Толбатов В.А. Основи енергозбереження - файл n1.doc

Толбатов В.А. Основи енергозбереження
скачать (9549 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc9549kb.20.11.2012 05:44скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6
Питома витрата палива, кг ум.п./Гкал, на інші господарські потреби котельної обчислюється за формулою

. (8.50)

Якщо котельна має власний склад рідкого палива та витрачає теплову енергію на розігрів та зливання нафтопродуктів (),кг ум.п./Гкал то до суми питомих витрат палива на власні потреби котельної додається величина
, (8.51)
Середню для котельної норму витрати, кг ум.п./Гкал, умовного палива на виробництво теплової енергії визначають як середню зважену величину:
, (8.52)
де – норма витрати палива для і-го котла з урахуванням витрати на власні потреби, кг ум.п./Гкал;

–продуктивність і-го котла протягом відповідного календарного періоду, Гкал/год.


9 РОЗРАХУНОК НОРМ ПИТОМИХ ВИТРАТ

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
9.1 Розрахунок планових витрат електричної енергіїРозрахунок планових витрат електричної енергії на поточний рік виконується відповідно до методичних положень, наведених у розділі 8.2.

Як приклад склад технологічного та допоміжного обладнання, що споживає електроенергію, за всіма виробничими підрозділами підприємства, а також встановлена електрична потужність цього обладнання наведено в табл. 8.3.1.

Числові значення коефіцієнтів використання встановленої потужності для відповідного обладнання взяті з урахуванням нормативно-довідкових матеріалів.

Тривалість роботи основного технологічного обладнання кожного з виробничих підрозділів підприємства взята за результатами розрахунків, виконаних у розділі 8.2. Необхідна тривалість роботи іншого технологічного обладнання та допоміжного обладнання кожного з підрозділів визначена виходячи з тривалості роботи основного технологічного обладнання, встановленого режиму роботи відповідних підрозділів, а також на підставі середньостатистичних даних підприємства.

Втрати електроенергії в цехових електричних мережах беруться такими, що дорівнюють нулю, виходячи з того, що довжина цих мереж незначна.

Втрати електроенергії в загальнозаводських електричних мережах дорівнюють 3 % від загального корисного споживання електричної енергії на підприємстві.

Приклад оформлення планових витрат електричної енергії для підприємства на поточний рік для механічного цеху енергосилової дільниці наведені в табл. 9.1.
Таблиця 9.1пор.

Найменування енергоспо-живаючого

обладнання

Тип (мар-ка)

об-лад-на-ння

Вста-новле-на

потуж-ність

одини-ці

облад-нання,

кВт

Кіль-

кість

оди-ниць

об-лад-на-ння,

шт.

Зага-льна

вста-нов-лена

потуж-ність

облад-нання,

кВт

Кое-фіцієнт

вико-ристан-ня

вста-новле-ної

потуж-ності

Серед-ня

потуж-ність

облад-нання,

кВт

Три-ва-

лість

робо-

ти

за рік,

год

Річне

електро-

спо-живан-ня,

кВт-

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Механічний цех

1

Верстат плоскошліфувальн. 3Е711
8,4

2

16,8

0,14

2,352

520

1223,04

2

Верстат координатно-розточув. 2431
2,3

1

2,3

0,14

0,322

1820

586,04

3

Верстат опто-шліфувал. 395М1
2,35

2

4,7

0,14

0,658

390

256,62

4

Верстат координ.-розт. 2Е450АФ5
20

2

40

0,14

5,6

1820

10192

5

Верстат фрезерний 6725ПФ2-01
6

1

6

0,14

0,84

1820

1528,8

6

Верстат універс.-фрезер. МП-400П
6,5

1

6,5

0,14

0,91

1820

1656,2

7

Верстат універс.-фрезер. ALG-100
2,85

1

2,85

0,14

0,399

1820

726,18

8

Зварювальне обладнання НД1-322М
32

2

64

0,35

22,4

780

17472

9

Верстат плоскошліфувальн. 3П722
17

1

17

0,14

2,38

1820

4331,6

10

Верстат координатно-розточув. 2Е460А
21,5

1

21,5

0,14

3,01

1820

5478,2

11

Верстат розрізний ВТС-50
4,8

1

4,8

0,14

0,672

1040

698,88

12

Верстат розрізний 8Б72К, 8Б74
2

2

4

0,14

0,56

520

291,2

13

Верстат розрізний 8Г662
9,5

1

9,5

0,14

1,33

1040

1383,2

14

Верстат фрезерний 6Р12
9,82

4

39,28

0,14

5,4992

1040

5719,168


Продовження таблиці 9.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

Верстат фрезерний 6Р13Б
14,12

1

14,12

0,14

1,9768

520

1027,936

16

Верстат радіально-свердл. 2Л53У
4,7

1

4,7

0,14

0,658

520

342,16

17

Верстат фрезерний F400-V/2
14,5

1

14,5

0,14

2,03

520

1055,6

18

Верстат фрезерний FD-40-PPF-A
41

1

41

0,14

5,74

520

2984,8

19

Верстат фрезерний 6Р82Г
9,82

1

9,82

0,14

1,3748

520

714,896

20

Верстат довбальний 7А420М
4

1

4

0,14

0,56

520

291,2

21

Верстат токарно-гвинтор.SV-18-PA
7,5

2

15

0,14

2,1

1040

2184

22

Верстат токарно-гвинтор.16К20М
11,87

6

71,22

0,14

9,9708

1820

18146,856

23

Верстат токарно-гвинтор. «Шаублін»
6,5

1

6,5

0,14

0,91

520

473,2

24

Верстат полірувальний
1,5

1

1,5

0,14

0,21

260

54,6

25

Верстат вертикально-свердл. 2Н125
2,5

2

5

0,14

0,7

520

364

26

Верстат вертикально-свердл. 2Н135
4

1

4

0,14

0,56

520

291,2

27

Верстат точильно- шліфувальн.36632
2,8

3

8,4

0,14

1,176

520

611,52

28

Верстат вертикал-свердл. ПК203
3

1

3

0,14

0,42

520

218,4

29

Верстат фрезерний (вулканіт)
4

1

4

0,14

0,56

520

291,2

30

Ел. піч камерна СНО4х8х2,5/1042
25

1

25

0,7

17,5

520

9100

31

Ел. піч камерна СНО3х8х2,5/1042
14,8

1

14,8

0,7

10,36

520

5387,2

32

Ел. піч камерна СН3х6,12х4/1041
58

1

58

0,7

40,6

1560

63336

33

Верстат заточув. 3622D
0,9

2

1,8

0,14

0,252

520

131,04


Продовження таблиці 9.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

34

Верстат свердлильний 2М112
0,6

4

2,4

0,14

0,336

520

174,7235

Верстат вертикально-свердл. 2Н135
4

1

4

0,14

0,56

520

291,2

36

Верстат електро-згинальний И1330
7

1

7

0,14

0,98

520

509,6

37

Ножиці гільйотинні НД33-18Т
8

1

8

0,8

6,4

520

3328

38

Ножиці гільйотинні НД3314
3

1

3

0,8

2,4

520

1248

39

Листозгинач тривалковий ИА2214
12

1

12

0,8

9,6

520

4992

40

Прес гідравлічний П6320
4

1

4

0,65

2,6

520

1352

41

Прес КД2124Е
2

2

4

0,65

2,6

520

1352

42

Гідропрес П6326
15

1

15

0,65

9,75

520

5070

43

Кран-балка Q=2т №6,7,8
3,6

3

10,8

0,6

6,48

260

1684,8

44

Пилогазоочисні установки
5,5

3

16,5

0,7

11,55

1820

21021

45

Верстат токарно-гвинторозрізний 1М63
16,22

1

16,22

0,14

2,2708

1040

2361,632

46

Верстат токарно-гвинторозрізний 1А64
18,2

1

18,2

0,14

2,548

1040

2649,92

47

Верстат поздовжн.-струг-фрезерний 7216Г
210

1

210

0,14

29,4

1820

53508

48

Установка дугового зварювання 4ДГУ-351
26

1

26

0,35

9,1

1040

9464

49

Вип. зварювання ВДУ-5066
40

1

40

0,35

14

520

7280

50

Верстат універсальний заточний 3Д642Е
6,3

1

6,3

0,14

0,882

1040

917,28

51

Верстат заточув. пилок 3Д692
7

1

7

0,14

0,98

1040

1019,2Продовження таблиці 9.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

52

Верстат різешліфувальний 5К822
3,51

1

3,51

0,14

0,4914

260

127,764

53

Верстат круглошліфувальний АФБ300
5,2

1

5,2

0,14

0,728

520

378,56

54

Верстат профілешліфуваль-ний ОШ-224
8,1

1

8,1

0,14

1,134

1820

2063,88

55

Освітлення люмінесцентне
0,08

70

5,6

1,2

5,376

2080

11182,08

56

Освітлення (лампи розжарювання)
0,5

86

43

1

34,4

2080

71552

Всього:

362076,572

Енергосилова дільниця

1

Компресор №1
200

1

200

0,65

130

8760

1138800

2

Компресор №3, 4
200

2

400

резерв


3

Компресор №5
37

1

37

резерв


4

Компресор №6
45

1

45

резерв


5

Кран-балка Q=5т, №27
9,4

1

9,4

0,6

5,64

730

4117,2

6

Верстат настільно-свердлильний
1,5

1

1,5

0,12

0,18

365

65,7

7

Верстат заточув.
3

1

3

0,12

0,36

365

131,4

8

Насос зворотного водопостач. №7
75

1

75

0,8

60

8760

525600

9

Вакуум-насос
1,5

1

1,5

0,8

1,2

4380

5256

10

Зварювальний пост
25

1

25

0,35

8,75

2080

18200

11

Кондиціонер
1,5

1

1,5

0,7

1,05

736

772,8

12

Насос зворотн. водопостач. №5,6
110

2

220

резерв


13

Насос зворотного водопостач. №4
75

1

75

0,8

60

4380

262800

14

Насос зворотного водопостач. №1
90

1

90

0,8

72

4380

315360

15

Вентилятор градирний
30

2

60

0,8

48

4380

210240


Продовження таблиці 9.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16

Вакуум-насос
30

1

30

0,8

24

1456

34944

17

Вакуум-насос
11

1

11

резерв


18

Дренажний насос
3

2

6

0,8

4,8

728

3494,4

19

Насоси гарячого водопостачання
7,5

2

15

0,7

10,5

2548

26754

20

Конденсатний насос
10

1

10

0,8

8

1092

8736

21

Дренажний насос
1,5

1

1,5

0,6

0,9

728

655,2

22

Вентиляція припливна
2,2

2

4,4

0,8

3,52

8760

30835,2

23

Вентиляція
7

1

7

0,6

4,2

8760

36792

24

Дренажний насос
3

1

3

0,7

2,1

182

382,2

25

Зовнішнє освітлення території
5
5

1,25

5

4741

23705

Всього:

2647641,19.2 Виробництво теплової енергії на котельній
Норми питомої витрати палива на виробництво теплової енергії на котельній підприємства за своєю природою є технологічними.

Розрахунок технологічних норм питомої витрати палива на виробництво теплової енергії на котельній виконано відповідно до методики, наведеної у розділі 8.4.1.2.

Приклад для розрахунку вихідних даних подано у таблиці 9.2.

Таблиця 9.2 - Вихідні дані для розрахунку норм питомої витрати палива на виробництво теплової енергії на котельній підприємства

№ пор.

Показник

 

Одиниця вимі-рювання

Значення

марка

кіль-кість

1

Кількість і тип котлів

Парових

шт.

Е-1,0/0,9Г

2
 

Водяних

шт.

ВК-21

2

2

Встановлена потужність котла

Парового

Гкал/год

Е-1,0/0,9Г

0,65
 

Водяного

Гкал/год

ВК-21

1,89

3

Паспортні параметри теплоносія, що має вироблятися котлами

Тиск

МПа

Е-1,0/0,9Г

1,0
 

Температура

оС

 

 
 

Тиск

МПа

ВК-21

0,6
 

Температура

оС

ВК-21

1150С

4

Фактичні параметри свіжої пари

Тиск

МПа

Е-1,0/0,9Г

0,6
 

Температура

оС

Е-1,0/0,9Г

160

5

Марка палива

Природний газ

%

 

100

6

Нижча робоча теплота спалювання, Qнр

 

ккал/м3

 

8125

7

Кількість годин роботи котельної в 2007 р.

 

год

 

 8760
У тому числі:

 

 

Е-1,0/0,9Г

8760 

 

ВК-21

4176

8

Номінальний ККД котлів брутто%

Е-1,0/0,9Г

90,03
 %

ВК-21

92,0

9

Рік пуску котлоагрегату до роботи

 

рік

Е-1,0/0,9Г

2003
 

 

 

ВК-21

2003

10

Рік останнього режимного налагодження

 

рік

Е-1,0/0,9Г

2003
 

 

 

ВК-21

2003

11

Наявність деаератора

 

 

 

існує

Виходячи з того, що в котельній встановлені котли різного типу, що працюють в різних експлуатаційних режимах, норми питомої витрати палива (природного газу) на виробництво теплової енергії визначаються окремо для парової котельної (котли Е-1,0/0,9 Г) і для водогрійної котельної (котли ВК-21).

Результати розрахунку питомих витрат палива на власні потреби парової та водогрійної котелень (у кг ум.п./Гкал) наведені відповідно в таблицях 9.3 і 9.4.
Таблиця 9.3 - Питомі витрати палива на власні потреби парової котельної (котли Е-1,0/0,9Г)

№ пор.

Назва статті

Позначення

Одиниця вимірювання

Величина

Примітка

(спосіб одержання величини, джерело інформації)

1

Питома витрата палива на нагрів води, що видаляється з котла з продувкою

bпрод

кг ум.п./Гкал

1,3

п.20 [1]. Виходячи з досвіду роботи підприємства відсоток продування Р, 5%, tжив=50єС

2

Питома витрата палива на постійнодіюче парове дуття

bдут

кг ум.п./Гкал

0

п. 21 [1]. Парове дуття не використовується

3

Питома витрата палива на розпалювання

bфор

кг ум.п./Гкал

0

п. 22 [1]. Паливо – природний газ

4

Питома витрата палива на обдувку котла

bобд

кг ум.п./Гкал

0

п. 23 [1] Обдувка не використовується


5

Сумарні витрати палива на розпалювання котлів

bрозп

кг ум.п./Гкал

0,45

п. 24 [1]

6

Витрати палива на інші господарські потреби котельної

bін

кг ум.п./Гкал

1,6

п. 28 [1]7

Загалом

?bзаг

кг ум.п./Гкал

3,35
Таблиця 9.4 - Питомі витрати палива на власні потреби водогрійної котельної (котли ВК-21)

№ пор.

Назва статті

Позначення

Одиниця вимі-рювання

Вели-чина

Примітка

(спосіб одержання величини, джерело інформації)

1

Питома витрата палива на нагрів води, що видаляється з котла з продувкою

bпрод

кг ум.п./Гкал

0

п.20 [1]

2

Питома витрата палива на постійно діюче парове дуття


bдут

кг ум.п./Гкал

0

п. 21 [1]

3

Питома витрата палива на розпалювання

bфор

кг ум.п./Гкал

0

п. 22 [1]

4.

Питома витрата палива на обдувку котла

bобд

кг ум.п./Гкал

0

п. 23 [1]

5

Сумарні витрати палива на розпалювання котлів

bрозп

кг ум.п./Гкал

0,45

п. 24 [1]

6

Витрати палива на інші господарські потреби котельної

bін

кг ум.п./Гкал

1,55

п. 28 [1]7

Загалом

?bвп

кг у.п./Гкал

2,0

Технологічні норми питомої витрати палива на виробництво теплової енергії паровою та водогрійною котельними підприємства визначаються в кг ум.п./Гкал. Розрахунок норм питомої витрати умовного палива на виробництво теплової енергії на підприємстві наводиться в таблиці 9.5.
Таблиця 9.5 - Розрахунок норм питомої витрати умовного палива на виробництво теплової енергії на котельній підприємствапор.

Назва статті

Позна-чення

Одиниця вимірю-вання

Величина

Примітка

(спосіб одержання вели­чини, джерело інформації)

1

Номінальна питома витрата умовного палива на виробництво 1 Гкал теплової енергії:

– Е-1,0/0,9Г;

– ВК-21


кг ум.п./Гкал


158,7

155,2

Формула (1.46) ; (табл. 2.5.3, п.8)

2

Коефіцієнт, що враховує власні потреби котельної:

– Е-1,0/0,9Г;

– ВК-21kвп1

kвп2


0,021

0,01

Формула (1.45)(табл. 2.5.4, 2.5.5, п.7)

3

ККД котельної:

– Е-1,0/0,9Г;

– ВК-21
0,881

0,911

Формула (1.43) (табл. 2.5.3, п.8)

4

Норма витрати умовного палива на виробництво одиниці теплової енергії:

– Е-1,0/0,9Г;

– ВК-21


bвідп1

bвідп2

кг ум.п./Гкал


162,1

156,8

Формула (1.42)


10 АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ НОРМ ПИТОМОЇ ВИТРАТИ, ЕНЕРГІЇ

Аналіз виконання встановлених норм питомого енергоспоживання на промислових підприємствах доцільно проводити щомісячно. Це пов'язано з періодичністю планування й обліку випуску продукції, енергоспоживання та інших параметрів виробничого процесу.

Такий аналіз заснований на зіставленні фактичних і планових результатів енерговикористання як по технологічних об'єктах (окремих агрегатах, установках, технологічних процесах), так і по господарських об'єктах (по підприємству в цілому і по його виробничих підрозділах). При цьому величина розбіжності між зазначеними результатами енергоспоживання з метою попереднього аналізу причин виникнення ситуації, що склалася, повинна бути розділена на дві складові: залежну і незалежну від дій персоналу відповідного об'єкта.

Для проведення аналізу виконання встановлених норм питомого енергоспоживання для відповідного об'єкта необхідно знати:

Фактична питома витрата енергії по об'єкту за відповідний місяць визначається співвідношенням

dф = (9.1)

З ряду нормалізованих енергетичних характеристик даного технологічного або господарського об'єкта необхідно визначити значення планової норми питомої витрати енергії (dпл), а також норму питомої витрати енергії, так звану нормальну питому витрату (dнорм), яка відповідає фактичному обсягу випуску продукції і змінам виробничих умов, із об'єктивних, не залежних від дій персоналу, причин (рис. 9.1).

Рівень ефективності використання енергії на даному об'єкті можна оцінити, порівнюючи між собою величину фактичної (dф) і нормальної (dнорм) питомої витрати енергії. При цьому очевидно, що ефективному енергоспоживанню повинно відповідати співвідношення dф <= dнорм. Проте на підставі такої оцінки ще рано робити остаточні висновки. Для цього необхідно проаналізувати також основні причини отриманих результатів енерговикористання по об'єкту.
Рисунок 9.1 - Визначення планової і нормальної питомої витрати енергії по об’єкту


Помноживши значення питомої витрати енергії dпл і dнорм, встановлені за нормалізованими енергетичними характеристиками (рис. 9.1), на фактичний обсяг випуску продукції Аф, можна визначити відповідно скоректовану планову величину енергозбереження (Wпл.скор) і нормальну величину витрати енергії (Wнорм) по даному об'єкту:

W пл. скор = dпл Аф , (9.2)

Wнорм = d норм Аф .

Тоді загальну економію енергії, що мала місце на даному об'єкті за відповідний період (або перевитрати енергії), можна обчислити за формулою

W = W пл.скор - W ф. (9.3)

При цьому економія енергії, що виникла з причин, не залежних від дій персоналу об'єкта (або перевитрата енергії з тих самих причин), визначається виразом

Wнезал = Wпл.скор - Wнорм , (9.4)

а економія енергії, пов'язана з причинами, залежними від персоналу даного об'єкта (або перевитрата енергії з цих причин), розраховується за формулою

Wзал = Wнорм - Wф . (9.5)

Якщо норми питомої витрати енергії були встановлені не диференційовано за всіма видами продукції, що випускається даним об'єктом, а збільшено (тобто на одиницю приведеної або узагальненої продукції), подібний розрахунок необхідно виконувати не тільки у разі зміни кількості виробленої продукції, але також і при зміні її асортименту, якості або розміру матеріалів, використовуваних для її виготовлення, і таке інше. Аналіз результатів енерговикористання у цих випадках також здійснюється на підставі нормалізованих енергетичних характеристик відповідного об'єкта.
Приклад

Хай необхідно виконати аналіз енерговикористання для цеху з виробництва силових кабелів (дивися приклад, наведений у розділі 3.3.2).

План виробництва продукції на певний місяць передбачав випуск 260 км кабелю різних перетинів і напруги (плановий асортимент продукції характеризувався середньою витратою свинцю на 1 км кабелю, що дорівнює 2,8 т). З причин, незалежних від персоналу цеху, виробнича програма була змінена: за скоректованим планом було намічено випустити 210 км кабелю при середній питомій витраті свинцю, що дорівнює 1,3 т/км кабелю. Ця скоректована програма виробництва була фактично виконана. При цьому фактична витрата електроенергії по цеху за 26 робочих днів даного місяця склала 45320 кВт-год.

На підставі наведених початкових даних фактична питома витрата енергії по цеху склала

dф = кВт-год/км.

При цьому планова середньодобова продуктивність цеху складала 10 км кабелю, а фактична продуктивність дорівнювала 8,07 км кабелю на добу.

Відповідно до нормалізованої групової характеристики питомої витрати електроенергії по цеху (дивися приклад, наведений у розділі 7.3.2) спочатку була встановлена планова норма питомої витрати електричної енергії, що дорівнювала

dпл = кВт-год/км.

Порівняння планового і фактичного значень питомої витрати енергії, здається, свідчить про ефективне використання електроенергії в даному цеху (фактична питома витрата електричної енергії менше планового). Проте проаналізуємо детальніше отримані результати. З цією метою визначимо також нормальну питому витрату енергії по цеху, відповідну плану, що змінилася, й асортименту виробництва продукції. На підставі тієї ж групової енергетичної характеристики цеху дана величина становитиме:

dнорм = кВт-год/км.

Порівняння фактичної і нормальної питомої витрати енергії по цеху свідчить, що ефективність використання електроенергії на даному об'єкті у відповідному місяці була нижче запланованої.

З метою аналізу загальної причини зниження ефективності енерговикористання визначимо значення скоректованої планової і нормальної витрати електроенергії по цеху:

Wпл. скор =221,2  210 - 46450 кВт-год/міс.,

Wнорм = 212,7  210 - 44670 кВт- год/міс.

Таким чином, по даному цеху за минулий місяць отримана економія електроенергії в розмірі

W = 46450 - 45320 = 1130 кВт-год.

Причому економія електроенергії, що виникла з причин, незалежних від дій персоналу цеху, становить

Wнезал = 46450 - 44670 = 1780 кВт-год/міс.

Отже, з причин, залежних від персоналу цеху, допущена перевитрата електроенергії в розмірі

Wзал = 44670 - 45320 = 650 кВт-год/міс.

Результати виконаного так само аналізу енерговикористання в обов'язковому порядку повинні бути доведені до персоналу відповідного технологічного або господарського об'єкта, оскільки вони є підставою для оцінки діяльності персоналу об'єкта в області енергозбереження, а також необхідні для детального аналізу причин ситуації, що склалася, і розроблення заходів щодо підвищення ефективності енерговикористання у виробництві.

11 АВТОМАТИЗОВАНЕ ПЛАНУВАННЯ

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

ПО ЦЕХАХ НА ПЛАН ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Для машинобудівних підприємств, що мають в своєму використанні інтегровану автоматизовану систему управління на рис.11.1 наведена блок-схема розрахунку питомих норм витрати енергоресурсів. Розрахунок питомих витрат згідно з блок-схемою призводить до найбільш оптимальних витрат енергоресурсів.

Автоматизація процесу «Планування енергоспоживання по цехах на план товарної продукції» дозволить:

- забезпечити ефективне і оптимальне функціонування бізнес-процесів щодо формування енергоспоживання цехами підприємства;

- керівництву підприємства і користувачам системи отримати повну, оперативну і достовірну інформацію для проведення поглибленого аналізу і оцінки енергоспоживання цехами підприємства і ухвалення рішень;

- виконати оперативний контроль споживання енергоресурсів підприємства, оперативно реагувати на зміни виробничих ситуації за рахунок інформаційної узгодженості роботи цехів і виробничих майданчиків підприємства;

- своєчасно надавати в систему «Бюджетування» інформацію про потребу в енергоресурсах цехами підприємства.

Рисунок 11.1 – Планування енергоспоживання цехами на план випуску товарної продукціїВищезазначені цілі досягаються за рахунок:

- забезпечення комплексного автоматизованого обліку всіх ділянок діяльності підприємства в рамках єдиної інформаційної бази;

- впровадження сучасних стандартів і концепцій управління ресурсами підприємства (ERP, MRPIT), планування виробництва, фінансового планування і бюджетування;

- підвищення оперативності збору, передачі та обробки інформації, а також обміну її між ланками інформаційної системи;

- підвищення продуктивності праці персоналу в результаті звільнення його від трудомістких ручних робіт;

- підвищення достовірності інформації;

- підвищення якості розрахунку фінансових показників і узагальнених числових характеристик результатів діяльності підприємства;

- підвищення наочності, зручності використання та інформативності отримуваних даних;

- одержання доступу керівного персоналу підприємства до всіх інформаційних ресурсів системи;

- проведення автоматизації інформаційного пошуку, отримання інформації безпосередньо на робочих місцях кінцевих користувачів; автоматизація контролю помилок та інших перекручень;

- єдиної бази даних підприємства.

Модель процесу «Планування енергоспоживання по цехах на план товарного випуску» наведена в розділі 11.1.

11.1 Управління продажами
11.1.1 Характеристика об'єкта автоматизації
Об'єктом автоматизації є діяльність з управління продажами продукції підприємства, що передбачає взаємини з покупцями (замовниками) і внутрішніми службами в частині висновку і контролю виконання договорів і планування продажів.

Власник бізнес-процесу «Управління продажами» - директор з продажів.

Учасники процесу:

- працівники структурного підрозділу «Управління продажів»;

- працівники інших підрозділів, що беруть участь в бізнес-процесі.

Підрозділ Управління продажів забезпечує:

- укладання договорів із замовниками на постачання продукції для підприємства;

- відкриття заводських замовлень на виготовлення продукції на підприємстві;

- формування попередніх графіків запуску, випуску, відвантаження продукції:

- формування остаточного графіка відвантаження продукції;

- складання графіка надходження грошових коштів за укладеними договорами;

- взаємодія із споживачами продукції підприємства за взаєморозрахунками;

- формування бюджету реалізації продукції на місяць, квартал, рік.

Мета бізнес-процесу «Управління продажами» — забезпечення ефективності продажів і отримання доходів (прибутку).

Процес «Управління продажами» містить п'ять основних блоків:

- опрацьовування заявок;

- ведення бази даних «Портфель замовлень»;

- планування відвантажень;

- контроль виконання замовлень;

- контроль виконання контракту.
11.1.2 Опрацьовування заявок
Всі заявки на виготовлення продукції і оформлення контракту у вигляді факсимільного повідомлення або листа надходять в Управління продажами для розгляду.

Прийнята до розгляду заявка аналізується відповідальним виконавцем із залученням відповідних фахівців з інших підрозділів підприємства, а за необхідності - Замовника. Якщо раніше на заявку, що поступила, не розроблявся «Опитний лист», то «Опитний лист» надходить на оцінне збільшене нормування службам.

Під час надходження заявки на продукцію, що вже є в наявності, або постійно вироблювану серійну продукцію і за відсутності від Замовника додаткових умов до тих вимог, які вже закладені в технічній документації на виготовлювану продукцію, і за наявності раніше оформлених «опитних листів», новий «опитний лист» на заявку не оформляється.

«Опитний лист» оформляється для визначення можливості виготовлення продукції і формування ціни. Оформлення можливості виготовлення продукції проводиться на підставі висновків конструкторських підрозділів, виробничо-диспетчерського управління, управління праці і заробітної плати, управління головного технолога, відділу матеріального нормування, відділу стандартизації, планово-економічного управління, управління Головного металурга, Дирекції з постачання. Остаточне рішення про доцільність замовлення до виконання ухвалює Управління продажами.
11.2 Технічна підготовка виробництва
Машинобудівне підприємство розробляє, виготовляє і поставляє продукцію за проектною документацією, власні розробки, креслення замовникам або замовляє у сторонніх організацій (науково-дослідні та проектні інститути).

Продукція містить компоненти (деталескладальних одиниць і матеріалів) як власного виготовлення (з тривалим, різноманітним і багатоплановим циклом виготовлення), так і ті, що надбані на стороні (велика номенклатура закупівельних виробів і матеріалів). Закупівельні вироби і матеріали можуть піддаватися додатковій обробці на підприємстві. Частина детале-складальних одиниць може виготовлятися в кооперації (заготовки і (або) окремі операції на стороні). Виготовлення деяких компонентів як на підприємстві, так і на стороні вимагає застосування складного технологічного оснащення, яке так само може виготовлятися як на підприємстві, так і на стороні.

Технічна підготовка виробництва зосереджена в управлінні Технічного директора і передбачає:
1   2   3   4   5   6


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации