом списання матеріалів на виробництво для підприємства є метод LIFO за яким ми одержали найменшу вартість списаного запасу та найбільший фінансовий результат. Це метод, при якому матеріальні цінності, виділені на виробництво оцінюються за вартістю останніх закупок. При цьому собівартість продукції своєчасно відображає коливання цін. Метод забезпечує відповідність поточних доходів та витрат і дає змогу врахувати вплив інфляції на кінцеві фінансові результати підприємства. Але з 2005 року цей метод в Україні не застосовується. Таким чином найбільш вигідним буде метод FIFO, це метод за яким вартість запасів враховується за вартістю перших, що надійшли на підприємство з урахуванням залишків з минулого періоду.

Але для мінімізації величини податку на прибуток краще буде застосовувати метод середньозваженої собівартості за яким величина фінансового результату найменша.
5Б (для непарних варіантів)

Електроцех підприємства виконує ремонти генераторів, акумуляторних батарей, електродвигунів, електричних машин.

Ремонт генераторів та акумуляторних батарей виконуються в умовах діючих електростанцій, електродвигунів та електричних машин – в заводських умовах (електродвигунів – на виробничій базі цеху в місті, електричних машин – на виробничій базі за межами міста).

Ремонт кожного із перерахованих виробів потребує специфічних умов: технології, обладнання, інструментів та оснастки, професійного і кваліфікаційного складу робітників і т.п. Різниця між окремими видами робіт знайшли відображення у виробничій структурі цеху.

1 – дільниця ремонту генераторів;

2 – дільниця по ремонту акумуляторних батарей;

3 – дільниця по ремонту електродвигунів;

4 – дільниця по ремонту електричних машин.

Загальногосподарські витрати цеху розподіляють по окремим роботам (замовленнях) пропорційно основної заробітної плати без урахування особливостей їх виконання.

Показники, які характеризують роботу дільниць електричного цеху за рік представлено в таблиці 2.1

Таблиця 2.1

Дільниці

1

2

3

4

5

6

1

2830

831217

707862

1104424

252067

6594238

2

275

32999

34071

43845

131688

342483

3

2175

351670

320790

467258

207202

2293035

4

2880

166525

234846

585600

703668

3132977

Всього

8160

1382411

1297570

2201127

1294625

12362733

Колонки:

1 – виробничі площі, м2 ;

2 –основна заробітна плата, грн.;

3 – витрати на зберігання та експлуатацію машин та обладнання по кошторису, грн.;

4 – цехові витрати, грн.;

5 – матеріали, грн.;

6 – ринкова вартість робіт, грн.

Цехові витрати по дільницях електричного цеху за рік відображає таблиця 2.2, витрати на зберігання та експлуатацію машин та обладнання – таблиця 2.3.

В зв’язку з територіальною відокремленістю дільниці по ремонту електричних машин загальногосподарські витрати, які залежать від умов його роботи, розраховуються окремо. Вони складають за рік 820,5 тис грн., в тому числі :

- витрати на зберігання та експлуатацію машин та обладнання – 243,9 тис. грн.;

- цехові витрати – 585,6 тис. грн.;

Загальногосподарські витрати електричного цеху досягають 2 206 965 грн.

Завдання:

1) Розрахувати загально виробничі витрати для виробничих дільниць цеху методом управлінського обліку по місцях виникнення витрат.

2) Порівняти об’єм загально виробничих витрат, розрахований бухгалтерським та управлінським методами обліку.

3) Оцінити динаміку рентабельності робіт при зміні метода віднесення на собівартість виконуваних робіт загально виробничих витрат.

Таблиця 2.2.


Статті витрат

Грн.

матеріали, що використано на зберігання та експлуатацію споруд

107005

силова енергія

180547

теплова енергія

63484

вода і пар

40007

матеріали використані на заходи по охороні праці

2353

матеріали використані з метою не перераховані вище

5830

основна та додаткова з/п управлінського персоналу

50830

основна та допоміжна з/п робітників

43414

вихідна допомога

411935

з/п по трудових угодах

25600

відрахування на соц. потреби по з/п управлінців

19824

відрахування на соц. потреби по з/п робітників

16931

відрахування на соц. потреби по вихідній допомозі

160698

відрахування на соц. потреби по трудовим угодам

9984

амортизація споруд

180960

амортизація техніки

35840

абонентна плата за телефон

7443

санітарно - побутові витрати

3840

типографські та канцелярські витрати

1860

витрати на відрядження

30440

податки, збір

190885

інші витрати, не перераховані до цього

25861

витрати на зберігання споруд територіально віддаленого від дільниці по ремонту електричних машин

585600

Всього:

2201127


Таблиця 2.3

Статті витрат

Дільниці

1

2

3

4

1.Змазочні та обтирочні матеріали

2.Матеріали, що витрачаються на зберігання інвентарю

3.Матеріали використані на капітальний ремонт обладнання

4.Матеріали використані на виготовлення упаковки

5.Матеріали використані з метою вище не зазначену

6.Основна та додаткова з/п робітників, що обслуговують обладнання

7.Основна та додаткова з/п робітників, що виконують кап. ремонт

8.Відрахування на соц. потреби по з/п робітників, що обслуговують обладнання

9.Відрахування на соц. потреби по з/п робітників, що виконують кап. ремонт

10.Амортизація обладнання

11.Амортизація транспортних засобів

12.Амортизація вимірювальної техніки

13.Малоцінні предмети

14.Спецодяг

15.Інструмент

16.Інші витрати, що не зазначені вище

243409

37886

74007

29005

35300

50756

20003

19795

7801

50870

37600

1780

20450

15840

19480

27860

7530

-

-

780

1540

8530

-

3326

-

2830

1440

1830

2445

1830

1486

505

119834

25467

-

15248

18445

37800

-

14742

-

29440

15360

4846

8420

10640

8967

11581

38462

18321

12432

16308

4831

40104

5848

15440

2251

32784

8406

6502

4850

3680

6352

18350

Всього:

707862

34072

320790

234921
 1. Розрахувати накладні витрати по дільницям ел. цеху. Результати зводяться в табл. 5.1.

Дільниця

З/п

Зат. виробничі витрати

Загально госп. витрати

Всього накладні витрати

Витрати на збер. та елек. МІО

Цехові витрати

е в.

грн.

грн.

грн.

% від з/п

грн.

% ,

грн.

е в. +заг. госп. витрати

від з/п

1

831217

707862

1104424

132,87

2643503

318,028024

264350300

266993803

2

32999

34071

43845

5,27

110915

336,116246

11091500

11202415

3

351670

320790

467258

56,21

1139718

324,087355

113971800

115111518

4

166525

234846

585600

70,45

986971

592,686383

98697100

99684071

разом

1382411

1297570

2201127

 

4881108

 

488110700

492991807
 1. Визначимо порядок віднесення цехових витрат ел. цеху на виробничі ділянки:

  • витрати на зберігання споруд дільниць ремонту генераторів, акум. батарей і ел. двигунів, які розташовані в населеному пункті відносять на цехові витрати цих ділянок пропорційно їх виробничих площ;

  • витрати на зберігання споруд дільниці по ремонту ел. машин (що знах. за містом) відносять на цехові витрати ції дільниці;

  • інші елементи цехових витрат ел. цеху розподіляють по виробничим дільницям пропорційно основній з/п виробничих робітників.

Схема формування загально виробничих розходів на рівні виробничого замовлення представлена на рис. 5.1.

Рівень

цеху

Кошторис цехових витрат (контролюється керівництвом цеху)

Вибір бази розподілу для групування статей цехових розходів

Групування статей кошторису цехових розходів по виробничій базі розподіленняРівень

дільниці

Кошторис ВЗЕМО дільниць (контролюється керівництвом кожної дільниці)

Розподілення цехових витрат по дільницям згідно виділених груп статей і базам розподілення

Визначення  загально виробничих витрат дільниціРівень виробничого замовлення

Розподілення розходів по замовленням пропорційно основній з/п виробничих робітників (трудомісткість робіт по замовленням)
 1. Розділимо статті кошторису цехових розходів на три групи:

 1. розходи дільниць, що знаходяться в населеному пункті, що розподіляються пропорційно долі дільниці в виробничих площах;

 2. розходи тих же дільниць, що розподіляються пропорційно долі дільниці в основній з/п основних виробничих робітників;

 3. розходи територіально віддалених дільниць (дільниця по ремонту ел. машин).

Результати розподілення статей на групи представляються в табл. 5.2 (у відп. з табл. 2.2).

Статті витрат

грн.
Група 1

107005

1

матеріали, що використано на зберігання та експлуатацію споруд

180547

2

силова енергія

63484

3

теплова енергія

40007

4

вода і пар
6

матеріали використані з метою не перераховані вище

5830

8

основна та допоміжна з/п робітників

43414

12

відрахування на соц. потреби по з/п робітників

16931

15

амортизація споруд

180960
 по 1 групі

638178

Група 2
5

матеріали використані на заходи по охороні праці

2353

7

основна та додаткова з/п управлінського персоналу

50830

9

вихідна допомога

411935

10

з/п по трудових угодах

25600

11

відрахування на соц. потреби по з/п управлінців

19824

13

відрахування на соц. потреби по вихідній допомозі

160698

14

відрахування на соц. потреби по трудовим угодам

9984

16

амортизація техніки

35840

17

абонентна плата за телефон

7443

18

санітарно - побутові витрати

3840

19

типографські та канцелярські витрати

1860

20

витрати на відрядження

30440

21

податки, збір

190885

22

інші витрати, не перераховані до цього

25861
 по 2 групі

977393

Група 3
23

витрати на зберігання споруд територіально віддаленого від дільниці по ремонту електричних машин

585600

Всього цехові витрати 2201127


 1. Розподіляємо загально виробничі витрати ел. цеху за рік по дільницям з урахуванням вибраних баз віднесення цехових витрат. Результати оформ. табл. 5.3.

  Дільниця

  ВЗЕМО, грн.

  Цехові витрати

  Всього

  1-ї групи

  2-ї групи

  доля дільниці в заг. площі, %

  грн.

  доля дільниці в з/п, %

  грн.

  1

  264350300

  34,68137

  91680312

  60,12807

  158948723

  514979335

  2

  11091500

  3,370098

  373794,4

  2,387061

  264760,92

  11730055

  3

  113971800

  26,65441

  30378513

  25,43889

  28993160

  173343473

  4

  98697100

  35,29412

  34834271

  12,04598

  11889036

  145420407

  Всього

  1297570

  100

  157266890


  100

  200095680

  845473270

 2. Знаходимо рентабельність робіт, виконаних дільницями електричного цеху (табл. 5.4.)


 3. Дільниця

  Матеріали

  Сума,

  грн

  Осн. з/п

  виробничих

  робітників, грн

  Відрахування

  на соц. потреби,

  грн

  Накладні витрати,

  грн

  Повна собівартість,

  грн

  Вартість,

  грн.

  Прибуток,

  грн.

  Рентабельність

  робіт, %

  1

  355302

  29005

  35300

  266993803

  384307

  419607

  267413410

  0,156913

  2

  7530

  780

  1540

  11202415

  8310

  9850

  11212265

  0,08785

  3

  145301

  15248

  15248

  115111518

  160549

  175797

  115287315

  0,152486

  4

  69215

  16308

  16308

  99684071

  85523

  101831

  99785902

  0,102049
  Розраховується рентабельність робіт по системі управлінського обліку загально виробничих витрат (табл. 5.5)


 4. Дільниці

  Матеріали

  грн

  Осн. з/п, грн.


  Соц. відрахування

  (40 % від з/п)

  Накладні витрати

  Повна

  собівартість,

  грн

  Вартість

  грн

  Прибуток,

  грн

  Рентабельність,

  грн.

  Затрати

  виробничі

  Затрати

  господарські  1

  355302

  29005

  11602

  2643503

  264350300

  266993803

  384307

  419607

  267413410

  0,156913

  2

  7530

  780

  312

  110915

  11091500

  11202415

  8310

  9850

  11212265

  0,08785

  3

  145301

  15248

  6099,2

  1139718

  113971800

  115111518

  160549

  175797

  115287315

  0,152486

  4

  69215

  16308

  6523,2

  986971

  98697100

  99684071

  85523

  101831

  99785902

  0,102049

  Всього:

  577348

  61341

  24536,4

  4881108

  488110700

  492991807

  384307

  419607
  0,156913
  Оцінюємо зміну рентабельності робіт при переході до системи управлінського обліку (табл. 5.6.)

Дільниця

Доля дільниці в об’ємі робіт, %

Рентабельність робіт,

%

Зміна (+,-) рентабельності робіт

по бухгалтерському обліку

по управлінському обліку

абсол.,

%

відносно

системи бух. обліку

1

54,16528

0,143713

0,156913

8,412634

0,013201

2

2,271074

0,074115

0,08785

15,63452

0,013735

3

23,35175

0,13926

0,152486

8,673641

0,013226

4

20,2119

0,085706

0,102049

16,01477

0,016343

Всього:

100%

Середні величини

-

-


Зробити висновки про зміну рентабельності по ел. цеху при переході від бухгалтерського до управлінського обліку.

Висновок:при переході від бухгалтерського до управлінського обліку підприємство тільки виграє,тому що всі показники за даної ситуації зростуть у межах 20%.

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации