Історія народного господарства та економічної думки України. Збірник наукових праць. Випуск 39-40 - файл n1.doc

Історія народного господарства та економічної думки України. Збірник наукових праць. Випуск 39-40
скачать (2885 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc2885kb.20.11.2012 03:39скачать

n1.doc

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

ЗМІСТ

Сорок випусків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………. . . . . . . . . 3

З історії економічних реформ

Кузьменко В. П. Теорія людського і соціального капіталу та кооперація інноваційного виробництва пострадянських країн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………….. . 5

Борисенко З. М. Інституціональні аспекти формування конкурентної політики в Україні (1991–2005). 22

Біла С. О. Питання теорії та практики інвестиційних процесів у трансформаційній економіці України (90-ті роки XX ст. – початок XXI ст.) . . . . . . . . . . . …………………………………………... . . . . . . . . . . 32

Голікова Т. В. Еволюція наукових поглядів на організацію державного управління економічним розвитком регіонів (XX – початок XXI ст.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………… . . . . 43

Сайкевич О. Д. Наукове та практичне значення історико-економічних досліджень ринкової економіки України другої половини XIX – початку XX ст. . . . . . . . . . . . . ………………………………………….. . 52

Мариненко Н. Ю., Ціх Г. В. Неокласичні концепції зайнятості та можлива адаптація їх основних положень в економіці України на сучасному етапі . . . . . . . . . . . . . ………………………………... . . . . . 62

Кудлак В. Я. Основні аспекти ринкових реформ видатного вітчизняного вченогоекономіста та державного діяча М. Х. Бунге (кінець XIX ст.) . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………. . . . . 70

Ходченко О. В. Вплив ідей західної економічної думки на ліберальні реформи в кредитній системі Росії та України в другій половині XIX ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………………... 82

Богиня Д. П. Реформи і китайське «економічне чудо»: ґенеза та прогноз . ……………….. . . . . . . . . . . . 96

Історія народного господарства

Дерев’янкін Т. І. Економіка Росії та України в XX столітті: докорінна реконструкція, її особливості та результати (1928 – 1945 рр.) . . . . . . . . …………………………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Толстов Р. Д. Кооперативне підприємництво в Україні та характер його фінансовокредитної підтримки в період непу (1921–1928 рр.) . . . . . . . . . . …………………………………………….... . . .. . . . . . . . . . .. 122

Хахлюк А. М. Залізничний комплекс УРСР в період дванадцятої п’ятирічки (1986–1990 рр.)…… . . . 136

Никитюк Т. Л. Чинники формування інвестиційного середовища Волинського регіону у період між двома світовими війнами (20–30-і роки XX ст.) . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………….... . . 146

Тітіка О. О. Місцева промисловість України в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. . . . . . . 156

Поліщук Т. В. З історії функціонування брендів на українському ринку (від стародавніх часів до початку XXI ст.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………… . . . . . . . . . 168

Новікова І. Е. Формування вітчизняної банківської системи у другій половині XIX ст. (структура та функціональне призначення) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………... . . . . . 179

Крот Л. М. Про роль земських установ Лівобережної України в формуванні та діяльності дрібних сільськогосподарських товариств (початок XX ст.) . . .. . . . . . . . . ……………………………… .. . . . . . 188

Уперенко М. О. Про творчу роль економічної історії в системі економічних наук і сучасної господарської практики . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . …………………………………. . . . .. . . . . 194

Історія економічної думки

Гринчуцький В. І., Леоненко П. М. Видатний український вчений-економіст (До 80-річчя академіка НАН України А. А. Чухна) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………... . . . . . . 203

Горкіна Л. П. Академік В. А. Косинський: сучасний погляд на життєвий шлях та наукову спадщину українського вченого . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. ………………………………….. . . . . . . . . .. 206

Дементьєв В. В. Новий інституціоналізм в Україні: основні напрями та перспективи досліджень . . .. 237

Гордіца К. А. Критика теорії цінності К. Маркса українськими економістами кінця XIX – початку XX ст. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ……………………………………….. . . . . . . . . . . 253

Широкорад Л. Д., Дмитрієв А. Л. Про листи М. І. Тугана-Барановського І. І. Янжулу . …………….. ..267

Хромов О. П. Біржі як об’єкт наукових досліджень М. І. Тугана-Барановського . . . . . . . . …….…….. 275

Гайдай Т. В. Реалізація міждисциплінарного підходу в теоретичній спадщині М. І. Зібера …………..280

Небрат В. В. Наукова концепція державних доходів та оподаткування М. М. Алексєєнка ……………293

Кучин С. П. Основні напрями наукових досліджень К. К. Гаттенбергера . . . ………….. . . . . . . . .. …. 303

Дідківська Л. В. Питання кооперації в науковій спадщині Є. Є. Слуцького . . . ………….. . . . . . . … . 308

Супрун Н. А. Ретроспективний аналіз формування корпоративних засад у вітчизняній

економічній науці другої половини XIX – початку XX ст. . . . …………………. . . . . .. . . . . . . . . . .. …. 316

Баула О. В. Еволюція поглядів учених-економістів на роль ринку цінних паперів в економіці . . . …. 329

Списак В. Є. Розвиток наукових підходів до класифікації та визначення економічної суті не прямих витрат підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………….. . …. 336

Остропольська З. М. Вітчизняна суспільна думка про духовні виміри господарства (кінець XIX–XX ст.) . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . ……………………………………………... .. ... 345

Мельник В. П. Ретроальтернативістика як напрям історико-економічних досліджень . …….……. . .... 356

Наші публікації

Витте С. Ю. Докладная записка Николаю II . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ……………….... . 368

Туган-Барановский М. И. Иностранные капиталы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..……….. . . . . 377

Пам’яті видатних вчених-економістів

Пам’яті Петра Івановича Лященка (1876–1955) (Л. П. Горкіна, Т. І. Дерев’янкін) . . . . .…………….. . 380

Пам’яті Костянтина Григоровича Воблого (1876–1947) (Л. П. Горкіна) . . …….. . . . . . . . ………... . .. 385

Пам’яті Стефана Михайловича Ямпольського (1906–1998) (Т. І. Дерев’янкін, В. С. Стешенко).. . . . . 388

Пам’яті Петра Іларіоновича Багрія (1925–1981) (Л. М. Шаблиста) . . . . . . . . . . …………….. . . . . . . . . 392

Пам’яті Івана Станіславовича Ястремського (1925-2007) (В. Д. Базилевич) . . . . . ………………. . . . . 394
Додатки

Покажчик статей, опублікованих у збірнику наукових праць «Історія народного господарства та економічної думки України». – Вип. 31–40 (2000–2007 рр.) . . . …………...…………………………. . . 398

Покажчик авторефератів дисертацій по спеціальності «Економічна історія та історія економічної думки» (2001–2006 рр.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………..………………. . . . . . . 406

Довідка про збірник . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . ………………. . . . . .. . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . 408

Автори статей збірника . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . ………………… . . . . . .. . .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . 409

Редакційна колегія збірника . . . . . . . . . . . . . . . . .. ……………….. . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . 411
СОДЕРЖАНИЕ

Сорок выпусков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………… . . 3

Из истории экономических реформ

Кузьменко В. П. Теория людского и социального капитала и кооперация инновационного производства постсоветских стран . . . . . . . . . . . . . . …………………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Борисенко З. Н. Институциональные аспекты формирования конкурентной политики в Украине (1991–2005 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………. . . . . . . . 22

Белая С. А. Вопросы теории и практики инвестиционных процессов в трансформационной экономике Украины (90-е годы XX в. – начало XXI в.) .. ……………………………………………………….... . 32

Голикова Т. В. Эволюция научных взглядов на организацию государственного управления экономическим развитием регионов (XX – начало XXI вв.) . . . . . . .. ………………………………… 43

Сайкевич А. Д. Научное и практическое значение историко-экономических исследований рыночной экономики Украины второй половины XIX – начала XX вв. . . . ………………………………. . . . . .. 52

Мариненко Н. Ю., Цих Г. В. Неоклассические концепции занятости и возможная адаптация их основных положений в экономике Украины на современном этапе …………………………………...62

Кудлак В. Я. Основные аспекты рыночных реформ выдающегося отечественного ученого-экономиста и государственного деятеля Н. Х. Бунге (конец XIX в.) . . ……………………………………………. . . 70

Ходченко Е. В. Влияние идей западной экономической мысли на либеральные реформы в кредитной системе России и Украины во второй половине XIX в. . . . …………………………………………... . 82

Богиня Д. П. Реформы и китайское «экономическое чудо»: генезис и прогноз …………… . . . . . . . . 96

История народного хозяйства

Деревянкин Т. И. Экономика России и Украины в XX веке: коренная реконструкция, её особенности и результаты (1928 – 1945 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………. . . . 111

Толстов Р. Д. Кооперативное предпринимательство в Украине и характер его финансово-кредитной поддержки в период нэпа (1921–1928 гг.) . . . . . . . . …………………………………………….. . . . . .. 122

Хахлюк А. Н. Железнодорожный комплекс УССР в период двенадцатой пятилетки (1986–1990 гг.)136

Никитюк Т. Л. Факторы формирования инвестиционной среды Волынского региона в период между двумя мировыми войнами (20–30-е годы XX в.) .. . . . . . . . . . . …………………………………….. . . . 146

Титика Е. А. Местная промышленность Украины в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ………………………………………….. . . . . . . . . . . 156

Полищук Т. В. Из истории функционирования брендов на украинском рынке (с древнейших времен до начала XXI в.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………….……………………. . . . . . . 168

Новикова И. Э. Формирование отечественной банковской системы во второй половине XIX в. (структура и функциональное предназначение) . . . . . . . . . . .. . …………………………….. . . . . . . . .. 179

Крот Л. М. О роли земских учреждений Левобережной Украины в формировании и деятельности мелких сельскохозяйственных обществ (начало XX в.) . . . . . . . ……………………………………. . . 188

Уперенко Н. А. О творческой роли экономической истории в системе экономических наук и современной хозяйственной практики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………..... . . . . . . . . . . 194

История экономической мысли

Гринчуцкий В. И., Леоненко П. М. Выдающийся украинский ученый-экономист (К 80-летию академика НАН Украины А. А. Чухно) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………….. . . . 203

Горкина Л. П. Академик В. А. Косинский: современный взгляд на жизненный путь и научное наследие украинского ученого . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . …………………………………………. . .. 206

Дементьев В. В. Новый институционализм в Украине: основные направления и перспективы исследований . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………. . . . 237

Гордица К. А. Критика теории ценности К. Маркса украинскими экономистами конца XIX – начала XX вв. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ……………………………………………. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 253

Широкорад Л. Д., Дмитриев А. Л. О письмах М. И. Тугана-Барановского И. И. Янжулу …………….267

Хромов А. П. Биржи как объект научных исследований М. И. Тугана-Барановского . . ……………. . 275

Гайдай Т. В. Реализация междисциплинарного подхода в теоретическом наследии Н. И. Зибера. . . . 280

Небрат В. В. Научная концепция государственных доходов и налогообложения М. М. Алексеенко. . 293

Кучин С. П. Основные направления научных исследований К. К. Гаттенбергера . . …………... . . . . . 303 Дидковская Л. В. Вопросы кооперации в научном наследии Е. Е. Слуцкого . ……………. . . . . . . . . . 308

Супрун Н. А. Ретроспективный анализ формирования корпоративных основ в отечественной экономической науке второй половины XIX – начала XX вв. . . …………………………………….. . . 316

Баула Е. В. Эволюция взглядов ученых-экономистов на роль рынка ценных бумаг в экономике. . .. . 329

Списак В. Е. Развитие научных подходов к классификации и определению экономической сущности непрямых затрат предприятия .. . . . . . . . . . . . . …………………….. . . . . . . ………………………….….336

Остропольская З. Н. Отечественная общественная мысль о духовных измерениях хозяйства (конец XIX–XX вв.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………… 345

Мельник В. П. Ретроальтернативистика как направление историко-экономических исследований . . . 356

Наши публикации

Витте С. Ю. Докладная записка Николаю II . . . . . ……………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

Туган-Барановский М. И. Иностранные капиталы . …………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Памяти выдающихся ученых-экономистов

Памяти Петра Ивановича Лященко (1876–1955) (Л. П. Горкина, Т. И. Деревянкин) . ……………….... 380

Памяти Константина Григорьевича Воблого (1876-1947) (Л. П. Горкина) . . . . ……………... . . . . . .. . 385

Памяти Стефана Михайловича Ямпольского (1906–1998) (Т. И. Деревянкин, В. С. Стешенко) ……... 388

Памяти Петра Илларионовича Багрия (1925–1981) (Л. Н. Шаблистая ) . . . . . . . . . ………………. . . . . 392

Памяти Ивана Станиславовича Ястремского (1925-2007) (В. Д. Базилевич) . . . . ………………. . . . . . 394
Приложения

Указатель статей, опубликованных в сборнике научных трудов «История народного

хозяйства и экономической мысли Украины». – Вып. 31–40. (2000–2007 гг.) ………………….... . . . . 398

Указатель авторефератов диссертаций по специальности «Экономическая история и

история экономической мысли (2001–2006 гг.) . . . . . .. . . . . . . . . . .. . …………………….... . . . . . . . .. . 406

Справка о сборнике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………. . . . . . . . . . . . 408

Авторы статей сборника . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . ………………….. . . . . . . . . 409

Редакционная коллегия сборника . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . …………………. . . . . . . 411
Наукове видання
Національна академія наук України Державна установа «Інститут економіки та прогнозування»

ІСТОРІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ

Збірник наукових праць

Засновано в 1965 р.

Випуск 39 – 40

Київ, 2007
Редакційно-видавнича група : Редактор Р. Д. Толстов Коректор Н. В. Степенко Комп’ютерна верстка В. М. Бєляєвої Підписано до друку 5.12.2007. Формат 60х84/16. Гарн. тип. Times, Arial. Друк. офс. Папір офс. № 1. Ум.-друк. арк. 26,0. Обл.-вид. арк. 29,05. Тираж 500 прим. Зам. Комп’ютерний оригінал-макет збірника підготовлено у відділі економічної історії Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 01011, м. Київ – 11, вул. Панаса Мирного, 26. Віддруковано у типографії видавництва «Підручники і посібники» 46010, м. Тернопіль, вул. Поліська, 6а.1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации