Буряченко М.В., Туснолобов В.К. Основи економічної теорії - файл ?????? 1.doc

Буряченко М.В., Туснолобов В.К. Основи економічної теорії
скачать (325.5 kb.)
Доступные файлы (19):
?????? 1.doc83kb.24.06.2004 12:05скачать
?????? 3.doc75kb.24.06.2004 12:28скачать
?????? 4.doc96kb.24.06.2004 12:29скачать
?????? 5.doc73kb.24.06.2004 13:24скачать
?????? 6.doc97kb.24.06.2004 13:25скачать
?????? 7.doc91kb.24.06.2004 13:25скачать
?????? 8.doc69kb.24.06.2004 13:26скачать
?????? ??????????.rtf14kb.30.06.2004 16:13скачать
????_? 10.doc62kb.02.07.2004 14:58скачать
????_? 11.doc105kb.02.07.2004 15:06скачать
????_? 12.doc97kb.02.07.2004 15:00скачать
????_? 13.doc82kb.02.07.2004 14:58скачать
????_? 14.doc70kb.02.07.2004 14:59скачать
????_? 15.doc85kb.02.07.2004 14:57скачать
????_? 16.doc108kb.02.07.2004 14:59скачать
????_? 17.doc110kb.02.07.2004 15:00скачать
????_? 9.doc74kb.30.06.2004 14:16скачать
n18.doc25kb.15.07.2004 15:06скачать
n19.doc23kb.15.07.2004 15:44скачать

?????? 1.doc

Лекція 1. Предмет і метод економічної теорії.
1. Загальне уявлення про значення і стан економічної теорії в сучасному світі.
Економіка - це особлива сфера громадського життя зі своїми законами, проблемами і протиріччями. У цій сфері формується економічний потенціал суспільства, виробляються різні блага для задоволення фізіологічних і духовних потреб людей. Великий англійський економіст кінця XIX і першої половини XX сторіччя Альфред Маршал образно порівняв економіку з театром, де акторами є самі глядачі, а ефект спектаклю залежить від сценарію, режисера-постановника й ігри акторів, тобто населення. Економічна наука і покликана осмислювати, відбивати цей складний суперечливий процес, знаходити шляхи до розумного використання природних і людських ресурсів з найбільшою користю для суспільства. На відміну від театру економіка є те, що формує потреба в самому театрі. Для багатьох поколінь радянських людей основним джерелом економічних знань була політична економія, що складається з двох розділів: капіталізму і соціалізму. Трапилося так, що економічна теорія була підмінена традиційними догмами, схоластичними уявленнями і декларативними положеннями. Відкидалися всі досягнення сучасної економічної думки як неспроможні, суперечні марксизмові-ленінізмові.

Сьогодні інтерес освічених людей до економічної теорії усе більш зростає. Пояснюється це тими глобальними змінами, що відбуваються в усім світі. П. Самуельсон у відомому всьому світові підручнику "Економікс" писав, що людина, яка систематично не вивчала економічну теорію, подібна глухому, що намагається оцінити музичний твір.

Економічна думка в країнах СНД, як і господарська практика, знаходяться в глибокій кризі. Перехід від марксизму-ленінізму до сучасної магістральної економічної теорії дається на превелику силу. В останні роки поширилася думка про необхідність буквального копіювання курсів, по яких економічна теорія вивчається у ведучих університетах за кордоном. Немає ніякого сумніву у великій цінності таких курсів і підручників по економіці. Але не можна забувати головне: вони побудовані на глибокому аналізі реальних економічних систем і процесів, поведінці людей, що сформувалися на базі цих процесів. Копіювання неможливе тому, що реальні економічні процеси, які відбуваються в нашій економіці, мало що мають загального з економічним устроєм розвинених країн. На перехідний час нам потрібний "свій" курс "Основ економічної теорії", який би по можливості увібрав у себе все краще, що дала світова економічна наука, і який би відбивав реальні процеси, що відбуваються в нашій економіці. Цей курс повинний бути невеликим за обсягом. Усі ми, підкреслює американський професор Пол Хейне ("Економічний склад мислення", пер. з англ. 1991 р.), хто вчить студентів, грішить в тому, що розповідає набагато більше, ніж їм хочеться, або потрібно знати. Бажано, щоб студенти опанували деяким набором економічних концепцій, що допомогли б їм мислити більш ясно і послідовно в широкому діапазоні суспільних проблем. Економічні принципи аналізу дозволяють нам уловлювати зміст у навколишній нас різноголосиці. Економіка складна, багатолика і рухлива. Цим пояснюється і рухливість науки, що вивчає її. У різних країнах економічна наука називається по-різному. У 1619 р. французький вчений А. Монкретен вперше ужив термін "Політична економія" і з тих пір ця назва зберігає право на своє існування. У навчальних планах наших навчальних закладів економічна наука іменується як політична економія (у ряді університетів на економічних факультетах) або як основи економічної теорії. Одні автори ототожнюють ці дві науки, інші - розмежовують. Корінної різниці між предметами дослідження цих наук немає. І в тому, і в другому випадках розглядається діяльність людей по забезпеченню себе життєвими благами. "Економічна теорія, - говорив видатний англійський економіст першої половини XX ст. Дж. Кейнс, - не є набір уже готових рекомендацій, застосовуваних безпосередньо в господарчій політиці. Вона є скоріше методом, ніж навчанням, інтелектуальним інструментом, технікою мислення".

Погодимося, що далеко не всім потрібні знання по економіці. Шахтар у забої, металург біля плавильної печі, астроном, що вивчає сонячну активність, можуть безболісно обійтися без знання економічної теорії у своєму робочому процесі. Людський мозок має обмежену місткість. Кожний прагне заощаджувати свій обмежений час і використовувати його для нагромадження професійних знань і відпочинку. У той же час ми повинні визнати, що з економічними питаннями і проблемами стикаються практично усі. Домогосподарка розраховує, як прожити на зарплату чоловіка, нагодувати й одіти дітей; шахтар стурбований недостатнім заробітком висуває свої вимоги шахтовласникам або урядові; інженер намагається з'ясувати, не можна чи десь підробити додатково; бізнесмен стурбований спадом виробництва і підвищенням ставок за кредит і податків; власник акцій у паніці з падінням їхнього курсу і т.д.

Керівники підприємства будь-якого рівня зобов'язані глибоко і систематично вивчати ринкову кон'юнктуру, проводити ретельний економічний аналіз стану справ на підприємстві. Економічна політика держави, якщо вона не спирається на економічну теорію, неминуче заведе суспільство в тупик, до кризи, а в кінцевому рахунку - до соціального вибуху. Практичне значення науки складається в нагромадженні знань, знання веде до передбачення, а передбачення - до дії. Більшість взаємодій у суспільстві направляється і координується визначеними правилами, правилами гри. В економічній поведінці велику і важливу частину правил утворюють права власності. Економічна теорія намагається пояснити соціальні явища, механізм взаємодії і дозволяє передбачати спрямованість в економічній поведінці людей.
2. Виникнення й основні етапи розвитку економічної науки.
Джерела економічної науки варто шукати в ученнях мислителів стародавнього світу, насамперед країн Далекого Сходу - колиски світової цивілізації. Перші спроби теоретично осмислити економічний устрій суспільства були зроблені у творах Ксенофонта (430-335 р.р. до н.е.), Платона (428-348 р.р. до н.е.) і в меншому ступені у вченні Аристотеля (384-322 р.р. до н.е.).

Ксенофонт - представник багатої афінської аристократії - у своєму трактаті "Домострой" вихваляв переваги землеробства і засуджував заняття ремеслами і торгівлею. В історію економічних вчень він увійшов як учений, що вперше дав аналіз поділові праці, а говорячи про цінності товару, розглядав цінність як у значенні споживчої вартості, так і в значенні мінової вартості.

Натурально-господарська концепція була характерна і для економічних поглядів Платона. У своєму проекті про державний устрій він відвів державі функцію вирішення протиріччя між різноманіттям потреб людей і одноманітністю їхніх здібностей. На думку Платона, приватну власність могли мати лише особи, не здатні до політичної діяльності, тобто представники третього стану: хлібороби, ремісники і торговці. Філософи, що керують суспільством, і охоронці не повинні мати ніякої власності. Торкаючись питання товарного виробництва, Платон підійшов до розуміння того, що в процесі обміну має місце приведення до "домірності й однаковості" нерозмірних і різноманітних товарів.

Аристотель великий внесок у розвиток економічної науки вніс своїм аналізом форм вартості, подвійності товару і розвитку форм торгівлі. Цікаві його міркування про шляхи придбання багатства і задоволення потреб.

Економічна думка епохи феодалізму охоплює широке коло проблем, починаючи з обґрунтування законності володіння феодальною землею, вічності розподілу суспільства на класи і кінчаючи посиленням уваги до проблем товарно-грошових відносин. При цьому, як правило, підтримуючи розвиток товарно-грошових відносин, крім лихварських, ідеологи того часу прагнули зберегти феодальний стрій.

Політична економія як самостійна наука виникла значно пізніше - у період зародження капіталістичного строю, формування національного ринку. Вона виражала інтереси буржуазії як висхідного о ту пору класу. Тоді ж і з'явився і сам термін "політична економія", що народився в результаті сполучення трьох давньогрецьких слів: "політейя" - суспільний устрій, "ойкос" - будинок, господарство і "номос" - закон. Оскільки капіталістичні відносини почали складатися насамперед у сфері торгівлі, то перша рання течія економічної думки в XV -XVII ст. - меркантилізм (від італійського "мерканте" - торговець, купець) - полягала в пізнанні закономірностей торгівлі. Відповідно до цієї теорії багатство суспільства виражається в нагромадженні грошей, особливо золота і срібла, у результаті торгівлі. З усіх видів діяльності пріоритет віддавався праці, зайнятій в торгівлі, насамперед міжнародній, оскільки вона сприяла накопичуванню багатства. Меркантилізм не був ще економічною наукою. Його основні положення - результат не теоретичного аналізу, а простого опису явищ, що спостерігаються, і частково їхня класифікація.

В міру проникнення капіталу в сферу виробництва змінювалися і погляди ідеологів буржуазії. Родоначальником класичної буржуазної політичної економії є Вільям Петті (1623-1687 р.). Його економічні погляди формувалися в умовах швидкого росту капіталістичних відносин в Англії. Його перу належить цілий ряд робіт: "Трактат про податки і збори", "Слово мудрим", "Політична арифметика", "Різне про гроші". Як і багато інших дослідників економічних процесів, У. Петті не був "чистим" економістом. Він був моряком, лікарем, і у своєму дослідженні розвивав ідею активного торговельного балансу. "Багатство кожної країни, - затверджував У. Петті, - полягає головним чином у тій частці, що вона має в зовнішній торгівлі,... а виробництво таких товарів і ведення такої торгівлі, що сприяє нагромадженню в країні золота, срібла, дорогоцінних каменів і т.п. є більш вигідними, ніж інші види виробництва і торгівлі". ("Економічні і статистичні роботи". М., 1940, с. 156, 165). Віддаючи данину меркантилізмові, він заклав основи трудової теорії вартості. Відому формулу Петти "праця - батько й активніший принцип багатства, земля - його мати" можна вважати одним з варіантів його вчення про джерело вартості.

Представниками класичної буржуазної політичної економії у Франції в XVIII ст. були Ф. Кене (1694-1774) і А. Тюрго (1727-1781). Вони перенесли питання про походження суспільного багатства зі сфери обігу в сферу виробництва. При цьому обмежували останню тільки сільським господарством, вважаючи, що багатство створюється лише в цій галузі. Тому цей напрямок у розвитку економічної думки одержав назву школи фізіократів (термін утворений від грецьких слів "природа" і "влада").

Видатний англійський економіст Адам Сміт (1723-1790) ввійшов в історію як "Пророк вільної конкуренції". Найбільшою його заслугою можна вважати те, що у світі економіки він розглянув відкритий Ньютоном у фізичному підмісячному світі природний саморегулюючий порядок. Основна ідея у вченні А. Сміта - ідея лібералізму, мінімального втручання держави в економіку, ринкового саморегулювання на основі вільних цін, що складаються в залежності від попиту та пропозиції. Головний твір його життя "Дослідження про природу і причини багатства народів" (1776) уплинув на наступне століття. Економічне життя, по Сміту, підпорядковано об'єктивним закономірностям, що не залежать від волі і свідомих устремлінь людей. Вихідний пункт усього його дослідження утворить проблема поділу праці, що зв'язує в єдине суспільство "егоїстів-індивідів".

Після дослідження цієї проблеми він переходить до викладу походження і вживання грошей. Значний внесок Сміт вніс у теорію вартості, у вчення про прибутки, про продуктивну і непродуктивну працю, про капітал і відтворення, про економічну політику держави.

Самим великим економістом епохи промислового перевороту в Англії був Д. Рикардо (1772-1823). Він сформулював серію економічних законів, що ввійшли в скарбницю політичної економії. Центральне місце у вченні Д. Рикардо займають теорії вартості і грошей, заробітної плати і прибутку, земельної ренти, вчення про капітал і відтворення. П. Самуельсон у своєму підручнику по економіці оцінює Д. Рикардо як ключову фігуру 19 століття: "Він був одним із щасливчиків. Учені класичного, неокласичного і посткейнсианського напрямків - усі ведуть свій родовід з його оточення. Те ж саме можна сказати і про марксистів-соціалістів".

Підводячи підсумки класичній школі, необхідно відзначити, що основним об'єктом дослідження тут виступає виробництво як таке, незалежно від його галузевих особливостей, а також розподіл благ. Її видатні представники висунули й обґрунтували систему понять і категорій, що представляють собою наукове відображення багатьох економічних процесів.

Коли капіталістичне суспільство досягло досить високого рівня економічної зрілості і виявилися його внутрішні протиріччя, коли на арену історії вийшов робітничий клас, наукове древо економіки роздвоїлося. Один напрямок через неокласичну економіку і кейнсианство прийшов до сучасної посткейнсианської магістральної економіці. Другий напрямок вийшов з "Капіталу" Маркса. На противагу буржуазній політичній економії виникла пролетарська економія, основи якої заклали ідеологи робітничого класу - К. Маркс і Ф. Енгельс. Вони здійснили переворот в економічній науці, створили вчення про додаткову вартість, що розкрила природу капіталістичної експлуатації. Був зроблений глибоко науковий аналіз капіталістичного строю, який привів авторів до висновку про його історичну обмеженість і закономірну зміну соціалістичним строєм. У наступних лекціях Марксистська теорія буде розглядатися більш докладно як ланка в сучасній магістральній економічній теорії.
3. Предмет економічної теорії.
Усвідомити предмет науки - значить установити, що вона осягає. Люди, які починають вивчати економічну теорію, звичайно вимагають, щоб їм було дане коротке, бажано в одному реченні і відразу зрозуміле визначення цього предмета. Тим часом, втиснути в кілька рядків точний опис будь-якого предмета, що чітко відокремило б його від суміжних дисциплін і дало б уявлення початківцеві про всі питання, охоплюваних цим предметом, справа досить нелегка. Грецьке слово "економіка" у буквальному перекладі означає "мистецтво ведення господарства". Але за дві з половиною тисячі років, що пройшли з тих пір, як давньогрецький письменник і історик Ксенофонт дав це ім'я "новій" науці, зміст її змінився до невпізнанності. Господарство тепер ведеться і керується не тільки в рамках родини або міста, але і в межах великого регіону, країни, усього світу.

Існує кілька визначень предмета економічної теорії, або як її називали донедавна, політичної економії:

- це наука про види діяльності, зв'язаних з обміном і грошовими операціями між людьми;

- це наука про повсякденну ділову життєдіяльність людей, добуванні ними кошти для існування і використання цих коштів;

- це суспільна наука, що вивчає поведінку людей і груп людей у виробництві, розподілі, обміні і споживанні матеріальних благ;

- це наука про те, як людство справляється зі своїми завданнями в області споживання і виробництва;

- це наука про багатство;

- це наука про закони, що керують виробництвом і обміном матеріальних благ на різних етапах розвитку суспільства (Енгельс);

- А. Маршал зводить предмет науки до дослідження багатства, стимулів до дії людини і мотивів протидії;

- це наука, що займається суспільними відносинами людей у виробництві, суспільним ладом виробництва і т.д.

Світ економіки дуже складний. У ньому взаємодіють мільйони людей, галузей господарства, підприємств, цін на товари і послуги. Звідси і строкатість у визначенні предмета науки.

Скоріше ясно, чим не займається ця наука:

- вона не є економікою домоведення;

- вона не є наукою про керування підприємствами і не розкриває секретів як заробити мільйони;

- вона не є технічною наукою.

Проте, економічна теорія близько стикається з усіма цими й іншими проблемами. Вона зв'язана з такими навчальними дисциплінами, як статистика, історія, соціологія, політологія, психологія. Сучасна буржуазна економічна теорія (будемо поки називати її так, не вкладаючи в цю назву негативного змісту) більше уваги приділяє вивченню явищ, описові фактів: ринок, гроші, кредитні відносини, інфляція, безробіття, прибуток, попит та пропозиція. У якому зв'язку вони знаходяться між собою, який припустимий рівень інфляції, безробіття, військових витрат і т.д. Ця наука має виражену практичну спрямованість, і тільки від узагальнення величезної кількості фактів вона рухається до обґрунтування тенденцій і економічних законів. І, як говориться в підручнику Самуельсона, через одне-два десятиліття нові факти перекидають старі теорії, і наука одержує імпульс для подальшого розвитку. Звідси на зміну одним теоріям приходили інші: теорія народного, демократичного капіталізму; індустріального, постіндустріального суспільства; держава загального благоденства; теорія конвергенції.

В останні роки намітився перехід до вивчення загальнолюдських цінностей, що випливають із самого процесу природної саморегуляції життя, із загальних законів взаємодії живих організмів з навколишнім матеріальним середовищем, із природою. Змінюється і наше уявлення про предмет економічної науки. Людина живе у світі обмежених можливостей. Обмежені його фізичні й інтелектуальні здібності, час, який він може приділити тому або іншому заняттю, засоби досягнення мети. Обмеженість наявних ресурсів залишається головною і досить жорсткою умовою, що накладається об'єктивною реальністю на розміри і можливості росту суспільного й особистого добробуту. Обмеженість ресурсів полягає в принциповій неможливості одночасного і повного задоволення всіх потреб усіх людей. Перед суспільством, як і перед окремою людиною, завжди стоїть задача вибору напрямків і способів використання обмежених ресурсів у різних конкуруючих цілях. Методи вирішення цієї задачі і складають предмет економічної науки.

"Економічна теорія, - пише П. Самуельсон у своєму підручнику "Економіка", - є наука про те, які з рідких продуктивних ресурсів люди і суспільство з часом, за допомогою грошей або без їхньої участі, обирають для виробництва різних товарів і розподілу їх з метою споживання в сьогоденні і майбутньому між різними людьми і групами суспільства" (1992 р., с.7).

4. Метод економічної теорії.
Перша задача сучасної економічної науки полягає в тому, щоб описати, проаналізувати і пояснити динаміку економічних процесів, що відбуваються у виробництві, при розподілі зробленого продукту і його споживанні. Висновки економічної науки необхідні для встановлення економічної поведінки суспільства. Складність поведінки людей і змін у соціальному житті не дозволяє сподіватися на досягнення того ступеня точності, яке властиве дослідженням в області природних наук. У ході економічного аналізу не представляється можливим проводити контрольовані експерименти. У висновках доводиться багато чого спрощувати, абстрагуватися від нескінченної маси деталей. Те, що вважається розсудливим для окремої людини або фірми, може бути часом безрозсудним для нації або держави. "Шлях пізнання, підкреслює В. І. Ленін, - йде від живого споглядання дійсності до абстрактного мислення і від нього до практики". Усяка наука виробляє і застосовує свій інструментарій, конкретні способи і прийоми пізнання дійсності. Економістові, як і астронавтові, приходиться задовольнятися головним чином "спостереженням". Але для одержання достовірних висновків спочатку треба навчитися об'єктивно оцінювати те, що є предметом спостереження. Явища і процеси повинні вивчатися в їхньому загальному зв'язку і взаємозалежності, у стані безперервного розвитку і зміни. Тут не можна обійтися без статистики, без побудови динамічних рядів, таблиць, без застосування системного підходу до аналізу явищ. З переходом до ринкової економіки попередньо треба було обґрунтувати і висунути цілий ряд гіпотез, що показують, як будуть розвиватися господарські зв'язки, змінюватися ціни, у якому напрямку буде відбуватися соціальна диференціація населення, які зміни відбудуться в структурі виробництва, валовому продукті, його якості. Не зайвим було б розглянути різні гіпотези розвитку міжнаціональних відносин і моральності, метод пізнання - це не продукт суб'єктивного погляду, а правильне відображення у свідомості людей об'єктивного процесу розвитку даної реальності.
5. Сучасні напрямки і школи економічної теорії.
З кінця XIX ст. починають формуватися нові підходи в економічній науці і протягом тривалого часу її різні напрямки так чи інакше концентрувалися навколо двох основних проблем: трудової теорії вартості і теорії граничної корисності. Неокласичний напрямок виник як реакція на економічне вчення К. Маркса. Воно панувало до 30-х років минулого сторіччя й оспівувало епоху вільного підприємництва. Головна проблема, що знаходилася в центрі уваги неокласиків (Альфред Маршалл (1842-1924) Артур Пігу (1877-1959) та ін.) - задоволення потреб людини. Ключова ідея Маршала складалася в переміщенні зусиль з теоретичних суперечок про вартість до вивчення проблем взаємодії попиту та пропозиції як сил, визначаючих процеси, що протікають на ринку. За Маршалом, у міру споживання нових одиниць, частин, часток блага, темп наростання корисності падає, додаткова корисність, принесена кожною новою часткою, знижується. Відповідно до виробленого неокласиками підходу, ціна товару визначається двома факторами: граничною корисністю (з боку покупця) і витратами виробництва (з боку продавця). Принципи граничної корисності послужили підставою для розробки великої концепції граничних величин. Велика депресія 29-33 років показала неможливість шляхом вільної конкуренції розв'язувати соціально-економічні проблеми і протиріччя сучасного світу. Знадобилося серйозне втручання держави в хід економічного життя.

На хвилі кризи 30-х років виникла теорія ефективного попиту, що запропонувала свої рецепти регулювання економіки і знайшла застосування на практиці, стала складовою частиною економічної політики багатьох держав. Автором цієї теорії був англійський економіст Джон Кейнс (1883-1946). Його ідея полягала в тому, щоб застосувати методи активізації і стимулювання сукупного попиту (загальної купівельної спроможності) і тим самим впливати на розширення виробництва і пропозицію товарів. Держава може впливати на інвестиції за допомогою регулювання рівня відсотка, або здійснюючи інвестиції в суспільні роботи. Інвестиції, за Кейнсу, грають вирішальну роль у розширенні платоспроможного попиту, а попит створює пропозицію. Він не вірив у саморегулюючий ринковий механізм і вважав, що для забезпечення економічної рівноваги необхідне втручання ззовні. У 70-80 роках, коли надмірне втручання держави в економіку стало гальмувати розвиток суспільного виробництва, знову стає актуальним неокласичне навчання і залишається таким по теперішній час. Воно представлено теоріями монетаризма і неолібералізма.

Монетаризм - це теорія стабілізації економіки, у якій чільну роль грають грошові фактори. Для 70-х років стало характерним не безробіття, як це мало місце в часи великої депресії, а інфляція при одночасному зниженні виробництва (стагфляція). Почалася переоцінка цінностей. Було висунуте гасло "назад до Сміта", що означало відмовлення від методів активного державного регулювання.

Позитивний внесок монетаризма в економічну теорію полягає в детальному дослідженні механізму впливу грошового світу на товарний світ. Керування економікою представники цієї теорії зводять до контролю держави над грошовою масою, емісією грошей, до досягнення збалансованості державного бюджету. Визнаним авторитетом цього напрямку є американський економіст Мілтон Фридман (1912 р.).

Неолібералізм - ще один напрямок в економічній науці і практиці керування господарчою діяльністю. Його представники відстоюють пріоритетне значення волі суб'єктів економічної діяльності. Приватне підприємництво саме здатне вивести економіку з кризи, забезпечити її підйом і добробут населення. Держава повинна забезпечувати умови для конкуренції і піти від зайвої регламентації ринку. Одним з основоположників і головним теоретиком неолібералізма вважається Фрідріх фон Хайек ("Пагубна самовпевненість" і "Шлях до рабства" М., 1992). У своїх роботах він відстоює принцип максимальної волі людини.

Інституціонально-соціалогічний напрямок (Гэлбрей Д. і ін.) розглядає економіку як систему, де відносини між об'єктами, що хазяюють, складаються під впливом економічних і зовнішньоекономічних факторів, особливо техніко-економічних. У цьому напрямку виняткове значення надається трансформації сучасного суспільства під впливом науково-технічного прогресу. Останній веде до подолання соціальних протиріч і безконфліктної еволюції суспільства від індустріального до пост- і суперіндустріального (теорія конвергенції).

Такі в загальному плані основні напрямки в сучасній економічній думці. Правлячі структури і політичні партії суверенних держав, що виникли на розвалі СРСР, намагаються вивести економіку держав із кризи, дотримуючи того або іншого напрямку.
Питання для повторення:
1. Дайте коротку характеристику економічної теорії меркантилізму.

2. Покажіть відмінність економічної теорії фізіократів від теорії меркантилістів.

3. Охарактеризуйте внесок англійських вчених У. Петі, А. Сміта і Д. Рикадро в створення економічної науки.

4. У чому суть і особливості марксистського напрямку в економічній теорії?

5. У чому відмінність економічної теорії від інших?

6. Що вивчає економічна наука?

7. Покажіть відмінність предмета дослідження марксистської економічної теорії від сучасної буржуазної?

8. Як ви розумієте термін "обмежені ресурси"?

9. Розкрийте зміст поняття - "Вибір найбільш раціональних шляхів використаня обмежених природних ресурсів".

10. Що собою представляє наукова абстракція як засіб пізнання в економічній теорії?

11. Охарактеризуйте сучасні напрямки і школи економічної теорії: неокласичний напрямок, кейнсианський, монетаризм, неолібералізм та ін.

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации