Курсовая работа - Менеджмент обращения с твердыми бытовыми отходами (на украинском языке) - файл n1.doc

Курсовая работа - Менеджмент обращения с твердыми бытовыми отходами (на украинском языке)
скачать (1654.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1655kb.03.12.2012 23:33скачать

n1.docЗміст

Вступ.................................................................................................................................3

Розділ 1 Загальна інформація та положення про відходи...........................................5

  1. Основні принципи і напрями державної політики у сфері поводження з відходами...............................................................................................................8

  2. Завдання та сфера дії заканодавства про відходи..............................................9

  3. Норми утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України.................................................................................................................10

Розділ 2 Управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами.......12

2.1. Роль центральних органів виконавчої влади в структурі управління в сфері поводження з твердими побутовими відходами……….............................................14


2.2. Роль місцевих державних адміністрацій в структурі управління в сфері поводження з твердими побутовими відходами……………….................................18

Розділ 3 Основні проблеми та їх рішення у сфері поводження з твердими побутовими відходами..................................................................................................21

3.1 Проблема твердих побутових відходів в Донецькій області та напрямки їх рішення...........................................................................................................................23

3.2 Фінансування, стимулювання та організаційно-економічні заходи щодо забезпечення утилізації відходів і зменшення обсягів їх утворення........................27

3.3 Шляхи вдосконалення та стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні................................................................... ................................29

3.4 Заходи щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів...........34


Висновки.........................................................................................................................36

Використана література................................................................................................38

Додатки А,Б....................................................................................................................39

Вступ

Проблема твердих побутових відходів, які виникають в наслідок сучасної цивілізації, є однією з найбільш актуальних і важковирішуємих проблем на сам перед через велике та незупениме наростання їх кількості, різноманітності та властивостей. Якщо ця проблема не буде вирішена в міровому масштабі в першій частині XXІ століття, то наслідки будуть катастрофічними.

Багато побутових відходів – деревина, текстиль, трава, листя – утилізуются мікроорганізмами. Однак людина в процесі свого розвитку здійснив багато синтетичних хімічних речовин, не зустрічающіхся в середовищі, а також не спроможних підвергатись розкладенню. Пластик на данний момент складає до 8 % ваги і 30 % об'єму матеріалів; абсолютна кількість пластикових відходів у розвинутих країнах помножується в два рази кожні десять літ. Зокрема пластика кожен рік в світі синтезуются больш 10000 нових хімічних речовин та й більшість з них, після того, як станут непотрібні, здатні багато років впливати на природу. Нажаль, виробництво, побудував новую продукцію, не несе відповідальність за те, що з нею відбудеться, після того, як вона відпрацувала свій час.

В останній час у світі экологічній проблемі почали приділяти значно більшее уваги, чим раніше. Але, як ні парадоксально, саме боротьба за зниження забруднення повітря і води промисловими підприємствами і загострила проблему с твердими відходами. По мірі того, як самовдосконалювалися засоби очистки стічних вод і газоутворених вихлопів, все більшав кількість токсичних речовин зосередилась в ілах, осадках, залі, перетворючись тим самим в тверді відходи. Однак наслідки захоронення відходів не є меньш руйнувальними та рано чи піздно, через рік або десять літ, проявляються у виді забрудненого грунту, подземних вод чи повітря. Звалки відходів або викиди їх в море – це просте перекидання наших проблем на плечі наших спадкоємників.

Ця проблема дуже гостра на Україні, особливо в промисловому, густонаселенному Донбасі, де показник відходів в декілька разів перевищує показник України. Донбасс характеризується в найбільшій мері концентрацією коксохімічних підприємств на порівняно невеликій территорії. Крім того треба врахувати що в Донбасі відсутні крупномасштабні переробки відходів.

Відомі в світі технології спалювання чи переробки твердих побутових відходів орієнтовані на деякі їх види, дорогоцінні, не відповідають масштабам. Крім того, багато нових технологій прводить до нових проблем в регіоні та країні, або взагалі не пригодні для України по причинам екологічного чи соціального характера.


Розділ 1 Загальна інформація та положення про відходи.
Відходи — будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Тверді битові відходи – це відходт життєдіяльності людини, поточного ремонту квартир, місцевих отоплюючих приладів, а також різноманітні відходи із будинків загального призначення.

В нашій країні кожного року утворюється приблизно 30 мільйонів тон битових відходів (Стаття Ігоря Нікуліна 2009 року).

Тверді битові відходи характеризуються морфологічним, фізико – механічним та аеродинамічним складом.

Морфологічні відходи:

Фізико – механічний склад визнічає їх седню плотність

Аєродинамічний склад визначає швидкість сгорання вдходів.

Небезпечні відходи — відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Виробник відходів є  фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів.

Дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення – це поводження з відходами.

Збирання відходів — діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення.

Для збирання відходів  використовують металічні контейнери, або мусоропроводи. Хорчові відходи дозволено збиравти тільки в баки або відра.

Зберігання відходів — тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах (до їх утилізації чи видалення).

Оброблення (перероблення) відходів — здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.

Перевезення відходів — транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об’єктів оброблення, утилізації чи видалення.

Перевезення відходів  може бути контейнерне. До нього входить:

Транскордонне перевезення відходів — транспортування відходів з території, на територію або через територію України, на територію або через територію іншої держави.

Утилізація відходів — використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.

Видалення відходів — здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.

зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення – це знешкодження відходів.

Захоронення відходів — остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів.

Об’єкти поводження з відходами — місця чи об’єкти, що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів.

Спеціально відведені місця чи об’єкти — місця чи об’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами.

Державний класифікатор відходів — систематизований перелік кодів та назв відходів, призначений для використання в державній статистиці з метою надання різнобічної та обгрунтованої інформації про утворення, накопичення, оброблення (перероблення), знешкодження та видалення відходів.

Операції поводження з відходами — збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів.

Розміщення відходів — зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах.

Відходи як вторинна сировина — відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови.

Збирання і заготівля відходів як вторинної сировини — діяльність, пов’язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері.

  1. Основні принципи і напрями державної політики у сфері поводження з відходами.


Основними принципами державної політики у сфері поводження з відходами є пріоритетний захист навколишнього природного середовища та здоров’я людини від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, науково обгрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства щодо утворення та використання відходів з метою забезпечення його сталого розвитку.

До основних напрямів державної політики щодо реалізації зазначених принципів належить:

 1. забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними;

 2. зведення до мінімуму утворення відходів та зменшення їх небезпечності;

 3. забезпечення комплексного використання матеріально-сировинних ресурсів;

 4. сприяння максимально можливій утилізації відходів шляхом прямого повторного чи альтернативного використання ресурсно-цінних відходів;

 5. забезпечення безпечного видалення відходів, що не підлягають утилізації, шляхом розроблення відповідних технологій, екологічно безпечних методів та засобів поводження з відходами;

 6. організація контролю за місцями чи об’єктами розміщення відходів для запобігання шкідливому впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

 7. здійснення комплексу науково-технічних та маркетингових досліджень для виявлення і визначення ресурсної цінності відходів з метою їх ефективного використання;

 8. сприяння створенню об’єктів поводження з відходами;

 9. забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих у сфері поводження з відходами;

 10. обов’язковий облік відходів на основі їх класифікації та паспортизації.
  1. Завдання та сфера дії заканодавства про відходи.


Законодавство про відходи складається із законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про поводження з радіоактивними відходами”, “Про металобрухт”, Кодексу України про надра, цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Основними завданнями законодавства про відходи є:

а) визначення основних принципів державної політики у сфері поводження з відходами;

б) правове регулювання відносин щодо діяльності у сфері поводження з відходами;

в) визначення основних умов, вимог і правил щодо екологічно безпечного поводження з відходами, а також системи заходів, пов’язаних з організаційно-економічним стимулюванням ресурсозбереження;

г) забезпечення мінімального утворення відходів, розширення їх використання у господарській діяльності, запобігання шкідливому впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.

Цей Закон регулює відносини, пов’язані з утворенням, збиранням і заготівлею, перевезенням, зберіганням, обробленням (переробленням), утилізацією, видаленням, знешкодженням та захороненням відходів, що утворюються в Україні, перевозяться через її територію, вивозяться з неї, а також з перевезенням, обробленням та утилізацією відходів, що ввозяться в Україну як вторинна сировина. Особливості регулювання відносин щодо поводження з невловлюваними газоподібними речовинами, що викидаються безпосередньо у повітря, речовинами, що скидаються із стічними водами у водні об’єкти (крім тих, які акумулюються і підлягають вивезенню у спеціально відведені місця складування), радіоактивними відходами і речовинами, забрудненими ними, розкривними породами гірничодобувних підприємств, які за технологією зворотного відвалоутворення використовуються для закладення виробленого простору, металобрухтом, включаючи побічні продукти від виробництва та обробки чорних і кольорових металів та їх сплавів (шлаки, шлами та інше), а також вторинними матеріальними чи енергетичними ресурсами та іншими відходами визначаються відповідними законами.

  1. Норми утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України.

Норми утворення визначаються за двома джерелами утворення:

- житлових будинків;

- об’єктів невиробничої сфери

Норми утворення твердих побутових відходів (у подальшому — норми утворення) — це кількість твердих побутових відходів, які утворюються на одну розрахункову одиницю (одного мешканця для житлового фонду, одне місце в готелі, гуртожитку та ін.; 1 кв.м торгівельної та складської площі, вокзалів; автостоянок, пляжів та ін.; одне відвідування для поліклінік тощо) за одиницю часу.

Для визначення кількості твердих побутових відходів за джерелами утворення проводяться її натурні виміри у населеному пункті протягом чотирьох сезонів року.За результатами обстежень проводиться розрахунок середньорічних та середньодобових обсягів утворення твердих побутових відходів на кожну розрахункову одиницю.Середньорічні та середньодобові обсяги утворення твердих побутових відходів погоджуються та затверджуються органами місцевого самоврядування як норми утворення твердих побутових відходів.

Норми утворення твердих побутових відходів використовуються під час укладання договорів на надання послуг із вивезення та утилізації твердих побутових відходів з метою визначення обсягів виробництва та реалізації цих послуг.Уточнення та перегляд норм утворення необхідно проводити один раз на 5 років.

Для укрупнених розрахунків під час проектування схем санітарної очистки, об’єктів поводження з твердими побутовими відходами, у процесі визначення необхідної кількості машин та механізмів, обслуговуючого персоналу тощо можуть використовуватися рекомендовані норми утворення твердих побутових відходів, що наведені у (таблиці 1.2.)

Обсяги утворення твердих побутових відходів для житлових будинків залежать від ступеня їх благоустрою.

За ступенем благоустрою житлові будинки поділяються на категорії:

- упорядковані будинки — повна або часткова наявність центрального опалення, газу, водопроводу, каналізації, з сміттєпроводом або без нього;

- неупорядковані будинки — без водопроводу, каналізації, з місцевим опаленням і готуванням їжі на плитах, що опалюються газом, дровами або вугіллям;

- будинки приватного сектору з присадибною ділянкою, в тому числі у сільській місцевості — з газовим опаленням або на твердому паливі.

За умов місцевого опалення кількість відходів, що утворюються після опалення, залежить від: виду палива: у разі використання дров вона не перевищує 2-3, кам’яного вугілля і антрациту 10-15, бурого вугілля 25-30 відсотків від маси палива.

У разі впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів з виділенням вторинної сировини (папір, пластмаса, скло тощо) кількість твердих побутових відходів, що вивозяться, рекомендується зменшувати на 20 кг на рік в розрахунку на одного мешканця або одну розрахункову одиницю.

(Таблиця 1.2) Рекомендовані норми утворення твердих побутових відходів для житлових будинків.

------------------------------------------------------------------

¦ Об'єкт ¦ Норма утворення твердих ¦ Щільність, ¦

¦ ¦ побутових відходів ¦ кг/куб.м ¦

¦ ¦ на одного мешканця ¦ ¦

¦ ¦-------------------------------¦ ¦

¦ ¦середньодобова¦ середньорічна ¦ ¦

¦ ¦--------------+----------------¦ ¦

¦ ¦ кг ¦ л ¦ кг ¦ куб.м ¦ ¦

¦----------------+----+---------+------+---------+---------------¦

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

¦----------------+----+---------+------+---------+---------------¦

¦Упорядковані ¦0,77¦3,56-6,03¦281,00¦1,30-2,20¦ 216,00-128,00 ¦

¦будинки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦----------------+----+---------+------+---------+---------------¦

¦Неупорядковані ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦будинки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦----------------+----+---------+------+---------+---------------¦

¦- з газовим ¦0,96¦3,84-5,75¦350,40¦1,40-2,10¦ 250,00-167,00 ¦

¦опаленням ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦----------------+----+---------+------+---------+---------------¦

¦- з опаленням ¦1,15¦3,86-6,85¦420,00¦1,41-2,50¦ 298,00-168,00 ¦

¦на твердому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦паливі ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦----------------+----+---------+------+---------+---------------¦

¦Будинки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦приватного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сектора з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦присадибною ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ділянкою, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦т.ч. у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сільській ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦місцевості ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦----------------+----+---------+------+---------+---------------¦

¦- з газовим ¦1,26¦3,84-6,03¦ 460 ¦1,40-2,20¦ 329,00-209,00 ¦

¦опаленням ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦----------------+----+---------+------+---------+---------------¦

¦- з опаленням ¦1,59¦4,14-6,58¦ 580 ¦1,51-2,40¦ 384,00-242,00 ¦

¦на твердому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦паливі ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------
Норма утворення великогабаритних відходів на одного мешканця становить 10% від норми утворення твердих побутових відходів і при укладанні договорів додається до основного утворення. Норми утворення твердих побутових відходів для житлових будинків включають обсяги утворення змету та відходів з площі зеленого насадження на прибудинковій території.
Розділ 2 Управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами.

Управління в сфері поводження з твердими побутовими відходами здійснюють органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, які діють в межах своєї компетенції відповідно до покладених на них обов’язків згідно із законодавством України. Вищим органом системи органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України.

Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері поводження з твердими побутовими відходами визначена Законом України “Про відходи”.

Схематично структура управління в сфері поводження з твердими побутовими відходами зображена в (таблиці 2.1).

Основними принципами державної політики у сфері поводження з твердими побутовими відходами є пріоритетний захист навколишнього природного середовища та здоров’я людини від негативного впливу твердих побутових відходів, забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства щодо утворення та використання твердих побутових відходів з метою забезпечення його сталого розвитку.

Основними напрямами державної політики у сфері поводження зтвердими побутовими відходами є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення твердимхпобутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.

(Таблиця 2.1) Структура управління в сфері поводження з твердими побутовими відходами.

-------------------

¦Кабінет Міністрів¦

¦ України ¦

-------------------

¦-----------------------------------------------------

------------------ ---------------------------- ------------------------

¦ Центральні ¦ ¦ Місцеві державні ¦ ¦ ¦

¦ органи ¦--¦ адміністрації (ДА) - ¦--¦ Органи місцевого ¦

¦ виконавчої ¦ ¦ регіональні органи ¦ ¦ самоврядування ¦

¦ влади (ЦОВВ) ¦ ¦ виконавчої влади ¦ ¦ ¦

------------------ ---------------------------- ------------------------

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ --------------- ¦ ------------ ----------- -------- -------- ------

¦ ¦ЦОВВ з питань¦ ¦ ¦ Рада ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦ житлово- ¦ ¦-¦Міністрів ¦--¦ районні ¦ ¦міста ¦ ¦селища¦ ¦села¦

¦ ¦комунального ¦ ¦ ¦ АР Крим ¦ ¦ ДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦господарства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ --------------- ¦ ------------ ----------- -------- -------- ------

¦ --------------- ¦ ------------ ----------- -------- ¦ ¦

¦ ¦ЦОВВ з питань¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ охорони ¦ ¦ ¦ обласні ¦ ¦ районні ¦ ¦райони¦ ¦ ¦

¦-¦навколишнього¦ ¦-¦ ДА ¦--¦ ДА ¦ ¦ в ¦ ¦ ¦

¦ ¦ природного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦містах¦ ¦ ¦

¦ ¦ середовища ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ --------------- ¦ ------------ ----------- -------- ¦ ¦

¦ --------------- ¦ ------------ ----------- ------------------------

¦ ¦ЦОВВ з питань¦ ¦ ¦ Київська ¦ ¦ районні ¦ ¦ ¦

¦-¦ охорони ¦ ¦-¦ міська ¦--¦ ДА в ¦ ¦ підпиємства, установи¦

¦ ¦ здоров'я ¦ ¦ ¦ ДА ¦ ¦м. Києві ¦ ¦ та організації, ¦

¦ --------------- ¦ ------------ ----------- ¦ що здійснюють свою ¦

¦ --------------- ¦ ------------ ----------- ¦ діяльність в сфері ¦

¦ ¦ Iнші ЦОВВ ¦ ¦ ¦Севастопо-¦ ¦ районні ¦ ¦ поводження з твердими¦

--¦ (в межах ¦ --¦ польська ¦--¦ ДА в ¦ ¦ побутовими відходами ¦

¦ компетенції)¦ ¦міська ДА ¦ ¦м. Севас-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тополь ¦ ¦_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2.1. Роль центральних органів виконавчої влади в структурі управління в сфері поводження з твердими побутовими відходами.Основними в структурі управління в сфері поводження з твердими побутовими відходами серед центральних органів виконавчої влади є:

- центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України;

- центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища України;

- центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я України;

- інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України в сфері поводження з твердими побутовими відходами діє згідно з його Положенням, Законами України “Про відходи”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про житлово-комунальні послуги”.

Діяльність центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Основні повноваження:

Центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища діє згідно з його Положенням, Законами України “Про відходи”, “Про охорону навколишнього природного середовища”.

Центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища — є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.

Діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, організовує виконання актів законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства, є основним розпорядником державного фонду охорони навколишнього середовища.

До компетенції належить:

- координація роботи інших спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами та контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки;

- здійснення державного контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки;

- проведення в установленому законодавством порядку державної екологічної експертизи науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об’єктів щодо дотримання вимог законодавства та нормативів під час утворення, оброблення, утилізації та видалення відходів;

- внесення пропозицій Кабінету Міністрів України щодо встановлення нормативів плати за розміщення відходів, затвердження загальнодержавних нормативів поводження з відходами;

- здійснення контролю за веденням суб’єктами підприємницької діяльності первинного обліку утворення, збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів і їх паспортизацією;

- створення інформаційно-аналітичних систем і банків даних про обсяги утворення та поводження з відходами;

- встановлення відповідно до законодавства порядку здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

- погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів;

- погодження місць розміщення об’єктів поводження з відходами;

- здійснення контролю за складанням і веденням реєстру об’єктів утворення відходів та реєстру місць видалення відходів;

- участь у розробленні та погодженні нормативних документів, що регулюють питання поводження з відходами;

- забезпечення обміну інформацією з відповідними органами влади інших держав та міжнародними організаціями у сфері поводження з відходами;

- інші функції, передбачені законами України.

Центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я України діє згідно з його Положенням, Законами України “Про відходи”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

Діяльність центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

До компетенції у сфері поводження з відходами належить:

 1. здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів під час утворення, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів, а також забезпечення у стандартах, нормах і правилах та інших нормативних документах щодо поводження з відходами вимог безпеки для здоров’я людини;

 2. визначення пріоритетних заходів щодо охорони здоров’я людини від негативного впливу відходів;

 3. проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи проектно-кошторисної документації з метою визначення місць розташування та техніко-економічного обґрунтування проектів будівництва, розширення, реконструкції об’єктів поводження з відходами;

 4. видача висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об’єктів поводження з відходами;

 5. встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що виробляється з відходів, та видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на неї;

 6. методичне забезпечення та здійснення контролю при визначенні рівня небезпечності відходів;

 7. інші функції, передбачені законами України.

Iнші центральні органи виконавчої влади здійснюють свою діяльність в сфері поводження з твердими побутовими відходами в межах, визначених законодавством.
2.2. Роль місцевих державних адміністрацій в структурі управління в сфері поводження з твердими побутовими відходами.

До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами належить:

До повноважень Автономної Республіки Крим у сфері поводження з відходами належить:

- виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади;

- участь у формуванні державної політики у сфері поводження зтведими побутовими відходами ;

- здійснення заходів у сфері поводження з тведими побутовими відходами відповідно до законодавства України;

- забезпечення виконання на території Автономної Республіки Крим загальнодержавних програм та програм поводження зтведими побутовими відходами ;

- затвердження та забезпечення виконання програм Автономної Республіки Крим щодо поводження з тведими побутовими відходами ;

- координація і сприяння розробленню місцевих програм поводження з тведими побутовими відходами ;

- контроль за виконанням на території Автономної Республіки Крим загальнодержавних програм та програм Автономної Республіки Крим поводження з тведими побутовими відходами ;

- контроль за дотриманням законодавства підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які здійснюють діяльність у сфері поводження з тведими побутовими відходами на території Автономної Республіки Крим;

- інші функції, передбачені законами України.
Розділ 3 Основні проблеми та їх рішення у сфері поводження з твердими побутовими відходами.
Проблема поводженння з твердими побутовими відходами була і залишається однією з найбільших проблем.

Наприклад, на территорії Донецької області знаходься 25% накопиченних в Україні прормислових відходів, які відносяться до різноманітних класів токсичності. Відносно загалоноукраїнських об'ємів, в області утворюється половина відходів вугільної промисловості, білше ніж 40% відходів металургії, білше ніж 30% золі та золошлакових відходів.

До 60% промислових відходів зосередженно в 5 містах : Донецьку, Макіївці, Горловці, Маріуполі, Докучаєвську.

На душу населення приходиться 800 тон промислових відходів, що майже в 2 рази перевищує загальний український показник.

За оцінками спеціалістів кожного року штольні області викидають в атмосферу проблизно 2 міліардів кубометрів метану.

Рівень використання відходів енергетики составив до 20%. Ці відхди використовуються для підкріплення дамб, при будівництві залізничних і автомобільних доріг, для виготовлення будівничих матеріалів. Але існує цілий ряд технологій які не працюють.

В металургії перероблюється практично половина відходів. Відходи металургії використовуються в дорожному будівництві, для виготовлення цементу, асфальтобетону мінеральної вати.

Підприємства хімічної промисловості в готовую продукцію перероблюють лише 30% - 40% сировини, інше йде до відходів.

Також у таблиці (3.1) можна побачити загальні данні по накопиченню твердих побутових відходів.

Більша частина полігонів твердих битових відходів на відповідає вимогам екологічної безпеки. Не вирішуються проблеми роздільного збору , сортирування та вилучення ресурсно – цінних компонентів.

В Україні немає мусоро – перероблюючого заводу, та відходо – перероблюючих приладів.

Для рішення проблем в сфері поводження з відходами один вихід – це повишення рівня використання відходів та їх утилізації шляхом використання новітніх технологій.

Таблиця (3.1)Результати замірів фактичного накопичення твердих побутових відходів в містах України.


Рішення питання використання відходів дозволить зменьшити зайняті территорії та площі.

Потрібно розробити программи научно – технічного розвитку областей, яка повинна бути направлена на формування прогресивної структури екомомики за рахунок відновлення техніки.(«Стан виконання программи використання відходів промисловості і використання в Донецькій область на період до 2005 року».А.М. Близнюк, сторінки 3-9.)
3.1 Проблема твердих побутових відходів в Донецькій області та напрямки їх рішення.

Проблема твердих побутових відходів постає не тільки перед великими містами але й перед невеликими населеними пунктами нашої країни. В адміністративному плані, у Донецькій області найбільш великий об'єм утворення твердих побутових відхідів є у таких містах як: Донецьк – 25%, Маріуполь – 16%, Макіївка – 5%, Шахтарськ- 2%, Харцизьк – 2%, Артемівськ – 5%, Крамоторськ – 5%, Константинівка – 3%, Горлівка – 4%, Торез – 2%, інші – 31%.

Існує дві тенденції у процессі збирання відходів і утилізауії твердих побутових відходів в області:

Тенденція перша: міровий досвід констатує, що переробка та утилізація відходів – це джерело ресурсів, а ці ресурси стають вагомим фактором економічного розвитку. Міські відходи на 30% - 50% складаються із палаючих матеріалів і на 20% - 40% із непалаючих матеріалів. Із цим, в Донецькій області, наприклад, об'єм використання цих ресурсів постійно знижеється. За 1990 – 1998 роки, використання скла зменьшилось на 98%, вторинних текстильних матеріалів – 96%, відходів деревини – 57%, вторинної полімерної сировини – 39%. За 1994 – 1998 роки, об'єм вторинних текстильних матеріалів знизився у 6 разів, скла – 3,5, відходів деревини – 2,4 рази.

Тенденція друга: у Донецькій області існує чітка тенденція до зниження об'ємів твердих побутових відходів на полігонах. Майже 1,5 мільйонів м3 твердих побутових відходів не вивозиться з придомових участків та территорій підприємств. Наприклад, лише 30% від нормативних об'ємів накопичення твердих побутових відходів в місті Макіївці, 42% в місті Джержинську, 17% у Славянску, 82% у місті Донецьку.

Це вказує на недоліки організації комунальними службами області санітарної очистки населенних пунктів і територій, а також відсутність у комунальних підприємств чіткої статистичної бази з питання вивезення твердих побутових відходів. Недостатня санітарна очистка жилого сектора приводить к винекненню стихійних звалищ. Мешканці часних секторів щукають будьякі вільні місця, куди моглиб викидати битові відходи тому що немають найбільш кращіх варіантів його позбавлення. Прикладом тому є Калинівська балка у Донецьку.

Кожного року мешканець Донецька виробляє приблизно 0,9 – 1,0 кілограм сміття. А мешканці всього міста – 960 тон кожного року на 1 мільйон м3. вказанна масса відходів знаходиться на трьох полігонах – Будьоновському, Пролітарському та Петровському. Кожного року з цих полігонів вивозиться 500 тон твердих побутових відходів.

Також в Донецькій області розробляються й набирають силу програми які мають не тільки технічне значення, але й суспільне звучання тобто підтримують зміну сприйняття населенням ситуації.

У Донецькій області перетворюється у життя прект «Вдосконалення системи управління твердими побутовими відходами в Донецькій області України», який фінансує програма ТАСІС Європейського союзу. Містом впровадження цієї програми буде місто Макіївка, а основою цієї програми була концепція комплексного управління відходами (Додаток Б). За планом прграма повинна бути виконана до 2012 року.(Інформаційно – аналітичний збірник «Санітарне очищення міст та комунальний автотранспорт» № 1, 2008 року.)

На теперішній час у Донецькій області існує дві комплексні технологічні лінії з переробки побутових відходів. У містах Краматорськ та Харцизьк збудовані сміттєпререробні заводи. На данний час функціонує лише один завод у Краматорську «Експерементальний завод з переробки ТПВ», який обслуговує три міста: Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, та має продуктивність до 200 тон у зміну. Однак він працує не на повну потужність через недостатню кількість твердих побутових відходів.

Вирішення проблеми захоронення твердих побутових відходів для міст: Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ в Донецькій області було сплановано за рахунок будівництва регіонального полігону твердих побутових відходів, на проектування якого в 2007 році за рахунок Державного фонду охорони навколишнього середовищя було використано більш 6 млн.грн.

У 2008 році компанією «Грінко» було сплановано побудувати новий полігон та мусоропероблювльний завод у місті Донецьку.

Також, в місті була впроваджена програма «Роздільного сборутвердих побутових відходів». Роздільне збирання твердих побутових відходів було впровадженно для зменшення кількості твердих побутових відходів на полігоніх, одержування вторсировини та для полібшення екологічного стану. Враховуючи вимоги санітарних норм була розроблена схема роздільного збирання твердих побутових відходів:

Схема №1 – на 2 контейнери;

Схема №2 – на 3 контейнери;

Схема №3 – на 4 контейнери;

Схема №4 - на 5 контейнерів.

Були проведені: агітаційні бесіди та семінари з питання роздільного збирання сміття, та санітарної охорони середовищя; поставленні роздільні контейнери для пласмасових та паперових відходів; були придбанні та розміщенні металеві євро - контейнери об'ємом 1,1 м3, облаштовані контейнерні площадки, придбані автомобілі ЗІЛ, переобладнанні нові автомобілі МАЗ - 4370 з обладнанням для обслуговування євро – контейнерів, був придбан прес для ресурсоцінних відходів (пет – пляшки, макулатури), які відпровлялися на подальшу переробку. На данний момент планується впровадженн роздільного збирання твердих побутових відходів у приватному секторі.

Крім того, столичний завод комнального машинобудівництва ОАО «Коммаш» заключив з Донецькою облгосадміністрацією контракт на придбання 40 мусоровозів. Донецьк поповнив комунальний парк 22 мусоровозами: «КО 413», 15 – «КО 413,5» з об'ємом кузова 7,5 м3, 3- «КО -431» з об'ємом кузова 10 м3.

Також вирішення проблем з відходами було розглянуто в програмі природоохорончих дій місцевого зачення міста Донецька на 2009 рік. Метою цієї програми є забезпечення більш ефективної системи управління відходами у місті: закупівля нового обладнання, вдосконалення системи поводження збудівницими матеріалами, вдосконалення полігонів твердих побутових відходів. Фінансування програми буде проводитись за рахунок міського фонду охорони навколишнього середовища, а також за рахунок міських бюджетів. Перелік дій місцевого значення міста Донецька на 2009 рік у сфері твердих побутових відходів у (Додатку А).

На засіданні сесії міської ради, яка була проведена 20.11.2009 року було вирішено: Створити комунальне підприємство Донецької міської ради «Дирекція по будівництву та експлуатації сміттєпереробного заводу» та встановити, що управління підприємством від імені власника майна здійснює управління будівництва та перспективного розвитку міської ради; Встановити мінімальний розмір статутного фонду комунального підприємства Донецької міської ради «Дирекція по будівництву та експлуатації сміттєпереробного заводу» ­­­­­­­­­­1000 (одна тисяча) грн.; Управлінню будівництва та перспективного розвитку міської ради здійснити організаційно-правові заходи щодо створення комунального підприємства Донецької міської ради «Дирекція по будівництву та експлуатації сміттєпереробного заводу»; Міському голові затвердити статут комунального підприємства Донецької міської ради «Дирекція по будівництву та експлуатації сміттєпереробного заводу»; Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економічної і регуляторної політики, сприяння підприємництву, управління комунальною власністю.

Також в 2005 році була затвердженна «Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Донецької області на 2005 – 2010 роки», яка поступово виконується також і в сфері побутових відходів.


  1. Фінансування, стимулювання та організаційно-економічні заходи щодо забезпечення утилізації відходів і зменшення обсягів їх утворення.


Фінансування заходів щодо утилізації відходів та зменшення обсягів їх утворення здійснюється за рахунок коштів виробників відходів та їх власників. Для фінансування цих заходів можуть залучатися кошти місцевих бюджетів, фондів охорони навколишнього природного середовища, добровільні внески підприємств, установ, організацій, громадян та їх об’єднань, а також кошти Державного бюджету України, передбачені на проведення заходів, що включаються в Державну програму соціального та економічного розвитку України.

Для забезпечення утилізації відходів і зменшення обсягів їх утворення передбачають наступні організаційно-економічні заходи :

Законодавством України можуть встановлюватися й інші організаційно-економічні заходи щодо забезпечення утилізації відходів та зменшення обсягів їх утворення.

З метою стимулювання впроваджують наступні заходи щодо утилізації відходів та зменшення обсягів їх утворення:

а) пільги щодо оподаткування прибутку від реалізації продукції, виготовленої з використанням відходів;

б) пріоритетне державне кредитування;

в) спеціальні державні субсидії на зменшення відсотків за банківські кредити, пов’язані з інвестиціями, що спрямовуються на утилізацію відходів і виготовлення відповідного устаткування;

г) дотації з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів для перевезення відходів (вторинної сировини) чи напівфабрикатів, одержаних з цих відходів;

д) інформація щодо технологічних можливостей утилізації відходів;

е) дотації з фондів охорони навколишнього природного середовища та інших джерел;

є) пільги щодо поповнення обігових коштів підприємств, установ та організацій — суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють збирання і заготівлю, оброблення (перероблення) і утилізацію відходів як вторинної сировини, за умови цільового використання цих коштів для придбання та переробки таких відходів. (Частину першу статті 40 доповнено пунктом “є” згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002)

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть визначати у межах своїх повноважень додаткові заходи, пов’язані із стимулюванням утилізації відходів та зменшенням обсягів їх утворення.

  1. Шляхи вдосконалення та стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні.


Виходячи з інтересів національної безпеки щодо забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності людини і суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, з метою забезпечення захисту навколишнього природного середовища і здоров’я людей від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, науково обґрунтованого узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства щодо утворення та використання відходів, можна виконувати наступні дії:

1. Удосконалити нормативно-правову базу організаційно-економічного механізма стимулювання господарської діяльності у сфері поводження з відходами як вторинними матеріальними ресурсами.

2. Визнати, що наслідками незадовільного державного управління, недосконалої нормативно-правової бази у сфері поводження з відходами є:

3. Змінити ставлення до проблеми використання власних відходів, що потребує вдосконалення законодавства за напрямами:

- приведення у відповідність з європейською практикою;

- запобігання утворенню відходів та зменшення обсягів їх утворення;

- реалізація принципу відповідальності виробника за збір і переробку окремих видів продукції після її використання;

- формування в Україні ринкового механізму поводження з відходами як вторинними ресурсами;

- стимулювання притоку інвестицій у сферу поводження з відходами;

встановлення нормативів платежів, що стимулюють збір та утилізацію використаних тари і упаковки;

- здійснення державного нормування рівня переробки окремих видів відходів, розробка для реалізації цього принципу національних планів і програм розвитку ринку вторинних ресурсів, збільшення обсягів субсидій на заходи у цій сфері;

- посилення відповідальності за правопорушення у сфері поводження з відходами;

- реалізація практики надання підприємствам із збору та переробки відходів податкових пільг, пільгових кредитів та транспортних тарифів;

- економічне стимулювання збільшення обсягів виробництва товарів і продукції, що виготовляються з відходів або з їх використанням;

- забезпечення підвищення ефективності використання природної сировини за рахунок зменшення втрат сировинних, матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів у технологічному процесі виробництва товарів і продукції.

4. Визначити, що основними напрямами вдосконалення нормативної бази у сфері поводження з відходами є розроблення і впровадження:

5. З метою ефективного розв’язання проблем поводження з відходами в Україні, Кабінету Міністрів України необхідно виконати наступні дії:

1) розробити зміни до Закону України “Про відходи”, у яких буде передбачатися:

 1. приведення його у відповідність із Рамковою Директивою Європейського Союзу про відходи;

 2. обов’язковість утилізації відходів упаковки, використаних автотранспортних засобів, шин, хімічних джерел струму, великогабаритної побутової техніки тощо;

 3. встановлення поступового запровадження обов’язкових для виконання обсягів утилізації тари і упаковки;

 4. встановлення міри відповідальності, у тому числі кримінальної, за правопорушення у сфері поводження з відходами адекватної шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу і здоров’ю населення, а також за незабезпечення утилізації відходів як вторинної сировини суб’єктами господарювання;

2) здійснити ретельний аналіз виконання Закону України “Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами”;

3) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законодавчих актів, які регулювали б та стимулювали господарську діяльність у сфері поводження з вторинними матеріальними ресурсами відповідно до Прикінцевих положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів” ;

4) забезпечити імплементацію вимог Директиви Європейського Союзу “Про упаковку та відходи упаковки";

5) розробити та забезпечити умови для комплексної переробки сировини і матеріалів, економії первинних матеріальних та енергетичних ресурсів у виробництві за рахунок їх заміни відповідними вторинними матеріальними та енергетичними ресурсами;

6) розробити і затвердити порядок віднесення відходів до ресурсоцінних та ціноутворення щодо відходів, які підлягають використанню як вторинні ресурси;

7) вдосконалити нормативно-правову базу щодо розвитку організаційно-виробничої інфраструктури ринку вторинних ресурсів, створення конкурентної системи збирання, переробки і утилізації відходів;

8) з метою запровадження прозорих механізмів формування цін (тарифів) суб’єктами господарювання, що діють на ринках збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаних тари і упаковки, розробити методику формування цін (тарифів) на зазначені послуги та порядок нормування витрат для стимулювання їх скорочення;

9) забезпечити розроблення регіональних програм поводження з відходами;

10) забезпечити вдосконалення державної статистичної звітності у сфері утворення, збирання, заготівлі та утилізації відходів;

11) розробити механізм забезпечення утилізації та знешкодження непридатних до використання пестицидів та агрохімікатів;

12) забезпечити підвищення еколого-освітнього рівня населення;

13) забезпечити впровадження організаційно-економічного механізму та створення науково-технічного забезпечення поводження з відходами, мало- і безвідходних технологій і виробництв, у тому числі вітчизняної виробничої бази з виробництва спеціалізованого устаткування у сфері поводження з відходами;

14) Побудувати завод переробки побутових відходів без попереднього сортування.

6. посилити нагляд Генеральної прокуратури України за дотриманням природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами, приділивши особливу увагу:


  1. Заходи щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів.З метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів та стимулювання впровадження маловідходних технологій Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні і місцеві органи виконавчої влади в межах своєї компетенції можуть виконувати наступні заходи:

Порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів встановлює Кабінет Міністрів України.

Висновки

Проблема повного винещення або утилізації твердих побутових відходів доречна насам перед з точки зору впливу на навколишнє середовище. Тверді битові відходи, це богате джерело вторинних ресурсів ( в тому числі чорних, кольорових, рідких та россіяних металів), а також – «безкотовний» енергоносій, так як битові відходи видновлювальна сировина для топливної енергетики. Онак для будь якого міста та населенного пункту проблема поводження та утилізації твердих битових відходів завжди буде проблемою єкологічною. Дуже важливо щоб процесси утилізації побутових відходів не нарушували екологічну безпеку міста, нормале функціонування міського господарства з точки зору санітарії та гігієни, а також умови проживання населення в цілому. Як вже відомо, більшість твердих побутових відходів знаходиться на полігонах або стихійних звалищах. Однак, це самі нееффективні способи боротьби з твердими побутовими відходами. Звалища та полігони займають занадто велико місця, а й найчастіше займають плодородні землі які через звалища ніколи не будуть використанні. Звалки та полігони не тільки знищують навколишне середовище, а й отруюють підземні води. Тому зараз існує ряд способів зберігання твердих побутових відходів, а саме: санітарний земельний насип, попереднє сортирування, спалювання, низькотермічний піроліз, високотемпературний піроліз. Сюди входить процесс зменьшення розмірів відходів шляхом їх подрібнення й просіювання, а також вилучення більш або меньш крупних металевих предметів, наприклад консервних банок. Відбір їх як найбільш ціннішї сировини сопутствує подальшій утилізації твердих побутових відходів.

Одже, для зменшення розмерів твердих побутових відходів необхідно виконувати наступні дії:

 1. запровадити відповідно до закону санкції за перевищення лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів.

 2. розробити загальні вимоги щодо поводження з побутовими відходами;

 3. розробити та впровадити науково обгрунтованих нормативів утворення відходів на одиницю продукції (сировини та енергії), виконання робіт і надання послуг, що регламентують їх кількісний та якісний склад, відповідно до передових технологічних досягнень;

 4. побудувати завод переробки побутових відходів без попереднього сортування;

 5. посилити нагляд Генеральної прокуратури України за дотриманням природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами;

 6. розробити та забезпечити умови для комплексної переробки сировини і матеріалів, економії первинних матеріальних та енергетичних ресурсів у виробництві за рахунок їх заміни відповідними вторинними матеріальними та енергетичними ресурсами;

 7. забезпечити ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів самостійно або за рішенням уповноважених на те органів;

 8. сприяти роз’ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;

 9. забезпечити повне збирання і своєчасне знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними;

 10. звести до мінімуму утворення відходів та зменшення їх небезпечності.

Виконання цих дій з часом принесе результати, але тільки з допомогою фінансування їх урядом країни.


Використана література.

 1. Закон Украины « Про отходы» от 06.01.2005 №296 .

 2. Постанова ВР України «Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення» від 06. 08. 2005 року № 2967-IV.

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 265 «Про затвердження Типового положення про структуру управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами».

 4. Наказ «Про затвердження Норм утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України» від 10.01.2006 № 7.

 5. Стан виконання « Програми використання відходів промисловості і використання в Донецькій область на період до 2005 року», нормативно – правові и научно – технічні аспекти її реалізації/ збірник докладів Донецької областної научно – практичної конференції.-Донецьк 2001, 79с.

 6. Інформаційно – аналітичний збірник «Санітарне очищення міст та комунальний автотранспорт» № 1, 2008 року.

 7. Наказ міністерства з питань житлово – комунального господарства України «Про затвердження методичних рекомендацій з організації роздільного збирання твердих побутових відходів» від 04.03.04 № 265.

 8. Інформаційно – аналітичний збірник «Санітарне очищення міст та комунальний автотранспорт» №2, 2007 року.

 9. Програма «Прородоохорончих дій місцевого значення міста Донецька на 2009 рік» від 23.09.2009 року №37/17.

 10. Інформаційно – аналітичний збірник «Санітарне очищення міст та комунальний автотранспорт» № 3 – 4, 2008 року.

 11. Газета «Наш край» № 10, 2009 року сторінки 4 – 5.

 12. Інформаційно – аналітичний збірник «Санітарне очищення міст та комунальний автотранспорт» № 3. 2005 року.

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации