Харламова О.В. Методичні вказівки до практичних занять з курсу Аудит - файл n1.doc

Харламова О.В. Методичні вказівки до практичних занять з курсу Аудит
скачать (361.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc362kb.04.12.2012 02:02скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки України
Харківська національна академія міського господарства

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять


з курсу «Аудит»
(для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей

6.050106 «облік і аудит», 6.050107 «Економіка і підприємництво»,

6.050201 «Менеджмент організацій»)
Харків - ХНАМГ - 2006


Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Аудит» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальностей 6.050106 «облік і аудит», 6.050107 «Економіка і підприємництво», 6.050201 «Менеджмент організацій»). Укл. Харламова О.В. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 40 с.


Укладач: к.е.н., доц. О.В.Харламова

Рецензент: к.е.н., проф. Н.І.Гордієнко

Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол № 4 від «02»листопада 2006 р.

ЗМІСТВСТУП 4

Практичне заняття №1. Історія аудиту. 6

Практичне заняття №2. Аудиторська діяльність в Україні. 8

Практичне заняття №3. Міжнародні стандарти і концептуальні основи аудиту. 10

Практичне заняття №4. Мета, принципи та якість аудиту. методи і об’єкти аудиту. 12

Практичне заняття №5. Види аудиту та супутні послуги. 17

Практичне заняття №6. Документування в аудиті. 20

Практичні заняття №7,8. Планування аудиторської перевірки. Аудит активів, пасивів і фінансової звітності. 26

Практичне заняття №9. Аудиторські докази. 29

Додаток 31

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 40

ВСТУПДисципліна «Аудит» є нормативною для підготовки фахівців за спеціальностями «Облік і аудит», «Економіка і підприємництво», «Менеджмент організацій». У практичній діяльності за допомогою аудиту реалізується одна з найважливіших функцій управління — функція незалежного фінансового контролю (експертизи) фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва.

Мета курсу – опанування студентами базових теоретичних знань, набуття практичних навичок проведення аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) та виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх аудиту робіт з економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності).

Основні завдання вивчення дисципліни «Аудит»:

Предметом курсу є діяльність суб’єктів господарювання.

Курс “Аудит” вивчається на базі засвоєння студентами наступних дисциплін учбового плану:

У результаті вивчення дисципліни “Аудит” студент повинен:

мати уявлення:

знати:

уміти:

Результатом вивчення дисципліни «Аудит» має стати не тільки засвоєння знань з теоретичних основ функціонування аудиту в ринкових економічних умовах та набуття практичних навичок самостійного творчого мислення при підготовці й проведенні аудиторських процедур, а й осмислення того факту, що аудитори виконують важливу суспільну функцію підтвердження достовірності фінансової інформації та допомагають користувачам приймати правильні управлінські рішення. Тому студенти повинні опанувати етичні норми поведінки аудиторів у суспільстві.

Тематика практичних занять відповідає програмі курсу «Аудит». Метою проведення практичних занять є засвоєння теоретичних основ курсу, набуття навичок проведення аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) та виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх аудиту робіт з економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності).

У цілому за семестр проводиться дев’ять практичних занять. Практичні заняття студентів складаються з огляду виконання домашніх завдань, проведення бліц-тестів або усного опитування, розв’язання завдань.

ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття №1. Історія аудиту.Мета заняття:Запитання для перевірки знань


 1. Які існують теорії виникнення аудиту?

 2. В чому полягає сутність теорії потреби потенційного інвестора?

 3. В чому полягає сутність теорії управляючих?

 4. В чому полягає сутність теорії мотивації?

 5. Який аспект відрізняє теорії виникнення аудиту?

 6. Як Ви бачите передумови виникнення аудиту?

 7. В яких країнах виник аудит?

 8. Чим відрізняються господарський і державний контроль? В яких країнах кожен з них панував у Стародавньому світі?

 9. В який період відбулося розмежування функцій обліку і аудиту? Чому?

 10. Які риси притаманні аудиту в країнах Середземномор’я в період Середньовіччя?

 11. Які риси притаманні аудиту в країнах Європи в період Середньовіччя?

 12. Як розвивався аудит в епоху Відродження?

 13. Чим характеризується аудит в Італії в епоху Відродження?

 14. Коли і в якій країні було видано перший законодавчий акт, що регламентував аудиторську діяльність?

 15. Назвіть особливості розвитку аудиту в період 1500-1860 років.

 16. Назвіть офіційну дату виник­нення незалежного аудиту в сучасному його значенні і з якою подією це пов’язано?

 17. Які особливості притаманні розвитку аудиту в першій половині ХХ століття?

 18. Які особливості притаманні розвитку аудиту в другій половині ХХ століття? Які здобутки це принесло?

 19. Розкрийте процес розвитку аудиту в Україні до ХХ століття.

 20. Які проблеми існування аудиту створювала командно-адміністративна система СРСР?

 21. З чим пов’язано розвиток аудиту наприкінці ХХ століття в Україні?

 22. Які характерні риси притаманні кожному з чотирьох етапів розвитку аудиту в Україні?

 23. Які відмінні риси має аудит у порівнянні з іншими видами контролю?Практичні завдання


1. Порівняйте теорій розвитку аудиту.

Завдання виконайте у формі таблиці.

Теорія

Підґрунтя

Матеріальний чи психологічний аспект

Мета

Зацікавлені особи

Потреби потенціального інвестора

Агентів (управляючих)

Мотивації

Яка теорія, на Ваш погляд, найбільш раціональна?
2. Проаналізуйте, як змінювалася мета аудиту в процесі його розвитку.

Завдання виконайте у формі таблиці.

Період

Мета

Стародавній світ
Середньовіччя
Відродження
Середні століття
Сучасний світ

3. Визначте відмінності аудиту від інших видів контролю. Завдання виконайте у формі таблиці:

Ознаки

Аудит

Ревізія

Перевірки ДПА

За метою


За замовленням


За характером відносин


За правовим регулюванням


За витратами на проведення


За результатамиДомашнє завдання

1. Складіть хронологічну таблицю розвитку аудиту в Україні, узагальнюючи його етапи із зазначенням періодизації.
  1   2   3   4   5   6   7


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации