Дипломный проект - Механізація потоково-технологічних ліній виробництва яєць удосконаленням системи водопостачання - файл n2.doc

Дипломный проект - Механізація потоково-технологічних ліній виробництва яєць удосконаленням системи водопостачання
скачать (567.6 kb.)
Доступные файлы (13):
n1.cdw
n2.doc1100kb.08.11.2009 15:49скачать
n3.cdw
n4.cdw
n5.cdw
n6.cdw
n7.cdw
n8.cdw
n9.cdw
n10.cdw
n11.cdw
n12.cdw
n13.cdw

n2.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Міністерство аграрної політики України

Житомирський національний агроекологічний університет

Факультет механізації сільського господарства
Кафедра машиновикористання

«ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ»
Завідуючий кафедрою Мельник М.В.

“ ____ “ ________________ 2009 р.

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

«Механізація потоково-технологічних ліній виробництва яєць на птахокомплексі ПОСП “Нива” Коростенського району Житомирської області з удосконаленням системи водопостачання»
Спеціальність 7.091.902 „Механізація сільського господарства”

ОКР “Бакалавр”
Дипломник Потапчук Олександр Васильович__________________________

(підпис)
Керівник доц. Муляр Олександр Дмитрович____________________________

(підпис)


Консультанти з питань:
охорони праці ____________________________________________________

(підпис)
економіки ________________________________________________________

(підпис)
нормо-контроль доц. Кравець Леонід Григорович________________________

(підпис)
Житомир 2009

Міністерство аграрної політики України

Житомирський національний агроекологічний університет

Факультет механізації сільського господарства
Кафедра машиновикористання
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Завідуючий кафедрою Мельник М.В.

“ ____ “ ____________________ 2009 р.
Завдання

на дипломний проект студенту

____ Потапчуку Олександру Васильовичу ______

(прізвище, ім’я, по-батькові студента)

1. Тема проекту: «Механізація потоково-технологічних ліній виробництва яєць на птахокомплексі ПОСП “Нива” Коростенського району Житомирської області з удосконаленням системи водопостачання» затверджена наказом по університету від „ 26 „ жовтня 2009 р. № 2346 ст

2. Термін подання студентом закінченого проекту ________________

3. Вихідні дані до дипломного проекту: річні звіти, щоденник та звіт з переддипломної практики, довідкова та спеціальна література, підручники, державні стандарти та інша нормативна документація, патенти та авторські_ свідоцтва, наукові публікації_________________________________________ __________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки: 1. Аналіз стану тваринництва та переробної галузі на базовому підприємстві. 2. Аналіз та розрахунок потоково-технологічних ліній. 3. Аналіз аналогів та основні розрахунки із конструктивної розробки. 4 Аналіз стану охорони праці та безпека життєдіяльності. Екологічні аспекти. 5. Економічна ефективність проектних рішень__________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним викладенням обов’язкових креслень): генеральний план, схема розміщення технологічного обладання, загальний вигляд або складальне креслення конструктивної розробки, деталювання, економічна ефективність проектних рішень___________________
6. Консультанти дипломного проекту

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

охорона праці


економіка7. Дата видачі завдання __________________________
Керівник дипломного проекту ______________(Муляр О.Д.)
Завдання прийняв до виконання __________________
Календарний план

виконання дипломного проекту

№ п/п

Назва етапів дипломного проекту

Термін виконання

етапів проекту

Примітка

1

Інформаційний пошук до теми проекту2

Підготовка першого розділу3

Підготовка розрахунково-технологічної частини4

Патентний пошук і розроблення конструктивної частини5

Розроблення заходів екологічної безпеки на об'єкті проектування6

Підготування організаційно-економічної частини проекту7

Виконання графічної частини8

Попередній захист розробок на засіданні кафедри9

Здача дипломного проекту в деканат на рецензію10

Захист дипломних проектів

згідно графіку

Студент-дипломник __________________________________

(підпис)
Керівник дипломного проекту ___________________________

(підпис)
ЗМІСТ

Реферат 6

ВСТУП 7

1 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 10

1.1 Стисла характеристика природнокліматичних умов 10

1.2 Аналіз кормовиробництва 11

2 ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ СХЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА КОМПЛЕКСІ 13

2.1 Опис, вибір та обґрунтування схем технологічного процесу 13

2.2 Приготування кормів 15

2.3 Роздача кормів 18

2.4 Напування птиці 19

2.5 Прибирання посліду 20

2.6 Система мікроклімату 21

2.7 Технічне обслуговування обладнання 23

2.8 Генеральний план птахо комплексу 27

3. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРАХУНОК 30

3.1 Розрахунок необхідної кількості кормів для цеху 30

3.2 Розрахунок кількості машин і обладнання для приготування і роздачі кормів 33

3.3 Розрахунок лінії видалення і транспортування посліду 34

3.4. Розрахунок необхідних транспортних засобів 35

3.4.1 Розрахунок числа машин для транспортування комбікорму з майданчиків в склад птахо комплексу 36

3.4.2 Розрахунок транспортних засобів для перевезення корму до пташників 37

3.4.3 Розрахунок транспортних засобів для перевезення посліду із гноєзбірника у гноєсховище 38

3.5. Розрахунок водопостачання і напування птахів 40

4 КОНСТРУКТИВНА ЧАСТИНА 41

4.1 Технічний опис запропонованого пристрою 41

4.2 Склад, улаштування і робота виробу 43

4.3 Розрахунок деталей. Розрахунок пружини вентиля запірного 44

4.4 Технічне обслуговування 46

5 Безпека життєдіяльності 47

5.1 Аналіз стану охорони праці 47

5.2 Техніка безпеки і виробнича санітарія 51

5.3 Правила техніки безпеки при експлуатації та обслуговуванні машин для створення і регулювання мікроклімату 54

5.4 Розрахунок освітлення приміщення 55

5.5 Охорона навколишнього середовища 56

5.6. Пожежна небезпека 57

6 ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ 59

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 68


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации